đề ôn thi học kì 2 lớp 10 môn toán

10 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ II LỚP 11

10 ĐỀ ÔN THI HỌC II LỚP 11

Toán học

... ** 2. /031 & ("+ 2 3CD SAD⊥ ("+BD SC⊥ (4(+#-5*+!+# 2. /03Câu ... 1(4(+#?*+!+# 2 83Câu 5: (0,5 điểm)("+!("( )     mx m x x+ + + − = 2 3$(*"#*x ... +=−$$!)$C$# .2 =3Câu 4:(3 điểm) !-./0./0*.*/1./&/&1.0& ** 2. /03 &8?"$##.0...
 • 5
 • 1,056
 • 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2 KHỐI 10 ĐẦY ĐỦ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC 2 KHỐI 10 ĐẦY ĐỦ

Toán học

... )αααααααααtan2cos2sin12cos2sin1)cos2sin2cos1sin)=++−+=+ca ααππαα2sin 2 23 2 cos3coscos) 22 2=−+−+bb/ Hình học Bài 12. Cho đường tròn (C) 2 2 2 4 5 0x ... TRƯỜNG PTTH LANG CHÁNH ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC 2 NĂM HỌC 20 08 - 20 09MÔN TOÁN 10 I. Phần chung cho tất cả học sinh1. Đại số1. 1 Bất phương trìnha. Về lý thuyết ... sau: ( )( ) 12 213 2 )01 23 )−−≤++≤+−−xxxxcxxxa 12 51 2 ) 2 12 13)−≤−−≤++−xxdxxb Bài 3: giải các bất phương trình ( )( )054 3103 )0 124 5) 2 2>−+−≤++−xxxcxxa...
 • 6
 • 857
 • 4
Đề thi học kì 2 lớp 10 năm 2008-2009

Đề thi học 2 lớp 10 năm 2008-2009

Toán học

... Bpt 2 26 3 2 1 16 24 9 0x x x x x⇔ + − − − + − ≥ 2 10 25 10 0x x⇔ − + − ≥ 2 1 2 5 2 0 2 2x x x⇔ − + ≤ ⇔ ≤ ≤Vậy bất phương trình có tập nghiệm là 1 ;2 2S =  0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 I .2. 1,00 ... 4 2 3 2 2. .5 2 5 2 10 = − =0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 II .2. 1,00 đChứng minh đẳng thức: 1 cos2 sin 2 sin 2 1 cos2x xx x−=+ Ta có VT = 1 cos2sin 2 xx−=( ) ( )( )1 cos 2 1 cos2sin ... )( )1 cos 2 1 cos2sin 2 1 cos2x xx x− ++ ( ) 2 1 cos 2 sin 2 1 cos2xx x−=+ ( ) 2 sin 2 sin 2 1 cos2xx x=+ sin 2 1 cos2xx=+ = VP0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 II.3.1,00 đChứng...
 • 4
 • 1,704
 • 18
Bai tap va de thi mau on thi hoc ki 1 lop 10

Bai tap va de thi mau on thi hoc ki 1 lop 10

Toán học

... 5 x 2x 10 29 + + + + Bi 5: Gii phng trỡnha) 2 2 1 2 3 2 2 4 0+ + + =x x x xb) 2 2 2 2 2 4 12 25 9 12 29x x x x x x + + + + = + +Bi 6: Cho hỡnh thang vuụng ABCD, ng cao AB=3a, AD=2a, ... biện luận: mx 1 x 3+ = + 2. Giải p trình: 2 24x 10x 3 2x 5x 2 24 0+ − + − − = Bài 2: (2 điểm)1) Giải hệ : 2 2x x 2yy y 2x+ =+ = 2) Tìm m để hệ 1 2 mx y mx my+ = ++ ... ) 2 21x 2y 10 2x yx 2y32x y+ + =−+=−e) 2 22x y 4y 52y x 4x 5= − += − + f) 2 23 2 − − =− = −x xy yx y y xg) ( ) ( ) 2 2x y x y 4x x y 1 y y 1 2 +...
 • 6
 • 682
 • 6
De va dap an thi hoc ki 2 lop 10 nam 2008 - 2009

De va dap an thi hoc ki 2 lop 10 nam 2008 - 2009

Toán học

... = −0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5III1)+)Điều kiện: 2 3 0 3x x x+ ≥ ⇔ ≤ − hoặc 0x≥+)Đặt 2 2 2 03 2 6 2 tt x xx x t≥= + ⇒+ =Khi đó có phương trình: 2 2 10 0t t− + =.Giải ... ) 2 16 16 9sin cos 1 2sin cos 2sin cos 25 25 25 x x x x x x+ = ⇒ + = ⇒ = −.Vậy:( ) 2 9 34sin cos sin cos 1 2sin cos 1 2sin cos 1 25 5x x x x x x x x− = − − = − − = − − = − + = −0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5III1)+)Điều ... IInăm học 20 08 -20 09 môn : toán Lớp 10 Thời gian làm bài : 90 phútI. Phn chung cho tt c cỏc hc sinh CõuI (2im). Hóy la chn phng ỏn ỳng trong cỏc trng hp sau:1) Tp nghim ca bt phng trỡnh 2 3...
 • 4
 • 753
 • 6
de kiem tra hoc ki 2 lop 10

de kiem tra hoc ki 2 lop 10

Tư liệu khác

... D 10. X B C D 19. A B X D 28 . X B C D 02. A X C D 11. A B C X 20 . X B C D 29 . A B X D 03. A B X D 12. A X C D 21 . A X C D 30. A X C D 5 Đề kiểm tra học II Môn giáo dục công dân Mã đề: ………Câu ... ên…………………………… lớp …. M ôn: Giáo dục công dân - L ớp 10đề ………………… 01.A B C D 10. A B C D 19. A B C D 28 . A B C D 02. A B C D 11. A B C D 20 . A B C D 29 . A B C B03. A B C D 12. A B C D 21 . A B ... ên…………………………… lớp …. M ôn: Giáo dục công dân - L ớp 10đề ………………… 01.A B C D 10. A B C D 19. A B C D 28 . A B C D 02. A B C D 11. A B C D 20 . A B C D 29 . A B C B03. A B C D 12. A B C D 21 . A B...
 • 19
 • 1,491
 • 8
Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 THPT 07 - 08

Đề kiểm tra học 2 lớp 10 THPT 07 - 08

Toán học

... NGỌCĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 07 – 20 08Mơn: Tốn 10 Thời gian: 60 phútSỞ GD&ĐT ĐỒNG NAITRƯỜNG THPT PHÚ NGỌCĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 07 – 20 08Mơn: Tốn 10 Thời gian: 60 phútMã đề: 444 ... NAITRƯỜNG THPT PHÚ NGỌCĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 07 – 20 08Mơn: Tốn 10 Thời gian: 60 phútSỞ GD&ĐT ĐỒNG NAITRƯỜNG THPT PHÚ NGỌCĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 07 – 20 08Mơn: Tốn 10 Thời gian: 60 ... C. sin( ),x k kπ+∈Z D. sin( ) 2 xπ- Trang 1/1 – Mã đề 426 SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAITRƯỜNG THPT PHÚ NGỌCĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 07 – 20 08 Môn: Toán 10 Thời gian: 30 phútHọ và tên:. ....
 • 10
 • 984
 • 3
de kiem tra hoc ki 2 lop 10 tieng anh

de kiem tra hoc ki 2 lop 10 tieng anh

Tiếng anh

... hurry), he will miss the train. đề thi học kỳ 2 môn tiếng anh hệ 7 năm đề số 1I/ chia động từ trong ngoặc (2 )1. If I ( be ) you , I would apply for a job 2. if John ( not go ) to his home ... the world……………………………………………………… đề thi học kỳ 2 môn tiếng anh hệ 7 năm đề số 5I/ đặt câu hỏi cho từ đợc gạch chân (2 )1. She talked to him for an hour 2. I want to buy two kilos of sugar 3. ... studyingII/ tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng (2 )®Ò thi häc kú 2 m«n tiÕng anh hÖ 7 n¨m®Ò sè 4I/ cho h×nh thøc ®óng cña ®éng tõ vµ tõ lo¹i trong ngoÆc (2 )1. what would you have done if they (...
 • 8
 • 1,655
 • 14
ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 1 LỚP 12

ĐỀ ÔN THI HỌC 1 LỚP 12

Toán học

... +. b) 2 23 2 3log 3 2 2 4 5x xx xx x+ += + ++ +.c)( ) ( )35 21 7 5 21 2 x xx+− + + = . d) 2 1 1 2 2log (5 10) log ( 6 8)x x x+ < + +. Bài 4. Cho hình chóp tứ gác đều S.ABCD ... bất phương trình sau :a)1 1 2 2 4log 2log ( 1) log 6 0x x+ − + ≤. b) 2 56 2 2 16 2 x x− +=.c) 2 1 2 15 13.15 18.3 0x x x+ −− + = . d) 2 4 3 33 2 2 3x x x− +   ≤ ÷  ÷ ... a) ( )5log 5 4 1xx− = −. b) 2 2 2 2 4 .2 2 4 0x x x x x+ −− − + =. c) 2 5 5 5log (4 144) 4log 2 1 log (2 1)x x−+ − < + +. d) 3 2 3 .2 6xxx+=.Bài 4. Cho hình chóp S.ABC...
 • 14
 • 536
 • 2
Đề + ĐA thi học kì I lớp 10(CB+NC)

Đề + ĐA thi học I lớp 10(CB+NC)

Toán học

... = z0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 Bài 1: (2. 0đ)a) [ ] 2; 4A B∩ =, B\A = ∅, ( ) 2; 2AC B = −b) TXĐ: D = [ ]4 ;2 1,01,0Bài 2: (2. 0đ)a) (1đ)Thay x=-1 vào phương trình tìm được m=751 2 3 5.7mx ... 0 4mx x mm−+ − = ⇔ − = ⇔ = −Vậy m= - 4 thỏa yêu cầu bài toán. 0,50 ,25 0 ,25 Bài 3: (2. 0đ)a) x = -1b) 2 33 2 2 2 24 13 10 054xxxxx xx≥≥⇔ ⇔ ==  − + ==1,01,0Bài ... Gọi M(x; y) Ta có hệ:5 3 1 2 9 3 3 4x xy y− = − = − ⇔ − = − = −  Vậy M( -2; -4)b) (1,0đ)- Gọi (0; )C y-Tam giác ABC cân tại C 2 2CA CB⇔ = 2 2 2 2 (2 0) (4 ) (1 0) (1 )y y−...
 • 3
 • 342
 • 0

Xem thêm