đề thi trắc nghiệm hóa học 12

Bộ đề thi trắc nghiệm hóa học 12

Bộ đề thi trắc nghiệm hóa học 12

Hóa học

... lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Các muối sinh ra đem cô can và sấy khô đến khan cân được 21,8g .Giả thi t các phản ứng xảy ra hoàn toàn. số mol mỗi este lần lượt là: A/ 0,15mol và 0,15mol B/ 0,2 ... este đồng phân nhau của rượu và axit đơn chức no.Lấy 22,2g hỗn hợp trên cho t/dụng vừa đ ủ với12gNaOH. Công thức p/tử este là: A/ C3H6O2B/ C4H8O2C/ C2H4O2D/ C5H10O224/ ... Giá trị của n là:A/ 3000 B/ 4500 C/ 5000 D/ 5500. BÀI LÀM:1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/...
 • 2
 • 1,090
 • 15
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-41

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-41

Hóa học

... cấu tạo thu gọn của X là (Cho ) A. B. C. D. [<br>]Thứ tự một số cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau: . Cặp chất không phản ứng với nhau là A. Fe và dung dịch B. dung dịch ... dịch đã dùng là (Cho ) A. 0,5M. B. 0,25M. C. 0,75M. D. 1M. [<br>]Cho phương trình hóa học của phản ứng tổng hợp amoniac. Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận ... đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư (hoặc ) trong dung dịch thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt...
 • 4
 • 478
 • 1
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-42

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-42

Hóa học

... tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là (Cho)A. 0,01 và 0,03. Đề thi hóa học cấp 3-42[<br>] Khi hòa tan hiđroxit kim loại bằng một lượng vừa đủ dung dịch 20%...
 • 4
 • 412
 • 4
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-43

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-43

Hóa học

... anđehit.[<br>]Một hỗn hợp X gồm một anđehit A và một axit hữu cơ B đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng bất kì hỗn hợp X đều thu được và với số mol bằng nhau. Mặt khác, cho 0,2 mol hỗn hợp ... [<br>]Chất X chứa các nguyên tố C, H, O trong đó hiđro chiếm 2,439% về khối lượng. Khi đốt cháy X đều thu được số mol nước bằng số mol mỗi chất đã cháy, biết 1 mol X phản ứng vừa hết với 2,0 mol ... hơn vì xục vào dung dịch ta sẽ được kết tủa.(4) Phenol trong nước cho môi trường axit, quỳ tím hóa đỏ.A. (1), (2)B. (2), (3)C. (3), (1)D. (1), (2), (3), (4)[<br>]Cho các phản ứng...
 • 4
 • 353
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-45

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-45

Hóa học

... không bị phân cực. Đề thi hóa học cấp 3-45[<br>] Phản ứng phân tích và phản ứng hoá hợp có phải là phản ứng oxi hoá - khử không?A. Đều là phản ứng oxi hoá - khử.B. Đều không phải là ... trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng khi chứng minh tính oxi hoá của FeO:A. B. C. D. A, B, C đều đúng[<br>]Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết sai khi chứng minh tính khử của ... sau đây chất nào thuộc loại hợp chất este?A. C_4H_{10}O_2B. C_4H_{8}O_2C. C_3H_8O_2D. C_5H_ {12} O[<br>]X là hợp chất nào ứng với công thức A. Là axit đơn chức khi B. Là este tạo ra...
 • 3
 • 449
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-46

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-46

Hóa học

... Đề thi hóa học cấp 3-46[<br>] Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi A. Các hạt electron và proton B. ... khẳng định sau có đúng không ? giải thích "Một chất có tính ôxi hóa gặp một chất có tính khử , nhất thi t xảy ra phản ứng ôxi hóa khử".A. ĐúngB. Không đúng[<br>]b) Viết công thức ... 292 g kết tủa.Cho: Ag = 108, H = 1, C = 12 Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. [<br>]Câu khẳng định nào sau đây là sai:A. Mỗi nguyên tố hoá học đều được xác định bởi số A và số Z.B....
 • 3
 • 355
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-47

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-47

Hóa học

... Đề thi hóa học cấp 3-47[<br>]Nguyên tử có tổng số proton, electron và nơtron lần lượt là:A. ... bền: còn Cacbon có 2 đồng vị bền: . Sốlượng phân tử tạo thành từ các đồng vị trên là A. 10 B. 12 C. 11 D. 13 [<br>]Vi hạt nào dưới đây có số proton nhiều hơn số electron? A. Nguyên ... tích là: A. 16+ B. 2- C. 18- D. 2+ [<br>]Electron được tìm ra vào năm 1897 bởi nhà bác học người Anh Tom xơn (J.J.Thomson). Đặc điểm nào dưới đây không phải của electron? A. Có khối...
 • 3
 • 432
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-48

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-48

Hóa học

... hạt nhân [<br>]Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong 1 nguyên tử nguyên tố X là 127 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. X là nguyên tố nào dưới...
 • 3
 • 399
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-49

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-49

Hóa học

... [<br>]Cho bộ ba số lượng tử . Cấu hình electron nguyên tử nào dưới đây là đúng?A. B. C. D. Đề thi hóa học cấp 3-49[<br>] Trong tự nhiên Cu có hai đồng vị: . Khối lượng nguyên tử trung ... nguyên tố mà nguyên tử có 8 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại [<br>] Các đơn chất của các nguyên tố nào dưới đây có tính chất hoá học tương tự nhau? A. As, Se, Cl, Fe B. F, Cl, Br, ... cùng đều là kim loại hoạt động mạnh B. Các nguyên tố mà nguyên tử có 5 electron ở lớp ngoài cùng thường là phi kim C. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là...
 • 3
 • 403
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-50

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-50

Hóa học

... tử nào dưới đây có số electron ở lớp ngoài cùng bằng nhau? Đề thi hóa học cấp 3-50[<br>]Chu kỳ bán rã là thời gian cần thi t để lượng chất ban đầu mất đi một nửa. Chu kỳ bán rã của ... tử nguyên tố X có số khối bằng 23, số hiệu nguyên tử bằng 11. X có: A. số proton là 12 B. số nơtron là 12 C. số nơtron là 11 D. tổng số nơtron và proton là 22 [<br>] Cho các nguyên ... là: A. B. C. D. [<br>] Dãy nào dưới đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học? A. ; B. ; C. ; D. ; [<br>]Trong tự nhiên Cl có hai đồng vị: chiểm 75%, chiếm 25%....
 • 4
 • 400
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-51

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-51

Hóa học

... D. 22 Đề thi hóa học cấp 3-51[<br>]Nguyên tử nào dưới đây có 3 electron thuộc lớp ngoài cùng?A. B. C. D. [<br>]Các nguyên tử nào dưới đây thuộc cùng 1 nguyên tố hoá học? A. ... hiệu nguyên tử của một nguyên tố hoá học như sau: trong đó A là tổng số hạt proton và nơtron, Z là số hạt proton. Những nguyên tử thuộc cùng 1 nguyên tố hoá học là ... Br B. Al và Cl C. Mg và Cl D. Si và Br [<br>]Nguyên tố nào dưới đây có tính chất hoá học tương tự canxi? A. C B. K C. Na D. Sr [<br>]Tia phóng xạ của đồng vị là: A. tia...
 • 3
 • 302
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-52

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-52

Hóa học

... dụng với dung dịch thì cho poliancol. Công thức cấu tạo của X là:A. B. C. D. Tất cả đều sai Đề thi hóa học cấp 3-52[<br>]Cho các axit sau: HClO (1); HIO (2); HBrO (3). Sắp xếp theo ... là số lẻ.C. Các aminoaxit đều tan trong nước.D. Dung dịch aminoaxit không làm giấy quỳ đổi màu.[<br>]Hai hợp chất X, Y mạch hở (chỉ chứa C, H, O) đơn chức, đều tác dụng với dung dịch ... 4, 6[<br>]Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau đây:A. Các amin đều kết hợp với proton.B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn .C. Metylamin có tính bazơ mạnh hơn anilin.D. Công thức...
 • 4
 • 374
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-53

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-53

Hóa học

... Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (III) là.A. Tính khửB. Tính oxi hóa và tính khửC. Tính oxi hóa D. Không xác định được[<br>] Đề thi hóa học cấp 3-53 Sắt vừa thể hiện hóa trị ... 4s.D. Các ý trên đều sai.[<br>] Tính chất hóa học cơ bản của sắt là.A. Tính oxi hóa B. Tính oxi hóa và tính khửB. Fe3O4C. Fe2O3D. Cả 3 trường hợp đều thỏa mãn đề bài[<br>] ... oxi hóa tạo Fe(NO3)3.B. Trong phản ứng này, HNO3 phải là một chất oxi hóa, nó bị khử tạo khí NO2.C. Đây có thể là một phản ứng trao đổi, có thể HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa. A....
 • 19
 • 350
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-54

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-54

Hóa học

... Đề thi hóa học cấp 3-54[<br>]Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp axit béo gồm Số este tối đa có ... và B. và C. và D. A, B, C đều đúng.[<br>]Ancol X đơn chức có 60% khối lượng cacbon trong phân tử. Công thức phân tử của ancol là:A. B. C. D. A, B, C đều sai[<br>] Đốt cháy ... axit no đa chức Y thu được 0,6 mol và 0,5 mol Công thức cấu tạo của Y là:A. B. C. D. Tất cả đều sai.[<br>]Cho canxi cacbua phản ứng với nước rồi dẫn khí sinh ra sục qua dung dịch M...
 • 4
 • 235
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008