đồ án tốt nghiệp cấu trúc và nguyên lí hoạt động của hệ thống hybrid

Đồ án tốt nghiệp: Cấu Trúc Nguyên Hoạt Động Của Hệ Thống Hybrid

Đồ án tốt nghiệp: Cấu Trúc Và Nguyên Lí Hoạt Động Của Hệ Thống Hybrid

Báo cáo khoa học

... TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Cấu Trúc Nguyên Hoạt Động Của Hệ Thống Hybrid .31 Mục Lục 31 Chương V: Cấu Trúc Nguyên Hoạt Động Của 32 Hệ Thống Hybrid ... V: Cấu Trúc Nguyên Hoạt Động Của Hệ Thống Hybrid I Tổng quan: Hệ thống Toyota Hybrid System (THS) có nguồn dẫn động: động xăng mô tơ điện Hệ thống điều khiển hybrid lựa chọn kết hợp tốt ... qui động xăng Hình 37: Cấu trúc hệ thống hybrid Hình 38: Sơ đồ hệ thống điều khiển hybrid Toyota Hybrid System Trang 33 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP II Các thành phần hệ thống...
 • 75
 • 1,489
 • 21

CẤU TRÚC NGUYÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG GPS ppsx

CẤU TRÚC VÀ NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG GPS ppsx

Hóa học - Dầu khí

... tạo máy thu thu đồng thời tín hiệu vệ tinh NAVSTAR GLONASS Sau chủ yếu trình bày hệ thống NAVSTAR GPS mà gọi tắt hệ thống GPS 1.1.2 .Cấu trúc nguyên hoạt động hệ thống GPS Hệ thống định vị toàn ... Song hành với hệ thống NAVSTAR GPS, hệ thống định vị toàn cầu tương tự mang tên GLONASS (Global Navigation Satelite System ) Liên Xô chế tạo đưa vào sử dụng từ năm 1982 Hệ thống cũnggồm 24 ... hàng bao gồm ephemerit vệ tinh, thời gian hệ thống, số hiệu chỉnh cho đồng hồ vệ tinh, quang cảnh phân bố vệ tinh bầu trời tình trạng hệ thốngđồ liên hệ sóng tải code điều biến cho bảng đây:...
 • 3
 • 1,484
 • 30

Chuyên đề: Cấu tạo nguyên hoạt động của hệ thống điều hòa không khí ppt

Chuyên đề: Cấu tạo và nguyên lí hoạt động của hệ thống điều hòa không khí ppt

Cơ khí - Vật liệu

... khí cấp: Tương tự hệ thống tuần hoàn cấp, hệ thống tuần hoàn không khí cấp khác kênh gió hồi chia thành hai nhánh nhánh hòa trộn trực tiếp với gió sau qua buồng điều không thẳng vào buồng làm mát ... thải khí độc nhiệt lượng thừa khỏi buồng máy 2.Giải vấn đề 2.1 Cấu trúc chung điển hình hệ thống điều hòa không khí tàu thủy Hệ thống máy lạnh để cung cấp lạnh cho dàn lạnh Không khí quạt đẩy ... trung tâm , sau đưa đến hộ tiêu thụ qua kênh dẫn không khí , hệ thống gồm thiết bị sau : + Hệ thống máy lạnh để sản xuất nước lạnh: hệ thống điều hòa không khí thường dùng máy lạnh công suất lớn...
 • 10
 • 2,515
 • 38

Chuyên đề : Cấu tạo nguyên hoạt động của hệ thống điều hòa không khí pot

Chuyên đề : Cấu tạo và nguyên lí hoạt động của hệ thống điều hòa không khí pot

Cơ khí - Vật liệu

... khí cấp: Tương tự hệ thống tuần hoàn cấp, hệ thống tuần hoàn không khí cấp khác kênh gió hồi chia thành hai nhánh nhánh hòa trộn trực tiếp với gió sau qua buồng điều không thẳng vào buồng làm mát ... thải khí độc nhiệt lượng thừa khỏi buồng máy 2.Giải vấn đề 2.1 Cấu trúc chung điển hình hệ thống điều hòa không khí tàu thủy • Hệ thống máy lạnh để cung cấp lạnh cho dàn lạnh Không khí quạt đẩy ... trung tâm , sau đưa đến hộ tiêu thụ qua kênh dẫn không khí , hệ thống gồm thiết bị sau : + Hệ thống máy lạnh để sản xuất nước lạnh: hệ thống điều hòa không khí thường dùng máy lạnh công suất lớn...
 • 16
 • 2,880
 • 0

Cấu tạo nguyênhoạt động của hệ thống điện lạnh ôtô

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống điện lạnh ôtô

Cơ khí - Chế tạo máy

... 2 Nguyênhoạt động chung hệ thống điện lạnh ô tô Hệ thống điện lạnh ô tô hoạt động theo bước sau + Môi chất lạnh bơm từ máy nén (A) áp ... toàn xe tạo cảm giác thoải mái cho hành khách xe Hình 2: Sơ đồ bố trí phận hệ thống điều hòa xe du lịch Hình 3: Sơ đồ bố trí phận hệ thống điều hòa xe khách ... nén Vị trí lắp đặt hệ thống điện lạnh ô tô - Đối với xe du lịch diện tích xe nhỏ hệ thống điều hòa lắp phía trước (táp lô) phía sau (cốp xe) đảm bảo việc cung cấp khí mát vào xe cần thiết - Đối...
 • 4
 • 14,492
 • 131

Giáo trình phân tích cấu tạo nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p10 pps

Giáo trình phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p10 pps

Cao đẳng - Đại học

... nhiãùm mäi trỉåìng cáưn thiãút phi náng cao hiãûu sút ca nh mạy nhiãût âiãûn Ngy hiãûu sút ny cọ thãø lãn âãún 35 - 45 % Mäüt nhỉỵng biãûn phạp thêch håüp nháút âãø náng cao hiãûu sút l thỉûc hiãûn ... mạy âiãûn, âàûc biãût åí cạc nỉåïc âang phạt triãøn 1.3- Phán loải túc bin håi nỉåïc Ty thüc vo cháút ca qụa trçnh nhiãût cọ thãø phán biãût cạc loải túc bin håi nỉåïc ch úu sau : 1) Túc bin ... vãư häü tiãu thủ nhiãût âãø dng cho mủc âêch sinh hoảt hồûc cäng nghiãûp Túc bin lm viãûc våïi chán khäng xáúu cng âỉåüc xãúp vo loải ny Trong loải ny håi gin nåí tåïi ạp sút dỉåïi ạp sút khê quøn,...
 • 5
 • 580
 • 1

Giáo trình phân tích cấu tạo nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p9 pps

Giáo trình phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p9 pps

Cao đẳng - Đại học

... truưn âäüng - 10 - Hçnh 1.3: Túc bin phn lỉûc nhiãưu táưng 1- Thán túc bin 2-3 - Cạnh âäüng 4-5 - Cạnh ténh - Thán ngoi - Håi vo - Thán túc bin - Âỉåìng håi måïi 10 - Cỉía Nàm 1900 âåìi túc bin ... màût càõt Túc bin xung lỉûc mäüt táưng 1- Trủc túc bin 2- Âéa 3- Cạch âäüng 4- Dy äúng phun 5- Thán Túc bin 6- ÄÚng -9- Hçnh 1.2: Mä hçnh túc bin håi hiãûn âải - hng Siemens Nàm 1883 Gustav de ... táưng trỉåïc âỉåüc sỉí dủng mäüt pháưn åí táưng sau Do âọ lm gim âỉåüc täøn tháút täúc âäü ra, náng cao âỉåüc hiãûu sút ca túc bin Trong túc bin loải ny, håi khäng nhỉỵng gin nåí äúng phun m cn...
 • 5
 • 651
 • 0

Giáo trình phân tích cấu tạo nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p8 pptx

Giáo trình phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p8 pptx

Cao đẳng - Đại học

... ∆H + a D − a W (Nãúu âm bo cán bàòng váût cháút thç hai hiãûu D v W xem khäng cọ ) + Phäø biãún nháút cạc nh mạy âiãûn v bäü âiãưu chènh bäü âiãưu chènh t lãû têch phán PI 1.4: Hãû thäúng âiãưu...
 • 5
 • 560
 • 0

Giáo trình phân tích cấu tạo nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p7 docx

Giáo trình phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p7 docx

Cao đẳng - Đại học

... dng bäü âiãưu chènh I hồûc PI ( ϕ dỉ = ) Âáy l âäúi tỉåüng cọ tỉû cán bàòng nãn ta chè sỉí dủng qui lût I l â * Âãø âiãưu chènh chán khäng bưng lỉía ta dng phỉång ạn sau: Pbl BÂC khäng khê Â.trë ... nhiãût âäü håi quạ nhiãût nh Thä -> ngn lỉía cao -> nhiãût âäü quạ nhiãût tàng 1.2.2.6- nh hỉåíng phán ly håi lm viãûc kẹm -> nhiãût âäü quạ nhiãût gim Váûy thay âäøi: - Nhiãût hm ca håi - Lỉåüng ... âiãưu chènh kẹm !! * Gim än kiãøu häùn håüp ( kiãøu tia phun ) Nỉåïc cáúp BN phủ D, tqn Bäü vi phán Bao håi tqn tgä BGÄ dtgä dt ÂT BÂC nhiãût âäü Thỉåìng phun ÷ 6% Dmax => âiãưu chènh âỉåüc ∆t...
 • 5
 • 573
 • 1

Giáo trình phân tích cấu tạo nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p6 potx

Giáo trình phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p6 potx

Cao đẳng - Đại học

... chènh phủ ti nhiãût ÂT P BÂC chènh âënh ÄÚng gọp chung Pb Pb NL NL ÂT ÂT Bäü vi phán BÂC Pt nhiãût D Dq Bäü vi phán BÂC Pt nhiãût D Dq 126 TỈÛ ÂÄÜNG HỌA QUẠ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁƯN III Ta cọ : AP ... 2, láúy tên hiãûu t Pbh m ta gim âỉåüc thåìi gian âiãưu chènh - Trong mäüt säú trỉåìng håüp âãø náng cao cháút lỉåüng ta kãút håüp bäü âiãưu chènh v (hãû thäúng âiãưu chènh phủ ti v tua bin) tỉïc...
 • 5
 • 487
 • 0

Giáo trình phân tích cấu tạo nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p5 potx

Giáo trình phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p5 potx

Cao đẳng - Đại học

... hãû säú khúch âải ca bäü khúch âải cng nh 1.3- Cáúu tảo chung ca cạc bäü âiãưu chènh: (6) 1- Phán tỉí âo lỉåìng : Dng âãø âo sỉû thay âäøi ca TSÂC v chuøn âäøi thnh tên hiãûu ph håüp âãø truưn ... âàût trỉåïc ca thäng säú âiãưu chènh 5- Pháưn tỉí cháúp hnh: dng âãø chuøn âäøi tên hiãûu tỉì phán tỉí âiãưu khiãøn thnh sỉû chuøn dëch ca cå quan âiãưu chènh dỉûa trãn cå såí sỉû dủng nàng lỉåüng ... THÄÚNG TỈÛ ÂÄÜNG L CỌ BAO HÅI : CHỈÅNG 2: MÄÜT SÄÚ HÃÛ THÄÚNG ÂIÃƯU CHÈNH THIÃÚT BË PHỦ TRONG PHÁN XỈÅÍNG TÚC BIN CHỈÅNG 3: TỈÛ ÂÄÜNG HOẠ HÃÛ THÄÚNG LẢNH 122 TỈÛ ÂÄÜNG HỌA QUẠ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁƯN...
 • 5
 • 418
 • 0

Giáo trình phân tích cấu tạo nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p4 docx

Giáo trình phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p4 docx

Cao đẳng - Đại học

... Thnh pháưn t lãû quút âënh tạc âäüng nhanh ca BÂC - Thnh pháưn têch phán quút âënh phi tuún ca BÂC - Cn thnh pháưn vi phán dỉû bạo xu thãú thay âäøi ca â/lỉåüng â/c tàng âäü äøn âënh, ci thiãûn ... âiãưu chènh PI cọ thãø biãøu diãùn bàòng mäúi liãn kãút song song giỉỵa kháu t lãû v kháu têch phán ⎛ 1.1.4- Bäü âiãưu chènh PID : Y = -Kp ⎜ X + ⎜ TI ⎝ Âàûc thåìi gian ⎞ t⎟ ⎟ ⎠ Y -KP ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ -...
 • 5
 • 363
 • 0

Giáo trình phân tích cấu tạo nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p3 doc

Giáo trình phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p3 doc

Cao đẳng - Đại học

... nghiãûm Gii quút váún âãư ny thỉåìng l gii hãû phỉång trçnh vi phán, vê têch phán v.v Ngoi l thuút âiãưu khiãøn tỉû âäüng, phán têch quạ trçnh quạ âäü ngỉåìi ta cn dng mạy tỉång tỉû v mạy säú ... Phán têch hãû thäúng Nhiãûm vủ ny nhàòm xạc âënh âàûc ca tên hiãûu ca hãû thäúng, sau âọ âem so sạnh våïi nhỉỵng chè tiãu u cáưu âãø âạnh giạ cháút lỉåüng âiãưu khiãøn ca hãû thäúng âọ Mún phán ... xẹt äøn âënh theo âàûc thỉûc nghiãûm ( âàûc táưn säú hồûc âàûc thåìi gian ) Gii quút nhiãûm vủ phán têch cháút lỉåüng quạ trçnh âiãưu khiãøn cng cọ phỉång phạp : trỉûc tiãúp hồûc giạn tiãúp, thäng...
 • 5
 • 445
 • 0

Giáo trình phân tích cấu tạo nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p2 pptx

Giáo trình phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p2 pptx

Cao đẳng - Đại học

... ta thäúng nháút cạc âënh nghéa cạc thût ngỉỵ vãư âiãưu khiãún hc sau: + Nhiãùu âäüng : L cạc nhán täú nh hỉåíng xút hiãûn tỉì mäi trỉåìng xung quanh lm thay âäøi âải lỉåüng âiãưu khiãøn mäüt...
 • 5
 • 392
 • 0

Giáo trình phân tích cấu tạo nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p1 pps

Giáo trình phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống tự động khép kín p1 pps

Cao đẳng - Đại học

... ca thäng säú, âạnh giạ äøn âënh v nhỉỵng chè tiãu cháút lỉåüng ca quạ trçnh âiãưu chènh Tiãưn thán ca män khoa hc k thût âiãưu chènh tỉû âäüng ngy l k thût v l thuút âiãưu chènh mạy håi nỉåïc ... ly tám v nhåì hãû thäúng truưn lỉûc, kẹo theo sỉû chuøn dëch ca trỉåüt M lãn phêa trãn cho âãún cán bàòng våïi lỉûc l xo L Nhỉ thãú âäü dëch chuøn ca trỉåüt M liãn hãû chàût ch våïi täúc âäü quay ... täúc âäü quay ca mạy håi nỉåïc Nhỉ váûy täúc âäü quay ca mạy håi nỉåïc âỉåüc giỉỵ åí mäüt giạ trë cán bàòng no âọ phủ thüc vë trê cå cáúu âënh trë Z Cạc bäü âiãưu chènh ca Pälzunäúp v ca Jame Watt...
 • 5
 • 388
 • 0

thiết kế mô phỏng cấu tạo nguyênhoạt động của hệ thống bôi trơn cho động cơ đốt trong trên máy vi tính

thiết kế mô phỏng cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống bôi trơn cho động cơ đốt trong trên máy vi tính

Kỹ thuật

... Hình 1.33 ) Nguyênhoạt động : Đồng hồ áp suất dầu đồng hồ từ tính hay đồng hồø nhiệt Khi bật công tắc đánh lửa đến ON áp suất dầu hoạt động Ngay động khởi động * Đồng hồ điện tử: Đồng hồ áp ... lắp vào trụcđộng ăn khớp với chủ động quay ngược chiều làm việc - Nguyên lý làm việc: Bánh chủ động môtơ lai riêng dẫn động từ động Trục chủ động quay làm quay bánh chủ động bơm dầu, bánh ... nghiên cứu thể thông qua sơ đồ sau: Thiết kế mô cấu tạo nguyênhoạt động hệ thống bôi trơn cuả động đốt Mục tiêu Tìm hiểu sở lý thuyết hệ thống bôi trơn động đốt Lựa chọn hệ Tham khảo nội dung liên...
 • 75
 • 2,398
 • 5

Cấu tạo nguyênhoạt động của hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI

Cơ khí - Chế tạo máy

... Sơ đồ khối Chương II: Hệ thống phun xăng điện tử T r a n g | 15 2 .Cấu tạo nguyênhoạt động hệ thống phun xăng điện tử 2.1 Vị trí phận hệ thống phun xăng điện tử Hình 1.3: Vị trí phận hệ thống ... II: Hệ thống phun xăng điện tử T r a n g | 21 2.2 Sơ đồ hệ thốngđồ mạch điện Hình 1.13: Sơ đồ hệ thống PGM – FI (Future Neo FI) (1)Công tắc máy (11)Bơm xăng (2)Cầu chì (15A) (12)Cuộn đánh ... 1.19: Sơ đồ mạch điện hệ thống PGM-FI xe Honda CBR 600F Chương II: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) T r a n g | 29 Hình 1.20: Sơ đồ hệ thống PGM – FI Honda CBR 600 F4 Chương II: Hệ thống phun...
 • 136
 • 4,997
 • 7

Phân tích cơ sở lý thuyết, đặc điểm cấu tạo nguyênhoạt động của hệ thống phanh chống trượt lê(ABS) trên ôtô

Phân tích cơ sở lý thuyết, đặc điểm cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh chống trượt lê(ABS) trên ôtô

Cơ khí - Vật liệu

... ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO NGUN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG PHANH CHỐNG HÃM CỨNG (ABS) TRÊN ƠTƠ 57 3.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG ABS 58 3.2 CÁC BỘ PHẬN CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG PHANH ABS 59 ... hoạt động - kết cấu theo kiểu thường sử dụng loại ơtơ - ơtơ du lịch, cấu phanh tay đặt bánh xe phía sau Cơ cấu phanh sử dụng trong hệ thống phanh tay thường kiểu tang trống hay kiểu đĩa Kết cấu ... nghiƯp - 2005 - 31 - H.1.15 Sơ đồ hệ thống phanh thủy lực ơtơ Sơ đồ hệ thống phanh thủy lực H.1.15 ơtơ gồm có hai phần chính: Truyền động phanh cấu phanh Truyền động phanh bố trí khung xe gồm...
 • 87
 • 934
 • 2

đồ án tốt nghiệp phân tích đặc điểm cấu tạo vào nguyênhoạt động của hệ thống phân phối khí vvt-i

đồ án tốt nghiệp phân tích đặc điểm cấu tạo vào nguyên lý hoạt động của hệ thống phân phối khí vvt-i

Cơ khí - Vật liệu

... U Hệ thống đánh lửa Điều khiển cầm chừng Hệ thống chuẩn đoán Điều khiển tỷ số nén ε Cảm biến HTPP khí Hình 1.5: Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển lập trình b Sơ đồ cấu tạo: Trang 11 Đề tài tốt ... bình, phần lớn động không hoạt động nhiều tốc độ cao Hệ thống NVCS đáp ứng hai yêu cầu tốc độ cầm chừng êm dòu hoạt động nhiều tốc độ thấp trung bình Mặc dù hoạt động tốt tốc độ cao, hệ thống tập ... VVT-I: a./ .Nguyên lý hoạt động: Hệ thống VVT-I kó thuật thay đổi thời điểm phối khí phát triển TOYOTA Hệ thống VVT-I thay hệ thông VVT đơn giản vào năm 1991 động 4A-GE 20 valve Hệ thống VVT-I...
 • 79
 • 1,591
 • 1

Cấu trúc nguyênhoạt động của PLC S7-200

Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của PLC S7-200

Cơ khí - Chế tạo máy

... điều khiển hệ thống hoạt động Sự vận hành hệ thống kiểm tra thiết bị đầu vào Nó nhận tín hiệu gởi tín hiệu đến CPU, CPU xử lý tín hiệu gởi đến thiết bị xuất để điều khiển hoạt động hệ thống lập ... vấn đề có hệ thống cải thiện khả tạo chương trình chất lượng cao thời gian ngắn Kỹ thuật thiết kế có hệ thống gồm bước sau: Xác định trình công nghệ (trình tự hoạt động hệ thống công nghệ) cần ... lại hoạt động an toàn Thuật toán thể hình 1.27 Xác định yêu cầu hệ thống điều khiển Vẽ lưu đồ chung hệ thống điều khiển Liệt kê tất ngõ ra, ngõ vào nối tương đối đến cổng I/O PLC Chuyển lưu đồ...
 • 42
 • 9,599
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25