đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp mẫu 03

Đơn yêu cầu xoá đăng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Đơn từ

... về thời điểm đăng và việc vào sổ đăng giao dịch bảo đảm được kê khai theo đúng nội dung chứng nhận đăng bảo lãnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại đơn yêu cầu đăng bảo lãnh ... Hợp đồng bảo lãnh đã đăng ký  Thời điểm đăng ký: giờ phút, ngày tháng năm Vào sổ đăng giao dịch bảo đảm: quyển số: , số đăng ký: , số thứ tự ghi sổ: III. Lý do xoá đăng và thời điểm việc ... các bên(Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa chữa những nội dung đã kê khai trên đơn) I. Người yêu cầu xoá đăng   Bên bảo lãnh  Bên nhận bảo lãnh...
 • 3
 • 677
 • 3

Đơn yêu cầu xoá đăng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đơn từ

... Hợp đồng bảo lãnh đã đăng ký  Thời điểm đăng ký: giờ phút, ngày tháng năm Vào sổ đăng giao dịch bảo đảm: quyển số: , số đăng ký: , số thứ tự ghi sổ: III. Lý do xoá đăng và thời điểm việc ... nhận xóa đăng bảo lãnhSở Tài nguyên và Môi trường (hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) Chứng nhận đã xóa đăng bảo lãnh theo những nội dung kê khai tại đơn này. Thời điểm đăng ... các bên(Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa chữa những nội dung đã kê khai trên đơn) I. Người yêu cầu xoá đăng   Bên bảo lãnh  Bên nhận bảo lãnh...
 • 3
 • 615
 • 0

BM.TNMT.20 - Đơn yêu cầu xóa đăng thế chấp, bảo lãnh bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất

BM.TNMT.20 - Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất

Tài liệu khác

... KÝ(Ghi rõ chức danh, họ tên, và đóng dấu)HƯỚNG DẪN KÊ KHAI1. Tại khoản 1: Người yêu cầu xoá đăng thế chấp (hoặc bảo lãnh):1.1. Người yêu cầu xoá đăng thế chấp (hoặc bảo lãnh) thuộc ... trong đơn yêu cầu đăng thế chấp, bảo lãnh đã kê khai trước đó.2.2. Trường hợp trong mẫu số 04/XĐK không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng thế chấp (hoặc bảo lãnh)cần xóa thì ... nhận đăng kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.2. Tại khoản 2: Yêu cầu xoá đăng thế chấp (hoặc bảo lãnh):2.1. Kê khai các thông tin về tài sản đã đăng thế chấp...
 • 2
 • 718
 • 1

Đơn yêu cầu xóa đăng thế chấp

Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp

Tài liệu khác

... KÝ(Ghi rõ chức danh, họ tên, và đóng dấu)HƯỚNG DẪN KÊ KHAI1. Tại khoản 1: Người yêu cầu xoá đăng thế chấp (hoặc bảo lãnh):1.1. Người yêu cầu xoá đăng thế chấp (hoặc bảo lãnh) thuộc ... trong đơn yêu cầu đăng thế chấp, bảo lãnh đã kê khai trước đó.2.2. Trường hợp trong mẫu số 04/XĐK không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng thế chấp (hoặc bảo lãnh) cần xóa ... nhận đăng kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.2. Tại khoản 2: Yêu cầu xoá đăng thế chấp (hoặc bảo lãnh):2.1. Kê khai các thông tin về tài sản đã đăng thế chấp...
 • 2
 • 748
 • 1

Tài liệu Biểu mẫu"Đơn yêu cầu xoá đăng thế chấp" doc

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu khác

... về thời điểm đăng và việc vào sổ đăng giao dịch bảo đảm được kê khai theo đúng nội dung chứng nhận đăng bảo lãnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại đơn yêu cầu đăng bảo lãnh ... Hợp đồng bảo lãnh đã đăng ký  Thời điểm đăng ký: giờ phút, ngày tháng năm Vào sổ đăng giao dịch bảo đảm: quyển số: , số đăng ký: , số thứ tự ghi sổ: III. Lý do xoá đăng và thời điểm việc ... các bên(Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa chữa những nội dung đã kê khai trên đơn) I. Người yêu cầu xoá đăng   Bên bảo lãnh  Bên nhận bảo lãnh...
 • 3
 • 1,750
 • 1

Đơn yêu cầu xóa đăng bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Đơn từ

... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG BẢO LÃNHQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (∗)Kính gửi: ( Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58/2004/QĐ-UB ... số ngày tháng năm IV. Phương thức nhận kết quả đăng ký   Nhận trực tiếp  Qua đường bưu điện tại địa chỉ sau: V. Lời cam đoan Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn yêu ... quyền) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)Phần kê khai của các bên(Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuốI đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa...
 • 4
 • 492
 • 0

Đơn yêu cầu xóa đăng bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đơn từ

... điểm đăng ký: giờ phút, ngày tháng năm Sổ đăng giao dịch bảo đảm quyển số: ; số đăng ; số thứ tự ghi sổ; , ngày tháng năm THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ (Ghi rõ chức danh, họ tên, và ... ĐĂNG BẢO LÃNHSở Tài nguyên và Môi trường (hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) …… Chứng nhận việc bảo lãnh ……….đã được đăng theo những nội dung kê khai tại đơn này.Thời điểm đăng ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG BẢO LÃNHQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (∗)Kính gửi: ( Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58/2004/QĐ-UB...
 • 4
 • 376
 • 0

Tài liệu Biểu mẫu"Đơn yêu cầu xóa đăng ký" ppt

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu khác

... việc bảo lãnh ……….đã được đăng theo những nội dungkê khai tại đơn này.Thời điểm đăng ký: giờ phút, ngày tháng năm Sổ đăng giao dịch bảo đảm quyển số: ; số đăng ; số thứ tự ghisổ; ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG BẢO LÃNHQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (∗)Kính gửi: ( Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58/2004/QĐ-UB ... bộ tiếpnhận đơn Thời điểm nhận đơn_ _ giờ_ _phút,ngày __ _/_ _/ _ _ _ _Sổ tiếp nhận hồ sơ: quyển số_ _ số thứ tự _ _ trang _ _ Cán bộ (ký và ghi rõ họ tên)PHẦN CHỨNG NHẬN ĐĂNG BẢO LÃNHSở...
 • 4
 • 511
 • 0

Tài liệu Biểu mẫu " Đơn yêu cầu xóa đăng bảo lãnh" pdf

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu khác

... về thời điểm đăng và việc vào sổ đăng giao dịch bảo đảm được kê khai theo đúng nội dung chứng nhận đăng bảo lãnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại đơn yêu cầu đăng bảo lãnh ... Hợp đồng bảo lãnh đã đăng ký  Thời điểm đăng ký: giờ phút, ngày tháng năm Vào sổ đăng giao dịch bảo đảm: quyển số: , số đăng ký: , số thứ tự ghi sổ: III. Lý do xoá đăng và thời điểm việc ... các bên(Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa chữa những nội dung đã kê khai trên đơn) I. Người yêu cầu xoá đăng   Bên bảo lãnh  Bên nhận bảo lãnh...
 • 3
 • 525
 • 2

Tài liệu Mẫu số 04 BD: Đơn yêu cầu xoá đăng doc

Tài liệu Mẫu số 04 BD: Đơn yêu cầu xoá đăng ký doc

Tài liệu khác

... Giao dịch bảo đảm đã đăng ký 2.1. Số hồ sơ: 2.2. Số đơn đăng giao dịch bảo đảm:  Kèm theo đơn yêu cầu gồm có: Đăng viên kiểm traVăn bản ủy quyền Người yêu cầu đăng cam đoan những ... Mẫu số 04 BDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc……………………, ngày ………. tháng …… năm ………… … ĐƠN YÊU CẦUXÓA ĐĂNG KÝKính gửi: Trung tâm Đăng giao dịch,tài ... bảo đảm đã được xóa đăng theo nội dung kê khai tại đơn này. Thời điểm xóa đăng ký: giờ phút, ngày tháng năm ……………………, ngày ………. tháng …… năm ………… … THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ(Ghi rõ chức...
 • 2
 • 611
 • 2

Tài liệu Mẫu số 04 HD: Đơn yêu cầu xoá đăng hợp đồng pdf

Tài liệu Mẫu số 04 HD: Đơn yêu cầu xoá đăng ký hợp đồng pdf

Tài liệu khác

... người yêu cầu đăng phảiđến trụ sở của Trung tâm Đăng để nhận bản sao đơn có chứng nhận đăng ký. Hợp đồng đã đăng (mục )- Điểm 2.1: Kê khai số hồ sơ đăng (do cơ quan đăng cấp) ... một trong các ô vuông. Nếu đơn yêu cầu đăng được gửi qua fax mà người yêu cầu đăng không phải là khách hàng thườngxuyên thì Trung tâm Đăng từ chối việc đăng ký; - Điểm 1.2: Đánh dấu (X) ... đổi nội dung đăng ký. Số hồ sơ đăng được ghi ở góc trên bên phải của trang đầu tiên Đơn yêu cầu đăng hợp đồng (Mẫu số 01 HD).- Điểm 2.2: Kê khai về số đơn (do cơ quan đăng cấp) mới nhất...
 • 2
 • 545
 • 1

Tài liệu ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG BẢO LÃNH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 1 pdf

Tài liệu ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ BẢO LÃNH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 1 pdf

Tài liệu khác

... về thời điểm đăng và việc vào sổ đăng giao dịch bảo đảm được kê khai theo đúng nội dung chứng nhận đăng bảo lãnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại đơn yêu cầu đăng bảo lãnh ... tại đơn này. Thời điểm đăng hết hiệu lực : giờ phút, ngày tháng năm Sổ đăng giao dịch bảo đảm quyển số: ; số đăng ; số thứ tự ghi sổ; , ngày tháng năm Thủ trưởng cơ quan đăng ... có) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có) Phần chứng nhận xóa đăng bảo lãnh Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) Chứng nhận đã xóa đăng bảo...
 • 3
 • 297
 • 0

Xem thêm