đề ôn thi học kì 2 lớp 11

10 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ II LỚP 11

10 ĐỀ ÔN THI HỌC II LỚP 11

Toán học

... ** 2. /031 & ("+ 2 3CD SAD⊥ ("+BD SC⊥ (4(+#-5*+!+# 2. /03Câu ... 1(4(+#?*+!+# 2 83Câu 5: (0,5 điểm)("+!("( )     mx m x x+ + + − = 2 3$(*"#*x ... +=−$$!)$C$# .2 =3Câu 4:(3 điểm) !-./0./0*.*/1./&/&1.0& ** 2. /03 &8?"$##.0...
 • 5
 • 1,056
 • 2
de thi hoc ki 2 lop 11 2008

de thi hoc ki 2 lop 11 2008

Tiếng anh

... ĐỀ THI HỌC II MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 NĂM HỌC 20 07 -20 08THỜI GIAN 45 PHÚTHọ và tên: ……………………………………………………………… lớp :…………………. SBD:………………………. Đề 1_________________________________________________________________________I.Choose ... not?………………………………………………………………………………………………………………………… 3. What is the most effective thing we should do?……………………………………………………………………………………………………………………….ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC II MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 NĂM HỌC 20 07 -20 08THỜI GIAN 45 PHÚTI.Choose the ... in each group (1 .25 P)1 2 3 4 5B C D D CII . Rewrite each sentence, beginning as shown, so that the meaning stays the same.(2P) 1.  Both Henry and Tom like action films 2.  It is the palace...
 • 3
 • 1,332
 • 19
De thi hoc ki 2 lop 11 nam 09

De thi hoc ki 2 lop 11 nam 09

Toán học

... 1Câu 20 : Tính đạo hàm của hàm số xxy 2 2= với x < 0 hoặc x > 2, ta có kết quả :A.xxxy 2 1 2 '=B.xxxy 22 1 2 '=C.xxxy 2 1 2 '+=D.xxxy 22 12 2'=Câu ... ?A.nn 21 32 lim+B.nnn 2 1lim 2 3+C.nnn 32. 3 12 lim+D.( )( )3 2 23 12 limnnnn+Câu 25 : Tính đạo hàm của hàm số xxxxy 324 35+= ta có kết quả :A.xxxy 2 3 21 25 24 '+=B.xxxy 2 3 23 5 24 '+=C. 321 25 24 '+=xxxyD.xxxy ... AABD bằng :A. 2 3aB. 2 3aC.2aD. 2 2aCâu 2 : Kết quả tính 13 .22 13lim+nnnlà :A. -1 B. 2 1C. 2 3D. 2 1Câu 3 : Kết quả tính nnnn 2 2sin .2 limlà :A. -1 B. 2 1C. 1 D. 0Câu...
 • 4
 • 592
 • 3
Đề thi học kì 2 lớp 11

Đề thi học 2 lớp 11

Tư liệu khác

... chất ảnh . Confidential Friday, April 24 , 20 09Sở GD & ĐT yên báiTrờng thpt nghĩa lộ đề kiểm tra hết học ii năm học 20 08 20 09Môn: vật lý Lớp: 11 Ban KHTN - Ban KHXB&NV - Ban cơ ... ®iÓm HÕt Confidential Friday, April 24 , 20 09Từ công thức: sini = n.sinr suy ra: oo 2 sin i sin 45 2 n 2 1,41sin r sin30 2 = = = = 0,5 điểmCâu 7a: (2 điểm). a) Loại thấu kính, vị trí, ... f1 1 1 10 .20 d 20 d d f 20 10d 20 (cm)=−+ = ⇒ = =−= 0,5 ®iÓm * §é cao ¶nh: A'B'A'B' k .ABkABA'B' 1.3 3 (cm) 20 d'k 1k 20 d==...
 • 4
 • 690
 • 0
Đề thi học kì 2 lớp 11 năm 2008-2009

Đề thi học 2 lớp 11 năm 2008-2009

Toán học

... 43=0,500 ,25 0 ,25 I .2. 1,00 đ+ Với 2x≠, ta có ( ) 2 2 2 24( ) 2 4 2 lim lim limx x xxf x xx→ → →−= = + =−.+ Với 2x=, ta có (2) 2 2f m= +.Hàm số liên tục tại 2x= khi ... ) 2 ' 2 .sin 2 2 .cos2 2 sin 2 .cos2y x x x x x x x x= + = +Vi phân của hàm số đó là '.dy y dx= hay ( ) 2 sin 2 .cos2dy x x x x dx= +0,500,50II .2. 1,00 đTa có 2 2( ) sin sin6 ...    1 cos .cos23xπ= − 11 .cos2 2 x= −Suy ra ( )1'( ) 2sin 2 2f x x= − − sin 2x= 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ...
 • 4
 • 737
 • 11
Đề thi học kì 2-lớp 11 pdf

Đề thi học 2-lớp 11 pdf

Hóa học - Dầu khí

... không vòng của X . A. 4 B. 5 C. 6 D.7 Câu 2 : Công thức phân tử chung của ankin là công thức nào sau đây: A. CnH2n (n ≥ 2) B. CnH2n -2 (n ≥ 3) C. CnH2n -2 (n 2) D. CnH2n +2 ... Đề thi học 2- lớp 11 kể thời gian phất đề) Họ và tên thí sinh : …………………………… Lớp: …… Số báo danh : ………………………………………… Mã đề : A PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (3 đ) ... (n ≥ 3) C. CnH2n -2 (n 2) D. CnH2n +2 (n ≥ 1) Câu 3 : Đốt cháy 1 hidrocacbon X thu được số mol của H 2 O lớn hơn 1,5 lần số mol CO 2 . X chỉ có thể là : A. Anken C.Ankin B. Ankan...
 • 3
 • 548
 • 0
on tap hoc ki 2 lop 11

on tap hoc ki 2 lop 11

Toán học

... xlim()1 2 xx++ 7) xlim( )11 2 ++xx 8) )11( lim 22 +++xxxxx9) )11( lim 22 ++++xxxxxBài 3. Tính các giới hạn sau:1) 2 ) 3) 2 lim>x 23 8 2 3+xxx4) 13lim 23 1++xxxxx5) ... 13lim 23 1++xxxxx5) +11 11 22 0limxxx 6) 7) 2 1 2 1lim 12 11 xx xx x +8) 2 33574limxxxx 9) 923 11 lim0++xxx 10) 317 32 lim3+xxxx 11) 1 23 210lim1+++xxxx`La ... axx 2 91++ 2) y = 11 2 −x 3) y = 12 13 2 −+−xxx4) y = (x3 - 3x 2 + 5 )7 5) y = aaxx 23 2 +− 6) y = 72 34+−xx7) y = 15 12 −xx 8) ( ) 12 2+−=xxy 9) 1 2 2+−=xxyBµi...
 • 4
 • 922
 • 2
đề kiểm tra học kì 2- LOP 11

đề kiểm tra học 2- LOP 11

Vật lý

... là:A. 197,1 92 HB. 0, 328 HC. 165,7 (H)D. 3 ,28 (H)##từ trường đều, độ lớn cảm ứng từ B = 0, 02( T). Bán kính quỹ đạo tròn của hạt là:A. 25 mB. 50 mC. 2, 5 mD. 12, 5 m 28 . Hai dây dẩn thẳng ... B 2 = 0,4 T. Biết hai vécto tăng 2 lần và độ lớn của cảm ứng từ giảm 2 lần thì bán kính quỹ đạo là:A. RB. 2RC. 4RD. 3R 12. Một electron bay vào không gian chứa từ trường đều có B = 0, 02( T) ... của dòng điện I 2 )A. 2, 5.10-3 NB. 5.10-3 NC. 0,5.10-3 ND. 1,5.10-3 N 29 . Một khung dây có 10 vòng, diện tích mổi vòng dây là 24 cm 2 . Khung dây đặt trong từ trường đều có độlớn...
 • 10
 • 2,945
 • 25
ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 1 LỚP 12

ĐỀ ÔN THI HỌC 1 LỚP 12

Toán học

... bất phương trình sau :a)1 1 2 2 4log 2log ( 1) log 6 0x x+ − + ≤. b) 2 56 2 2 16 2 x x− +=.c) 2 1 2 15 13.15 18.3 0x x x+ −− + = . d) 2 4 3 33 2 2 3x x x− +   ≤ ÷  ÷ ... +. b) 2 23 2 3log 3 2 2 4 5x xx xx x+ += + ++ +.c)( ) ( )35 21 7 5 21 2 x xx+− + + = . d) 2 1 1 2 2log (5 10) log ( 6 8)x x x+ < + +. Bài 4. Cho hình chóp tứ gác đều S.ABCD ... a) ( )5log 5 4 1xx− = −. b) 2 2 2 2 4 .2 2 4 0x x x x x+ −− − + =. c) 2 5 5 5log (4 144) 4log 2 1 log (2 1)x x−+ − < + +. d) 3 2 3 .2 6xxx+=.Bài 4. Cho hình chóp S.ABC...
 • 14
 • 536
 • 2
THI HOC KI 2 LOP 11 chat luong

THI HOC KI 2 LOP 11 chat luong

Hóa học

... CH.0 02: Trong các phản ứng hóa học sau phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử:A. 2 C3H5(OH)3 + Cu(OH) 2 à [C3H5(OH) 2 O] 2 Cu + 2 H 2 OB. C 2 H5OH + HBr à C 2 H5Br + H 2 OC. 2C 2 H5OH ... H 2 OB. C 2 H5OH + HBr à C 2 H5Br + H 2 OC. 2C 2 H5OH + 2Na à 2C 2 H5ONa + H 2 D. 2C 2 H5OH H 2 SO4, 1400C(C 2 H5) 2 O + H 2 O.003: Trong 4 chất dưới đây, chất nào phản ứng được ... D. 2, 2 011: Hỗn hợp X gồm 2 axit no: A1 và A 2 . Đốt cháy hoàn toàn 0,3mol X thu được 11 ,2 lít khí CO 2 (đktc). Để trung hòa 0,3 mol X cần 500ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của 2...
 • 3
 • 422
 • 1
Huong dan on thi hoc ki 1 lop 11

Huong dan on thi hoc ki 1 lop 11

Toán học

... trình cosx - 1 = 0 làa) 2 2x kππ= + b) 2x kπ π= + c) 2 2x kππ= − +d) 2x kπ=C©u 5 :Nghiệm của phương trình tanx = 3là:a) 2 6x kππ= + b) 2 3x kππ= + c) 6x kππ= ... :a) 36b) 120 c) 720 d) 24 0C©u 10: tõ c¸c ch÷ sè 1 ,2, 3,4,5,6 cã thĨ lËp ®ỵc bao sè tù nhiªn cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau ®«i méta) 720 b) 840c) 120 d) 360C©u 11: tõ c¸c ch÷ sè 0,1 ,2, 3,4,5 cã thĨ ... 360c) 720 d) 120 Câu 12: Trong mp Oxy cho điểm A( 2 ;3).Phép đối xứng trục Ox biến điểm A thành điểm A’ 3. Qua pheựp ủoỏi xửựng truùc Ox 4. Qua pheựp ủoỏi xửựng truùc OyBài 5: Chủ đề quy...
 • 4
 • 510
 • 1

Xem thêm