đề thi trac nghiem tin học ứng dụng trong kinh doanh 1

đề thi trắc nghiệm môn học: Giao tiếp trong kinh doanh

đề thi trắc nghiệm môn học: Giao tiếp trong kinh doanh

Tài liệu khác

... thông giao tiếp tổ chức gồm có : a Thông tin tải lọc lại thông tin thi u xác b Lọc lại thông tin thi u xác thi u kế hoạch c Thông tin tải, lọc lại thông tin thi u xác, bầu không khí truyền thông ... kiểu tin đồn 21 Kênh truyền thông giao tiếp nội theo nghi thức( trang trọng) gồm có: a Luồng thông tin từ trến xuống Đáp án SV: Lê Gia Bảo Trang 3/7 b Luồng thông tin từ lên c Luông thông tin ... điều mà cô ta muốn nhớ d tất bước 16 Để tăng khả nhớ thông tin người nghe nên…… a Giữ thái độ tin cậy thông tin & người nói b Diễn giải ý tưởng then chốt thông tin c Khoan dung với ý tưởng người...
 • 7
 • 13,203
 • 412

Đề cương tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực hành

Đề cương tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực hành

Cao đẳng - Đại học

... 0.0 1. 0 2.0 0.5 1. 5 0.5 3.5 0.7 0.5 1. 0 3.5 0.5 1. 0 1. 0 4.0 0.3 0.5 0.5 1. 5 0.5 0.5 0.5 1. 5 0.3 0.0 1. 0 1. 5 0.6 0.5 1. 0 2.0 1. 0 1. 0 1. 5 1. 5 0.5 1. 0 1. 0 6.5 0.5 0.0 1. 0 1. 5 0.7 0.0 2.0 1. 0 1. 0 1. 0 ... hỏi Tuần Nội dung Chương 1, 2, 3, Chương 1, 2, 3, Chương 5, 6, 7, 8, Chương 14 , 15 Chương 14 , 15 Ôn tập Chương 16 , 17 , 18 Chương 16 , 17 , 18 Chương 18 , 19 10 Chương 18 , 19 Xem trước giáo trình ... (Pivot) Học liệu 6 .1 Học liệu bắt buộc: + Nhóm giảng viện Khoa Quản trị kinh doanh, Giáo trình Tin học ứng dụng kinh doanh, Đại học Công nghệ Sài Gòn, 2009 + Nhóm giảng viện Khoa Quản trị kinh doanh, ...
 • 7
 • 2,762
 • 14

đề tài tin học ứng dụng trong kinh doanh

đề tài tin học ứng dụng trong kinh doanh

Hệ thống thông tin

... NGHIỆP Đề tài Tin học ứng dụng kinh doanh MỤC LỤC CHƯƠNG 1: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THI T KẾ CÔNG THỨC THU CHI TIỀN MẶT 1. 1 YÊU CẦU QUẢN LÝ ... ABC 1. 1 .1 Sử dụng Excel để quản lý kế toán tiền mặt Công ty ABC bao gồm: .4 1. 1.2 Trong tháng có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: 1. 2 TẠO CÁC SHEET TRONG CHƯƠNG TRÌNH .6 1. 2 .1 Sheet ... trước 1. 1.2 Trong tháng có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Số dư đầu tháng năm 2008 Công ty ABC Trong đó: TK 11 1: 3.00.000.000 (đơn vị tính: đồng)  Các khoản thu sau: Phiếu thu số 0 01 (3 /1) Rút...
 • 101
 • 1,024
 • 4

Đề cương chi tiết học phần tin học ứng dụng trong kinh doanh (bậc cao đẳng)

Đề cương chi tiết học phần tin học ứng dụng trong kinh doanh (bậc cao đẳng)

Chuyên ngành kinh tế

... ứng dụng đơn giản để tổ chức lƣu trữ liệu, đƣa báo cáo để theo dõi hoạt động kinh doanh 1. 2 Giới thi u MS Access 2 010 1. 3 Các thao tác MS Access 2 010 1. 4 Các thành phần cửa sổ khởi động 1. 4 .1 ... Bộ Giáo dục Đào tạo) 11 Nội dung học phần: 11 .1 Nội dung tổng quát: Tổng số tiết Nội dung STT Trong Lý Thực Kiểm thuyết hành tra Số tiết tự học Chƣơng mở đầu 1 0 Chƣơng 1: Tổng quan MS Access ... dựng CSDL 15 Chƣơng 3: Truy vấn liệu 17 Chƣơng 4: Biểu mẫu 12 Chƣơng 5: Báo cáo 10 TỔNG 30 20 60 11 .2 Nội dung chi tiết: CHƢƠNG MỞ ĐẦU Mục tiêu học phần Đối tƣợng học phần Vị trí nhiệm vụ học phần...
 • 18
 • 696
 • 3

bài giảng tin học ứng dụng trong kinh doanh - ths hoàng nguyên khai

bài giảng tin học ứng dụng trong kinh doanh - ths hoàng nguyên khai

Kỹ thuật lập trình

... dụng: Hàm tách giờ, phút giây từ chuỗi liệu thời gian serial_number  Công dụng: Hiển thị đối số dạng  Ví dụ:  Ví dụ : =Time (17 ,30, 01)  17 :30: 01 5:30 PM = HOUR( 11 :59:30”)  11 = MINUTE( 11 :59:30”) ... Công dụng: Trả ngày hành Hệ thống Ví dụ: =TODAY()  “ 01/ 01/ 2008”  Hàm NOW  Cú pháp: =NOW() : Số (Thứ 2) số 6(Chủ Nhật)  Công dụng: Trả ngày hành Hệ thống  Ví dụ: =NOW()  “ 01/ 01/ 2008 11 :59” ... từ B9:F 11 Chọn [Menu]Data - Table Nhập B6 vào Row Input Cell, nhập B5 vào Column Input Cell B5: Nhập 14 167000 (ô biến thứ nhất) B6: Nhập 5000000 (ô biến thứ hai) Nhập giá trị từ B10:B 11, giá...
 • 109
 • 1,746
 • 0

tin học ứng dụng trong kinh doanh - giải bài toán tối ưu bằng solver

tin học ứng dụng trong kinh doanh - giải bài toán tối ưu bằng solver

Cơ sở dữ liệu

... Sumproduct(mảng1, mảng2,….) Nguyễn Phương Tâm 15 8.2 Bài toán quy hoạch tuyến tính số  Xét toán quy hoạch: c1x1 + c2x2 + …+cnxn = f(x) → max/min a11x1 + a12x2 + … a1nxn Q b1 a21x1 + a22x2 + … ... Tâm 19 8.3 Bài toán quy hoạch tuyến tính hai số  Dạng toán học toán m n ∑∑ c x i =1 j =1 n ∑x j =1 ij m ∑x i =1 ij ij ij → ≤ i = 1, , m ≥ j = 1, , m xij ≥ i = 1, m, Nguyễn Phương Tâm j = 1, , ... hàng Khả x [1, 1] x [1, 2] x [1, n] Σx [1, j] a [1] x[2 ,1] x[2,2] x[2,n] Σ x[2,j] a[2] x[m ,1] x[m,2]  x[m,j] a[m] Cộng cột  x[i ,1] Σ x[i,n] Σ x[i,2] Nhu cầu b [1] Phương...
 • 27
 • 2,386
 • 0

tin học ứng dụng trong kinh doanh - hồi quy, dự báo và tìm kiếm mục tiêu

tin học ứng dụng trong kinh doanh - hồi quy, dự báo và tìm kiếm mục tiêu

Cơ sở dữ liệu

... khoa học liệu khứ nhờ số mô hình toán học  Dự báo kinh tế việc đưa dự báo kiện kinh tế xảy tương lai dựa sở phân tích khoa học số liệu kinh tế khứ Nguyễn Phương Tâm 7 .1 DỰ BÁO KINH TẾ 7 .1. 2 Phương ... tính: y = a1 x1 + a2x2 + … + anxn + b Trong đó:  x1, x2, , xn biến độc lập  y biến phụ thuộc,  hệ số a1, a2, …, an, b hệ số cần xác định Nguyễn Phương Tâm 7 .1 DỰ BÁO KINH TẾ 7 .1. 2 Phương ... quy, dự báo tìm kiếm mục tiêu 7 .1 Dự báo kinh tế 7.2 Hồi quy tuyến tính 7.3 Hồi quy mũ 7.4 Tìm kiếm mục tiêu Nguyễn Phương Tâm 7 .1 DỰ BÁO KINH TẾ 7 .1. 1 Ý nghĩa dự báo kinh tế  Dự báo phán đoán kiện...
 • 26
 • 972
 • 0

Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Công thức mảng pdf

Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Công thức mảng pdf

Cao đẳng - Đại học

... Đếm các ô chứa dữ liệu Text một dãy •{=SUM(ISTEXT(A1:D5) *1) } •{=SUM(ISTEXT(A1:D5)+0)} •{=SUM( ISTEXT(A1:D5))} •True *1= 1 •False *1= 0 •X *1= X •X+0=X • X=X Trường CĐ CNTT HN 24/84 Nguyễn Phương ... tham chiếu Trường CĐ CNTT HN 10 /84 Nguyễn Phương Tâm 4 .1. 6 Đặt tên cho mảng Trường CĐ CNTT HN 11 /84 Nguyễn Phương Tâm 4 .1. 6 Đặt tên cho mảng Trường CĐ CNTT HN 12 /84 Nguyễn Phương Tâm 4.2 Các ... lớn nhất mảng-ok 10 Xác định dãy chứa các giá trị hợp lệ hay không-not ok 11 Cộng các số của số nguyên-not ok 12 Cộng các giá trị đã làm tròn- not ok 13 Cộng các giá...
 • 26
 • 1,220
 • 7

Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Các hàm tài chính potx

Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Các hàm tài chính potx

Cao đẳng - Đại học

... n valuei NPV = ∑ i i =1 (1 + rate ) Trường CĐ CNTT HN Nguyễn Phương Tâm CÁC HÀM TÀI CHÍNH  Hàm NPV (Net Present Value)  Cú pháp: = NPV(rate, value1, value2 …,value29)  Trong đó: • Rate lãi ... nếu guess bỏ qua được xem 10 % Trường CĐ CNTT HN Nguyễn Phương Tâm CÁC HÀM TÀI CHÍNH  Hàm tính lãi suất RATE  Cú pháp: =RATE (nper, pmt, pv, fv, type, guess)  Trong đó: • • • • • • nper số ... phần trả vốn lẫn phần lãi Trường CĐ CNTT HN Nguyễn Phương Tâm CÁC HÀM TÀI CHÍNH  Cú pháp:  Trong đó: PMT(rate,nper,pv,fv,type) • • • • rate lãi suất cho vay, nper tống số thời kỳ toán...
 • 20
 • 731
 • 2

Tin học ứng dụng trong kinh doanh - TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU potx

Tin học ứng dụng trong kinh doanh - TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU potx

Cao đẳng - Đại học

... PivotTable  PivotTable Wizard, thực giống phần thi t kế  Sử  Kéo thả Field: Kéo thả Field tương ứng từ PivotTable Field List vào vùng tương ứng PivotTable ngược lại muốn bỏ Nguyễn Phương Tâm ... liệu tham gia kết hợp  Use label in:  Top Row: Dùng dòng liệu bên tiêu đề cột;  Left Column: Dùng cột liệu bên trái tiêu đề dòng; Nguyễn Phương Tâm CHỨC NĂNG CONSOLIDATE XP  Create links to ... phạm vi liệu Liệt kê tất phạm vi liệu tham gia kết hợp Dùng dòng liệu bên tiêu đề cột Dùng cột liệu bên trái tiêu đề dòng XP liệt kê DS file Thêm Xóa phạm vi tạo liên kết với liệu nguồn Nguyễn...
 • 22
 • 906
 • 2

Bài tập Excel hàm căn bản Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1

Bài tập Excel hàm căn bản Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1

Tài liệu khác

... Bài Tập TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH Lập bảng tính lưu với tên Tuyensinh 1) Tính cột điểm khu vực sau: Khu vực Điểm KV 3, ngược lại 2) Tính cột tổng điểm: anh văn * hệ số + toán tin học hệ ... giảm: 15 ngày giảm 5% Tiền phòng Tính cột Tổng cộng: Tiền phòng – Tiền Giảm Tính Bảng thống kê ThS Đỗ Trọng Danh Bài Tập TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH Bài tập Lập bảng tính lưu với tên Cuongthinh, ... lượng từ 10 trở lên có màu đỏ đậm Dựa vào ký tự đầu hai ký tự cuối Mã HĐ tìm Bảng Danh mục, điền liệu cho cột Mặt hàng, ĐVT cột Đơn giá ThS Đỗ Trọng Danh Bài Tập TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH...
 • 9
 • 871
 • 3

DE THI TRAC NGHIEM TIN HOC DAI CUONG_UEH.pdf

DE THI TRAC NGHIEM TIN HOC DAI CUONG_UEH.pdf

Cao đẳng - Đại học

... va o chức vụ tư ng ngươ i: ø ø ø a =Hlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2 ,1) b =Hlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2,0) c =Vlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2 ,1) d =Vlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2,0) 54 Khi ta nhập công thức : =MATCH(“TN”, ... vực tư ng ngươ i: ø ø ø a = Vlookup(C 41, $E$50:$G$ 51, 2,0) b = Vlookup(C 41, $E$50:$G$ 51, 2 ,1) c = Vlookup(C 41, $E$50:$G$Sản xuất d = Vlookup( 41, $E$50:$G$ 51, 2 ,1) 53 Điền công thức cho cột Cvụ để ... D$2#$C5 50 Khi ta go công thức : =DAY(DATEVALUE( 12 /03/98”) kết la : õ ø a 12 b 03 c 98 d Báo lỗi công thức sai 51 Để tính tuổi ngươ i sinh nga y 24 /11 /19 83 biết nga y sinh name ô A2, ta ø ø ø se...
 • 10
 • 10,603
 • 300

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương

Cao đẳng - Đại học

... va o chức vụ tư ng ngươ i: ø ø ø a =Hlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2 ,1) b =Hlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2,0) c =Vlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2 ,1) d =Vlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2,0) 54 Khi ta nhập công thức : =MATCH(“TN”, ... vực tư ng ngươ i: ø ø ø a = Vlookup(C 41, $E$50:$G$ 51, 2,0) b = Vlookup(C 41, $E$50:$G$ 51, 2 ,1) c = Vlookup(C 41, $E$50:$G$Sản xuất d = Vlookup( 41, $E$50:$G$ 51, 2 ,1) 53 Điền công thức cho cột Cvụ để ... D$2#$C5 50 Khi ta go công thức : =DAY(DATEVALUE( 12 /03/98”) kết la : õ ø a 12 b 03 c 98 d Báo lỗi công thức sai 51 Để tính tuổi ngươ i sinh nga y 24 /11 /19 83 biết nga y sinh name ô A2, ta ø ø ø se...
 • 10
 • 10,425
 • 269

Đề thi trắc nghiệm tin học A

Đề thi trắc nghiệm tin học A

Tin học văn phòng

... Giang Trung Tâm Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học A - Khoá ngày : 28 /11 /2 010 Ca - Thời gian: 20 phút Họ tên học viên : SBD : Mã đề: 19 2 Câu Trình window ... Giang Trung Tâm Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học A - Khoá ngày : 28 /11 /2 010 Ca - Thời gian: 20 phút Họ tên học viên : SBD : Mã đề: 226 Câu Trong Word, ... Giang Trung Tâm Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học A - Khoá ngày : 28 /11 /2 010 Ca - Thời gian: 20 phút Họ tên học viên : SBD : Mã đề: 260 Câu Trong MS Excel...
 • 8
 • 5,586
 • 180

Đề thi trắc nghiệm tin học B

Đề thi trắc nghiệm tin học B

Tin học văn phòng

... với theo chủ đề lưu máy tính điện tử để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin nhiều người Sở GD-ĐT Tiền Giang Trung Tâm Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 28 /11 /2 010 Ca - Thời ... Giang Trung Tâm Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 28 /11 /2 010 Ca - Thời gian: 30 phút Họ tên học viên : SBD : Mã đề: 220 Câu Trong trình ... Tiền Giang Trung Tâm Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 28 /11 /2 010 Ca - Thời gian: 30 phút Họ tên học viên : SBD : Mã đề: 254 Câu Description...
 • 8
 • 12,745
 • 262

Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIV - 2008

Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIV - 2008

Tư liệu khác

... giay moi.doc baitap.pas anh.bmp http://vtv.vn 10 1 10 5 Câu 13 Tổng số tự nhiên từ đến 14 11 4 91 Câu 14 Tìm số dãy số sau ghi vào ô trống 10 15 21 Câu 15 Có đường ngắn khác từ A đến Z (theo chiều ... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2008 Thời gian làm 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà Nẵng ĐỀ CHÍNH THỨC ... phách (HĐGK ghi)  Điểm thi Bằng số Bằng chữ Họ tên, chữ ký Giám khảo Giám khảo Đặt màu cho văn Chèn văn thông thường Chọn toàn văn Chèn văn nghệ thuật (WordArt) Câu 12 Trong hệ điều hành Windows,...
 • 2
 • 1,664
 • 38

Đề thi trắc nghiệm tin học 2005

Đề thi trắc nghiệm tin học 2005

Tin học

... Chuột 12 Tổng cuả số tự nhiên từ đến 20 là: A 18 0 B 200 C 210 D 420 13 Tìm quy luật cho dãy số sau: 11 13 A Dãy số nguyên tố B Dãy số lẻ C Dãy số không chia hết cho D Dãy số tự nhiên có ước số 14 ... gõ văn bảng đến dòng cuối 10 Bàn phím máy tính PC có phím có gai? A B C D 11 Số thập phân 31 chuyển sang hệ nhị phân có chữ số? A B C D B 12 C 20 D 24 Nhóm bao gồm thi t bị xếp vào loại: A Màn ... Việt 10 ngón Hãy tìm phần tử dãy ký tự: BBKM? A N B H C G D T Bậc nghịch đảo hoán vị (a1,a2, aN) (1, N) số cặp (aI,aJ) cho IaJ Tính bậc nghịch đảo hoán vị (2, 4, 3, 1) A B C D Mệnh đề mô...
 • 2
 • 1,326
 • 40

Đề thi trắc nghiệm Tin học THCN

Đề thi trắc nghiệm Tin học THCN

Tin học

... Trong hệ nhị phân 10 24 MB bằng: A: 10 0 KB B: Giga byte C: 10 0 Giga byte D: 10 0 KB E:Không câu Câu 62: Trong hệ nhị phân KB bằng: A :10 0 Byte C: 10 00 MB D: 10 24 Bit B :10 24 B E: 10 24 MB Câu 63: Để ... C, B E: Ctrl + P Câu 64: Trong hệ nhị phân 10 GB bằng: A: 12 040 MB C: 10 000 MB D: 10 00 MB B :10 240 MB E: 10 240 Byte Câu 65: Trong Exce Tổ hợp phím sau dùng để tạo tệp tin mới: A: Ctrl + N B: Alt ... phím Ctrl + Home đa trỏ đầu văn Trong Excel: phím Page Up đa trỏ lên trang Trong Excel: phím Crtl + Home đa trỏ Về ô A1 Th mục không dùng để chứa tệp tin Thanh tiêu đề (Title): Cho biết tên tệp...
 • 10
 • 1,011
 • 6

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN

Tin học

... giay moi.doc baitap.pas anh.bmp http://vtv.vn 10 1 10 5 Câu 13 Tổng số tự nhiên từ đến 14 11 4 91 Câu 14 Tìm số dãy số sau ghi vào ô trống 10 15 21 Câu 15 Có đường ngắn khác từ A đến Z (theo chiều ... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2008 Thời gian làm 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà Nẵng ĐỀ CHÍNH THỨC ... phách (HĐGK ghi)  Điểm thi Bằng số Bằng chữ Họ tên, chữ ký Giám khảo Giám khảo Đặt màu cho văn Chèn văn thông thường Chọn toàn văn Chèn văn nghệ thuật (WordArt) Câu 12 Trong hệ điều hành Windows,...
 • 2
 • 13,169
 • 288

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008

Tin học

... giay moi.doc baitap.pas anh.bmp http://vtv.vn 10 1 10 5 Câu 13 Tổng số tự nhiên từ đến 14 11 4 91 Câu 14 Tìm số dãy số sau ghi vào ô trống 10 15 21 Câu 15 Có đường ngắn khác từ A đến Z (theo chiều ... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2008 Thời gian làm 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà Nẵng ĐỀ CHÍNH THỨC ... phách (HĐGK ghi)  Điểm thi Bằng số Bằng chữ Họ tên, chữ ký Giám khảo Giám khảo Đặt màu cho văn Chèn văn thông thường Chọn toàn văn Chèn văn nghệ thuật (WordArt) Câu 12 Trong hệ điều hành Windows,...
 • 2
 • 1,141
 • 7

Xem thêm