đánh giá tác dụng của các phương thức trồng sắn đồi với khả năng cải tạo bảo vệ và nâng cao độ phì nhiêu của đất

Đánh giá tác dụng của các phương thức canh tác đối với khả năng cải tạo, bảo vệ và nâng cao độ phì nhiêu đất đồi vùng trung du, huyện Thanh Hoà Vĩnh Phú

Đánh giá tác dụng của các phương thức canh tác đối với khả năng cải tạo, bảo vệ nâng cao độ phì nhiêu đất đồi vùng trung du, huyện Thanh Hoà Vĩnh Phú

Địa lý - Địa chất

... tued t i t ^ hâa !HIB a ^ s «nit* ^ sỵtag fibttog hl^a p b ^ aacb tIe» ali quao li^ ^ t b d i t a&yt ^ua êy v ^ olly ^ aba abliag k i t quo bal» toaa bblc abatt I thv«* t l Q&Q < i i i ^ ir&i ... bitog oh^o alt« ^ pb&a phaac fa^e cAiâa f t hia X09I klt}a% ki^tt tỵiû 1^ ô aiXiot Xugng alt« m &và duv^ tf ish xûy a§t aloii ttiaes dli# ^ c Xotl Mio^agKaaXlnltt kïiolng oacyt s5t» ^ ma olo da ... tQ/be, al» Ibu ^ Xa $ te/ba, ặn ^ é etii o^a ta/ba, iid si H I fb&a (1969)* % ai%ag pbamig ^Sc Xvà^ earti êy ag j M M tt^^ iA o&y s ^ s ^ l'iiâae 4âa bla X^ £afa klsÉi t l xûu dU» iâ» # y Ihoi^i...
 • 122
 • 761
 • 1
Tính toán tải lượng các chất ô nhiễm, dự báo và thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường không khí từ các nguồn thải của nhà máy tuynel từ sơn

Tính toán tải lượng các chất ô nhiễm, dự báo thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường không khí từ các nguồn thải của nhà máy tuynel từ sơn

Kinh tế - Thương mại

... rng nh sau : axb = F = = m2 , chn a = m , b = m - Chiu cao lm vic ca thỏp: H = 2,5D - Chiu cao cú ớch ca thỏp bng : Hci = 2,5 ì 1,6 = m (Chiu cao cú ớch l khong cỏch gia hai trc ng ng v vo thỏp ... =270,24 mg/m3 - Tng kt c tớnh thit b Chiu di: m Chiu rng:1 m Chiu cao cú ớch : Hc.i = m Chiu cao khay cha nc Hkh = 0,84 m Tng chiu cao H = 4,84 m S lng m phun : m phun phun cú ng kớnh tit din ... Trong ú: Do: ng kớnh ming ng khúi, Hgt : Chiu cao ng khúi gi thit, wo: Tc khúi thi, I wo = Vkt ì Do2 NG KHểI Lề NUNG Theo s liu ta cú: Chiu cao ng khúi lũ nung H1 = 19 (m) ng kớnh ng khúi...
 • 41
 • 302
 • 0
Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hàm lượng các chất khí để điều chỉnh hệ thống điều hòa phần 1 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hàm lượng các chất khí để điều chỉnh hệ thống điều hòa phần 1 pptx

Cao đẳng - Đại học

... âäü áøm tỉång âäúi bẹ , cỉåìng âäü bäúc håi cng mảnh, âäü chãnh nhiãût âäü giỉỵa nhiãût kãú cng cao Do âọ âäü chãnh nhiãût âäü giỉỵa nhiãût kãú phủ thüc vo âäü áøm tỉång âäúi v âỉåüc sỉí dủng ... âäüc hải, viãûc häưi giọ khäng cọ låüi Ma h nỉåïc ta nhiãût âäü v âäü áøm bãn ngoi phng thỉåìng cao hån nhiãût âäü v âäü áøm phng Vç thãú âiãøm N thỉåìng nàòm bãn trãn phi ca âiãøm T * Xạc âënh...
 • 10
 • 247
 • 0
Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hàm lượng các chất khí để điều chỉnh hệ thống điều hòa phần 3 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hàm lượng các chất khí để điều chỉnh hệ thống điều hòa phần 3 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... dủng khäng âäưng thåìi Hãû säú ηât Khu vỉûc Ngỉåìi 0,75 ÷ 0,9 0,4 ÷ 0,6 0,8 ÷ 0,9 - Cäng såí - Nh cao táưng, khạch sản - Cỉía hng bạch hoạ 26 Ân 0,7 ÷ 0,85 0,3 ÷ 0,5 0,9 ÷ 1,0 ...
 • 10
 • 215
 • 0
Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hàm lượng các chất khí để điều chỉnh hệ thống điều hòa phần 4 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hàm lượng các chất khí để điều chỉnh hệ thống điều hòa phần 4 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... mạy, åí âọ, khäng gian âiãưu ho thỉåìng xun v liãn tủc cọ âỉa vo v âỉa cạc sn pháøm cọ nhiãût âäü cao hån nhiãût âäü phng Nhiãût ton pháưn sn pháøm mang vo phng âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc (3-16) ... tråìi mỉïc âäü nhiãùm bủi, máy m, thåìi âiãøm ngy v nàm , âëa âiãøm nåi làõp âàût cäng trçnh, âäü cao ca cäng trçnh so våïi màût nỉåïc biãøn, nhiãût âäü âng sỉång ca khäng khê xung quanh v hỉåïng ... bỉïc xả màût tråìi qua cỉía kênh cå bn vo phng Giạ trë R cho åí bng 3-7 + εc - Hãû säú âãún âäü cao H (m) nåi âàût cỉía kênh so våïi mỉûc nỉåïc biãøn: H (3 -22) ε c = + 0,023 1000 + εds - Hãû...
 • 10
 • 298
 • 0
Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hàm lượng các chất khí để điều chỉnh hệ thống điều hòa phần 5 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hàm lượng các chất khí để điều chỉnh hệ thống điều hòa phần 5 docx

Cao đẳng - Đại học

... Táúm ẹp gåün sọng bàòng bäng khoạng Giá y dáưu låüp nh âãø thä Giá y dáưu låüp nh âãø thä, ràõc hảt khoạng ph màût Giá y dáưu låüp nh âãø thä, ràõc cạt mu xạm Giá y dáưu låüp nh âãø thä, ràõc cạt ... màût ngoi Vỉỵa väi trạt màût Táúm äúp màût ngoi bàòng thảch cao Táúm såüi gäù cỉïng äúp màût VI- VÁÛT LIÃÛU CÜN Giá y cactäng thỉåìng Giá y táøm dáưu thäng nhỉûa âỉåìng bitum hay hàõc ên Thm bäng ... våỵ Bã täng xè Bã täng bäüt háúp håi nọng Bã täng bt háúp håi nọng Táúm thảch cao äúp màût tỉåìng Táúm v miãúng thảch cao ngun cháút III- VÁÛT LIÃÛU ÂÁÚT Gảch mäüc IV- MNG GẢCH XÁY ÂÀÛC Gảch thäng...
 • 10
 • 266
 • 0
Hàm lượng các chất dinh dưỡng NPK tổng số trong lá và trong đất gieo ươm và trồng rừng cây Sồi phảng (Lithocarpus fissus (Champ.ex Benth) A.camus) ở các tuổi khác nhau

Hàm lượng các chất dinh dưỡng NPK tổng số trong trong đất gieo ươm trồng rừng cây Sồi phảng (Lithocarpus fissus (Champ.ex Benth) A.camus) ở các tuổi khác nhau

Báo cáo khoa học

... cứu sử dụng kết hợp phương pháp phân tích phân tích đất thực Phòng Sử dụng đất môi trường thuộc Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái Môi trường rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam với phương pháp ... biện pháp tác động phù hợp nhằm tăng hiệu lực sử dụng chất dinh dưỡng sẵnđất bón bổ sung P K cho Bảng Hàm lượng NPK tổng số số tính chất hóa học đất gieo trồng Sồi phảng TT Tuổi Mẫu đất Vườn ... 0,16 - 0,18% thấp so với P2O5 0,30% K2O 0,53 - 0,64% Ở tuổi lại hàm lượng P2O5 K2O tổng số đất cao tốt hàm lượng cao Điều cho thấy cần chọn đất có P2O5 K2O tổng số cao để trồng rừng Sồi phảng,...
 • 5
 • 377
 • 2
Nghiên cứu về sâm ngọc linh và hàm lượng các chất trong sâm ngọc linh

Nghiên cứu về sâm ngọc linh hàm lượng các chất trong sâm ngọc linh

Sinh học

... núi cao 2.578m với lớp đất vàng đỏ đá granit dày 50cm, có độ mùn cao, tơi xốp rừng - nguyên sinh rộng, nên gọi sâm Ngọc Linh Cây sâm phát độ cao từ 1.200m trở lên (có tài liệu cho biết cao độ ... kính thân độ 4-8mm, thường tàn lụi hàng năm tồn vài thân vài năm Thân rễ có đường kính 1-2cm, mọc bò ngang củ hoàng tinh mặt đất độ 1-3cm, mang nhiều rễ nhánh củ Các thân mang tương ứng với thân ... thích hợp với nhiệt độ ban ngày từ 20°C-25°C, ban đêm 15°C-18°C Chúng sinh trưởng độ cao từ 1.200 – 2.100m so với mặt biển, mọc dày thành đám tán rừng dọc theo suối ẩm mảnh đất nhiều mùn Giá trị...
 • 24
 • 4,391
 • 71
Phân tích hàm lượng đạm và đánh giá hàm lượng các nguyên tố iốt, canxi, thuỷ ngân, asen, selen trong tôm  cua ở hai vùng biển nghệ an  hà tĩnh

Phân tích hàm lượng đạm đánh giá hàm lượng các nguyên tố iốt, canxi, thuỷ ngân, asen, selen trong tôm cua ở hai vùng biển nghệ an hà tĩnh

Khoa học tự nhiên

... Nguyên tố asen tạo nên hyđrua AsH3 (asin) chất khí không màu, có mùi tỏi, độc Asin điều chế cách cho muối chúng tác dụng với axít Lợi dụng dụng cụ mà ngời ta dụng dụng cụ đơn giản để tách asen phát ... suất cao lên khoảng 30 Mpa (300 atm) nhằm tạo dòng chảy với lu lợng vài mililit/phút qua cột tách Lợng mẫu phân tích HPLC cần khoảng 20àl Sắc ký lỏng hiệu caokhả tách hợp chất đặc thù nh: - Các ... thuỷ ngân với bạc thiếc đợc dùng kĩ thuật trám Thuỷ ngân đợc sử dụng rộng rãi việc tách vàng, sử dụng phong vũ biểu, nhiệt biểu đèn cao áp loại bơm chân không Các sunfua thuỷ ngân đợcdụng nghành...
 • 52
 • 675
 • 0
Đánh giá hàm lượng các chất β-agonist (clenbuterol và salbutamol) trong thức ăn gia súc và dư lượng trong thịt gia súc bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối

Đánh giá hàm lượng các chất β-agonist (clenbuterol salbutamol) trong thức ăn gia súc dư lượng trong thịt gia súc bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối

Hóa dầu

... vị độ nhạy tức cường độ mũi sắc ký, không tăng dừng lại 2.2.3 Khảo sát nhiệt độ ống mao quản ─ Chọn nhiệt độ cần khảo sát cho ống mao quản, bắt đầu khảo sát nhiệt độ 300oC ─ Điều chỉnh nhiệt độ ... cần khảo sát với khoảng nồng độ sal, clen ≤ 200μg/L (ppb) Với mẫu có nồng độ Co (nồng độ cuối tiêm vào máy) vượt 200μg/L, cần giảm lượng mẫu cân Đường chuẩn phải có độ tuyến tính tốt, bình phương ... góp phần vào việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Mục đích nghiên cứu Đề tài thực với mong muốn: • Xây dựng phương pháp phân tích dư lượng clen sal thức ăn chăn...
 • 25
 • 2,614
 • 5
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ MÔI TRƯỜNG GIÂM HOM TRONG NHÂN GIỐNG CỎ VETIVER Ở THỪA THIÊN HUẾ ppt

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG MÔI TRƯỜNG GIÂM HOM TRONG NHÂN GIỐNG CỎ VETIVER Ở THỪA THIÊN HUẾ ppt

Báo cáo khoa học

... sử dụng chất điều hòa sinh trưởng phương pháp phổ biến nhân giống trồng, ứng dụng phương pháp để nhân giống cỏ Vetiver tạo nguồn giống phong phú cung cấp cho mục đích bảo vệ môi trường ... 1000ppm với thời gian tác động 60 giây để tìm hiểu khả rễ loại hom cỏ Vetiver 3.1 Ảnh hưởng nồng độ auxin đến khả rễ hom thân non Bảng Ảnh hưởng xử lý auxin đến khả rễ hom thân non cỏ Vetiver Các ... công thức có sử dụng auxin đảm bảo cho phát triển tốt đưa trồng Về chiều dài rễ: hom thí nghiệm có tác động auxin cho chiều dài rễ có ý nghĩa so với đối chứng α-NAA 500ppm cho chiều dài rễ hom cao...
 • 8
 • 671
 • 1
Nghiên cứu tác động của bộ biến đổi xúc tác đến hàm lượng các chất độc hại trong khí thải động cơ diesel

Nghiên cứu tác động của bộ biến đổi xúc tác đến hàm lượng các chất độc hại trong khí thải động cơ diesel

Kỹ thuật

... tùy thuộc vào chế độ làm việc động cách xoay trục cam, nhờ nâng cao tính động giảm mức độ nhiễm khí thải Cao Tấn Lợi - LUẬN VĂN THẠC SĨ - 2011 - 50 - Khi nhiệt độ thấp chế độ tốc độ thấp tải ... thải mà nâng cao hiệu suất động Với hệ số dư khơng khí  = 1,4, suất tiêu thụ nhiên liệu đến giảm 7%, nồng độ NOx giảm tới 85% so với động làm việc với hỗn hợp có  = kết hợp với việc giảm cách ... hồn tồn khí thải Mức độ phát sinh HC động diesel phụ thuộc nhiều vào điều kiện vận hành Ở chế độ khơng tải hay nhẹ tải, nồng độ HC cao chế độ đầy tải Thêm vào đó, thay đổi tải đột ngột gây thay...
 • 102
 • 399
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ LPG DO và góc phun sớm đến hàm lượng các chất độc hại có trong khí thải động cơ diesel cỡ nhỏ chạy bằng LPG và DO

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ LPG DO góc phun sớm đến hàm lượng các chất độc hại có trong khí thải động cơ diesel cỡ nhỏ chạy bằng LPG DO

Kỹ thuật

... hai ng - hn hp c pha hi v lng 400 400 N 200 A 300 S Nhiệt độ [ Nhiệt độ [ C] 300 C] Khí B 100 200 A 100 C Lỏng 0 20 40 60 80 C 100 Cường độ ăn mòn Thể tích H SO4 [ % ] H 1-5 nh hng ca nhit n cng ... dng bt t bc chỏy c np vo xylanh cha khụng khớ b nộn n ỏp sut v nhit cao ng c hot ng theo nguyờn lý núi trờn cú hiu sut khỏ cao nhng sm b thay th bng loi ng c dựng nhiờn liu lng tin li hn nhiu ... ngh sn xut Xng chng ct trc tip Nhiờn liu cú nhit tr cao : xng, du diesel, Theo nhit tr mazout,v.v - Nhiờn liu cú nhit tr thp : khớ lũ ga, khớ lũ cao, v.v 1) Khớ m Khớ m, cũn gi l khớ t nhiờn (natural...
 • 109
 • 681
 • 0
Phương pháp xác định hàm lượng các chất hữu cơ gây hại

Phương pháp xác định hàm lượng các chất hữu cơ gây hại

Khoa học tự nhiên

... này phương pháp bán định lượng + Phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao phương pháp sử dụng phổ biến để xác định hàm lượng Histamin Ðối tượng phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn qui định phương pháp ... định độ thu hồi làm vào bình tam giác 50 ml Sau đó, tiến hành tạo dẫn xuất dung dịch xác định đường chuẩn Mẫu thử Hút xác ml dịch chiết mẫu thử làm vào bình tam giác 50 ml Sau đó, tiến hành tạo ... ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO HPLC) Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn qui định phương pháp xác định hàm lượng độc tố aflatoxin (B1, B2, G1, G2) thủy sản sản phẩm thủy sản sắc ký lỏng hiệu cao...
 • 12
 • 683
 • 4
Nghiên cứu tính chất vật lý và hàm lượng các chát dinh dưỡng của chế phẩm Vigo khi phun lên giống ngô ngọt CPS211 trên đất bạc màu Bắc Giang

Nghiên cứu tính chất vật lý hàm lượng các chát dinh dưỡng của chế phẩm Vigo khi phun lên giống ngô ngọt CPS211 trên đất bạc màu Bắc Giang

Nông học

... ngô phải đảm bảo chủ động tưới tiêu có độ pH từ 5,5-7 Không nên trồng đất sét, đất thịt nặng không chủ động tưới Page 31 of 106 Nếu pH đất thấp bón vôi vào đất Vì phản ứng đất với vôi chậm, ... tập trung, rửa trôi làm cho độ phì đất giảm dần Có thể nói đất bạc màu loại đất xấu bị tác động thường xuyên nhiều trình, điển hình trình rửa trôi, việc bảo vệ cải tạo đất bạc màu yêu cầu cấp thiết ... sử dụng, cải tạo vùng đất theo hướng: phương thức làm đất thích hợp, bón vôi, trồng luân canh, xen canh phân xanh, họ đậu, biện pháp tưới tiêu… Riêng nghiên cứu loại hình sử dụng đất với trồng...
 • 105
 • 528
 • 0
Toàn văn đánh giá hàm lượng các chất b  agonist (clenbuterol và salbutamol) trong thức ăn gia súc và dư lượng trong thịt gia súc bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ

Toàn văn đánh giá hàm lượng các chất b agonist (clenbuterol salbutamol) trong thức ăn gia súc dư lượng trong thịt gia súc bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ

Tiến sĩ

... phân tích tiêm vào cột, pha tĩnh tương tác với cấu tử có tác dụng giữ cấu tử lại, pha động tương táctác dụng lôi cấu tử khỏi cột Dựa vào khả tương tác khác chất với pha tĩnh pha động, hợp chất ... số đánh giá khác biệt hiệu suất thu hồi mẫu cụ thể so với Rm Độ không đảm bảo đo u( Rm ) Đánh giá độ không đảm bảo đo thành phần u( Rm ) từ độ thông qua hiệu suất thu hồi ứng với mức nồng độ ... không đảm bảo đo kết phân tích tính toán từ số liệu khảo sát hiệu suất thu hồi, độ lặp lại phương pháp 1.3.5.1 Các nguồn gây độ không đảm bảo đo Từ số liệu khảo sát, độ không đảm bảo đo nồng độ chất...
 • 149
 • 858
 • 11
khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng các chất phụ gia bổ sung đến chất lượng sirô dâu hạ châu

khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng các chất phụ gia bổ sung đến chất lượng sirô dâu hạ châu

Công nghệ - Môi trường

... 0,3%, cao 0,2% cao so với nồng độ lại hai loại chất keo Giá trị cảm quan trạng thái sản phẩm Gellan gum đƣợc đánh giá cao so với CMC Cụ thể mức nồng độ 0,1 0,2% Gellan gum đƣợc đánh giá cao hẳn ... ẩm Độ hút ẩm phụ thuộc vào tạp chất lẫn vào đƣờng, độ tạp chất cao khả hút ẩm cao Dƣới tác dụng acid kiềm mạnh hay enzyme invertase, saccharose bị phân tạo thành glucose fructose Dƣới tác dụng ... Kết đánh giá cảm quan cho thấy phối chế acid ascorbic nồng độ 0,4g/L, sirô đánh giá cao khả giữ màu tốt theo thời gian bảo quản Sau thời gian tuần bảo quản, sản phẩm sirô dâu Hạ Châu đánh giá cao...
 • 81
 • 429
 • 0
Nghiên cứu hàm lượng các chất kháng sinh, hormone trong thức ăn chăn nuôi và dư lượng của chúng trong thịt trên địa bàn tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu hàm lượng các chất kháng sinh, hormone trong thức ăn chăn nuôi dư lượng của chúng trong thịt trên địa bàn tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... với receptor đặc hiệu bào tƣơng nhân Kiểu tác dụng thƣờng xuất chậm nhƣng lại tác dụng kéo dài, trái ngƣợc với tác dụng xảy tức khắc HM tác dụng qua hình thành AMP vòng [21], [40] 1.2 Những tác ... năm thập niên 90 ngƣời ta phân loại KS dựa vào mục đích nghiên cứu cách sử dụng thuốc nhƣ phổ tác dụng, chế mức độ tác dụng Ngày nay, thƣờng phân loại KS vào nguồn gốc tổng hợp Thuốc KS đƣợc chia ... dễ tiêu hoá hấp thu; cải tiến chế độ nuôi dƣỡng, áp dụng chế độ cho ăn hạn chế; cải tiến phƣơng thức nuôi: Thực tốt vệ sinh chuồng trại, áp dụng triệt để chế độ vào, [14], [16], [49] Số hóa Trung...
 • 71
 • 338
 • 0

Xem thêm