đề thi tốt nghiệp tin học trình độ b

Đề thi tin học trình độ B - Đề 1

Đề thi tin học trình độ B - Đề 1

Cao đẳng - Đại học

... khoaHOCBONG Number Double Học < /b> b ng* B ng tbl_Ketqua (kết quả thi)< /b> Field Name Data Type Field Size DescriptionMASV Text 3 Mã sinh viênMAMH Text 2 Mã môn học< /b> DIEM Number Single Điểm thi< /b> * Mối ... Text 50 Tên khoa* B ng tbl_Monhoc (Môn học)< /b> Field Name Data Type Field Size DescriptionMAMH Text 2 Mã môn học< /b> TENMH Text 25 Tên môn học< /b> SOTIET Number Byte Số tiết* B ng tbl_Sinhvien (sinh viên)Field ... và thi< /b> t lập điều kiện ở field này (truyền tham số từ form vào query ở field này).4TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAITRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN < /b> HỌC oOo ĐỀ THI < /b> CHỨNG CHỈ B TIN < /b> HỌC...
 • 4
 • 18,755
 • 206

Đề thi tin học trình độ B - Đề 2

Đề thi tin học trình độ B - Đề 2

Cao đẳng - Đại học

... để thi< /b> t kế form hiển thị và nhập dữ liệu cho b ng tbl_Bienlai theo mẫu dưới đây.Lưu form với tên là frm_Bienlai.4• B ng tbl_Lophoc (Lớp học)< /b> • B ng tbl_Hocvien (Học < /b> viên)• B ng tbl_Bienlai ... NGOẠI NGỮ - TIN < /b> HỌC oOo ĐỀ THI < /b> CHỨNG CHỈ B TIN < /b> HỌCTHỜI GIAN LÀM B I 150 PHÚT (KHÔNG KỂ THỜI GIAN PHÁT ĐỀ)NGÀY THI < /b> 31/08/2008Chú ý: Học < /b> viên tạo thư mục theo cấu trúc: Họ_Tên _SDB trong ổ đĩa ... * B ng tbl_Bienlai (Biên lai)Field Name Data Type Field Size DescriptionMA KH Text 10 Mã khóa học< /b> MALOP Text 10 Mã lớp học< /b> MAHV Text 10 Mã học < /b> viênSOBL Text 10 Số biên laiDIEM Number Integer...
 • 6
 • 2,352
 • 87

Đề thi tin học trình độ B - Đề 3

Đề thi tin học trình độ B - Đề 3

Cao đẳng - Đại học

... NGOẠI NGỮ - TIN < /b> HỌC oOo ĐỀ THI < /b> CHỨNG CHỈ B TIN < /b> HỌCTHỜI GIAN LÀM B I 120 PHÚT (KHÔNG KỂ THỜI GIAN PHÁT ĐỀ)NGÀY THI < /b> 09/11/2008Chú ý: Học < /b> viên tạo thư mục theo cấu trúc: Họ_Tên _SDB trong ổ đĩa ... nhật dữ liệu cho b ng tbl_khachhang như sau:Yêu cầu: Sử dụng ngôn ngữ lập trình < /b> VBA để viết lệnh cho 2 nút Lưu và Thoát. HẾT 6 B ng tbl_Hoadon (Hóa đơn b n sách) B ng tbl_Hoadonchitiet ... điểm trung b nh của 2 môn tin,< /b> toán và hiển thị điểm vào textbox có tên là txttb. Textbox có tên là txtkq sẽ hiển thị Đậu hay Rớt tùy theo giá trị của điểm trung b nh: Nếu điểm trung b nh >=...
 • 6
 • 1,535
 • 79

Đề thi tin học trình độ B - Đề 4

Đề thi tin học trình độ B - Đề 4

Cao đẳng - Đại học

... để đưa ra các mặt hàng đã b n trong ngày 01/01/2008 ở đại lý số DL001 gồm các thông tin:< /b> tên hàng (TENHANG), ngày b n (NGAYBAN), số lượng b n (SLBAN), trị giá b n (TGBAN). Lưu query với tên là ... và tên hàng từ b n phím.  Tạo command button có tên là cmdLuu và viết lệnh cho nút này sử dụng ngôn ngữ VBA để đưa dữ liệu trên 2 textbox vào b ng HANGHOA. Tạo Command Button có tên là ... giữa các b ng như sau:* Thực hiện nhập dữ liệu mẫu cho các b ng: B ng HANGHOA (Hàng hóa) B ng DAILY(Đại lý) B ng MUA (Mua hàng)2PHẦN II- ACCESS 3 (10 điểm) – THỜI GIAN LÀM B I 40 PHÚTCâu...
 • 7
 • 1,643
 • 73

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010

Trung học cơ sở - phổ thông

... và CH3ONa. Câu 38: Tinh b t thuộc loại A. polisaccarit. B. lipit. C. monosaccarit. D. đisaccarit. Câu 39: Oxit kim loại b khử b i khí CO ở nhiệt độ < /b> cao là A. CuO. B. Al2O3. C. MgO. ... 31: Chất không phải axit b o là A. axit axetic. B. axit oleic. C. axit stearic. D. axit panmitic. Câu 32: Để khử hoàn toàn 8,0 gam b t Fe2O3 b ng b t Al (ở nhiệt độ < /b> cao, trong điều kiện ... phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình < /b> Chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) Trang 2/3 - Mã đề < /b> thi < /b> 176 Câu 33: Số oxi hóa của crom trong hợp chất Cr2O3 là A. +3. B. +6. C. +2. D. +4....
 • 3
 • 478
 • 2

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn hóa

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... TẠO ĐỀ THI < /b> CHÍNH THỨC (Đề thi < /b> có 03 trang) KỲ THI < /b> TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi:< /b> HÓA HỌC - Giáo dục trung học < /b> phổ thông Thời gian làm b i: 60 phút. Mã đề < /b> thi < /b> 235 ... (loãng). B. Dung dịch HNO3 (loãng, dư). C. Dung dịch HCl. D. Dung dịch CuSO4. Câu 38: Oxit kim loại b khử b i khí CO ở nhiệt độ < /b> cao là A. MgO. B. Al2O3. C. K2O. D. CuO. Câu 39: Tinh b t ... loại Cu, quá trình < /b> xảy ra ở catot (cực âm) là A. Cl2 + 2e → 2Cl-. B. Cu → Cu2+ + 2e. C. 2Cl- → Cl2 + 2e. D. Cu2+ + 2e → Cu. HẾT Trang 3/3 - Mã đề < /b> thi < /b> 235 B GIÁO DỤC VÀ...
 • 3
 • 383
 • 6

Đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2012

Đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2012

Trung học cơ sở - phổ thông

... anilin. B. etylamin. C. metylamin. D. đimetylamin. HẾT Trang 3/3 - Mã đề < /b> thi < /b> 394 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI < /b> CHÍNH THỨC (Đề thi < /b> có 03 trang) KỲ THI < /b> TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ ... vòng benzen? A. Phenylamin. B. Propylamin. C. Etylamin. D. Metylamin. Câu 2: Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng b c là: A. saccarozơ, tinh b t, xenlulozơ. B. fructozơ, tinh b t, ... HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi:< /b> HOÁ HỌC - Giáo dục trung học < /b> phổ thông Thời gian làm b i: 60 phút. Mã đề < /b> thi < /b> 394 Họ, tên thí sinh: Số b o danh: . Cho biết nguyên tử khối (theo...
 • 3
 • 510
 • 9

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010

Trung học cơ sở - phổ thông

... KỲ THI < /b> TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi:< /b> HÓA HỌC - Giáo dục trung học < /b> phổ thông Thời gian làm b i: 60 phút. Mã đề < /b> thi < /b> 168 Họ, tên thí sinh: Số b o danh: . Cho biết ... Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Zn–Sn là A. 0,62V. B. 0,90V. C. – 0,62V. D. – 0,90V. HẾT Trang 3/3 - Mã đề < /b> thi < /b> 168 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI < /b> CHÍNH THỨC (Đề thi < /b> có 03 ... 19,2. B. 9,6. C. 8,2. D. 16,4. Câu 7: Để khử hoàn toàn 8,0 gam b t Fe2O3 b ng b t Al (ở nhiệt độ < /b> cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng b t nhôm cần dùng là A. 8,10 gam. B. ...
 • 3
 • 334
 • 2

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010

Trung học cơ sở - phổ thông

... B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI < /b> CHÍNH THỨC (Đề thi < /b> có 02 trang ) KỲ THI < /b> TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi:< /b> HOÁ HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm b i: 60 phút. ... = CH – Cl. B. CH3 – CH3. C. CH3 – CH2 – CH3. D. CH3 – CH2 – OH. Câu 8: Trong b ng tuần hoàn các nguyên tố hóa học,< /b> nguyên tố Fe (Z = 26) thuộc nhóm A. IIA. B. VIIIB. C. IIIA. ... đây thuộc loại polime tổng hợp? A. Tinh b t. B. Tơ tằm. C. Polietilen. D. Xenlulozơ. Câu 10: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây có màu nâu đỏ? A. BaSO4. B. Al(OH)3. C. Fe(OH)3. D. AgCl....
 • 2
 • 428
 • 2

Bộ đề thi tốt nghiệp hóa học 12 nâng cao

Bộ đề thi tốt nghiệp hóa học 12 nâng cao

Hóa học - Dầu khí

... f*<<=;2@-[BL-O-<9'&+s=% B& apos;BC-=;/52@O-BVX B& apos;BC-02BW>% B& apos;BC-0[ ] Al OHO-BVX B& apos;BC-%;BW%% B& apos;BC-=;/52@O-BVX B& apos;BC-0@BW?% B& apos;BC-=;/52@O-BVX B& apos;BC->2/BWX<>—‡)‡˜‚=(‡™5‹@O(/%EQY-9-X<c(:AWEFXWEO:Y; ... OHO-BVX B& apos;BC-%;BW%% B& apos;BC-=;/52@O-BVX B& apos;BC-0@BW?% B& apos;BC-=;/52@O-BVX B& apos;BC->2/BWX<>—‡)‡˜‚=(‡™5‹@O(/%EQY-9-X<c(:AWEFXWEO:Y; ... eW,<9'&+-gg B& apos;BC-0@fBWX<6e7l B& apos;BC-=;%;@A.?'BC-V-BK B Pf*X<f*0@BW B. 5*QcI B& apos;BC-X–:9'67<'C.5*QcI B& apos;BC-V-BK B Pf*D.?'BC-V-BK B Pf*9'[f*X< B& apos;BC-:o;P:9'6...
 • 100
 • 455
 • 3

Bộ đề thi tốt nghiệp hóa học 12 nâng cao

Bộ đề thi tốt nghiệp hóa học 12 nâng cao

Hóa học - Dầu khí

... xenlulozơ và tinh b t ta đều thu được loại glucozơ giống nhau. B. Chỉ có hồ tinh b t cho phản ứng với Iot còn xenlulozơ không cho phản ứng với tinh b t.C. Xenlulozơ và tinh b t đều thuộc poly ... phấn viết b ng , b b t khi gãy xương là:A.CaSO4 B. CaOC.Ca(OH)2D.CaCO3 Câu 13. Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềmA.Nhiệt độ < /b> nóng chảy và nhiệt độ < /b> sôi thấp B. Độ dẫn ... metacrylat) Câu 14. Cho chuyển hóa sau : CO2 → A→ B C2H5OH. Các chất A ,B là:A. Tinh b t, glucozơ B. Tinh b t, Xenlulozơ C. Tinh b t, saccarozơ D. Glucozơ, Xenlulozơ Câu 15. Polime...
 • 102
 • 494
 • 2

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa học

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa học

Trung học cơ sở - phổ thông

... Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu- Amin, amino axit, protein: 1 câuCấu trúc đề < /b> thi < /b> môn Hoá học< /b> (Trắc nghiệm) Đề thi < /b> tốt < /b> nghiệp < /b> THPTI- Phần chung cho tất cả thí ... Phân biệt một số chất vô cơ; Hoá học < /b> và các vấn đề < /b> phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 2 câu Đề thi < /b> tốt < /b> nghiệp < /b> THPT- Giáo dục thường xuyênTổng số có 40 câu- Este, lipit: 3 câu- Cacbonhidrat: ... niken, kẽm, chì, b c, vàng, thi< /b> c; các hợp chất của chúng: 2 câu- Phân biệt chất vô cơ, chuẩn độ < /b> dung dịch, hoá học < /b> và vấn đề < /b> phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu- Hidrocacbon, dẫn xuất...
 • 3
 • 383
 • 0

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán học

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán học

Trung học cơ sở - phổ thông

... của hai đường cong- Hệ phương trình < /b> mũ và lôgarit- Tổ hợp, xác suất, thống kê.- B t đẳng thức; cực trị của biểu thức đại số Cấu trúc đề < /b> thi < /b> môn Toán Đề thi < /b> tốt < /b> nghiệp < /b> THPTI- Phần chung cho ... phương trình < /b> mũ và lôgarit- Ứng dụng của tích phân: Tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay. Đề thi < /b> tốt < /b> nghiệp < /b> THPT- Giáo dục thường xuyênCâu 1 (3 điểm):- Khảo sát sự biến thi< /b> n ... trong không gian: Xác định toạ độ < /b> của điểm, véctơ; viết phương trình < /b> mặt phẳng, đường thẳng và phương trình < /b> mặt cầu.Câu 4 (2 điểm): - Hàm số, phương trình,< /b> b t phương trình < /b> mũ và lôgarit- Số phức:...
 • 4
 • 525
 • 1

Xem thêm