đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phương nam

Luận văn Thạc sĩ Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

Luận văn Thạc sĩ Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

Kinh tế

... 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .7 1.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .7 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Mục tiêu công tác quản trị rủi ro tín dụng ... Tình hìnnh vận dụng hiệp ước Basel quản trị rủi ro tín dụng NHTMCP Phương Nam 52 2.2.2.6 Đánh giá hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam 54 ... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tên tổ chức: NGÂN...
 • 116
 • 1,588
 • 7
Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C1

Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C1

Kế toán - Kiểm toán

... trình bày Thư QL Lưu ý : Các rủi ro trọng yếu phát trình kiểm tra hệ thống KSNB tổng hợp vào biểu A910 – Tổng hợp kế hoạch kiểm toán Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm ... tưởng vào hệ thống KSNB chu trình bán hàng, phải thu thu tiền ngăn ngừa, phát kịp thời sai sót trọng yếu KTV tin tưởng vào hệ thống KSNB chu trình bán hàng, phải thu thu tiền ngăn ngừa, phát ... vấn đề phải đưa vào Thư QL thư giải trình BGĐ liên quan đến điểm yếu hệ thống KSNB chu trình bán hàng, phải thu thu tiền Y Y Y hài lòng với kết kiểm tra hay không? (Y/ N) Tham chiếu Thực kiểm...
 • 2
 • 790
 • 11
Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C2

Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C2

Kế toán - Kiểm toán

... trình bày Thư QL Lưu ý : Các rủi ro trọng yếu phát trình kiểm tra hệ thống KSNB tổng hợp vào biểu A910 – Tổng hợp kế hoạch kiểm toán Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm ... tưởng vào hệ thống KSNB chu trình mua hàng, phải trả trả tiền ngăn ngừa, phát kịp thời sai sót trọng yếu KTV tin tưởng vào hệ thống KSNB chu trình mua hàng, phải trả trả tiền ngăn ngừa, phát ... vấn đề phải đưa vào Thư QL thư giải trình BGĐ liên quan đến điểm yếu hệ thống KSNB chu trình mua hàng, phải trả trả tiền Y Y Y hài lòng với kết kiểm tra hay không? (Y/ N) Tham chiếu Thực kiểm...
 • 2
 • 640
 • 8
Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C3

Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C3

Kế toán - Kiểm toán

... vào hệ thống KSNB chu trình HTK, tính giá thành giá vốn ngăn ngừa, phát kịp thời sai sót trọng yếu KTV tin tưởng vào hệ thống KSNB chu trình HTK, tính giá thành giá vốn ngăn ngừa, phát kịp thời ... phải đưa vào Thư QL thư giải trình BGĐ liên quan đến điểm yếu hệ thống KSNB chu trình HTK, tính giá thành giá vốn Y Y Y hài lòng với kết kiểm tra hay không? (Y/ N) Tham chiếu Thực kiểm tra mức ... trình bày Thư QL Lưu ý : Các rủi ro trọng yếu phát trình kiểm tra hệ thống KSNB tổng hợp vào biểu A910 – Tổng hợp kế hoạch kiểm toán Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm...
 • 2
 • 709
 • 6
Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C4

Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ C4

Kế toán - Kiểm toán

... trình bày Thư QL Lưu ý : Các rủi ro trọng yếu phát trình kiểm tra hệ thống KSNB tổng hợp vào biểu A910 – Tổng hợp kế hoạch kiểm toán Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm...
 • 2
 • 689
 • 10
Sử dụng bảng câu hỏi điều tra trong đánh giá sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ

Sử dụng bảng câu hỏi điều tra trong đánh giá sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ

Kinh tế - Thương mại

... không? Tính liêm Ban Giám đốc Hội đồng quản trị đợc bảo đảm không? Hội đồng quản trị Ban Giám đốc trớc liên quan đến hành vi gian lận hành vi vi phạm pháp luật? an Giám đốc, Hội đồng quản trị ... cổ phần: Lợi tức cổ phần ghi sổ đợc phê chuẩn đắn không? Lợi tức cổ phần đợc ghi nhận đầy đủ không? Lợi tức cổ phần đợc định giá không? (căn vào số lãi chia cho cổ phiếu số lợng cổ ... cha đánh giá giá trị sử dụng nó, điều dẫn đến kết luận kiểm toán sai lầm Thứ ba, theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400 Đánh giá rủi ro kiểm soát nội bộ, hệ thống kiểm soát nội đơn vị khách hàng...
 • 38
 • 6,225
 • 36
Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ

Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ

Quản lý nhà nước

... chỉnh khách hàng để đa định đánh giá phục vụ cho mục tiêu kiểm toán quan trọng; Ví dụ: Đánh giá giá trị hàng tồn kho (tính lỗi thời) ta đánh giá tồi nh đánh giá dựa phân tích luân chuyển hàng tồn ... thu bán hàng tiền mặt đợc đánh giá thấp và/hoặc doanh thu bán hàng tín dụng đợc đánh giá cao thu tiền không đợc ghi chép quản lý nợ thơng mại kém, sách tín dụng tồi hay sách không đợc áp dụng ... động kiểm soát chi tiết sửa đổi đánh giárủi ro kiểm soát tiến hành thêm kiểm tra chi tiết số liệu Rủi ro kiểm toán Rủi ro sai sót đáng kể Rủi ro tiềm tàng Rủi ro kiêm soát ( H ) Bằng chứng...
 • 104
 • 992
 • 1
BẢNG TÓM TẮT “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐỂ KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ KHÁCH HÀNG” pptx

BẢNG TÓM TẮT “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐỂ KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ KHÁCH HÀNG” pptx

Báo cáo khoa học

... walk-through 13 Đánh giárủi ro kiểm soát 13 2.1 Nghiên cứu thông tin thu thập qua việc tìm hiểu 14 2.2 Xác định sai sót tiềm tàng thủ tục kiểm soát chủ yếu 14 2.3 Đánh giárủi ro kiểm ... kiểm soát 10 10 1.1.2 Tìm hiểu đánh giá rủi ro 11 1.1.3 Tìm hiểu thông tin truyền thông 11 1.1.4 Tìm hiểu hoạt động kiểm soát 11 1.1.5 Tìm hiểu việc giám sát 11 1.2 Phương pháp tìm hiểu hệ thống ... chép hàng bán bị trả lại, hay bị hư hỏng 19 3.2.2 Đối với hàng tồn kho giá vốn hàng bán 19 3.2.2.1 Kiểm tra mẫu nghiệp vụ mua hàng 19 3.2.2.2 Kiểm tra hệ thống sổ kế toánchi tiết 19 3.3 Trong...
 • 5
 • 308
 • 0
Sử dụng bảng câu hỏi điều tra trong đánh giá sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ

Sử dụng bảng câu hỏi điều tra trong đánh giá sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ

Kế toán

... Eighth Edition Jack C Robertson, Ph.D., CPA, CFE ACCA study text BPP Publishing June 2000 Chun mc Kim toỏn Vit Nam số 400 ỏnh giỏ ri ro v kim toỏn ni b. Chun mc Kim toỏn Vit Nam số 610 S dng t ... giỏ thớch hp ca ri ro kim soỏt nh hng n ri ro phỏt hin t ú nh hng n quyt nh s lng bng chng kim toỏn cn thu thp Cú k hoch thit k cỏc cuc kho sỏt thớch hp 1.2 ỏnh giỏ s b ri ro kim soỏt: Theo Chun ... soỏt: Theo Chun mc kim toỏn Vit Nam số 400 ỏnh giỏ ri ro v kim soỏt ni b, quy nh: Sau hiu c h thng k toỏn v kim soỏt ni b, kim toỏn viờn phi thc hin ỏnh giỏ ban u v ri ro kim soỏt theo cỏc c s dn...
 • 42
 • 2,610
 • 12
Hệ thống kiểm soát nội bộ và tầm quan trộng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty.doc.DOC

Hệ thống kiểm soát nội bộ và tầm quan trộng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty.doc.DOC

Kế toán

... Hiện xuất số phần mềm phục vụ cho trình quản lý luân chuyển chứng từ nghiệp vụ, nhiên phần mềm thờng đợc sử dụng ngành ngân hàng, thân INTRACO, trình lập luân chuyển chứng từ, bảo quản quản lý quy ... Hiện xuất số phần mềm phục vụ cho trình quản lý luân chuyển chứng từ nghiệp vụ, nhiên phần mềm thờng đợc sử dụng ngành ngân hàng, thân INTRACO, trình lập luân chuyển chứng từ, bảo quản quản lý quy ... Mỗi ngời sử dụng máy tính cần tài khoản ngời sử dụng mật Các phần mềm sử dụng nên đợc thiết kế theo cách mà ngời sử dụng cụ thể đợc trao quyền sử dụng phần tất phần mềm, tiếp cận phần toàn hồ...
 • 52
 • 6,283
 • 76
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty xi măng Việt Nam.doc.DOC

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty xi măng Việt Nam.doc.DOC

Kế toán

... đồng đồng quản trị quản trị Phòng Phòng đầu tư đầu tư xây xây dựng dựng Chủ Chủ tịch hội tịch hội đồng đồng quản trị quản trị Kế toán Kế toán TSCĐ TSCĐ Lưu trữ Lưu trữ bảo quản bảo quản chứng ... dựng tư xây dựng Bộ máy quản lý tổng công ty xi măng gồm hội đồng quản trị, quan tổng giám đốc mời phòng ban chức nhiệm vụ nh sau: - Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị hội đồng đại diện pháp ... nội trực thuộc hội đồng quản trị mà trực tiếp chịu đạo ban kiểm soát Mô hình 1: mô hình máy kiểm toán nội trực thuộc hội đồng quản trị 20 Hội đồng quản Hội đồng quản trị trị Ban kiểm soát Ban kiểm...
 • 60
 • 3,641
 • 87
Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính.DOC

Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính.DOC

Kế toán

... qui trình đánh giá hệ thống KSNB đánh giá rủi ro kiểm soát khách hàng Từ thông tin thu bước trên, với xét đoán nghề nghiệp mình, KTV đánh giá rủi ro kiểm soát cho khoản mục Đánh giá rủi ro kiểm ... chưa sử dụng phương pháp lượng hóa đánh giá Đối với khách hàng thường niên, đánh giá KTV chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thường đánh giá rủi ro mức thấp (do kinh nghiệm năm trước rủi ro khách hàng) ... tính chủ quan cá nhân - Công ty chưa ứng dụng phần mềm đánh giá rủi ro khách quan Hiện KPMG, việc đánh giá rủi ro trưởng phòng kiểm toán đánh giá đưa định dựa ý kiến cá nhân Công ty chưa sử dụng...
 • 46
 • 2,755
 • 26
Các phương pháp mô tả Hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC

Các phương pháp mô tả Hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC

Kế toán

... toán giám sát Hội đồng quản trị Uỷ ban kiểm toán Hội đồng quản trị gồm thành viên nội bộ, thành viên làm việc uỷ ban kiểm toán Hiện xem xét bổ sung thành viên bên vào Hội đồng quản trị Uỷ ... quản trị Uỷ ban kiểm toán Tính trực giá trị đạo đức Nhà quản đặt nhiệm vụ chung lên hàng đầu cách thực thi tính trực đạo đức lời nói việc làm không? Hội đồng quản trị họp thờng xuyên biên ... tục Ban giám đốc đơn vị thiết lập nhằm đảm bảo việc quản lý chặt chẽ hiệu hoạt động khả Các thủ tục đòi hỏi việc tuân thủ sách quản lý, bảo quản tài sản, ngăn ngừa phát gian lận sai sót, tính xác...
 • 33
 • 3,132
 • 40
Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC

Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC

Kế toán

... 12 Rủi ro phát Rủi ro phát tỷ lệ nghịch với mức độ rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát Khi rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát đợc đánh giá cao rủi ro phát đợc đánh giá mức thấp để giảm rủi ro kiểm ... làm giảm rủi ro kiểm soát Quyết định mức đánh giá thích hợp rủi ro kiểm soát để sử dụng Sau kiểm toán viên hoàn thành trình đánh giá ban đầu xem xét liệu khả mức đánh giá thấp rủi ro kiểm ... kiểm soát; Đánh giá rủi ro; Các hoạt động kiểm soát; Hệ thống thông tin truyền dẫn thông tin; Hệ thống tự giám sát kiểm soát nội 11 Phần II đánh giá hệ thống kiểm soát nội đánh giá rủi ro kiểm soát...
 • 40
 • 12,764
 • 41
Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp (2).DOC

Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp (2).DOC

Kế toán

... toán quản trị gồm: - Kiểm tra xác nhận tính kịp thời, đầy đủ, khách quan, tính tin cậy báo cáo tài chính; báo cáo kế toán quản trị trước (Tổng) Giám đốc ký duyệt công bố; - Kiểm tra đánh giá báo ... mục tiêu thông qua việc đưa cách tiếp cận hệ thống kỷ cương nhằm đánh giá cải thiện tính hữu hiệu quản trị rủi ro, kiểm soát giám sát” Theo chuẩn mực hành nghề kiểm toán nội ban hành tháng năm ... toán quản trị doanh nghiệp đơn vị thành viên - Kiểm toán tuân thủ - Kiểm toán hoạt động Các lĩnh vực kiểm toán nội bộ: 3.1 Kiểm toán hoạt động: Là kiểm toán đánh giá tính hiệu quả, tác dụng phương...
 • 34
 • 2,068
 • 6
Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp .DOC

Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp .DOC

Kế toán

... toán quản trị gồm: - Kiểm tra xác nhận tính kịp thời, đầy đủ, khách quan, tính tin cậy báo cáo tài chính; báo cáo kế toán quản trị trước (Tổng) Giám đốc ký duyệt công bố; - Kiểm tra đánh giá báo ... mục tiêu thông qua việc đưa cách tiếp cận hệ thống kỷ cương nhằm đánh giá cải thiện tính hữu hiệu quản trị rủi ro, kiểm soát giám sát” Theo chuẩn mực hành nghề kiểm toán nội ban hành tháng năm ... toán quản trị doanh nghiệp đơn vị thành viên - Kiểm toán tuân thủ - Kiểm toán hoạt động Các lĩnh vực kiểm toán nội bộ: 3.1 Kiểm toán hoạt động: Là kiểm toán đánh giá tính hiệu quả, tác dụng phương...
 • 34
 • 2,219
 • 6
Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (2).doc

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... phạm cố ý Kết thực tế đánh giá rủi ro tiềm tàng phương diện BCTC công ty cổ phần đường XYZ là: rủi ro tiềm tàng đánh giá thấp (Xem phụ lục 3) “Bảng đánh giá hệ thống KSNB khách hàng bao gồm nội ... 2.2 Đánh giárủi ro kiểm soát Sau tìm hiểu hệ thống KSNB đơn vị, kiểm toán viên đánh giárủi ro kiểm soát (CR) thiết kế thử nghiệm kiểm soát cần phải tiến hành Đánh giá CR đánh giá hữu hiệu ... tiền kế hoạch: giai đoạn khảo sát khách hàng, nhận định rủi ro hoạt động kinh doanh họ, xem xét tính liêm ban quản trị, yêu cầu khách hàng đánh giá mức độ rủi ro nhận lời mời kiểm toán để lập kế...
 • 117
 • 3,210
 • 24
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ.doc

SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ.doc

Tài chính - Ngân hàng

... Hội đồng quản trị Ban giám đốc nhận trình bày, báo cáo định kỳ tình hình rủi ro, tuân thủ ngoại lệ rủi ro, báo cáo thực trạng rủi ro 21 22 Ersnt & Young (2003) Hội thảo rủi ro ngân hàng vai trò ... việc mang tính tác nghiệp cụ thể mà phận ngân hàng giao thực Mục đích KSNB nhằm: • Sử dụng nguồn lực quản lý hoạt động kinh doanh ngân hàng hiệu • Đảm bảo định chế độ quản lý ngành ngân hàng thực ... đến kết kinh doanh ngân hàngRủi ro ngoại hối: Rủi ro phát sinh biến động tỷ giá xuất trạng thái hối đoái mở kinh doanh ngoại tệ • Rủi ro khoản: Rủi ro phát sinh ngân hàng không đủ khả đáp...
 • 86
 • 2,103
 • 23
Các khía cạnh hệ thống kiểm soát nội bộ.docx

Các khía cạnh hệ thống kiểm soát nội bộ.docx

Quản trị kinh doanh

... xác” doanh ngiệp - VHDN phần hồn” doanh nghiệp - VHDN giá trị tin thần” doanh nghiệp (ngoài giá trị khác giá trị vật chất giá trị thương hiệu) - VHDN mà người ta sờ mà cảm nhận mà Tuy nhiên, ... VHDN phần quan trọng tạo nên hình ảnh DN phần thương hiệu công ty & nhãn hiệu sản phẩm => Cá tính DN phần VHDN phần thương hiệu công ty -> lãnh đạo DN cá tính Người DN nghĩ DN khía cạnh: - Về ... quy chế quản lý thực thi triệt để chế kiểm soát vận hành cách hữu hiệu - Như trường hợp (4) HTKSNB thường xuyên cập nhật & đánh giá rủi ro mới, đưa thủ tục kiểm soát tương ứng với rủi ro => Liên...
 • 7
 • 879
 • 10
Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nhiệp.pdf

Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nhiệp.pdf

Quản trị kinh doanh

... RỦI RO Các dạng rủi ro DN Căn vào nguồn gốc phát sinh, ta phân loại rủi ro sau : - Rủi ro từ môi tường bên DN (hay gọi rủi ro kinh doanh) - Rủi ro từ bên doanh nghiệp +Rủi ro hoạt động +Rủi ro ... người (Payroll Slip) - Phiếu chi/Lệnh chi lương qua ngân hàng Rủi ro quy trình Ba nhóm rủi ro quy trình : - Rủi ro xác định mức lương - Rủi ro tính lương - Rủi ro chi trả lương - Rủi ro ghi nhận ... tiền lương - Trong quy trình tiền lương, rủi ro xác định mức lương rủi ro xác xuất xảy cao rủi ro xảy hậu rủi ro lớn - Nhóm rủi ro tính lương : + Rủi ro cập nhật liệu nhân : + rủi ro chấm công...
 • 56
 • 688
 • 5

Xem thêm