đề ôn thi học kì 2 lớp 10

10 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ II LỚP 11

10 ĐỀ ÔN THI HỌC II LỚP 11

Toán học

... ** 2. /031 & ("+ 2 3CD SAD⊥ ("+BD SC⊥ (4(+#-5*+!+# 2. /03Câu ... 1(4(+#?*+!+# 2 83Câu 5: (0,5 điểm)("+!("( )     mx m x x+ + + − = 2 3$(*"#*x ... +=−$$!)$C$# .2 =3Câu 4:(3 điểm) !-./0./0*.*/1./&/&1.0& ** 2. /03 &8?"$##.0...
 • 5
 • 1,056
 • 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2 KHỐI 10 ĐẦY ĐỦ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC 2 KHỐI 10 ĐẦY ĐỦ

Toán học

... )αααααααααtan2cos2sin12cos2sin1)cos2sin2cos1sin)=++−+=+ca ααππαα2sin 2 23 2 cos3coscos) 22 2=−+−+bb/ Hình học Bài 12. Cho đường tròn (C) 2 2 2 4 5 0x ... sau: ( )( ) 12 213 2 )01 23 )−−≤++≤+−−xxxxcxxxa 12 51 2 ) 2 12 13)−≤−−≤++−xxdxxb Bài 3: giải các bất phương trình ( )( )054 3103 )0 124 5) 2 2>−+−≤++−xxxcxxa ... TRƯỜNG PTTH LANG CHÁNH ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC 2 NĂM HỌC 20 08 - 20 09MÔN TOÁN 10 I. Phần chung cho tất cả học sinh1. Đại số1. 1 Bất phương trìnha. Về lý thuyết...
 • 6
 • 857
 • 4
Đề thi học kì 2 lớp 10 năm 2008-2009

Đề thi học 2 lớp 10 năm 2008-2009

Toán học

... Bpt 2 26 3 2 1 16 24 9 0x x x x x⇔ + − − − + − ≥ 2 10 25 10 0x x⇔ − + − ≥ 2 1 2 5 2 0 2 2x x x⇔ − + ≤ ⇔ ≤ ≤Vậy bất phương trình có tập nghiệm là 1 ;2 2S =  0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 I .2. 1,00 ... 4 2 3 2 2. .5 2 5 2 10 = − =0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 II .2. 1,00 đChứng minh đẳng thức: 1 cos2 sin 2 sin 2 1 cos2x xx x−=+ Ta có VT = 1 cos2sin 2 xx−=( ) ( )( )1 cos 2 1 cos2sin ... )( )1 cos 2 1 cos2sin 2 1 cos2x xx x− ++ ( ) 2 1 cos 2 sin 2 1 cos2xx x−=+ ( ) 2 sin 2 sin 2 1 cos2xx x=+ sin 2 1 cos2xx=+ = VP0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 II.3.1,00 đChứng...
 • 4
 • 1,704
 • 18
Bai tap va de thi mau on thi hoc ki 1 lop 10

Bai tap va de thi mau on thi hoc ki 1 lop 10

Toán học

... 5 x 2x 10 29 + + + + Bi 5: Gii phng trỡnha) 2 2 1 2 3 2 2 4 0+ + + =x x x xb) 2 2 2 2 2 4 12 25 9 12 29x x x x x x + + + + = + +Bi 6: Cho hỡnh thang vuụng ABCD, ng cao AB=3a, AD=2a, ... biện luận: mx 1 x 3+ = + 2. Giải p trình: 2 24x 10x 3 2x 5x 2 24 0+ − + − − = Bài 2: (2 điểm)1) Giải hệ : 2 2x x 2yy y 2x+ =+ = 2) Tìm m để hệ 1 2 mx y mx my+ = ++ ... ) 2 21x 2y 10 2x yx 2y32x y+ + =−+=−e) 2 22x y 4y 52y x 4x 5= − += − + f) 2 23 2 − − =− = −x xy yx y y xg) ( ) ( ) 2 2x y x y 4x x y 1 y y 1 2 +...
 • 6
 • 682
 • 6
De va dap an thi hoc ki 2 lop 10 nam 2008 - 2009

De va dap an thi hoc ki 2 lop 10 nam 2008 - 2009

Toán học

... = −0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5III1)+)Điều kiện: 2 3 0 3x x x+ ≥ ⇔ ≤ − hoặc 0x≥+)Đặt 2 2 2 03 2 6 2 tt x xx x t≥= + ⇒+ =Khi đó có phương trình: 2 2 10 0t t− + =.Giải ... ) 2 16 16 9sin cos 1 2sin cos 2sin cos 25 25 25 x x x x x x+ = ⇒ + = ⇒ = −.Vậy:( ) 2 9 34sin cos sin cos 1 2sin cos 1 2sin cos 1 25 5x x x x x x x x− = − − = − − = − − = − + = −0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5III1)+)Điều ... là:7,5eM =.+)Ta có: 6 2 1340iix==∑ và 2 61 20 25iix= = ÷ ∑ do đó Phương sai là: 2 340 20 250, 42 6 36s = − ≈.Độ lệch chuẩn là:0,65s ≈. 2) +) CM:0<x<4π⇒sinx<cosx⇒...
 • 4
 • 753
 • 6
de thi hoc ki 2 lop 10 nam 2009-2010

de thi hoc ki 2 lop 10 nam 2009-2010

Toán học

... So đề thi học 2 năm 20 09 -20 10 Môn : TOáN lớp 10 thời gian: 90 phúttiết: đề số : 1Câu1 (2 điểm): Kết quả kiểm tra học 2 năm học 20 09 -20 10 của lớp 10 A đợc cho bởi bảng số liệu sau Lớp ... THPT Mờng So đề thi học 2 năm 20 09 -20 10 Môn : TOáN lớp 10 thời gian: 90 phútTiết: đề số : 2 2345Câu 2( 2 điểm): Giải bất phơng trình: 2 ) 2 0a x x+ a) Ta có x1 = 1 ; x 2 = -2 Tập Nghiệm ... đề thi học 2 năm 20 09 -20 10 Môn : TOáN lớp 10 thời gian: 90 phút đề số : 2 Câu Đáp án Điểm1 2 3Câu1 (2 điểm): Lớp điểm thi tần số Tần suất[0;3) 6 20 [3;6) 15 50[6;9] 9 30Tổng 30 100 %b)...
 • 5
 • 928
 • 6
de kiem tra hoc ki 2 lop 10

de kiem tra hoc ki 2 lop 10

Tư liệu khác

... ên…………………………… lớp …. M ôn: Giáo dục công dân - L ớp 10đề ………………… 01.A B C D 10. A B C D 19. A B C D 28 . A B C D 02. A B C D 11. A B C D 20 . A B C D 29 . A B C B03. A B C D 12. A B C D 21 . A B ... ên…………………………… lớp …. M ôn: Giáo dục công dân - L ớp 10đề ………………… 01.A B C D 10. A B C D 19. A B C D 28 . A B C D 02. A B C D 11. A B C D 20 . A B C D 29 . A B C B03. A B C D 12. A B C D 21 . A B ... D 10. X B C D 19. A B X D 28 . X B C D 02. A X C D 11. A B C X 20 . X B C D 29 . A B X D 03. A B X D 12. A X C D 21 . A X C D 30. A X C D 5 Đề kiểm tra học II Môn giáo dục công dân Mã đề: ………Câu...
 • 19
 • 1,491
 • 8
Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 THPT 07 - 08

Đề kiểm tra học 2 lớp 10 THPT 07 - 08

Toán học

... NGỌCĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 07 – 20 08Mơn: Tốn 10 Thời gian: 60 phútSỞ GD&ĐT ĐỒNG NAITRƯỜNG THPT PHÚ NGỌCĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 07 – 20 08Mơn: Tốn 10 Thời gian: 60 phútMã đề: 444 ... NAITRƯỜNG THPT PHÚ NGỌCĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 07 – 20 08Mơn: Tốn 10 Thời gian: 60 phútSỞ GD&ĐT ĐỒNG NAITRƯỜNG THPT PHÚ NGỌCĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 07 – 20 08Mơn: Tốn 10 Thời gian: 60 ... PHÚ NGỌCĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 07 – 20 08Mơn: Tốn 10 Thời gian: 60 phútSỞ GD&ĐT ĐỒNG NAITRƯỜNG THPT PHÚ NGỌCĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 07 – 20 08Mơn: Tốn 10 Thời gian: 60 phútSỞ GD&ĐT...
 • 10
 • 984
 • 3
de kiem tra hoc ki 2 lop 10 tieng anh

de kiem tra hoc ki 2 lop 10 tieng anh

Tiếng anh

... hurry), he will miss the train. đề thi học kỳ 2 môn tiếng anh hệ 7 năm đề số 1I/ chia động từ trong ngoặc (2 )1. If I ( be ) you , I would apply for a job 2. if John ( not go ) to his home ... the world……………………………………………………… đề thi học kỳ 2 môn tiếng anh hệ 7 năm đề số 5I/ đặt câu hỏi cho từ đợc gạch chân (2 )1. She talked to him for an hour 2. I want to buy two kilos of sugar 3. ... studyingII/ tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng (2 )®Ò thi häc kú 2 m«n tiÕng anh hÖ 7 n¨m®Ò sè 4I/ cho h×nh thøc ®óng cña ®éng tõ vµ tõ lo¹i trong ngoÆc (2 )1. what would you have done if they (...
 • 8
 • 1,655
 • 14
ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 1 LỚP 12

ĐỀ ÔN THI HỌC 1 LỚP 12

Toán học

... +. b) 2 23 2 3log 3 2 2 4 5x xx xx x+ += + ++ +.c)( ) ( )35 21 7 5 21 2 x xx+− + + = . d) 2 1 1 2 2log (5 10) log ( 6 8)x x x+ < + +. Bài 4. Cho hình chóp tứ gác đều S.ABCD ... bất phương trình sau :a)1 1 2 2 4log 2log ( 1) log 6 0x x+ − + ≤. b) 2 56 2 2 16 2 x x− +=.c) 2 1 2 15 13.15 18.3 0x x x+ −− + = . d) 2 4 3 33 2 2 3x x x− +   ≤ ÷  ÷ ... a) ( )5log 5 4 1xx− = −. b) 2 2 2 2 4 .2 2 4 0x x x x x+ −− − + =. c) 2 5 5 5log (4 144) 4log 2 1 log (2 1)x x−+ − < + +. d) 3 2 3 .2 6xxx+=.Bài 4. Cho hình chóp S.ABC...
 • 14
 • 536
 • 2
Đề + ĐA thi học kì I lớp 10(CB+NC)

Đề + ĐA thi học I lớp 10(CB+NC)

Toán học

... = z0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 Bài 1: (2. 0đ)a) [ ] 2; 4A B∩ =, B\A = ∅, ( ) 2; 2AC B = −b) TXĐ: D = [ ]4 ;2 1,01,0Bài 2: (2. 0đ)a) (1đ)Thay x=-1 vào phương trình tìm được m=751 2 3 5.7mx ... − = −  Vậy M( -2; -4)b) (1,0đ)- Gọi (0; )C y-Tam giác ABC cân tại C 2 2CA CB⇔ = 2 2 2 2 (2 0) (4 ) (1 0) (1 )y y− + − = − + −3y⇔ =Vậy(0;3)C0,750 ,25 0 ,25 0,50 ,25 ... toán.0,50 ,25 0 ,25 Bài 3: (2. 0đ)a) x = -1b) 2 33 2 2 2 24 13 10 054xxxxx xx≥≥⇔ ⇔ ==  − + ==1,01,0Bài 4(1.0đ)a) Gọi M(x; y) Ta có hệ:5 3 1 2 9 3...
 • 3
 • 342
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008