đề thi thử thpt quốc gia môn sử  năm 2015 đề số 1

Một Số Giải Pháp Góp Phần Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Cho Công Ty Vietsurestar

Một Số Giải Pháp Góp Phần Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Cho Công Ty Vietsurestar

Quản trị kinh doanh

... 98, 99, 2000 Đơn vị: Loại SP Năm 19 98 19 99 2000 Starter 20W 1. 605.000 15 918 61 2 .15 6500 Starter 40W 8384.000 9.923.000 10 .327.000 Tổng số 9.989.000 11 514 .8 61 12.483.500 - Biện pháp thị trờng Về ... Thi t bị: 10 năm Biểu 1: Tổng doanh thu giai đoạn 19 93 - 19 95 Đơn vị: USD Chỉ tiêu Năm 19 93 Năm 19 94 Năm 19 95 Tổng Doanh thu 280.000 350.000 490.000 Doanh thu từ Starter 20W 10 8.000 14 1.000 19 0.000 ... 454 .13 1,6USD + Viện khoa học: 1. 320.427.300 (VNĐ) + Điện quang: 264.086.867 (VNĐ) + Korea: 317 .892 ,17 USD Khấu hao luỹ kế: 3.374 .11 7 .12 8 (VNĐ) Đã mua sắm thi t bị: 1. 347. 013 .874 (VNĐ) Năm 19 99...
 • 78
 • 432
 • 0
Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc giai đoạn 2009 - 2010.pdf

Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc giai đoạn 2009 - 2010.pdf

Quản trị kinh doanh

... 220, 811 , 410 ,337 237,573,956 ,10 5 10 11 220, 811 , 410 ,337 18 7,689,698,786 237,573,956 ,10 5 203 ,12 5,730,470 20 21 22 23 24 33 ,12 1, 711 ,5 51 24,455,656 12 ,384,690,325.55 10 ,18 5,875,635 8, 812 ,974, 710 34,448,223,635 ... 623,455,700 1, 011 ,345,854 15 8 14 5,677,000 414 ,556,880 200 28,5 51, 348,606 27,462,349 ,12 8 I.Tài sản cố định 210 28,5 51, 348,606 27,462,349 ,12 8 1. Nguyên giá 211 29, 214 ,0 21, 166 2.Giá trị hao mòn lũy kế 30 ,11 5,556,844 ... 62,667,8 61, 830 A-NỢ PHẢI TRẢ(300= 310 +320) 300 19 ,9 31, 244,377 18 ,486,5 91, 715 I.Nợ ngắn hạn 310 18 ,302,302,800 17 ,896,625 ,19 8 1. Vay ngắn hạn 311 10 ,747,8 61, 933 8,7 51, 205,365 2.phải trả cho ngƣời bán 312 ...
 • 73
 • 1,196
 • 4
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính của hãng phim truyện I

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính của hãng phim truyện I

Tài chính - Ngân hàng

... 2 .14 7. 013 .687 10 3 .11 6.289 1. 626.938 .11 2 5 21. 600.000 2.837.025.824 473.4 41. 262 233. 312 .644 2 .10 3.2 71. 918 12 .657.625 12 .657.625 5.4 21. 724.568 2.5 31. 396.544 13 0 .11 8.3 31 2.209.607.774 550.6 01. 919 ... 2.966 .16 9.377 536.657 .17 1 312 .288.358 2 .11 7.223.848 16 .456.879 16 .456.879 4.8 01. 534. 319 4.8 01. 534. 319 4.8 01. 534. 319 13 .770.782.9 01 8.969.248.582 4.943.905.583 4.943.905.583 4.943.905.583 14 .15 7.5 31. 375 ... 9. 213 .625.792 12 .445 .12 6. 815 13 .608 .11 5.680 3 .12 1.689.442 3 .12 1.689.442 10 0.000.000 4.057.604.894 4.057.604.894 300.000.000 18 .879 .10 0 2.493 .19 9.798 14 8.052.840 91. 243.844 270. 313 .860 52.005 .15 2...
 • 38
 • 389
 • 0
Một số giải pháp cảI thiện tình hình tài chính của công ty TNHH nhà nước 1 thành viên của giống gia súc Hà nội

Một số giải pháp cảI thiện tình hình tài chính của công ty TNHH nhà nước 1 thành viên của giống gia súc Hà nội

Tài chính - Ngân hàng

... 4, 612 ,15 4 6 ,14 6 ,16 7 11 Thu nhập khác 742,6 51 318 ,440 268,429 12 Chi phi khác 503,452 15 7 ,10 3 260,088 13 Lợi nhuận /(Lỗ) từ hoạt động khác( =11 -12 ) 239 ,19 9 16 1,337 8,3 41 3,075,954 4,773,4 91 6 ,15 4,509 ... (6)=(4-3)/3 75,3 81, 323 92,475,527 17 ,094,204 22.68 4,773,4 91 6 ,15 4,509 1, 3 81, 018 28.93 802,422 672, 812 -12 9, 610 -16 .15 1, 047 1, 530 483 46 .13 Nguồn: Báo cáo tài Công ty giống gia súc Hà nội 40 ... 92,475,527 17 ,094,204 22.68 - Doanh thu hoạt động tài 217 , 411 417 , 411 200,000 91. 99 - Doanh thu hoạt động khác 318 ,440 268,429 -50, 011 -15 .70 Tổng chi phí 71, 143,683 87,006,859 15 ,863 ,17 6 22.30...
 • 97
 • 490
 • 0
GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Kế toán

... dồi kiến thức chuyên môn thực tế Trên sở tìm hiểu phân tích tình hình tài TCT, em xin đưa số giải pháp nhằm cải thi n tình hình tài TCT số kiến nghị Cụ thể, số giải pháp cải thi n khả toán, giải ... thực thi u thống Văn hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp ban hành chậm Nhà nước cần phối hợp bộ, ngành, địa phương đạo, hướng dẫn cổ phần hóa, giải tồn tài chính, quyền sử dụng đất đai thi u ... cần thi t dự án đầu tư khả thi  Chi phí huy động sử dụng vốn dài hạn không lớn so với tổng vốn ngắn hạn, làm ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ưu điểm khoản vay dài hạn giao...
 • 12
 • 403
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC 1 THÀNH VIÊN CỦA GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC 1 THÀNH VIÊN CỦA GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

Tài chính - Ngân hàng

... 10 5,690,943 56 ,14 1,227 -49,549, 716 -46.88 16 .72 41. 73 25. 01 149.58 4.79 12 .88 8.09 16 8.89 1. 06 1. 20 0 .14 13 . 21 14 15 16 ROE (%) Hệ số sinh lợi/Doanh thu ROS Năng suất sử dụng tổng tài sản (1/ 8) lần 17 Năng ... Hàng gửi bán 14 7 1, 250 1, 360 Dự phòng giảm giá 14 9 -19 ,754 -16 , 010 V Tài sản lưu động khác 15 0 3 ,18 6, 810 1, 7 41, 412 Tạm ứng 15 1 1, 6 31, 162 695 ,17 4 Chi phí trả trước 15 2 337,632 450, 716 Chi phí chờ ... ngắn hạn 10 0 47,5 91, 185 37,967,524 I.Tiền 11 0 1, 955,088 4,594,538 1. Tiền mặt quỹ 11 1 726,826 395,055 2.Tiền gửi ngân hàng 11 2 1, 228,262 4 ,19 9,483 III.Các khoản phải thu 13 0 24,622,9 91 19, 216 ,842...
 • 26
 • 430
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XÀ PHÒNG HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Tài chính - Ngân hàng

... đối tác Tính đến cuối năm 2000 tổng số nợ phải trả công ty 15 830, 0 31 272 triệu đồng chiếm 39% số TS công ty Hơn tổng số nợ phải trả nợ ngắn hạn chiếm 83% Với số nợ công ty đảm bảo khả toán việc ... VCĐ chiếm tổng NV công ty 71, 1% (tính đến cuối năm 2000 40 16 2, 667 triệu đồng) cao so với mức trung bình toàn ngành Trong năm 2000 hiệu suất sử dụng VCĐ công ty đạt 2, 71% , tỷ suất lợi nhuận VCĐ ... tiền gửi 0 21, 10 8 12 5 triệu đồng, số tiền công ty hoàn vốn cho chủ sở hữu, chi hoạt động tài -3 022, 408 triệu đồng Có thể thấy điều kiện việc đa dạng hoá loại hình kinh doanh cần thi t Việc...
 • 8
 • 459
 • 0
NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Tài chính - Ngân hàng

... ngày nhân với số lượng ngày tồn quỹ Ví dụ : Theo thông kê số tièn xuất quỹ bình quân ngày năm 10 triệu đồng, số ngày dự trữ tồn quỹ dự trữ ngày Với số tiền tồn quỹ tối thi u phải có : 10 tr *6ngày ... mức tối ưu sử dụng công ty lại có biện pháp thực tế riêng Riêng công ty Xăng dầu B -12 việc đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn cần thi t mà cụ thể: a Nâng cao hiệu sử dụng vốn ... khai thực nghị 11 Bộ trị, nghị số: 01 ban cán đảng Tổng công ty xăng dầu Việt Nam nghị 13 công ty về: “Luân chuyển cán bộ” ; Tiếp tục đánh giá bố trí xếp, kiện toàn cán cho vị trí thi u từ Văn...
 • 23
 • 320
 • 0
LUẬN VĂN: Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Lƣơng thực Đông Bắc giai đoạn 2009 - 2010 potx

LUẬN VĂN: Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Lƣơng thực Đông Bắc giai đoạn 2009 - 2010 potx

Tài chính - Ngân hàng

... 220, 811 , 410 ,337 237,573,956 ,10 5 10 11 220, 811 , 410 ,337 18 7,689,698,786 237,573,956 ,10 5 203 ,12 5,730,470 20 21 22 23 24 33 ,12 1, 711 ,5 51 24,455,656 12 ,384,690,325.55 10 ,18 5,875,635 8, 812 ,974, 710 34,448,223,635 ... 623,455,700 1, 011 ,345,854 15 8 14 5,677,000 414 ,556,880 200 28,5 51, 348,606 27,462,349 ,12 8 I.Tài sản cố định 210 28,5 51, 348,606 27,462,349 ,12 8 1. Nguyên giá 211 29, 214 ,0 21, 166 2.Giá trị hao mòn lũy kế 30 ,11 5,556,844 ... 62,667,8 61, 830 A-NỢ PHẢI TRẢ(300= 310 +320) 300 19 ,9 31, 244,377 18 ,486,5 91, 715 I.Nợ ngắn hạn 310 18 ,302,302,800 17 ,896,625 ,19 8 1. Vay ngắn hạn 311 10 ,747,8 61, 933 8,7 51, 205,365 2.phải trả cho ngƣời bán 312 ...
 • 74
 • 476
 • 0
một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính của công ty xà phòng hà nội

một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính của công ty xà phòng hà nội

Kinh tế - Quản lý

... 21, 8% 10 285 364 17 6 20,6% -720 211 073 Nợ ngắn hạn 10 235 15 7 249 20,3% 847 946 17 6 19 ,8% -360 211 073 50,22% Nợ dài hạn 70 418 000 0,8% -360 000 000 50 ,18 % 1, 5% 410 418 000 Số tiền Tỷ trọng 10 0,4% ... NĂM 19 98 Đầu năm Cuối kỳ CK so với ĐN Chỉ tiêu A Nợ phải trả Số tiền 254 0 71 9 01 Tỷ trọng 13 ,7% Số tiền 10 269 611 658 Tỷ trọng 20,6% Số tiền 015 539 757 I Nợ ngắn hạn 254 0 71 9 01 13,7% 499 19 3 ... Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày tháng năm Đơn vị tính Mã TÀI SẢN số A.TSLĐ ĐTNH I Tiền 10 0 11 0 Tiền mặt quỹ 11 1 Tiền gửi ngân hàng 11 2 Tiền chuyển 11 3 II Các khoản đầu tư tài NH 12 0...
 • 95
 • 288
 • 0
phân tích tài chính và tìm giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty netnam – viện công nghệ thông tin

phân tích tài chính và tìm giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty netnam – viện công nghệ thông tin

Kinh tế - Quản lý

... 31 0 .13 % 0.00% 0 .12 % 32 34 -13 3% -11 33% 443 2.22% 476 1. 87% 33 7.45% 12 4 0.62% 13 3 0.52% 7.26% 319 1. 60% 343 1. 34% 24 7.52% Giá trị 01 03 10 11 20 21 22 23 24 30 31 32 40 50 51 60 Doanh thu bán ... trọng 73.50% 42. 91% 0.00% 10 .65% 0.47% 19 .46% 0.00% 26.50% 18 .11 % 2.57% 0.00% 5. 81% 0.00% 10 0.00% 65.92% 34.30% 0.00% 14 . 01% 0.00% 17 . 61% 0.00% 34.08% 26.32% 2. 61% 0.00% 5 .14 % 0.00% 10 0.00% 7.58% ... 0.72% 17 .32% -16 .5% 8 .18 % 2.49% 3.40% 0 .18 % 0.54% 2.84% 0.00% -2.84% -2.84% 44.09% 42 .14 % 24.24% 4.84% 3 .19 % -0.43% 2.95% 1. 94% 12 .98% 1. 38% -0.03% 2.26% 0.30% 1. 95% 1. 95% 1. 65% 1. 65% 10 0.00% 10 0.00%...
 • 76
 • 412
 • 0
phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại thành phong giai đoạn 2005-2007

phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại thành phong giai đoạn 2005-2007

Kinh tế - Quản lý

... trả 57 .12 1 82.48 65.8 61 78.32 8.740 15 .30 Nợ ngắn hạn 39 .19 0 56.59 46.953 55.83 7.763 19 . 81 Nợ dài hạn 17 .932 25.89 18 .908 22.48 976 5.44 B Nguồn vốn CSH 12 .13 2 17 .52 18 .236 21. 68 6 .10 4 50. 31 Tổng ... 46.953 19 . 81 Vay ngắn hạn 21. 693 55.35 27.544 58.66 5.8 51 15.93 Phải trả người bán 11 .404 29 .10 12 .570 26.77 1. 166 2.98 3.Người mua trả tiền trước 4 .13 2 10 .54 4. 219 8.99 87 4.08 4.Phải trả nội (19 5) ... thu Số tiền 11 .860 Phải thu khách hàng 10 . 611 89.47 17 .19 2 89.90 6.5 81 62.02 Trả trước cho người bán 584 5.38 1. 678 8.77 1. 285 220 3.Phải thu nội 650 2.85 19 3 0.63 (457) ( 70. 31) 0.07 53 0 .17 ...
 • 64
 • 297
 • 0
Luận văn: Phân tích tình hình tài chính và giải pháp nâng cao khả năng tài chính của Tổng công ty Chè Việt Nam hiện nay potx

Luận văn: Phân tích tình hình tài chính và giải pháp nâng cao khả năng tài chính của Tổng công ty Chè Việt Nam hiện nay potx

Quản trị kinh doanh

... dõi số phải nộp kỳ trước chuyển sang; số phải nộp phát sinh kỳ, số phải nộp chuyển sang kỳ sau theo cột tương ứng Trong đó: Số phải nộp chuyển sang kỳ sau = Số phải nộp kỳ trước chuyển sang + Số ... kinh tế quốc dân Qua giúp cho nhà quản lý tài tầm vĩ mô thấy thực trạng kinh tế quốc gia, xây dựng kế hoạch sách phù hợp nhằm làm cho tình hình tài doanh nghiệp nói riêng tình hình tài quốc gia nói ... nhịp độ biến động, tốc độ tăng trưởng tiêu số gốc để so sánh trị số tiêu kỳ trước (nghĩa năm so với năm trước ) lựa chọn số tuyệt đối, số tương đối số bình quân -Kỳ phân tích lựa chọn kỳ báo...
 • 25
 • 335
 • 0
Phân tích và đề ra những biện pháp nhằm cải thiên tình hình tài chính của công ty cổ phần nước giải khát sài gòn  tribeco

Phân tích và đề ra những biện pháp nhằm cải thiên tình hình tài chính của công ty cổ phần nước giải khát sài gòn tribeco

Tài chính - Ngân hàng

... phải trả 13 2.4 01 312 . 418 322.366 498.540 222. 410 317 .392 410 .453 Nợ ngắn hạn 13 2 .12 2 268 .11 4 2 41. 994 3 01. 452 200 .11 8 255.054 2 71. 723 Vay nợ ngắn 82 .11 7 10 6.805 92.300 200.427 94.4 61 99.553 14 6.364 ... 39.2 29.3 10 2.2 11 1.6 96.7 15 7.8 99 .1 82.2 12 0.9 10 0 0.0 0.0 20 .1 91. 3 277.4 77.5 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 Tuy nhiên 2 010 khả toán tức thời doanh nghiệp lại cải thi n rõ rệt năm 2 010 có mức ... 455 .18 457.890 bán 12 5. 41 93.548 11 4.862 Lợi nhuận gộp EBIT 23.4 21 - 71. 037 -83.2 21 Lợi nhuận 1. 903 -86 .18 1 14 4.98 trước thuế Lợi nhuận sau 1. 903 -86 .18 1 thuế thu nhập 14 4.98 2 010 2009 2008 11 7%...
 • 45
 • 703
 • 0
phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng vận tải vững hương

phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng vận tải vững hương

Kinh tế - Quản lý

... (%) Số tiền Tỉ lệ (%) 15 ,4 71. 18 10 0 6,722.99 99.06 (8,684.69) (56 .13 ) - - - - 6,722.99 99.06 (8,684.69) (56 .13 ) 6 ,17 4 .17 10 8 .12 (7, 611 .55) (57 .14 ) 10 0 Chênh lệch (2 012 -2 011 ) 15 ,4 71. 18 10 0 11 ,884.39 ... 25.69 1, 8 41. 71 18.59 1, 914 .06 20.59 15 8.29 8.59 (72.35) (3.78) I Vốn chủ sở hữu 2,000.00 10 0 1, 8 41. 71 100 1, 914 .06 10 0 15 8.29 8.59 (72.35) (3.78) Vốn đầu tƣ chủ sở hữu 1, 900.00 95.00 1, 900.00 11 4.74 ... 11 ,884.39 87.97 5, 710 .22 84 .14 13 ,3 21. 77 86 .11 1, 625.09 15 .86 2 ,14 9. 41 13.89 548.82 50.99 (1, 073 .13 ) (49.93) - - - - - - - 12 .03 1, 076.28 - Chi phí tài 443.87 3.29 766.34 11 .29 843.20 5.45 (322.47)...
 • 79
 • 435
 • 0
giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ngân thu

giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ngân thu

Tài chính - Ngân hàng

... 0 Tổng số tiền thu từ HĐTC 2.500 2.500 Năm 2 011 9.523,37 11 .065,99 Năm 2 012 Năm 2 013 76,69 79, 21 100 0 0 23, 31 20,79 10 0 4.Tổng số tiền 10 .726,39 12 .023,37 11 .065,99 thu t năm 10 0 10 0 10 0 (Nguồn: ... 2.060.353. 519 Các khoản phải thu NH 1. 035.000.000 1. 047.000.000 1. 258.000.000 Hàng tồn kho 1. 310 .000.000 1. 130.700 .12 1 Tài sản ngắn hạn khác 82.239. 415 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 11 9.243.383 12 .452.565 2.772. 810 .278 ... thu bán hàng cung 9 .13 7. 816 .7 81 9.3 71. 818 .17 8 9.3 01. 363.623 cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài 1. 256. 411 1. 352. 811 4 91. 767 0 Thu nhập khác (Nguồn: Phòng Kế toán) Qua bảng số liệu cho thấy, doanh...
 • 66
 • 269
 • 0
tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty năm 2013 và công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty cổ phần vật liệu xây dựng số 9 hải phòng

tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty năm 2013 và công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty cổ phần vật liệu xây dựng số 9 hải phòng

Quản trị kinh doanh

... 26.853 .14 6. 418 7.469.920.606 580.640.285 8.050.560.8 91 14.888 .19 3. 516 1. 795 .10 1.000 16 .683.294. 516 1. 746.5 71. 212 372. 719 .799 372. 719 .799 3.054.876.006 465.875. 318 3.520.7 51. 324 5.795.307.843 2.9 81. 3 61. 7 61 ... MSV: 415 08 39 Năm 2 012 9.22% Năm 2 013 7.72% 7.44% 0.00% -0. 51% 2.07% 7.88% 1. 11% -0.09% 1. 63% 18 . 21% 18 .26% -1. 08% -3.57% -3.45% -3.06% 0 .12 % -1. 24% 0.00% -2.07% 0.57% -1. 63% 0.00% -0.80% 11 .62% ... 4. 415 .044.600 4.529.809.567 9.092.885.673 7.906.624. 912 269.292.624 225.7 31. 998 13 1.936.7 01 98.497.773 13 .909 .15 9.598 12 .760.664.250 19 1. 714 .982 .11 6 31. 589.096 Thi t bị dụng cụ quản lý BÁO CÁO THỰC TẬP...
 • 61
 • 338
 • 0
đánh giá tình hình tài chính và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại dịch vụ tân yên

đánh giá tình hình tài chính và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại dịch vụ tân yên

Tài chính - Ngân hàng

... thời gian : Từ 23/ 01/ 2 013 đến 10 /04/2 013 • Về nguồn số liệu : Các số liệu lấy từ sổ sách kế toán, báo cáo tài năm 2 011 2 012 Phương pháp nghiên cứu SV: Bùi Hải Yến Lớp CQ47 /11 .04 9 Luận văn tốt ... tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp trình hoạt động doanh nghiệp SV: Bùi Hải Yến 10 Lớp CQ47 /11 .04 11 Luận văn tốt nghiệp 11 Học viện tài Các quan hệ kinh tế bên trình tạo lập, sử dụng quỹ ... hợp với lợi ích họ SV: Bùi Hải Yến 13 Lớp CQ47 /11 .04 14 Luận văn tốt nghiệp 14 Học viện tài 1. 2 .1. 2 Sự cần thi t phải phân tích tình hình tài doanh nghiệp Sự cần thi t phải phân tích tài doanh nghiệp...
 • 132
 • 746
 • 1
giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần tập đoàn hòa phát

giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần tập đoàn hòa phát

Tài chính - Ngân hàng

... 6, 81 54. 212 .258.274 22,49 Doanh thu 14 .267.083. 816 .3 61 17.8 51. 896.5 61. 575 16 .826.8 51. 892.984 3.584. 812 .745. 214 25 ,13 (1. 025.044.668.5 91) (5,74) Giá vốn hàng bán 11 .808.395.972.088 14 .979 .11 2.8 91. 099 ... 8 .16 5.669 .15 9.3 81 54,79 9.5 61. 0 51. 849.556 54,56 1. 395.382.690 .17 5 17 ,09 10 .438.205. 916 .396 54,89 877 .15 4.066.840 9 ,17 Nợ ngắn hạn 6 .13 6.4 81. 866.444 41, 17 6.646.566.078.572 37,93 510 .084. 212 .12 8 ... (14 0.2 71. 206.643) (10 ,12 ) Tổng tài sản 14 .903.658.232.099 10 0 17 .524.683.026.075 10 0 2.6 21. 024.793.976 17 ,59 19 . 015 .763.4 61. 546 10 0 1. 4 91. 080.435.4 71 8, 51 (Nguồn: Số liệu tính từ cácBáo cáo tài 2 010 ...
 • 72
 • 382
 • 0

Xem thêm