đề thi trắc nghiệm hóa học 11 học kì 1

Bộ đề thi trắc nghiệm hóa học 12

Bộ đề thi trắc nghiệm hóa học 12

Hóa học

... Giá trị của n là:A/ 3000 B/ 4500 C/ 5000 D/ 5500. BÀI LÀM: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ ... thức este của 1 axit no đa chức và rượu không no (1 liên kết đôi) đơn chức là:A/ CnH2n+2-x[COOCmH2m -1 ]xB/ [CnH2n -1 COO]xCmH2m+2-zC/ (CnH2n +1 COO)xCmH2m -1 D/ Công thức ... este lần lượt là: A/ 0 ,15 mol và 0 ,15 mol B/ 0,2 và0,1mol C/ 0 ,1 và 0,2mol D/ 0,25và 0,05mol22/ Khi thuỷ phân hoàn toàn 7,3 gam hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C6H 10 O4 bằng dung dịch...
 • 2
 • 1,097
 • 15
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-41

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-41

Hóa học

... bằng (Cho ) A. 13 ,44. B. 5,60. C. 11 , 2. D. 8,96. [<br>]Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư (hoặc ) trong dung dịch thu được 2 ,16 gam bạc kết tủa. ... cho 10 0ml dung dịch 1M vào 10 0ml dung dịch thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của trong dung dịch đã dùng là (Cho ) A. 0,5M. B. 0,25M. C. 0,75M. D. 1M. ... B. C. D. [<br>]Để trung hòa lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo cần 15 ml dung dịch 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là (Cho ) A. 4,8 B. 6,0 C. 7,2 D....
 • 4
 • 479
 • 1
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-42

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-42

Hóa học

... 0,1M và 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch 0,1M thu được kết tủa Y. Để thuđược lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là (Cho) A. 1, 71. B. 1, 95. C. 1, 59. ... thu được dung dịch Y. Nồng độ của trong dung dịch Y là 15 ,76%. Nồng độ phần trăm củatrong dung dịch Y là (Cho ) A. 11 , 79% B. 28, 21% C. 15 ,76% D. 24,24% [<br>]Cho các chất sau: phenol, ... (Cho)A. 0, 01 và 0,03. Đề thi hóa học cấp 3-42[<br>] Khi hòa tan hiđroxit kim loại bằng một lượng vừa đủ dung dịch 20% thu đượcdung dịch muối trung hòa có nồng độ 27, 21% . Kim loại...
 • 4
 • 417
 • 4
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-43

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-43

Hóa học

... ta sẽ được kết tủa.(4) Phenol trong nước cho môi trường axit, quỳ tím hóa đỏ.A. (1) , (2)B. (2), (3)C. (3), (1) D. (1) , (2), (3), (4)[<br>]Cho các phản ứng sau:Nhựa phenol fomalđehitCác ... rượu nào dưới đây:Chọn một đáp án dưới đâyA. 2-metyl butanol -1 B. 2,2-đimetyl propanol -1 C. 2-metyl butanol-2D. 3-metyl butanol -1 [<br>]Công thức nào dưới đây là công thức của rượu no ... anđehit.[<br>]Một hỗn hợp X gồm một anđehit A và một axit hữu cơ B đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng bất hỗn hợp X đều thu được và với số mol bằng nhau. Mặt khác, cho 0,2 mol hỗn hợp...
 • 4
 • 360
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-45

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-45

Hóa học

... đây:A. Phân tử đơn giản, chỉ có 1 nguyên tử C và 4 nguyên tử H.B. Do phân tử có liên kết cộng hoá trị bền.C. Do liên kết trong phân tử không bị phân cực. Đề thi hóa học cấp 3-45[<br>] Phản ... 2C. Là hợp chất tạp chức có 1 nhom –OH và 1 nhom –CHO trong phân tử.D. Tất cả đều đúng.[<br>]Trong các đồng đẳng của etilen thì chất nào có thành phần %C = 85, 71% ?A. EtilenB. ButilenC. ... ứng phân tích và phản ứng hoá hợp có phải là phản ứng oxi hoá - khử không?A. Đều là phản ứng oxi hoá - khử.B. Đều không phải là phản ứng oxi hoá - khử.C. Một số là phản ứng oxi hoá khử, một...
 • 3
 • 451
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-46

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-46

Hóa học

... sai:A. Mỗi nguyên tố hoá học đều được xác định bởi số A và số Z.B. Hai nguyên tử có số khối bằng nhau có thể không cùng nguyên tố hoá học. C. Hạt nhân nguyên tử Na mang 11 đơn vị điện tích dương.D. ... tính axit hay bazơ, tính ôxi hóa hay khử ? giải thích?+ = + (1) + = + + (2)A. Phản ứng (1) : thể hiện tính oxi hóa. Phản ứng (2) : : thể hiện tính khửB. Phản ứng (1) : thể hiện tính axit. Phản ... công thức phân tử là ( mạch thẳng) , biết rằng 1 mol A tác dụng với dư trong dung dịch amoniac du tạo ra 292 g kết tủa.Cho: Ag = 10 8, H = 1, C = 12 Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. [<br>]Câu...
 • 3
 • 357
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-47

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-47

Hóa học

... Đề thi hóa học cấp 3-47[<br>]Nguyên tử có tổng số proton, electron và nơtron lần lượt là:A. 19 , 20, 39 B. 19 , 20, 19 C. 20, 19 , 39 D. 19 , 19 , 20 [<br>]Nguyên ... 63% C. 32 ,15 % D. 64,29% [<br>]Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị bền: còn Cacbon có 2 đồng vị bền: . Sốlượng phân tử tạo thành từ các đồng vị trên là A. 10 B. 12 C. 11 D. 13 [<br>]Vi ... [<br>]Ion có 18 electron và 16 proton mang điện tích là: A. 16 + B. 2- C. 18 - D. 2+ [<br>]Electron được tìm ra vào năm 18 97 bởi nhà bác học người Anh Tom xơn (J.J.Thomson)....
 • 3
 • 439
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-48

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-48

Hóa học

... B. 24, 30, 21 C. 24, 28, 21 D. 24, 28, 27 [<br>]Tổng số hạt (n, p, e) trong ion làA. 52 B. 53 C. 35 D. 51 [<br>]Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử là A. 19 B. 28 C. ... [<br>]Nguyên tử nguyên tố X có số đơn vị điện tích hạt nhân bằng 13 , số khối bằng 27 thì số electron hoá trị là: A. 13 B. 5 C. 3 D. 4 [<br>]Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói ... đơn vị điện tích hạt nhân [<br>]Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong 1 nguyên tử nguyên tố X là 12 7, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. X là nguyên...
 • 3
 • 406
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-49

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-49

Hóa học

... [<br>]Cho bộ ba số lượng tử . Cấu hình electron nguyên tử nào dưới đây là đúng?A. B. C. D. Đề thi hóa học cấp 3-49[<br>] Trong tự nhiên Cu có hai đồng vị: . Khối lượng nguyên tử trung ... [<br>] Khối lượng của nguyên tử C có 6 proton, 8 nơtronn và 6 electron là: A. 12 u B. 12 gam C. 14 u D. 13 gam [<br>] Ion nào dưới đây không có cấu hình electron của khí hiếm? A. ... nơtron. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là giá trị nào dưới đây? A. 79,92 B. 81, 86 C. 80, 01 D. 76,35 [<br>] Nguyên tử X có tổng số các hạt bằng 60, trong đó số hạt nơtron...
 • 3
 • 408
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-50

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-50

Hóa học

... hiệu nguyên tử bằng 11 . X có: A. số proton là 12 B. số nơtron là 12 C. số nơtron là 11 D. tổng số nơtron và proton là 22 [<br>] Cho các nguyên tử sau: Na (Z =11 ) ; Ca (Z=20); Cr (Z=24); ... ở lớp ngoài cùng bằng nhau? Đề thi hóa học cấp 3-50[<br>]Chu kỳ bán rã là thời gian cần thi t để lượng chất ban đầu mất đi một nửa. Chu kỳ bán rã của là 14 ,3 ngày. Cần bao nhiêu ngày ... ngày B. 71, 5 ngày C. 61, 8 ngày D. 286 ngày [<br>] Hợp chất M được tạo thành từ cation và anion . Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố tạo nên. Tổng số proton trong là 11 , còn tổng...
 • 4
 • 403
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-51

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-51

Hóa học

... A. 18 B. 24 C. 20 D. 22 Đề thi hóa học cấp 3- 51 [<br>]Nguyên tử nào dưới đây có 3 electron thuộc lớp ngoài cùng?A. B. C. D. [<br>]Các nguyên tử nào dưới đây thuộc cùng 1 ... nguyên tố X có Z =17 . X có số electron độc thân ở trạng thái cơ bản làA. 1 B. 2 C. 5 D. 3 [<br>]Nguyên tử nguyên tố X có Z =17 . X có số lớp electron làA. 2 B. 3 C. 4 D. 1 [<br>]Nguyên ... [<br>]Nguyên tử nguyên tố X có Z =17 . Số electron thuộc lớp ngoài cùng của X là giá trị nào dưới đây?A. 1 B. 2 C. 7 D. 3 [<br>]Trong 1 nguyên tửA. số proton luôn bằng số nơtron...
 • 3
 • 308
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-52

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-52

Hóa học

... Tất cả đều sai Đề thi hóa học cấp 3-52[<br>]Cho các axit sau: HClO (1) ; HIO (2); HBrO (3). Sắp xếp theo chiều tính oxi hoá và độ bền mạnh dần. Chọn dãy sắp xếp nào sau đây:A. (1) > ... Phần 1: Cho tác dụng hết với Na thu được 1, 12 lít (đktc)- Phần 2: Đem thực hiện phản ứng este với axit . Giả sử hiệu suất phản ứng đạt 10 0% thì khối lượng este thu được là:A. 8,8gB. 9,8gC. 10 ,8gD. ... sau đây:A. (1) < (2) < (3)B. (3) < (2) < (1) C. (1) < (3) < (2)D. (2) < (3) < (1) [<br>]Cho phản ứng hoá học sau: Tỉ lệ , hệ số cân bằng của phản ứng trên lần...
 • 4
 • 379
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-53

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-53

Hóa học

... Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (III) là.A. Tính khửB. Tính oxi hóa và tính khửC. Tính oxi hóa D. Không xác định được[<br>] Đề thi hóa học cấp 3-53 Sắt vừa thể hiện hóa trị ... thì bán kính gần đúng của một nguyên tử Fe ở nhiệt độ này là:A. 0,53 .10 -8 cmB. 1, 089 .10 -8 cmC. 1, 37 .10 -8 cmD. 1, 29 .10 -8 cm[<br>] Gang và thép là những hợp kim của sắt, có rất ... chất hóa học cơ bản của sắt là.A. Tính oxi hóa B. Tính oxi hóa và tính khửB. Fe3O4C. Fe2O3D. Cả 3 trường hợp đều thỏa mãn đề bài[<br>] Hỗn hợp kim loại nào sau đây tất cả đều tham...
 • 19
 • 356
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-54

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-54

Hóa học

... Đề thi hóa học cấp 3-54[<br>]Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp axit béo gồm Số este tối đa có thể thu được là bao nhiêu?A. 18 B. 16 C. 15 D. 17 [<br>]Dãy ... amoniac dư thì thu được 11 , 04g hỗn hợp rắn Y.Hiệu suất phản ứng cộng nước của chất khí vào dung dịch M là bao nhiêu (trong các số dưới đây)?A. 79%B. 80%C. 85%D. A, B, C đều sai.[<br>]Đun ... với ở thu được 13 ,2g hỗn hợp 3 ete có số mol bằng nhau và 2,7g Biết phân tử khối 2 ancol hơn kém nhau 14 đvC. Công thức phân tử của 2 ancol đó là:A. và B. và C. và D. A, B, C đều đúng.[<br>]Ancol...
 • 4
 • 239
 • 0
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-55

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-55

Hóa học

... chất có độ phân cực của liên kết tăng dần: Đề thi hóa học cấp 3-55[<br>]Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este X thu được 0,3mol và 0,3 mol . Nếu cho 0,1mol X tácdụng hết với NaOH thì thu được ... đây)?A. (trang 18 )B. (trang 18 )C. (trang 18 )D. Tất cả đều sai.[<br>]Các chất hữu cơ A, B, C, D, E có cùng công thức phân tử , A, B có phản ứng với Na vàNaOH. Chất còn lại đều tác dụng ... C. và D. Tất cả đều sai.[<br>]Một hỗn hợp 2ankan là đồng đẳng kế tiếp có khối lượng 24,8g; thể tích tương ứng của hỗn hợp là 11 , 2 lít (đktc). Công thức phân tử của...
 • 4
 • 286
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008