đề thi tốt nghiệp tin học ứng dụng

Tài liệu Đề thi tốt nghiệp đại học chính qui khóa 23 chuyên ngành tín dụng ngân hang pdf

Tài liệu Đề thi tốt nghiệp đại học chính qui khóa 23 chuyên ngành tín dụng ngân hang pdf

Cao đẳng - Đại học

... Đề thi tốt nghiệp đại học chính qui khóa 23 chuyên ngành tín dụng ngân hang - đại học ngân hàng ...
 • 2
 • 447
 • 1

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010

Trung học cơ sở - phổ thông

... C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. Câu 16: Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là A. màu ... làm mềm nước có tính cứng toàn phần là A. CaCO3. B. CaSO4. C. NaCl. D. Na2CO3. Câu 20: Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, ... clorua). D. protein. Câu 27: Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch A. KNO3. B. CaCl2. C. Na2CO3. D. CuSO4. Câu 28: Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính? A. Cr(OH)3 và...
 • 3
 • 478
 • 2

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn hóa

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... Trang 3/3 - Mã đề thi 235 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: HÓA HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời ... Fe. Kim loại cứng nhất trong dãy là A. Na. B. Fe. C. Cr. D. Mg. Câu 3: Kim loại không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là A. Be. B. K. C. Ca. D. Li. Câu 4: Protein phản ứng với Cu(OH)2 ... 36: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là A. poli(metyl metacrylat). B. nilon-6,6. C. poli(vinyl clorua). D. polietilen. Câu 37: Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây...
 • 3
 • 383
 • 6

Đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2012

Đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2012

Trung học cơ sở - phổ thông

... Trang 3/3 - Mã đề thi 394 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời ... đỏ. Câu 39: Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt(III)? A. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl. B. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư). C. Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch ... C. Etylamin. D. Metylamin. Câu 2: Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là: A. saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. B. fructozơ, tinh bột, anđehit fomic. C. anđehit axetic, fructozơ,...
 • 3
 • 510
 • 9

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010

Trung học cơ sở - phổ thông

... Trang 3/3 - Mã đề thi 168 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: HÓA HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời ... tham gia phản ứng thủy phân? A. Saccarozơ. B. Protein. C. Tinh bột. D. Glucozơ. Câu 2: Chất có tính lưỡng tính là A. NaOH. B. NaHCO3. C. KNO3. D. NaCl. Câu 3: Protein phản ứng với Cu(OH)2 ... CH3COOCH3. Câu 15: Cho dãy các kim loại: Mg, Cr, Na, Fe. Kim loại cứng nhất trong dãy là A. Mg. B. Fe. C. Cr. D. Na. Trang 1/3 - Mã đề thi 168 ...
 • 3
 • 334
 • 2

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010

Trung học cơ sở - phổ thông

... ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang ) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 693 Họ, ... kim loại: Cs, Cr, Rb, K. Ở điều kiện thường, kim loại cứng nhất trong dãy là A. K. B. Rb. C. Cs. D. Cr. Câu 6: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol? A. Tristearin. ... tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polime là A. CH2 = CH – Cl. B. CH3 – CH3. C. CH3 – CH2 – CH3. D. CH3 – CH2 – OH. Câu 8: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên...
 • 2
 • 426
 • 2

Bộ đề thi tốt nghiệp hóa học 12 nâng cao

Bộ đề thi tốt nghiệp hóa học 12 nâng cao

Hóa học - Dầu khí

... %($@@%22X<%($@%22 Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Nam Kiểm tra một tiết HKII - Năm học 2009-2010 Trường THPT Lê Quí Đôn Môn: Hóa học 12 A-9 ... eW,<9'&+-ggB'BC-0@fBWX<6e7lB'BC-=;%;@A.5*QcIB'BC-X–:9'67<'B.?'BC-V-BKBPf*9'[f*X<B'BC-:o;P:9'6C.5*QcIB'BC-V-BKBPf*D.?'BC-V-BKBPf*X<f*0@BW Trường THPT Lê Quý Đôn Môn: Hóa học1 2C-9(/% ... Câu 9.'6…T%;/ec8[YFX-.<9'&+sMã đề: 154]%; ]%;/]…T]BB0@]02@=…T2I%'2I=;/2@>…T/2@I%'2I>52%…T@2I%'2I>52?…T/2@I%'2Câu...
 • 100
 • 455
 • 3

Bộ đề thi tốt nghiệp hóa học 12 nâng cao

Bộ đề thi tốt nghiệp hóa học 12 nâng cao

Hóa học - Dầu khí

... xenlulozơ và tinh bột ta đều thu được loại glucozơ giống nhau.B. Chỉ có hồ tinh bột cho phản ứng với Iot còn xenlulozơ không cho phản ứng với tinh bột.C. Xenlulozơ và tinh bột đều thuộc poly ... phản ứng nào sau đây có thể chuyển glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau ? A. Phản ứng với Cu(OH)2. B. Phản ứng với [Ag(NH3)2]HO.C. Phản ứng với H2/Ni, nhiệt độ. D. Phản ứng ... điểm giống nhau:A. Đều bị oxi hóa bởi dd AgNO3/NH3; B. Đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, cho dd xanh lamC. Đều có biệt danh "huyết thanh ngọt"; D. Đều lấy mía hay củ cải...
 • 102
 • 494
 • 2

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa học

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa học

Trung học cơ sở - phổ thông

... ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu- Amin, amino axit, protein: 1 câuCấu trúc đề thi môn Hoá học (Trắc nghiệm) Đề thi tốt nghiệp THPTI- Phần chung cho tất cả thí sinh (32 câu):- Este, lipit: 2 câu- ... các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 2 câu Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyênTổng số có 40 câu- Este, ... amino axit, protein: 1 câuB- Theo chương trình nâng cao (10 câu):- Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu- Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu- Đại cương...
 • 3
 • 382
 • 0

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán học

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán học

Trung học cơ sở - phổ thông

... trúc đề thi môn Toán Đề thi tốt nghiệp THPTI- Phần chung cho tất cả thí sinh (7 điểm) Câu 1 (3 điểm): - Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số- Các bài toán liên quan đến ứng dụng ... trình mũ và lôgarit- Ứng dụng của tích phân: Tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay. Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyênCâu 1 (3 điểm):- Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị ... điểm):Câu 1 (2 điểm):- Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số.- Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số: Chiều biến thi n của hàm số; cực trị; giá trị lớn...
 • 4
 • 525
 • 1

Tuyển tập đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn toán

Tuyển tập đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn toán

Toán học

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thôngĐỀ THAM KHẢO 03 Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề) I. PHẦN CHUNG ... sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Họ và tên thí sinh:………………………………… Số báo danh:……………………………BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010Môn thi: ... sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Họ và tên thí sinh:………………………………… Số báo danh:……………………………BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010Môn thi: ...
 • 10
 • 401
 • 3

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH - PHÂN BAN

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH - PHÂN BAN

Ngữ pháp tiếng Anh

... 2Mã đề thi Câu số 147 219 357 496 583 615 709 913 30. D D A D B D C A 31. A A C B D C B B 32....
 • 2
 • 4,152
 • 5

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn HOÁ HỌC

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn HOÁ HỌC

Trung học cơ sở - phổ thông

... Trang 1/2 - Mã đề thi 749 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang ) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục thường xuyên ... Phản ứng nào sau đây tạo ra muối sắt(II)? A. Fe tác dụng với dung dịch HCl. B. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư). C. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl. D. Fe(OH)3 tác dụng ... Hợp chất Al2O3 phản ứng được với dung dịch A. NaNO3. B. KCl. C. NaOH. D. KNO3. Câu 2: Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp? A. Xenlulozơ. B. Tơ tằm. C. Tinh bột. D. Polietilen....
 • 2
 • 406
 • 0

Xem thêm