đánh giá tổ chức thực thi chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của chính quyền thị xã thái hòa giai đoạn 2008 2011

hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của chính quyền thị xã thái hòa, tỉnh nghệ an

hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định khi nhà nước thu hồi đất của chính quyền thị thái hòa, tỉnh nghệ an

Thạc sĩ - Cao học

... TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN, THỊ II 1.1 CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ... TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN, THỊ II 1.1 CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ... trình tổ chức thực thi sách bồi thường, hỗ trợ, tái định quyền thị Thái Hòa - Phân tích thực trạng tổ chức thực thi sách bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất quyền thị Thái...
 • 125
 • 1,020
 • 2
'hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của chính quyền thị xã thái hòa, tỉnh nghệ an

'hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định khi nhà nước thu hồi đất của chính quyền thị thái hòa, tỉnh nghệ an

Thạc sĩ - Cao học

... VỀ TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN, THỊ 1.1 CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA CHÍNH ... VỀ TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN, THỊ 1.1 CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA CHÍNH ... VỀ TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN, THỊ 1.1 CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA CHÍNH...
 • 104
 • 443
 • 0
Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tđc khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiền hải, tỉnh thái bình

Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tđc khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiền hải, tỉnh thái bình

Nông - Lâm - Ngư

... ti n mua t i thi u (thu c di n tái ñ nh cư) [14] V b n, sách b i thư ng, h tr , tái ñ nh giai ño n có nh ng ñ c ñi m n i b t sau ñây: * H n ch trư ng h p Nhà nư c thu h i ñ t: Nhà nư c h n ... n p thu giá tr gia tăng (ðài Loan) V n ñ xác ñ nh giá ñ t nói chung giá b i thư ng thi t h i nhà nư c thu h i ñ t nư c ta ñang nhi u b t c p, thi u th ng nh t Giá b i thư ng th p, lô ñ t thu ... lu t; giá tính b i thư ng c theo giá c a quan ñ nh giá dư i s ki m tra, giám sát c a Chính ph ( Trung Qu c); Chính ph b i thư ng cho ngư i b thu h i ñ t m c giá cao theo giá th trư ng (giá th...
 • 125
 • 813
 • 3
Đánh giá việc thực hiện hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bà

Đánh giá việc thực hiện hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bà

Thạc sĩ - Cao học

... ng nhà nư c b phá d ñư c thu nhà thu c s h u Nhà t i nơi tái ñ nh cư, trư ng h p ñ c bi t nhà tái ñ nh ñ b trí ñư c h tr b ng ti n ñ t lo ch m i, m c h tr b ng 60% giá tr ñ t 60% giá tr nhà ... - Thu th p tài li u, văn b n, sách có liên quan ñ n công tác b i thư ng, h tr , tái ñ nh giá b i thư ng Nhà nư c thu h i ñ t d án khung giá ñ t c a Chính ph , giá quy ñ nh c a Nhà nư c giá ... phương + H tr ngư i ñang thu nhà không thu c s h u Nhà nư c + H tr thu h i ñ t công ích c a xã, phư ng, th tr n - V tái ñ nh cư: + B trí tái ñ nh cư: H gia ñình b thu h i ñ t ph i di chuy n...
 • 99
 • 836
 • 1
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

Thạc sĩ - Cao học

... ng Giá tr ñ t b thu h i, trưng thu: Giá tr ñ t b thu h i ho c trưng thu ñư c tính s giá tr th c c a ñ t Nguyên t c chung giá b i thư ng, giá trưng thu ph i giá th trư ng ho c giá thay th Chính ... - Thu th p tài li u, văn b n, sách có liên quan ñ n công tác b i thư ng, h tr , tái ñ nh giá b i thư ng Nhà nư c thu h i ñ t d án khung giá ñ t c a Chính ph , giá quy ñ nh c a Nhà nư c giá ... c t + H tr ngư i ñang thu nhà ñ a phương không thu c s h u Nhà nư c + H tr thu h i ñ t công ích c a xã, phư ng, th tr n V tái ñ nh cư: + B trí tái ñ nh cư: H gia ñình b thu h i ñ t ph i di chuy...
 • 152
 • 1,138
 • 4
Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện phù ninh  tỉnh phú thọ

Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện phù ninh tỉnh phú thọ

Nông - Lâm - Ngư

... v thi hnh lu t ủ t ủai Nghị định 197/2004/NĐ-CP ng y 03/12/2004 Chính phủ bồi thờng, hỗ trợ v tái định c Nh nớc thu hồi đất; Thông t 116/2004/TTBTC ng y 07/12/2004 Bộ T i hớng dẫn thực Nghị định ... đợc bồi thờng mức 100% theo giá đất nông nghiệp Đối với đất nông nghiệp khu dân c, đất vờn ao đất có nh nhng không đợc công nhận l đất đợc bồi thờng mức 100% theo giá đất nông nghiệp v đợc hỗ trợ ... l p quy ho ch giai ủo n 2011- 2020 Thực Nghị định số 64/CP, số 02/CP v Chỉ thị số 245/TTg Thủ tớng Chính Phủ UBND huyện đ đạo v quản lý chặt chẽ việc giao đất, cho thu đất cho tổ chức, hộ gia...
 • 75
 • 1,077
 • 5
đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện mỹ lộc, tỉnh nam định

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện mỹ lộc, tỉnh nam định

Thạc sĩ - Cao học

... trí tái ñ nh cư; n i dung thông báo g m: a) ð a ñi m, quy mô qu ñ t, qu nhà tái ñ nh cư, thi t k , di n tích t ng lô ñ t, h , giá ñ t, giá nhà tái ñ nh cư; b) D ki n b trí h vào tái ñ nh Trư ... n giá ñ n bù v ñ t, tài s n ñ t bao g m: Giá lo i ñ t Giá hoa màu ñ t Giá v t ki n trúc ñ t + Phân tích sách h tr TðC bao g m: Chính sách n ñ nh cu c s ng Chính sách ñào t o ngh H gia ñình thu ... phá ñi ñư c thu nhà thu c s h u Nhà nư c t i nơi TðC, trư ng h p ñ c bi t nhà TðC ñ b trí ñư c h tr b ng ti n ñ t lo ch m i, m c h tr b ng 60% giá tr ñ t 60 % giá tr nhà ñang thu T i ñi u 26...
 • 107
 • 484
 • 1
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án tại xã đồng văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án tại đồng văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh tế

... Luật Đất đai 2003: * Bồi thường Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất * Hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước ... Đánh giá hiểu biết người dân bị thu hồi đất chế độ, sách nhà nước thu hồi đất bồi thường giải phóng mặt 66 3.4.2 Đánh giá ý kiến người dân bị thu hồi đất đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu ... nhân Nhà nước thu hồi đất mà chỗ khác giao đất nhà tái định Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà tái định mà số tiền bồi thường, hỗ trợ nhỏ giá trị suất tái định tối thi u...
 • 124
 • 779
 • 5
Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Kinh tế

... điểm có định thu hồi; + Bồi thường chậm người bị thu hồi đất gây ra, giá đất thời điểm bồi thường thấp giá đất thời điểm có định thu hồi đất bồi thường theo giá đất thời điểm bồi thường; giá đất ... bố cao giá đất thời điểm có định thu hồi bồi thường theo giá đất thời điểm trả tiền bồi thường; giá đất thời điểm bồi thường thấp giá đất thời điểm có định thu hồi đất bồi thường theo giá đất thời ... nhân nước sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất - Người bị thu hồi đất, bị thi t hại tài sản gắn liền với đất bị thu hồi, bồi thường đất, tài sản, hỗ trợ bố trí tái định * Điều kiện bồi thường đất...
 • 104
 • 661
 • 1
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Công nghệ - Môi trường

... hồi đất quan Nhà nước có thẩm quyền 21 - Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cấp lập tổ chức thực phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thực phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ ... duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định - Sau phương án bồi thường, hỗ trợ tái định UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức giao nhiệm vụ thực bồi thường, hỗ trợ tái định có trách ... 25/5/2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định cụ thể số trường hợp thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đất Nhà nước thu hồi đất trình tự, thủ tục thu hồi đất, thực việc bồi thường, hỗ trợ...
 • 112
 • 596
 • 2
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại một số dự án trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại một số dự án trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nông - Lâm - Ngư

... thường, hỗ trợ tái định 1.1.2 Đặc điểm trình bồi thường, hỗ trợ 1.1.3 Phân tích số yếu tố tác động đến công tác bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất 1.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định ... giá chung 15 1.2.4 Một số học từ sách số nước tổ chức quốc tế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định 16 1.3 Chính sách bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất Việt Nam 18 1.3.1 Thời kỳ trước ... bản, sách liên quan thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định áp dụng 02 dự án nghiên cứu 3.3.4 Trình tự, thủ tục tổ chức thực bồi thường, hỗ trợ tái định hai 3.3.5 Kết việc thực sách bồi thường, ...
 • 122
 • 417
 • 1
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình

Nông - Lâm - Ngư

... khoa h c Nụng nghi p 40 tr c: 48 ha; giai ủo n l: 43,65 ha; giai ủo n cha GPMB l 158,35 thu c xó An Thanh v An M ) D ỏn Tổng công ty đầu t phát triển đô thị v khu công nghiệp Việt Nam( IDICO) ... 02, giai ủo n c a d ỏn (thu c ủ a gi i hnh th tr n An Bi huy n Qunh Ph ) D ỏn Xõy d ng khu cụng nghi p C u Nghỡn thi tr n An Bi (ủ t 2) quy mụ di n tớch ủ t thu h i 436.516 m2 T ng s h b thu ... ch, thi t k n i dung di dõn l y u t khụng th thi u t chu k ủ u tiờn c a vi c l p d ỏn ủ u t v nh ng nguyờn t c chớnh ph i ủ c ủ c p ủ n g m: - Nghiờn c u k phng ỏn kh thi c a cỏc d ỏn ủ gi m thi...
 • 86
 • 256
 • 0
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án huyện kim thành tỉnh hải dương

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án huyện kim thành tỉnh hải dương

Nông - Lâm - Ngư

... n p thu giá tr gia tăng ( ðài Loan) V n ñ xác ñ nh giá ñ t nói chung giá b i thư ng thi t h i nhà nư c thu h i ñ t nư c ta ñang nhi u b t c p, thi u th ng nh t Giá b i thư ng th p, lô ñ t thu ... tính b i thư ng c theo giá c a quan ñ nh giá dư i s ki m tra, giám sát c a Chính ph ( Trung Qu c); Chính ph b i thư ng cho ngư i b thu h i ñ t m c giá cao theo giá th trư ng (giá th c t mua bán) ... th ñó b thi t h i hình vi c a ch th khác B i thư ng Nhà nư c thu h i ñ t vi c Nhà nư c tr l i giá tr quy n s d ng ñ t ñ i v i di n tích ñ t b thu h i cho ngư i b thu h i ñ t Trong ñó, giá tr quy...
 • 101
 • 372
 • 0
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Nông - Lâm - Ngư

... trí tái ñ nh Chính sách tái ñ nh sách b i thư ng thi t h i cho ch s d ng ñ t có nhà g n li n v i ñ t th c hi n Quy t ñ nh thu h i ñ t ph i gi i phóng m t b ng hình th c tái ñ nh cư: + Tái ... ng Giá tr ñ t b thu h i, trưng thu: Giá tr ñ t b thu h i ho c trưng thu ñư c tính s giá tr th c c a ñ t Nguyên t c chung giá b i thư ng, giá trưng thu ph i giá th trư ng ho c giá thay th Chính ... 13/8/2009 c a Chính ph ban hành v Quy ho ch s dung ñ t, giá ñ t, thu h i ñ t, b i thư ng, h tr tái ñ nh Thông tư hư ng d n ñã xây d ng sách b i thư ng, h tr tái ñ nh Nhà nư c thu h i ñ t...
 • 92
 • 319
 • 0
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG KHI NHÀ nước THU hồi đất tại một số dự án ĐƯỜNG GIAO THÔNG TRÊN địa bàn TỈNH HƯNG yên

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG KHI NHÀ nước THU hồi đất tại một số dự án ĐƯỜNG GIAO THÔNG TRÊN địa bàn TỈNH HƯNG yên

Kinh tế

... hợp bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất - Trình tự, thủ tục thu hồi đất: Nghị định quy định cụ thể, chi tiết trình tự thu hồi đất thực bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất Trong Nghị định ... quy định cụ thể việc bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất b Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất Nghị định ... hồi đất, bồi thường, hỗ trợ TĐC Nhà nước thu hồi đất - Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Điều 14 quy định bổ sung nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ Điều 15 quy định việc chi trả bồi thường, hỗ trợ...
 • 120
 • 450
 • 1
Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố cao bằng, tỉnh cao bằng

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố cao bằng, tỉnh cao bằng

Nông - Lâm - Ngư

... ñ nh cư, thi t k , di n tích t ng lô ñ t, h , giá ñ t, giá nhà tái ñ nh cư; D ki n b trí h vào tái ñ nh + Ưu tiên tái ñ nh t i ch cho ngư i b thu h i ñ t t i nơi có d án tái ñ nh cư, ưu ... ng nhà nư c b phá d ñư c thu nhà thu c s h u Nhà t i nơi tái ñ nh cư, trư ng h p ñ c bi t nhà tái ñ nh ñ b trí ñư c h tr b ng ti n ñ t lo ch m i, m c h tr b ng 60% giá tr ñ t 60% giá tr nhà ... a phương + H tr ngư i ñang thu nhà không thu c s h u Nhà nư c + H tr thu h i ñ t công ích c a xã, phư ng, th tr n - V tái ñ nh + B trí tái ñ nh H gia ñình b thu h i ñ t ph i di chuy n...
 • 139
 • 383
 • 0
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thị xã thái hoà, tỉnh nghệ an

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thị thái hoà, tỉnh nghệ an

Nông - Lâm - Ngư

... c ti n v sách b i thư ng thi t h i thu h i ñ t ñ a bàn th Thái Hòa, t nh Ngh An; - ðánh giá vi c th c hi n sách b i thư ng thi t h i Nhà nư c thu h i ñ t d án ñ a bàn th Thái Hòa, t nh ... c th c hi n sách b i thư ng, h tr , tái ñ nh Nhà nư c thu h i ñ t ð ñánh giá ñúng th c tr ng b i thư ng, h tr , tái ñ nh nhà nư c thu h i ñ t m t s d án ñ a bàn th Thái Hòa k p th i ... dân s th thái hòa 33 B ng Di n tích gi i phóng m t b ng th Thái Hòa 37 B ng 3: Hi n tr ng s d ng ñ t th Thái Hòa 41 B ng 4: Bi n ñ ng s d ng ñ t th Thái Hòa năm 2011 ...
 • 102
 • 399
 • 0
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... Chính sách BT, HT TðC Nhà nước thu hồi ñất Việt Nam qua giai ñoạn 18 18 1.3.2 Tình hình thực sách BT Nhà nước thu hồi ñất Việt Nam 1.4 Tình hình thực sách BTGPMB Nhà nước thu hồi ñất thành phố Hà ... BT Nhà nước thu hồi ñất: Là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng ñất ñối với diện tích ñất bị thu hồi cho người bị thu hồi [14] Quyết ñịnh thu hồi ñất: Là việc Nhà nước ñịnh hành ñể thu ... 3.3 Tình hình thực sách BT GPMB Nhà nước thu hồi ñất ñịa bàn nghiên cứu 3.3.1 Các văn pháp quy Trung ương ñịa phương 3.3.2 Công tác tổ chức thực 3.4 Thực sách BT GPMB Nhà nước thu hồi ñất ñối với...
 • 125
 • 312
 • 0
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện lương tài tỉnh bắc ninh

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện lương tài tỉnh bắc ninh

Thạc sĩ - Cao học

... ……………………… 11 ñẩy kinh tế hội phát triển 1.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh nhà nước thu hồi ñất Việt Nam 1.2.1 Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh nhà nước thu hồi ñất Việt Nam qua ... 3.3.2 Trình tự thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh Nhà nước thu hồi ñất ñịa bàn huyện Lương Tài 52 3.3.3 Vài nét công tác bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh nhà nước thu hồi ñất huyện ... 1.2.1 Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh nhà nước thu hồi ñất Việt Nam qua thời kỳ .12 1.2.2 Thực trạng việc bồi thường giải phóng mặt Việt Nam .20 1.3 Chính sách bồi thường, hỗ trợ...
 • 110
 • 323
 • 0
Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố hoà bình, tỉnh hoà bình

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố hoà bình, tỉnh hoà bình

Thạc sĩ - Cao học

... lý luận sách bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh Nhà nước thu hồi ñất 1.1.1 Khái quát bồi thường, hỗ trợ, tái ñinh * Thu hồi ñất: Là việc Nhà nước ñịnh hành ñể thu lại quyền sử dụng ñất thu lại ... thường, hỗ trợ, tái ñịnh giá bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi ñất như: khung giá ñất phủ, giá quy ñịnh Nhà nước giá bồi thường, hỗ trợ áp dụng ñịa bàn thành phố Hòa Bình Các tài liệu ñược thu ... sống hội 1.2 Chính sách bồi thường thi t hại tái ñịnh giới 2.2.1 Chính sách bồi thường thi t hại tái ñịnh tổ chức tài trợ (WB ADB) 1.2.2 Chính sách bồi thường thi t...
 • 106
 • 301
 • 0

Xem thêm