đề thi tốt nghiệp tin hoc 2008

đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008

đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008

Tiếng anh

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: Tiếng anh- hệ 7 năm (Đề thi có 4 trang) Thời gian : 60 phútHọ, tên thí ... every day.A. haveB. had C. will have D. had hadCâu 19:My sister is very fond eating chocolate candy.Mã đề thi 591Caâu 46: Which of the following is NOT true about the statue? A. Part of ... D. insteadCâu 2: A. stopped B. belived C. rained D. followwedCâu 3: A. there B. those C. thingk D. thisCâu4: A. farmers B. fields C. crops D. vehiclesCâu5: A. slow B. power C. how D. townChọn...
 • 4
 • 183
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 MÔN TIẾNG ANH MÃ ĐỀ THI 248 ppt

Tài liệu ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 MÔN TIẾNG ANH MÃ ĐỀ THI 248 ppt

Anh ngữ phổ thông

... counter. This means that fewer shop assistants are needed than in other stores. The way Trang 1/3 - Mã đề thi 248 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP ... thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 248 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Đọc kỹ ... Trang 2/3 - Mã đề thi 248 Câu 13: He ______ to Hanoi ten days ago. A. was going B. went C. has gone D. goes Câu...
 • 3
 • 446
 • 2

Tài liệu ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 MÔN TIẾNG ANH MÃ ĐỀ THI 369 docx

Tài liệu ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 MÔN TIẾNG ANH MÃ ĐỀ THI 369 docx

Anh ngữ phổ thông

... storywriter. His name was famous in the writing world in the 19th century. He combined great writing with the ability to write popular stories full of interesting characters. His books are mostly ... According to the passage, Charles Dickens loved ______. A. writing B. polishing shoes C. reading D. selling stories HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 369 ... doing the job, please let me know. A. difficulty B. matter C. effort D. ease Trang 2/3 - Mã đề thi 369 Câu 35: Physical ______ are good for our health. A. activists B. actions C. acts D....
 • 3
 • 342
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 MÔN TIẾNG ANH - Hệ 7 năm pdf

Tài liệu ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 MÔN TIẾNG ANH - Hệ 7 năm pdf

Anh ngữ phổ thông

... Trang 1/4 - Mã đề thi 508 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 7 năm Thời ... TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 7 năm Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 508 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng ... tiny pieces of salt have been put on the statue to prevent damage Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) có phần gạch dưới được phát âm khác với những từ còn lại trong mỗi câu sau. Câu 6: A. think...
 • 4
 • 626
 • 2

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010

Trung học cơ sở - phổ thông

... phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) Trang 2/3 - Mã đề thi 176 Câu 33: Số oxi hóa của crom trong hợp chất Cr2O3 là A. +3. B. +6. C. +2. D. +4. ... pin điện hóa Zn–Sn là A. 0,62V. B. – 0,90V. C. 0,90V. D. – 0,62V. HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 176 ... CH3COOH. B. CH3COONa và CH3COOH. C. CH3COONa và CH3OH. D. CH3COOH và CH3ONa. Câu 38: Tinh bột thuộc loại A. polisaccarit. B. lipit. C. monosaccarit. D. đisaccarit. Câu 39: Oxit kim...
 • 3
 • 478
 • 2

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn hóa

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... Cu. HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 235 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: HÓA HỌC - Giáo dục trung ... NĂM 2010 Môn thi: HÓA HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 235 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên ... và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là A. 2,0. B. 2,2. C. 8,5. D. 6,4. Trang 1/3 - Mã đề thi 235 ...
 • 3
 • 383
 • 6

Đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2012

Đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2012

Trung học cơ sở - phổ thông

... đimetylamin. HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 394 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục trung ... C. Etylamin. D. Metylamin. Câu 2: Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là: A. saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. B. fructozơ, tinh bột, anđehit fomic. C. anđehit axetic, fructozơ, ... NĂM 2012 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 394 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên...
 • 3
 • 510
 • 9

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010

Trung học cơ sở - phổ thông

... 0,90V. HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 168 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: HÓA HỌC - Giáo dục trung ... NĂM 2010 Môn thi: HÓA HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 168 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên ... Mg, Cr, Na, Fe. Kim loại cứng nhất trong dãy là A. Mg. B. Fe. C. Cr. D. Na. Trang 1/3 - Mã đề thi 168 ...
 • 3
 • 335
 • 2

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010

Trung học cơ sở - phổ thông

... ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang ) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 693 Họ, ... loại nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH? A. Ag. B. Cu. C. Fe. D. Al. Trang 1/2 - Mã đề thi 693 ... nhóm A. IIA. B. VIIIB. C. IIIA. D. IA. Câu 9: Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp? A. Tinh bột. B. Tơ tằm. C. Polietilen. D. Xenlulozơ. Câu 10: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây...
 • 2
 • 429
 • 2

Xem thêm