đáp án đề thi đại học môn toán năm 2008 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2008 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2008 khối a

Toán học

... ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TOÁN, khối D (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Nội dung Câu Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thi n ... khối lăng trụ và khoảng cách gi a hai đường thẳng (1,00 điểm) Từ giả thi t suy ra tam giác ABC vuông cân tại B. Thể tích khối lăng trụ là 23ABC .A 'B'C ' ABC12VAA'.Sa2 ... (AME). Do tứ diện BAME có BA, BM, BE đôi một vuông góc nên 0,50 222211 1 1hBABMBE=+ + 2 2221142haaa=++=27 a a7h.7⇒= ⇒ a7 .7Khoảng cách gi a hai đường thẳng và AM bằng B'C...
 • 4
 • 524
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a

Toán học

... = a + bi (a, b ∈ R), ta có: 22zz=+z ⇔ (a + bi)2 = a 2 + b2 + a – bi 0,25 ⇔ a 2 – b2 + 2abi = a 2 + b2 + a – bi ⇔ 22 222ababab b⎧−=++⎨=−⎩ a 0,25 ⇔ 22(2 1) 0abba⎧=−⎨+=⎩0,25 ... 1,3 a = 13b =− ⋅ Suy ra môđun: | z | = 2ab+2 = 23⋅ 0,25 Hết BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; ... TOÁN; Khối A (Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm 1. (1,0 điểm) • Tập xác định: 1\.2D⎧⎫=⎨⎬⎩⎭\ • Sự biến thi n: Chiều biến thi n: ()21'021yx−=−,<∀x...
 • 5
 • 484
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006 khối a

Toán học

... Ta có: 22 22 A& apos;B AB A& apos ;A 3a BD A& apos;D A& apos;B a= −=⇒ =−= BO ' D⇒ Δ đều a3 BH .2⇒ = 0,25 Vì AOO ' là tam giác vuông cân cạnh bên bằng a ... thẳng A& apos;D. A A& apos; O O' H D B Do BH A ' D⊥ và BH AA '⊥ nên ()BH AOO &apos ;A ' .⊥ 0,25 Suy ra: OO 'AB AOO'1V.BH.S.3= ... 1/5 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: TOÁN, khối A (Đáp án - Thang điểm gồm 05 trang) Câu Ý Nội dung Điểm...
 • 5
 • 494
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d

Toán học

... CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: TOÁN, khối D (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ ... nhất điểm P sao cho tam giác PAB đều (1,00 điểm) (C) có tâm ()I1; 2− và bán kính R3.= Ta có: PAB∆ đều nên IP 2IA 2R 6=== ⇔ P thuộc đường tròn ()C' tâm I, bán kính R' 6.= ... trên ()0;+∞ và ab0≥> nên ()()fa fb≤ và ta có điều phải chứng minh. 0,50 V .a 2,00 1 Tìm hệ số c a x5 (1,00 điểm) Hệ số c a x5 trong khai triển c a ()5x1 2x− là...
 • 4
 • 846
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối b

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối b

Toán học

... là giao điểm c a AC và BD ⇒ A 1O ⊥ (ABCD). Gọi E là trung điểm AD ⇒ OE ⊥ AD và A 1E ⊥ AD ⇒ là góc gi a hai mặt phẳng (ADDn1AEO1 A 1) và (ABCD) ⇒ n160 .AEO=D0,25 ⇒ A 1O = OE tan ... n1AEO2 A Btann1AEO =3.2 a Diện tích đáy: SABCD = AB.AD = 23 .a Thể tích: 111 1.V A BCD ABCD= SABCD .A 1O = 33.2 a 0,25 Ta có: BB1C // A 1D ⇒ B1B C // (A 1BD) ... 3.2 a 0,25 V (1,0 điểm) Với a, b dương, ta có: 2 (a 2 + b2) + ab = (a + b)(ab + 2) ⇔ 2 (a 2 + b2) + ab = a 2b + ab2 + 2 (a + b) ⇔ 2abba⎛+⎜⎝⎠⎞⎟ + 1 = (a + b) + 211.ab⎛⎞+⎜⎟⎝⎠...
 • 4
 • 500
 • 2

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d

Toán học

... TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TOÁN; Khối: D (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm1. (1,0 ... 22'' 5,AC A C A A a= −= 222.BCACAB a= −= Diện tích tam giác :ABC21 2ABCSABBCΔ= =a Thể tích khối tứ diện :IABC 314 39ABC a VI HSΔ== 0,50 A C C' ... C' A& apos; BB' M K I H a 2a 3a Trang 3/4 Câu Đáp án ĐiểmHạ '( '). A KABKAB⊥∈ Vì ('')BC ABB A nên ⇒ AK BC⊥(). A KIBC⊥ Khoảng cách từ A đến...
 • 4
 • 641
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối d

Toán học

... giả thi t suy ra tam giác ABC vuông tại A , do đó .ACAB 1/4 1/4 Lại có ()ABCmpAD ABAD và ACAD , nên AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. 1/4 1/4 D H C A E ... Gọi AE là đờng cao c a tam giác ABC; AH là đờng cao c a tam giác ADE thì AH chính là khoảng cách cần tính. Dễ dàng chứng minh đợc hệ thức: 2222AC1AB1AD1AH1++= . 1/4 1/4 Thay AC=AD=4 ... giả thi t suy ra tam giác ABC vuông tại A , do đó .ACAB 1/4 1/4 Lại có ()ABCmpAD ABAD và ACAD , nên AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. 1/4 1/4 Do đó có thể chọn hệ toạ độ Đêcac...
 • 8
 • 752
 • 3

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối b

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối b

Toán học

... ()()0;0;,;;,;0;1111aBAaaaDBaaBA === và[]()22211;2;, aaaDBBA = . Vậy ()[][]66,.,,2311111111 a a a DBBABADBBADBBAd ===. Cách II. ()DBBADCABBAADBAABBA11111111. Tơng tự DBCA111()111BCADB ... 5IV 2a) Tìm khoảng cách gi a BA1và DB1. Cách I. Chọn hệ t a độ Đêcac vuông góc Oxyz sao cho ()()()()()()()( )aaDaaaCaaBaaCaAaDaBA ;;0,;;;;0;;0;;;0;0,0;;0,0;0;,0;0;01111() ... 222 A 2 A 1 4x4y2=24xy2= 6 2b) Cách I. Từ Cách I c a 2a) ta tìm đợc a aPa a N a aM ;2;0,0;;2,2;0; 0.;0;2,2;2;11=== NCMPa a NCaaaMP...
 • 7
 • 670
 • 2

đáp án đề thi cao đẳng môn toán năm 2008 khối a

đáp án đề thi cao đẳng môn toán năm 2008 khối a

Toán học

... TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TOÁN, khối A (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Câu Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thi n ... +) Với ta có Với t1=()M1; 1;3.−5t3=− ta có 55 7M;;33 3⎛⎞−−⎜⎟⎝⎠. 0,25 +) Thử lại: cả hai điểm M tìm được đều th a mãn điều kiện M, O, A không thẳng hàng. Vậy có hai điểm ... A B C N M D +) () (BC AB, BC SA BC SAB BC BM 2 .⊥⊥⇒ ⊥ ⇒ ⊥)0,25 Từ (1) và (2) suy ra BCNM là hình chữ nhật. +) Ta có: S2 BCNM BCM S.BCNM S.BCMS V 2V.Δ= ⇒ =3S.BCM C.SBM SBM SAB111 1a V...
 • 4
 • 533
 • 0

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 1)

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 1)

Toán học

... ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010. Môn học: Giải tích 1.Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 7 câu.HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬNCA 1Câu 1 : Tính giới hạn (trình ... riêng.dxdt= 3 x + y + zdydt= 2 x + 4 y + 2 zdzdt= x + y + 3 z Đáp án. Câu 1(1 điểm). Khai triển Maclaurint3√1 + x3−x c o t ( x) −x23=x33+o( x3) ; x c o s x−s in x ... x2/3x c o s x − s in x.Câu 2 : Khảo sát và vẽ đồ thị c a đường cong y = x1x.Câu 3 : Tìm và phân loại tất cả các điểm gián đoạn c a đồ thị hàm số y =1ln |x − 1 |.Câu 4 : Giải phương trình...
 • 2
 • 2,405
 • 5

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 2)

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 2)

Toán học

... 0Câu 7(1.5đ). Ma trận A =3 1 12 4 21 1 3. Chéo h a A = P DP−1,với P =1 −1 −12 1 01 0 1,D =8 0 00 4 00 0 4,Hệ phương trình X′= A · X ⇔ X′= ... C1e8t− C2e4t− C3e4t; x2( t) = 2 C1e8t+ C2e4t; x3( t) = C1e8t+ C3e4t2 -CA 2....
 • 2
 • 1,162
 • 3

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 3)

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 3)

Toán học

... yr1=ex2là nghiệm riêng c a y′′− 4 y′+ 4 y =ex2;yr2=e−x1 8là nghiệm riêng c a y′′− 2 y′+ y =e−x2. Kết luận: ytq= y0+ yr1+ yr2.Câu 7(1.5đ). Ma trận A =4 1 12 ... =4 1 12 5 21 1 4. Chéo h a A = P DP−1,với P =1 −1 −12 1 01 0 1,D =7 0 00 3 00 0 3,Hệ phương trình X′= A X ⇔ X′= P DP−1X ⇔ P−1X′= DP−1X,đặt ... Điều kiện y( 2 ) = 1 ⇔ C1=−83. Nghiệm c a ptrình: y2+8 x33− x2= 0Câu 6(1.5đ). Ptrình đặc trưng k2− 4 k + 4 = 0 ⇔ k = 4 → y0=...
 • 2
 • 978
 • 0

đáp án đề thi đại học môn văn năm 2010 khối c

đáp án đề thi đại học môn văn năm 2010 khối c

Văn

... TẠO ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: NGỮ VĂN; Khối: C (Đáp án - Thang điểm có 04 trang) Câu Ý Nội dung I Sự a dạng mà thống nhất c a phong ... kì lạ, sức sáng tạo mạnh mẽ, luôn bộc lộ một tình yêu đau đớn hướng về trần thế. Đây thôn Vĩ Dạ là thi phẩm xuất sắc thể hiện tấm lòng thi t tha đến khắc khoải c a nhà thơ với thi n nhiên và ... sắc, v a cổ điển v a hiện đại. 0,5 0,5 0,5 2. Sự thống nhất (0,5 điểm) Chủ yếu thể hiện ở sự nhất quán về quan điểm sáng tác và tư tưởng, tình cảm; nhất quán về nghệ thuật: cách...
 • 4
 • 538
 • 0

đáp án đề thi đại học môn văn năm 2010 khối d

đáp án đề thi đại học môn văn năm 2010 khối d

Văn

... giả và tác phẩm (0,5 điểm) - Nam Cao là nhà nhân đạo lớn, nhà hiện thực bậc thầy c a văn học Việt Nam hiện đại; sáng tác v a chân thực giản dị v a thấm đượm ý vị triết lí nhân sinh; có ... Tình người c a họ đã đánh thức tính người c a những kẻ bị tha hoá. Những chi tiết đó đều bộc lộ niềm tin sâu sắc vào tình người; đều thể hiện biệt tài sử dụng chi tiết c a Nam Cao. - Khác biệt. ... dung ĐiểmIII .a Cảm nhận về đoạn thơ trong bài Đàn ghi ta c a Lor-ca c a Thanh Thảo 5,0 1. Vài nét về tác giả và tác phẩm (0,5 điểm) - Thanh Thảo là một gương mặt tiêu biểu c a thơ chống Mĩ,...
 • 3
 • 629
 • 0

Xem thêm