đánh giá tác dụng gây tê tuỷ sống bằng bupivacain liều thấp kết hợp fentanyl liều thấp trong mổ lấy thai

Đánh giá tác dụng gây tê tuỷ sống bằng Bupivacain liều thấp kết hợp Fentanyl liều thấp trong mổ lấy thai

Đánh giá tác dụng gây tuỷ sống bằng Bupivacain liều thấp kết hợp Fentanyl liều thấp trong mổ lấy thai

Thạc sĩ - Cao học

... bộ giáo dục v đo tạo-bộ quốc phòng học viện quân y Nguyễn tùng đánh giá tác dụng gây tủy sống bNG bupivacain liều thấp kết hợp fentanyl mổ lấy thai Chuyên ngành: Gây mê hồi sức ... đau sử dụng Vì nghiên cứu phối hợp bupivacain với fentanyl gây tủy sống để mổ lấy thai giảm đau sau mổ nhằm hai mục tiêu sau: Đánh giá hiệu vô cảm GTTS bupivacain 0.08mg/kg phối hợp với fentanyl ... 24 đầu sau mổ nhóm có sử dụng morphin cao nhóm [50] việt nam: - Nguyễn Hoàng Ngọc (2003) phối hợp bupivacain liều thấp (7 mg) với fentanyl GTTS để mổ lấy thai, cho kết tác dụng vô cảm mổ tốt, thời...
 • 89
 • 1,732
 • 19
Đánh giá tác dụng gây tê tủy sống bằng Bupivacain liều thấp kết hợp Frentanyl trong mổ lấy thai

Đánh giá tác dụng gây tủy sống bằng Bupivacain liều thấp kết hợp Frentanyl trong mổ lấy thai

Quản trị kinh doanh

... bộ giáo dục v đo tạo-bộ quốc phòng học viện quân y Nguyễn tùng đánh giá tác dụng gây tủy sống bNG bupivacain liều thấp kết hợp fentanyl mổ lấy thai Chuyên ngành: Gây mê hồi sức ... đau sử dụng Vì nghiên cứu phối hợp bupivacain với fentanyl gây tủy sống để mổ lấy thai giảm đau sau mổ nhằm hai mục tiêu sau: Đánh giá hiệu vô cảm GTTS bupivacain 0.08mg/kg phối hợp với fentanyl ... 24 đầu sau mổ nhóm có sử dụng morphin cao nhóm [50] việt nam: - Nguyễn Hoàng Ngọc (2003) phối hợp bupivacain liều thấp (7 mg) với fentanyl GTTS để mổ lấy thai, cho kết tác dụng vô cảm mổ tốt, thời...
 • 89
 • 1,073
 • 4
Đánh giá tác dụng gây tê tủy sống bằng bupivacain liều thấp kết hợp Fentanyl trong mổ lấy thai

Đánh giá tác dụng gây tủy sống bằng bupivacain liều thấp kết hợp Fentanyl trong mổ lấy thai

Thạc sĩ - Cao học

... bộ giáo dục v đo tạo-bộ quốc phòng học viện quân y Nguyễn tùng đánh giá tác dụng gây tủy sống bNG bupivacain liều thấp kết hợp fentanyl mổ lấy thai Chuyên ngành: Gây mê hồi sức ... đau sử dụng Vì nghiên cứu phối hợp bupivacain với fentanyl gây tủy sống để mổ lấy thai giảm đau sau mổ nhằm hai mục tiêu sau: Đánh giá hiệu vô cảm GTTS bupivacain 0.08mg/kg phối hợp với fentanyl ... 24 đầu sau mổ nhóm có sử dụng morphin cao nhóm [50] việt nam: - Nguyễn Hoàng Ngọc (2003) phối hợp bupivacain liều thấp (7 mg) với fentanyl GTTS để mổ lấy thai, cho kết tác dụng vô cảm mổ tốt, thời...
 • 89
 • 1,108
 • 8
 Đánh giá tác dụng gây tê tuỷ sống bằng Bupivacain kết hợp với Morphin và Bupivacain kết hợp với Fentanyl trong mổ chi dưới

Đánh giá tác dụng gây tuỷ sống bằng Bupivacain kết hợp với Morphin và Bupivacain kết hợp với Fentanyl trong mổ chi dưới

Thạc sĩ - Cao học

... với morphin bupivacain kết hợp với fentanyl mổ chi dưới'' Với mục đích: Đánh giá hiệu gây tủy sống bupivacain kết hợp với morphin bupivacain kết hợp với fentanyl mổ chi Đánh giá tác dụng không ... GTTS mổ chi đạt kết tốt Tuy nhiên, việc phối hợp thuốc bupivacain với morphin GTTS mổ chi báo cáo thức.Vì vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá tác dụng gây tủy sống bupivacain kết hợp ... độ thuốc thấp bupivacain gây ức chế cảm giác nhiều ức chế vận động 1.3.4 Cơ chế vị trí tác động bupivacain gây tủy sống - Thuốc tác dụng chủ yếu rễ thần kinh tủy sống, phần nhỏ tác dụng trực...
 • 87
 • 1,804
 • 22
So sánh tác dụng gây tê tuỷ sống bằng Bupivacain kết hợp Clonidin với Bupivacain đơn thuần trong phẫu thuật lấy thai

So sánh tác dụng gây tuỷ sống bằng Bupivacain kết hợp Clonidin với Bupivacain đơn thuần trong phẫu thuật lấy thai

Thạc sĩ - Cao học

... nhiên, tác dụng hỗn hợp bupivacain clonidin gây tuỷ sống mổ lấy thai có vấn đề cần tìm hiểu Vì đặt vấn đề nghiên cứu : "So sánh tác dụng gây tuỷ sống bupivacain kết hợp clonidin với bupivacain ... đơn phẫu thuật lấy thai" với mục tiêu : So sánh hiệu gây tuỷ sống bupivacain kết hợp clonidin với bupivacain đơn phẫu thuât lấy thai Đánh giá tác dụng tuần hoàn, hô hấp số tác dụng không mong ... 2.3.2 Đánh giá tác dụng ức chế cảm giác đau .29 2.3.3 Đánh giá tác dụng ức chế vận động : 30 2.3.4 Đánh giá tác dụng phụ lên tuần hoàn, hô hấp 31 2.3.5 Các tác dụng phụ khác sau mổ...
 • 91
 • 789
 • 4
So sánh tác dụng gây tê tuỷ sống bằng bupivacain kết hợp ketamin với bupivacain đơn thuần trong phẫu thuật chi dUới

So sánh tác dụng gây tuỷ sống bằng bupivacain kết hợp ketamin với bupivacain đơn thuần trong phẫu thuật chi dUới

Thạc sĩ - Cao học

... sánh tác dụng gây tủy sống bupivacain kết hợp ketamin với bupivacain đơn phẫu thuật chi dới nhằm mục tiêu: So sánh hiệu gây tủy sống bupivacain kết hợp ketamin với gây tủy sống bupivacain ... Hình Sơ đồ biểu thị cảm giác da 17 1.2.9 Tác dụng sinh lý gây tuỷ sống 1.2.9.1 Tác dụng vô cảm gây tuỷ sống Tác dụng vô cảm phụ thuộc vào phân bố thuốc dịch não tuỷ hấp thu tổ chức thần ... cáo kết qủa nghiên cứu ứng dụng gây tuỷ sống bupivacain 46 trờng hợp cho thấy tác dụng vô cảm kéo dài, ức chế vận động tốt Năm 1996, Nguyễn Thanh Đức nghiên cứu gây tủy sống hỗn hợp bupivacain...
 • 81
 • 836
 • 7
So sánh tác dụng gây tê tủy sống bằng Bupivacain kết hợp Clonidin với Bupivacain đơn thuần trong phẫu thuật lấy thai

So sánh tác dụng gây tủy sống bằng Bupivacain kết hợp Clonidin với Bupivacain đơn thuần trong phẫu thuật lấy thai

Quản trị kinh doanh

... nhiên, tác dụng hỗn hợp bupivacain clonidin gây tuỷ sống mổ lấy thai có vấn đề cần tìm hiểu Vì đặt vấn đề nghiên cứu : "So sánh tác dụng gây tuỷ sống bupivacain kết hợp clonidin với bupivacain ... đơn phẫu thuật lấy thai" với mục tiêu : So sánh hiệu gây tuỷ sống bupivacain kết hợp clonidin với bupivacain đơn phẫu thuât lấy thai Đánh giá tác dụng tuần hoàn, hô hấp số tác dụng không mong ... 2.3.2 Đánh giá tác dụng ức chế cảm giác đau .29 2.3.3 Đánh giá tác dụng ức chế vận động : 30 2.3.4 Đánh giá tác dụng phụ lên tuần hoàn, hô hấp 31 2.3.5 Các tác dụng phụ khác sau mổ...
 • 91
 • 593
 • 1
So sánh tác dụng gây tê tủy sống bằng bupivacain kết hợp clonidin với bupivacaion đơn thuần trong phẫu thuật lấy thai

So sánh tác dụng gây tủy sống bằng bupivacain kết hợp clonidin với bupivacaion đơn thuần trong phẫu thuật lấy thai

Thạc sĩ - Cao học

... nhiên, tác dụng hỗn hợp bupivacain clonidin gây tuỷ sống mổ lấy thai có vấn đề cần tìm hiểu Vì đặt vấn đề nghiên cứu : "So sánh tác dụng gây tuỷ sống bupivacain kết hợp clonidin với bupivacain ... đơn phẫu thuật lấy thai" với mục tiêu : So sánh hiệu gây tuỷ sống bupivacain kết hợp clonidin với bupivacain đơn phẫu thuât lấy thai Đánh giá tác dụng tuần hoàn, hô hấp số tác dụng không mong ... 2.3.2 Đánh giá tác dụng ức chế cảm giác đau .29 2.3.3 Đánh giá tác dụng ức chế vận động : 30 2.3.4 Đánh giá tác dụng phụ lên tuần hoàn, hô hấp 31 2.3.5 Các tác dụng phụ khác sau mổ...
 • 91
 • 579
 • 2
So sánh tác dụng gây tê tủy sống bằng Pupivacain kết hợp Ketamin với bupivacain đơn thuần trong phẫu thuật chi dưới

So sánh tác dụng gây tủy sống bằng Pupivacain kết hợp Ketamin với bupivacain đơn thuần trong phẫu thuật chi dưới

Y khoa - Dược

... sánh tác dụng gây tủy sống bupivacain kết hợp ketamin với bupivacain đơn phẫu thuật chi dới nhằm mục tiêu: So sánh hiệu gây tủy sống bupivacain kết hợp ketamin với gây tủy sống bupivacain ... Hình Sơ đồ biểu thị cảm giác da 17 1.2.9 Tác dụng sinh lý gây tuỷ sống 1.2.9.1 Tác dụng vô cảm gây tuỷ sống Tác dụng vô cảm phụ thuộc vào phân bố thuốc dịch não tuỷ hấp thu tổ chức thần ... cáo kết qủa nghiên cứu ứng dụng gây tuỷ sống bupivacain 46 trờng hợp cho thấy tác dụng vô cảm kéo dài, ức chế vận động tốt Năm 1996, Nguyễn Thanh Đức nghiên cứu gây tủy sống hỗn hợp bupivacain...
 • 81
 • 598
 • 1
đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ của magnesium sulphate truyền tĩnh mạch trong mổ phối hợp với gây tê tủy sống bằng bupivacain và fentanyl cho phẫu thuật chi dưới

đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ của magnesium sulphate truyền tĩnh mạch trong mổ phối hợp với gây tủy sống bằng bupivacainfentanyl cho phẫu thuật chi dưới

Thạc sĩ - Cao học

... Khụng dựng liu lp li vũng 3h [5] Bupivacain 0,5% v bupivacain heavy 0,5% c ch nh GTTS Bupivacain 0,5% thớch hp cho phu thut chi di kộo di 3-4h cn cú tỏc dng gión c Bupivacain spinal 0,5% heavy thớch ... thuc chuyn sang dng b ion hoỏ ớt phõn b hn Bupivacain c s dng GTTS cú tờn thng mi l bupivacain spinal 0,5% Nú l dung dch vụ khun, ng trng, u trng, bao gm bupivacain, hydrocloride nc v cha 80mg glucose/ml, ... nghim c tớnh ca bupivacain i vi tim mch hn lidocain 10-20 ln Bupivacain lm gim co búp c tim Khi quỏ liu gõy h huyt ỏp, try tim mch cú th ngng tim - Trờn in tim: Biu hin lõm sng quỏ liu bupivacain...
 • 53
 • 777
 • 2
đánh giá gây tê tuỷ sống bằng bupivacain kết hợp morphin trong phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

đánh giá gây tuỷ sống bằng bupivacain kết hợp morphin trong phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

Thạc sĩ - Cao học

... Meaverin ultra (M); Bupivacain ( Astra, Anh, Nht Bn); Bupivacaina (Italia); Marcain (Astra, B, Phỏp); Sensorcaine (Astra) [30, 73] 1.3.2 Tớnh cht lý húa Hot cht ca bupivacain l bupivacain hydrochlorid, ... hydrochlorid ca bupivacain tan nc, nng 1% cú phng phỏp t 4,6- Cu trỳc húa hc ca bupivacain hydrochlorid [82]: Hỡnh 1.6: Cụng thc húa hc ca bupivacain 1.3.3 Dc ng hc 1.3.3.1 Hp thu Bupivacain c ... mng cng bng bupivacain 1.3.5 c tớnh ca bupivacain[ 23,29,82] Cng nh tỏc dng gõy tờ, c tớnh ca bupivacain mnh gp ln lidocaine v gp 1,5 ln etidocain -Trờn h thn kinh: ngng nhim c ca bupivacain thp...
 • 78
 • 1,891
 • 5
nghiên cứu tác dụng an thần của propofol trong gây tê tủy sống bằng bupivacain kết hợp với fentanyl để phẫu thuật tiết niệu, sinh dục

nghiên cứu tác dụng an thần của propofol trong gây tủy sống bằng bupivacain kết hợp với fentanyl để phẫu thuật tiết niệu, sinh dục

Thạc sĩ - Cao học

... xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, khoa sau đại học, thầy cô môn Gây mê Hồi sức trờng Đại học y Hà Nội, Ban giám đốc, phòng kế hoạch tổng hợp, tập thể bác sĩ, y tá khoa Gây mê Hồi sức- Bệnh viện ... 2 Bộ giáo dục đào tạo Bộ y tế Trờng đại học y hà nội BI VIấT LM NGHIấN CU TAC DUNG AN THN CUA PROPOFOL TRONG GY Tấ TUY SễNG BNG BUPIVACAIN KấT HP VI FENTANYL ấ PHU THUT TIT ... gõy tờ ty sng bng bupivacain kt hp vi fentanyl phu thut tit niu, sinh dc Nhm mc tiờu: ỏnh giỏ tỏc dng an thn ca propofol truyn tnh mch liờn tc gõy tờ ty sng bng bupivacain kt hp fentanyl phu thut...
 • 103
 • 596
 • 0

Xem thêm