đề thi thử đại học môn toán 2013 lan 4

Đề thi thử Đại học môn Toán 2011 (Lần 4) pps

Đề thi thử Đại học môn Toán 2011 (Lần 4) pps

Cao đẳng - Đại học

... thức 1122 44 ++++=yxyxPTõ gi¶ thi t suy ra: xyxyyxxyxyxyyxyx33)(121222−≥−+==−≥+−=Tõ ®ã ta cã 131≤≤− xy .0,25 KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TOÁN(Thời gian ... trên khoảng ( )+∞;3 *Với 4 >x:Ta có =<=>3 )4( )(3 )4( )(gxgfxf⇒ Bpt có nghiệm 4 >x0,25 * Với 4 <x:Ta có =>=<3 )4( )(3 )4( )(gxgfxf⇒ Bpt vô nghiệm ... hay a1≤ =− ),,(),,( ttafcbaf 1 34) (31 34) (32222222+−++−−+++atttaabccba= ) (4) 2(32222tbcatcb −+−+=+−++−+2222 4 )( 4 4)(23cbbcacbcb=22)(2)(3cbacb−−−=02))(23(2≥−−...
 • 7
 • 298
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán 2013 - Phần 36 - Đề 4 ( Khối A, A1, B, D ) doc

Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán 2013 - Phần 36 - Đề 4 ( Khối A, A1, B, D ) doc

Cao đẳng - Đại học

... 3 3 3 33 3 32 2 2 4( ) 4( ) 4( ) 2( )x y zx y y z z xy z x       12 Ta cú: 4( x3+y3)(x+y)3 , với x,y>0 Thật vậy: 4( x3+y3)(x+y)3  4( x2-xy+y2)(x+y)2 ... t  )Ta có . 0 1.0 ( 4) .1 ( 4 ).1 0 4 (1 ;4; 1) '(0 ;4; 1)AH u t t tH A           uuuur r Gọi M là giao điểm của A’B và d 13 4 (1; ; )3 3M Lấy điểm N bất ... đường phân giác trong qua đỉnh A,C lần lượt là : 3x -4y + 27 =0 và x + 2y – 5 = 0 . Phươngtrỡnh đường thẳng chứa cạnh BC: 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Phần dành chung cho tất cả các thí...
 • 5
 • 323
 • 0

Bộ đề thi thử Đại học môn Toán 2013 - 2014 có đáp án chi tiết

Bộ đề thi thử Đại học môn Toán 2013 - 2014 có đáp án chi tiết

Toán học

... 2212 2123221 1 1 7 4 3ln ln1 1 2 1 2 3|dt dt tAt t t + += = = = ÷ ÷− − − ∫ ∫0,50ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013 -20 14 Môn thi : TOÁN (ĐỀ 8)A. PHẦN CHUNG CHO ... +. Hết ĐP NĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : TOÁN Đề số 5A. PHẦN DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINHCâu I (2 điểm) Cho hàm số 1.1xyx+=−a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị ( ... đó suy ra 2 2 21 1 1 4 4 4 7 7 7a b b c c a a b c+ + ≥ + ++ + + + + +Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1.0,50ĐP N ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TON NĂM 2012 -2013 PHẦN CHUNG CHO...
 • 101
 • 1,071
 • 0

Đề thi thử Đại học môn Toán 2011 (Lần 6) potx

Đề thi thử Đại học môn Toán 2011 (Lần 6) potx

Cao đẳng - Đại học

... Ht ____________kỳ thi thử đại học năm 2011 Trêng thpt t©y thôy anh . Môn Toán : Thêi gian lµm bµi 180 phót. ĐÁP ÁNCâu Ý Nội dung ĐiểmI . 2001 .Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị ... kỳ thi thử đại học năm 2011 Trờng thpt tây thụy anh . Mụn Toỏn : Thời gian làm bài 180 phút. A /phần ... 31nxx + ÷  biết tổng các hệ số khai triển bằng 10 24. + ; 0 1 10 24 nn n nC C C+ + + = ⇔( )1 1 10 24 n+ =⇔2n = 10 24 ⇔n = 100,250,25+ ;( )10 10103 3101 1.kkkk...
 • 8
 • 311
 • 0

Đề thi thử Đại học môn Toán 2011 (Lần 7) doc

Đề thi thử Đại học môn Toán 2011 (Lần 7) doc

Cao đẳng - Đại học

... )0 4 4b c at bc+ −≤ = ≤ =.Xét hs f(t) = a(1- a) + (1 – 2a)t trên đoạn 2(1 )0; 4 a −  0.5Có f(0) = a(1 – a) 2( 1 ) 1 7 4 4 27a a+ −≤ = < và 22(1 ) 7 1 1 1 7(2 ) 4 ... 0.252.Ta có (2; 3; 1), ( 2; 1; 1) (2 ;4; 8)AB AC n= − − = − − − ⇒ = −uuur uuur r là 1 vtpt của (ABC) 0.25ĐÁP ÁN KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC KHỐI A - B – D. Năm 2010Câu Ý Nội ... K THI KHO ST CHT LNG ễN THI I HC KHI A - B D. Nm 2010.Mụn thi: Toỏn. Thi gian lm bi: 180 phỳt.Ngy 20 thỏng 12 nm 2010.A. PHN CHUNG...
 • 4
 • 262
 • 0

Đề thi thử Đại học môn Toán 2011 (Lần 8) pot

Đề thi thử Đại học môn Toán 2011 (Lần 8) pot

Cao đẳng - Đại học

... 1= − =x y.0,25ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010-2011 Môn: Toán A. Thời gian: 180 phút ( Không kể giao đề) .I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm).Câu I (2 điểm): Cho hàm số 2 4 1xyx+=−.1) ... =Với 1t= ta có: 1 2 1(3).x y y x− = + ⇔ = − − Thế vào (2) ta có:21 1 1 4 4log ( 4) log ( 4) = 1 log 1 1 2 0 4 4x x xx xx x x x xx x− − −− + − +− + − + ⇔ = ⇔ = − ⇔ + =+ +02xx=⇔= ... 21 1 1 1 1102 ( 1) (2 ) (3 1) 2 7 4 0 4 7tMN t t t t tt== ⇔ − + + + − = ⇔ − = ⇔=.+ Suy ra: (0; 0; 0), ( 1; 0;1)−M N hoặc 4 4 8 1 4 3( ; ; ), ( ; ; )7 7 7 7 7 7−M N.+...
 • 6
 • 322
 • 0

Đề thi thử Đại học môn Toán 2011 (Lần 9) doc

Đề thi thử Đại học môn Toán 2011 (Lần 9) doc

Cao đẳng - Đại học

... + − ± =0,5 Môn Toán THI THỬ ĐẠI HỌC 2011MÔN TOÁNThời gian làm bài: 180 phútA. PHẦN DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINHCâu I (2 điểm) Cho hàm số 1.1xyx+=−a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ ... b− − = ⇔ − =0,25( ) ( ) ( )2 216 4 4 2 4; 2 1 2x y A Ha b= ⇒ = ⇒ ∈ ⇒ − =0,25Từ (1) và (2) suy ra ( )2 22 28; 4 : 18 4 x ya b H= = ⇒ − =0,5b) (Học sinh tự vẽ hình)Lấy B’ trên OB; ... để phương trình ( ) 4 42 sin cos cos4 2sin 2 0x x x x m+ + + − = có nghiệm trên 0; .2π   b) Giải phương trình ( ) ( ) ( )8 4 221 1log 3 log 1 log 4 .2 4 x x x+ + − =Câu III...
 • 6
 • 280
 • 0

Đề thi thử Đại học môn Toán 2011 (lần 5) docx

Đề thi thử Đại học môn Toán 2011 (lần 5) docx

Cao đẳng - Đại học

... Trờng Lơng thế Vinh Hà nội. Đề thi thử ĐH lần I . Môn Toán (180) Phần bắt buộc.Câu 1.(2 điểm) Cho hàm số 112+=xxy 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số .2. ... 5 ,43 :5,13 =. Vậy 5 ,4 232=t, suy ra 6=t hoặc 3=t . Vậy có hai điểm G : )1;3(, )4; 6(21== GG. Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên )(3BaGCxxxx +=và )(3BaGCyyyy +=. Với )4; 6(1=G ... : S có giá trị bé nhất bằng -1 khi ABC là tam giác đều. Phần A (tự chọn)CÂU 6A. 1. Ta có ) ;4( CyC =. Khi đó tọa độ G là 32351,13 42 1CCGGyyyx +=++==+=. Điểm G nằm trên đ-ờng...
 • 4
 • 239
 • 0

Đề thi thử Đại học môn Toán 2011 - lần 2 pps

Đề thi thử Đại học môn Toán 2011 - lần 2 pps

Cao đẳng - Đại học

... án đề thi thử đại học lần 2 năm học 2009 - 2010 Môn thi: toán Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề http://ductam_tp.violet.vn/ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 - NĂM HỌC 2011 Môn: ... 2011 Môn: TOÁNThời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINHCâu I (2 điểm) Cho hàm số 2x 3yx 2−=−có đồ thị (C).1. Khảo sát sự biến thi n và ... (d’) chéo nhau và tính khoảng cách giữa chúng .Câu VIIa . ( 1 điểm ) Tính tổng : 0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 05 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7S C C C C C C C C C C C C= + + + + +B. Theo chương trình Nâng...
 • 4
 • 167
 • 0

đề thi thử đại học môn vâtl lý lần 4 - THPT yên lạc pot

đề thi thử đại học môn vâtl lý lần 4 - THPT yên lạc pot

Vật lý

... 132BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG THPT YÊN LẠCĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌCLẦN 4 MÔN: Vật lí 12Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 132Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: ... 205,9 744 68Xm u= và 21 931,5 /u MeV c=. Vận tốc của hạt α bay ra xấp xỉ bằng bao nhiêu ?A. 616.10 /m sB. 612.10 /m sC. 61,6.10 /m sD. 61,2.10 /m s HẾT Trang 4/ 4 - Mã đề thi ... 2,0W/m2. C. 4, 5W/m2. D. 3,0W/m2.Câu 8: Biết bước sóng ứng với 4 vạch trong vùng ánh sáng nhìn thấy của dãy Banme là λα = 0,656µm; λβ = 0 ,48 6µm; λγ = 0 ,43 4µm; λδ= 0 ,41 0µm. bước sóng...
 • 4
 • 307
 • 0

Đề thi thử đại học môn vật lý lần 4 năm 2011 ppsx

Đề thi thử đại học môn vật lý lần 4 năm 2011 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... 09 3610 3711 3812 3913 40 14 41 D15 42 C16 43 A17 44 B18 45 A19 46 D20 47 B21 48 D22 49 C23 50 A 24 51 A25 52 B26 53 D27 54 DTrang 6Sóng ánh sáng (5 câu)Câu 25. ... lệch về phía bản âm.D. Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử Hêli 4 2He.Trang 3ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4. NĂM 2011 Môn. Vật Lý. Thời gian. 90phút(Số câu trắc nghiệm . 50 câu).Dao động ... `MeVnHeHH 6,17 4 23121+++. Cho s Avogadro NA = 6,02.1023 mol-1. Nng lng to ra t phn ng trờn khi tng hp c 1 gam heli lA. 4, 24. 1011 J B. 6,20.1010 J C. 4, 24. 1010 J D. 4, 24. 1010...
 • 6
 • 163
 • 0

Xem thêm