đồ án bê tông cốt thép 1 dầm 3 nhịp

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 1

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Tông Cốt Thép 1

Kiến trúc - Xây dựng

... phảI bố trí cốt treo trong dầm chính để tránh phá sự hoại cục bộ. Cách tinh toán:bố trí cốt treo hai bên dầm phụ trong đoạn S=b1+2h1 Với b1 l :chiều rộng dầm phụ -h1 l hiệu độ cao dầm chính ... với chiều cao dầm phụ. 1 Câu hỏi + Đáp án : Bảo vệ đồ án Be tong 1 ch.doc 1. Khi chiều cao dầm phụ bằng chiều cao dầm chính thì cốt treo đặt ở đâu? - Khi đó cốt treo chỉ là cốt cấu tạo và ... cắt. 4. Sơ đồ tính của bản, dầm chính và dầm phụ: TạI sao lại có sự khác nhau đó? - Sơ đồ tính của bản và dầm phụ là sơ đồ khớp dẻo - Sơ đồ tính của dầm chính là sơ đồ đàn hồi. - Dầm chính...
 • 4
 • 35,002
 • 1,255
Thuyết minh đồ án Bê tông cốt thép 1

Thuyết minh đồ án tông cốt thép 1

Kiến trúc - Xây dựng

... QG0. 733 5.089 -1. 854 -1. 268-8.797 1 6.9 43 0QQP10.867 15 .054-2 .30 9 -1. 133 -19 .672000QQP2-0 . 13 3 -2. 31 -2. 31 -0 . 13 3 -2. 31 1 17 .36 30QQP30.689 11 .9 63 -5.4 -1. 31 1 -22.7 63 1. 222 21. 218 3. 855QQmax ... 31 49, 71 216 + 31 4 8,04 11 6+ 414 8 ,17 31 6 + 21 28,29 414 6 ,16 214 + 31 0 6,47 31 6 6, 03 214 + 21 67 ,1 31 4 + 31 0 6,98 31 4 + 21 26,88Một số phơng án bố trí cốt thép đợc ghi trong bảng dới đây: 1 218 + 3 14 216 + 31 4 216 ... 216 + 212 216 + 214 216 + 212 2 31 6 + 214 31 6 + 212 31 6 31 4 + 212 31 6 3 3 16 + 214 11 6 + 414 414 216 + 214 216 + 212 Nhận xét, Các phơng án trên đều phối hợp tốt cốt thép giữa gối và nhịp dầm. ...
 • 34
 • 2,903
 • 8
Đồ án bê tông cốt thép 1 (l1=3m ,l2=7,2m)

Đồ án tông cốt thép 1 (l1=3m ,l2=7,2m)

Kiến trúc - Xây dựng

... 2.( 31 0 ,262 + 15 5 , 13 1 ) /3 31 0 ,262= 0 kNm*Sơ đồ e. + Đoạn dầm B-C: M 3 =544 ,32 - ( 467,026 -15 5 , 13 1 ) /3 15 5 , 13 1= 285,224 kNm M4 = 544 ,32 - 2.( 467,026 - 15 5 , 13 1 ) /3 15 5 , 13 1= 0 kNm*Sơ đồ ... a2=(54+0,5.28 +30 +0,5.28) =11 2mm,a= 1 1 2 2 1 2. . 2 2 13 ,3. 54 2 2 13 ,3 .11 2 83 2 2 13 ,3 2 2 13 ,3 s ss sA a A ammA A+ += =+ +h0=h-a=900- 83= 817 mm0. 280. 437 7,70, 434 0,6 23 . . 11 ,5 .30 0. 817 s sRbR ... =ChọnC 1 =min(2,8;2,85)m=2,8m.C0=min(C 1 ;2h0)m=min(2,8;2.0,855) =1, 71m. 1 1 39 4,7 53 14 0,9 83 2,8bbMQ kNC= = = 1 1 1 245,4 21 140,9 83 0,804 14 0,9 83 bbQ QQ = = =min 0 01 1 0 13 8, 51. 1, 71 . 0,9822 14 0,9 83 .1, 71 bbQ CQ h= = = 01 10,982...
 • 57
 • 1,547
 • 3
Đồ án bê tông cốt thép 1

Đồ án tông cốt thép 1

Kiến trúc - Xây dựng

... 427 .3 32 36 8 0 .15 7 0 .14 5 40.6 bên phải cắt 1d16, còn 2d12 226.2 31 36 9 0.0 83 0.079 22.4 nhịp 2 2d16+1d12 515 .3 33 367 0. 033 0. 032 52 .1 10% (11 60x400) cắt 1d12, còn 2d16 402.2 33 36 7 0.026 0.025 ... 0.078 0.0 81 2084 1. 2 63 2d20+3d25 210 1 .1 Gối 2 (30 0x600) 34 6.78 0. 4 13 0.5 83 336 2 2 .15 5 3d20+5d25 33 97 .1 Nhịp 2 (12 60x600) 208. 81 0.0 53 0.054 13 94 0.845 3d25 14 72.7Gối 3( 300x600) 30 7. 83 0 .36 7 0.484 ... Qmax≤0 .3 w1φb1γbRbbho4s sww1 3 bb1 b b 3 w1 b1 b b o maxE na21x10 2x28 .3 1 5 1 5x x 1. 0 73 1. 3 E bs 27x10 200x150 1 R 1 0.01x0.9x 11. 5 0.89650 .3 R bh 0.3x1.073x0.8965x0.9x 11. 5x10 x0.2x0 .35 5...
 • 21
 • 2,210
 • 25
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II - TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP II - TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP

Kiến trúc - Xây dựng

... hạn:××+×××=+= 433 3 810 1, 217 0666 710 65,2492 ,1 34 9,0. 10 504,6 4,66520aabbththJEJEKSlN KG .11 4 31 1 9= 16 9 ,1 114 31 1 9 /16 516 91 1 /1 1=−=−=dhNNηcmahee . 91, 674805, 03, 2 716 9 ,1. 5,0.0=−×+×=−+=η- ... hạn:××+×××=+= 433 3 810 1, 217 0666 710 65,2474 ,1 40,0. 10 504,6 4,66520aabbththJEJEKSlN KG .12 415 25= 18 6 ,1 12 415 25 /19 5 13 51 1 /1 1=−=−=dhNNηcmahee .27, 614 805, 03, 211 86 ,1. 5,0.0=−×+×=−+=η- ... cột:TmMI0 53 ,11 23 .19 38 ,0−=×−= TmMII4 51, 012 3 ,14 02,0−=×−=TmMMIIIII4 51, 0−==TmMIV69, 012 3 ,16 14,0=×= TPNNNNmIVIIIIII02,7 1 ===== TQIV 16 3, 012 3 ,11 45,0=×=*. Xét lực 2mP đặt ở bên...
 • 49
 • 2,232
 • 6
Đồ án bê tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Đồ án tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Kiến trúc - Xây dựng

... thép đầu cộtFtcbFN đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ).t( 819 ,2 )10 3, 01. (8 )3 51, 0 .10 3, 01. (1, 11. 7 21, 0 .3 )k1.(8)t.k1.(H.P .3 Rd 1 =++=++=).t(4 71, 27 21, 0 632 ,0. 819 ,2PP.RRdh 14 ===Rg ... vệ4 81, 01, 0 18 9, 01, 0 11 ,0 1, 0he 1, 0 11 ,0S0=++=++=).kg(590689 )17 199 .10 .2720000 .10 .29. 3 71, 14 81, 0.( 10 804,6N642th=+= .36 5 ,1 590689 15 79 91 1 1 NN 1 1th===).cm( 415 ,255 ,15 5,4260 35 ,11 .36 5,1a2he.e0=+=+=+=).cm(6, 31 40 . 13 0 )32 ,12 13 ,14 . (34 0 015 79 91 b.RF.RF.RNxn,a,aaa=+=+=)cm (36 , 31 5 ,55.565,0h.00== ... Mômen quán tính:).cm(720000 12 60.40 12 h.bJ).cm( 2 13 30 0 12 40.40 12 h.bJ4 3 3dd4 3 3tt======- Các thông số: .10 3, 0 )1 2 13 30 0720000. (3 51, 0 )1 JJ.(tk .3 51, 0 1, 11 9 ,3 HHt 3 td 3 t======Gvhd:...
 • 51
 • 6,245
 • 11
Đồ án bê tông cốt thép số I

Đồ án tông cốt thép số I

Báo cáo khoa học

... nội 12 1 2 3 45 56 7 8 8 10 10 11 12 b ca500047004790 30 0 30 0 514 8 3 718 52064290 11 444090 34 42 34 42 34 42 34 42 19 3 19 3 4090 31 9 55 23 16 80992 35 8 31 9 5 13 49992 12 85992 31 9 5 12 10 719 705 ... thp:Nhp bin Gi B Nhp 2 Gi C Nhp giaP.n 1 P.n 2P.n 3 216 +11 8 216 +11 8 216 + 214 31 6 31 6 216 +14 31 4 216 +11 4 31 4 31 4 216 +11 4 31 4 31 4 216 +11 4 31 4 Nhn xt :-Phng n 1 chn ct thp kh st vi yu cu .Cỳ th phi ... néi 11 17 ,92 03 4,22 53 6 ,19 85 11 ,36 7862 ,37 7 1, 136 2,2 63 1, 616 15 , 31 6 1 3, 4692,496 16 ,0924§å ¸n bª t«ng cèt thÐp I NguyÔn ®øc hµ líp 45xd5 Q5,86656 -2,7 734 4 -11 , 4 13 4 11 ,00 736 2 ,36 736 -6,27264QP4ừ-0,095...
 • 24
 • 1,424
 • 3
Tài liệu Đồ án bê tông cốt thép pdf

Tài liệu Đồ án tông cốt thép pdf

Kiến trúc - Xây dựng

... tính 11 32 .0 3. 31 0 090 10 034 .11 12220===xxxxbxhRMbImα 12 04. 011 32 .0 211 211 =−−=−−= xxmαξ20554 .1 230 0 3. 31 0 09 012 04.0cmxxxRxbxhxRAsbs===ξVậy chọnφ6 a180 (Aschọn =1. 57cm2)XV> ... 12 7.0 410 090 10 87 230 4 .18 3 2220===xxxxbxhRMbImα 13 6. 012 7.0 211 211 =−−=−−= xxmαξSVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh NghiĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 16 11 196.0 710 5.0 211 211 =−−=−−= xxmαξ20978 .3 230 05. 810 09 011 96.0cmxxxRxbxhxRAsbs===ξVậy ... =43mm nên a0 =10 mmChiều cao có ích : h0 = h-a0 = 43 -10 =33 mm =3. 3cmCắt ơ sàn có bề rộng b=1m để tính 11 32 .0 3. 31 0 090 10 034 .11 12220===xxxxbxhRMbImα 12 04. 011 32 .0 211 211 =−−=−−= xxmαξ20554 .1 230 0 3. 31 0 09 012 04.0cmxxxRxbxhxRAsbs===ξVậy...
 • 30
 • 6,231
 • 54
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 3

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 3

Kiến trúc - Xây dựng

... (m) cđchqđqh4 3. 3 13 .7 1. 059 1. 2 3. 8 0.8 0.6 4 83 362 3 3 .3 10 .4 1. 006 1. 2 3. 8 0.8 0.6 459 34 42 3. 3 7 .1 0. 93 1. 2 3. 8 0.8 0.6 424 31 8 1 3. 8 3. 8 0. 832 1. 2 3. 8 0.8 0.6 38 0 285Tải trọng tác ... h chọn (m) h chọn(cm)S 1 (3. 8x5.1m2) 1. 1 40 3. 8 0 .10 45 0 .1 100S2 (3. 8x6.1m2) 1. 1 40 3. 8 0 .10 45 0 .1 100S 3 (3. 1x3.8m2) 1. 1 40 3 .1 0.08 53 0 .1 100Tĩnh tải phân bố tính tốn ( tính cả trọng ... 0.02 18 00 36 1. 1 40 39 .6Vữa lót XM # 50 0. 03 2000 60 1. 3 78 78Gạch hộp chống nóng 0.25 12 00 30 0 1. 2 36 0 36 0Lớp BT chống thấm 0.05 2500 12 5 1. 1 13 8 13 7.5Vữa XM#50 trát trần 0. 015 2000 30 1. 3 39...
 • 23
 • 919
 • 3

Xem thêm