§3 khảo sát các quá trình cân bằng của khí lý tưởng trên cơ sở nguyên lý i

Khảo sát các quá trình nhiệt trong cuộn dây máy biến áp bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Khảo sát các quá trình nhiệt trong cuộn dây máy biến áp bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... 3-4-9-10; Miền 4: 4-5-8-9; Miền 5: 5-6-7-8 a i u kiện biên G i T1 nhiệt độ biên 1-12 G i T2 nhiệt độ biên 2-11 G i T3 nhiệt độ biên 3-10 G i T4 nhiệt độ biên 4-9 G i T5 nhiệt độ biên 5-8 G i T6 nhiệt ... nghĩa miền th i gian MONITORS-Quan sát đ i lượng đầu PLOTS - Chọn biểu diễn đồ họa cho đ i lượng đầu HISTORIES - Chọn biểu diễn th i gian tổng kết END - Dấu hiệu kết thúc chương trình III Một ... theo trình tự sau: Phân chia miền miền (Domain decomposition) Rút gọn miền (Subdomain condensation) Tổ hợp biên gi i chung gi i (Interface assembly and solution) Tính toán bên miền (Interior...
 • 7
 • 1,590
 • 10
Khảo sát các quá trình địa chất nội sinh: hoạt động uốn nếp, đứt gãy, biến chất, magma, nâng hạ hiện đại, các loại khoáng hoá nhiệt dịch Vùng biển Đồ Sơn

Khảo sát các quá trình địa chất nội sinh: hoạt động uốn nếp, đứt gãy, biến chất, magma, nâng hạ hiện đại, các loại khoáng hoá nhiệt dịch Vùng biển Đồ Sơn

Công nghệ - Môi trường

... tip ranh gii ca h tng vi cỏc ỏ c v tr hn H tng Kin An (S2kn) H tng Kin An phõn b th xó Kin An , cỏc n i i Hong, Phỳ Nim, n i Voi, Ph Lin, Tiờn Hi v Xuõn Sn Nm 1967 Nguyn Quang Hp ó xỏc lp vi ... u i cho nc ta Bi vy chỳng em xin chõn thnh cm n cỏc thy giỏo ó tn tỡnh giỳp , ging gii cho chỳng em t thc va qua; cm n Khoa ó to iu kin cho chỳng em c tip cn vi thiờn nhiờn, c thy v hiu nhiu ... thỡ tip xỳc kin to vi h tng Trng Kờnh v N i Voi II KHU VC BA Vè H tng Viờn Nam (T 1i vn) H tng ny cú c im v ỏ tng t vi h tng Cm Thu nhng ch gn lin vi trm tớch lc nguyờn phn cao ca thng Trias di,...
 • 18
 • 1,496
 • 2
Khảo sát các quá trình khuếch tán khi có mặt điện trường, khi trong quá trình oxy hóa và trong trường hợp epitaxy

Khảo sát các quá trình khuếch tán khi mặt điện trường, khi trong quá trình oxy hóa và trong trường hợp epitaxy

Điện - Điện tử - Viễn thông

... phân cách silic i xit diễn phức tạp nhiều Ngư i ta chứng minh tạp chất silic phân bố l i gần lớp oxit lớn lên nhờ Page nhiệt Hiện tượng nhiều nguyên nhân, cụ thể nguyên nhân sau: Hai pha rắn - khí ... chất mặt phân cách khí – ôxit số C0 - Vào sâu đế Silic, nồng độ tiến dần t i nồng độ kh i CB Ngo i cần thỏa mãn đồng th i i u kiện: - Các nồng độ hai phía mặt phân cách oxit-silic ph i theo tương ... khí lỏng tạp chất chứa hai pha phân bố l i hai pha đạt t i trạng th i cân bằng, lúc tỉ số nồng độ hai pha không đ i Tỷ số nồng độ cân silic nồng độ cân silic i xit g i hệ số phân tách định nghĩa...
 • 16
 • 341
 • 0
Công trong các quá trình cân bằng

Công trong các quá trình cân bằng

Vật lý

... BM Vật Ứng dụng, Khoa KHUD, ĐHBK TP.HCM B i tập lớn Matlab – Vật A1 elseif( PathType == ) close(gcf); % Close the figure window %@ Determine the new volume, pressure...
 • 2
 • 590
 • 4
Khảo sát quá trình tổng hợp vật liệu xúc tác trên cơ sở MCM- 41

Khảo sát quá trình tổng hợp vật liệu xúc tác trên sở MCM- 41

Hóa học - Dầu khí

... t nhng i vi cỏc phõn t ln hn [xxvii, xxviii, xxix, xxx, xxxi] Nhng kim loi chuyn tip khỏc cng ó c nghiờn cu tham gia vo thnh phn cu trỳc thnh vt liu, chng hn nh vanadi [ xxxii] ng [xxxiii], coban ... gm hai bc sau: u tiờn cỏc ion cỏc lp kenamit c trao i vi cỏc ion alkyltrimetyl amoni, nhng ion ny s nm xen vo gia cỏc lp ca kenamit Bc th hai, cỏc lp silicat linh ng s cun li v liờn kt vi cỏc ... phỏt trin thay th cỏc phng phỏp hin vi quang hc b hn ch bi phúng i, ch t c 500 1000 ln vi phõn gii 0.2 micromet Hin vi in t truyn qua (TEM) l phng phỏp hin vi in t u tiờn c phỏt trin vi thit...
 • 55
 • 1,071
 • 5
Chương 3: Ma sát và bài toán cân bằng của vật khi có ma sát

Chương 3: Ma sát và bài toán cân bằng của vật khi ma sát

Vật lý

... đàn h i dây đai B i gi i: Tìm i u kiện không trợt dây đai nghĩa tìm i u kiện cân r r đoạn đai AB đai d i tác dụng lực T 1, T (T2 > T1) phản lực pháp tuyến N lực ma sát trợt F phân bố liên ... Hình 3.5 B i toán cân vật ma sát lăn i u kiện hệ lực tác dụng lên hệ kể phản lực lực ma sát cân ph i thêm i u kiện lăn biểu diễn phơng trình: Mms Q.R r C F Thí dụ 3.4: Tìm i u kiện cân lăn ... - Psin ; Mms = R(Q-Psin) Thay vào hai phơng trình cu i ta đợc: Q - Psin f.P.cos; R(Q-Psin) kPcos Vậy i u kiện để kh i trụ lăn không trợt lên là: sin + k Q cos < sin + f cos R P i u n i chung...
 • 10
 • 605
 • 2
Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KỸ THUẬT VI SINH VẬT part 3 pot

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : SỞ THUYẾT VỀ KỸ THUẬT VI SINH VẬT part 3 pot

Cao đẳng - Đại học

... nitå dãù háúp thủ nháút âä ii vi sinh váût l NH3 v NH + M i nitrat l ngưn thỉïc àn nitå thêch håüp âä ii nhiãưu lo i to, náúm så i v xả khøn nhỉng êt thêch håüp âä ii nhiãưu lo i ... säú i ưu kiãûn: loi vi khøn, nhiãût âäü ni cáúy, m i trỉåìng ni cáúy Nhỉng khäng phi bao giåì sinh trỉåíng cng diãùn song song vå i sinh sn, vç váûy nghiãn cỉïu âäüng hc quạ trçnh ni cáúy liãn ... tàng â i (h) Tu theo cháút thay âä i ca hãû vi khøn cọ hai phỉång phạp ni cáúy vi khøn cå bn: ni cáúy ténh v ni cáúy liãn tủc.Trong vi sinh váût hc n i âãún sinh trỉåíng l n i âãún sỉû sinh trỉåíng...
 • 6
 • 335
 • 0
Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KỸ THUẬT VI SINH VẬT part 4 docx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : SỞ THUYẾT VỀ KỸ THUẬT VI SINH VẬT part 4 docx

Cao đẳng - Đại học

... màût tảo i ưu kiãûn cho viãûc nghiãn cỉïu sinh trỉåíng v sinh l ca tãú bo vi khøn, màûc khạc ci thiãûn quạ trçnh sn xút sinh khä i vi sinh váût åí quy mä cäng nghiãûp Ni cáúy ténh âỉåüc coi hãû ... nhiãn åí mäüt mỉïc âäü no âọ cọ thãø cáúy chuưn tãú bo nhiãưu láưn vo m i trỉåìng dinh dỉåỵng må i Âån gin hån nãn âỉa liãn tủc m i trỉåìng dinh dỉåỵng må i vo bçnh ni cáúy vi khøn âäưng thå i ... trỉåíng v phạt triãøn ca vi khøn quạ trçnh ni cáúy liãn tủc Trong thỉûc tiãøn sn xút cáưn cung cáúp cho vi sinh váût nhỉỵng i ưu kiãûn äøn âënh âãø mäüt thå i gian di chụng váùn cọ thãø sinh trỉåíng...
 • 5
 • 386
 • 0
Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KỸ THUẬT VI SINH VẬT part 2 pps

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : SỞ THUYẾT VỀ KỸ THUẬT VI SINH VẬT part 2 pps

Cao đẳng - Đại học

... hảch náúm 1.3.3 Virut Virut thüc lo i sinh váût phi tãú bo, siãu hiãøn vi, mä i lo i virut chè chỉïa mäüt lo i axit nucleic Chụng chè k sinh bàõt büc cạc tãú bo säúng, dỉûa vo sỉû hiãûp tråü ca hãû ... sinh cháút vå i nhiãưu nhán, nhiãưu cå quan tỉí, nhiãưu enzim, nhiãưu axit nucleic Âáy l pháưn quút âënh sỉû tàng trỉåíng v sỉû phán nhạnh ca så i náúm Khi bo tỉí náúm r i vo i ưu kiãûn m i ... hai pháưn tỉång âỉång Mä i tãú bo cọ mäüt nhán Ráút nhiãưu lo i náúm men â âỉåüc ỉïng dủng räüng ri sn xút: bia, rỉåüu, nỉåïc gii khạt, sinh khä i, lipit náúm men, cạc enzim, mäüt säú axit, vitamin...
 • 6
 • 333
 • 0
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm tập 2 các quá trình và thiết bị truyền nhiệt phần 1 cơ sở lý thuyết về truyền nhiệt nguyễn tấn dũng pdf

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm tập 2 các quá trình và thiết bị truyền nhiệt phần 1 sở thuyết về truyền nhiệt nguyễn tấn dũng pdf

Cao đẳng - Đại học

... 4.2.1 Kh i nim v thit b trao i nhit 313 4.2.2 Phõn loi thit b trao i nhit 314 4.2.3 Tớnh toỏn thit b trao i nhit .315 4.2.3.1 S bin thiờn nhit theo din tớch trao i nhit ca thit b ... biờn: cho bit c im quỏ trỡnh nhit xy trờn biờn gii vt th, thụng thng s dng cỏc loi iu kin biờn sau: Loi 1: S dn vt rn cho bit quy lut bin i ca nhit ti mt im (hay mt mt) no ú theo th i gian Cú ngha: ... (1.3Ic) gi l phng trỡnh vi phõn dn nhit ca Fourier - Cỏc iu kin oTỡ tr gii bi toỏn: gii c bi toỏn (1.29), (1.30c), (1.30d) v (1.31c) thỡ cn phi gii hn xỏc nh ca chỳng, cú ngha cn phi cú cỏc iu...
 • 395
 • 431
 • 2
Phân lập, tuyển chọn và khảo sát các điều kiện nuôi cấy của chủng vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp cellulase để ứng dụng trong xử lý chất thải làng nghề sản xuất miến dong

Phân lập, tuyển chọn và khảo sát các điều kiện nuôi cấy của chủng vi sinh vật khả năng sinh tổng hợp cellulase để ứng dụng trong xử chất thải làng nghề sản xuất miến dong

Thạc sĩ - Cao học

... dịch Ethidium Bromide 0,5µg/ml 30-40’ - Quan sát: Gel soi đèn tử ngo i, DNA phát sáng nhờ liên kết v i Ethidium Bromide 2.5.4.Gi i trình tự Sản phẩm PCR tinh sau gi i trình tự v i cặp m i 518F ... v i giống vi khuẩn Cellulomonas, Cellovibrio, Pseudomonas, Sporosphytophaga, Bacillus Micrococcus nghiên cứu báo cáo gi i [18] Bacillus vi sinh vật phát mô tả giai đoạn đầu tiến trình phát triển ... vi sinh vật học cu i kỷ 19 Đây chi lớn v i gần 200 lo i vi khuẩn hiếu khí, hình que, khả sinh n i bào tử để chống chịu i u kiện bất thường m i trường sống Bacillus phân bố rộng r i hệ sinh...
 • 63
 • 703
 • 2
Vai trò của kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình)

Vai trò của kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình)

Internet Marketing

... nghiờn cu nhng ni dung lun v thc tin cú liờn quan n vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s vi gii hn khụng gian, thi gian nghiờn cu thc tin l trờn a bn tnh Th i Bỡnh giai on ... th, vai trũ ca i ng Kim sỏt viờn thi gian ti Vit Nam DANH MC TI LIU THAM KHO I Ti liu ting Vit Nguyn Ngc Anh (2006), S tay kin thc phỏp lut ca iu tra viờn, NXB T phỏp, H Ni Dng Thanh Biu (2007), ... hon thin h thng phỏp lut, c ch t chc, cỏc ch i ng i vi Kim sỏt viờn; to iu kin cho i ng Kim sỏt viờn cú th thc hin tt vai trũ ca mỡnh õy cng chớnh l hc viờn chn ti Vai trũ ca Kim sỏt viờn...
 • 16
 • 613
 • 1
Vai trò của kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái bình)

Vai trò của kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái bình)

Luật

... vi Kim sỏt viờn, thc hin nhim v c giao v chu trỏch nhim trc Kim sỏt viờn Th hai, mi quan h gia Kim sỏt viờn vi nhng ngi tin hnh t tng khỏc, ngi c giao mt s nhim v khỏc ngoi VKS Quỏ trỡnh gii ... nghiờn cu nhng ni dung lun v thc tin cú liờn quan n vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s vi gii hn khụng gian, thi gian nghiờn cu thc tin l trờn a bn tnh Th i Bỡnh giai on ... trỡnh tin hnh hot ng TTHS m i din trc tip l gia Kim sỏt viờn vi iu tra viờn, nhng ngi c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra ca cỏc c quan theo lut nh Mi quan h gia Kim sỏt viờn v iu tra viờn,...
 • 122
 • 400
 • 2
Mô phỏng và tối ưu hóa quá trình chuyển hóa biodiesel từ mỡ cá trên cơ sở ngôn ngữ lập trình matlab

Mô phỏng và tối ưu hóa quá trình chuyển hóa biodiesel từ mỡ cá trên sở ngôn ngữ lập trình matlab

Công nghệ - Môi trường

... nhiên liệu Nhiên liệu sinh học mở trang lĩnh vực nhiên liệu Ng i chức phụ gia tăng cường oxy cho q trình cháy, nhiên liệu sinh học thay nhiên liệu khống ngày cạn kiệt, nhiên liệu t i sinh Hiện ... caprilic 0.03 C10:0 Acid captic 0.01 C12:0 Acid lauric 0.18 C14:0 Acid miristic 0.89 C16:0 Acid panmitic 36.5 C16:1 Acid panmitoleic 0.16 C18:0 Acid stearic 4.49 C18:1 Acid oleic 40.45 C18:2 Acid ... i n / η / ki ,i =1÷9 số tốc độ phản ứng koi ,i =1÷9 số Arrhenius Ei ,i= 1÷9 lượng hoạt hóa phản ứng hóa học V i ki=koi*exp(-Ei/RT) Các giả thiết i u kiện cho mơ hình tốn: - Thiết bị phản ứng thiết...
 • 146
 • 758
 • 4
Nghiên cứu mô phỏng và khảo sát cảm biến áp suất kiểu áp trở chế tạo trên cơ sở công nghệ vi cơ điện tử (MEMS)

Nghiên cứu mô phỏng và khảo sát cảm biến áp suất kiểu áp trở chế tạo trên sở công nghệ vi điện tử (MEMS)

Kỹ thuật

... Chih-Tang Peng, Ji-Cheng Lin, Chun-Te Lin, Kuo-Ning Chiang, Analysis and Validation of sensing sensitivity of a piezoresistive pressure sensor, Department of Power Mechanical Engineering, National ... vật liệu silic đơn tinh thể, vật liệu sử dụng phổ biến linh kiện MEMS đặc biệt đặc tính áp i n trở Việc nghiên cứu MEMS cảm biến áp suất áp i n trở thực thiết kế mô dùng phần mềm ANSYS, sau khảo ... graphical representation of the piezoresistance coefficients, IEEE Trans, Electron devices, Vol ED-29, pp 64-70 S K Clark and K D Wise, Pressure sensitivity in anisotropically etched thindiaphragm pressure...
 • 4
 • 982
 • 7
Nghiên cứu mô phỏng và khảo sát cảm biến áp suất kiểu áp trở chế tạo trên cơ sở công nghệ vi cơ điện tử (MEMS)

Nghiên cứu mô phỏng và khảo sát cảm biến áp suất kiểu áp trở chế tạo trên sở công nghệ vi điện tử (MEMS)

Công nghệ - Môi trường

... Reactive Ion Etching Ăn mòn phản ứng ion 17 SEM Scanning Electron Microscope Kính hiển vi qt tia i n tử 18 SOI Silicon On Insulator Silic chất cách li 19 VI Virtual Instrument Dụng cụ ảo Communications ... lo i vật liệu lắng động nhƣ silic đa tinh thể silic nitride Trong hai trƣờng hợp lớp hy sinh bên dƣ i bị lo i bỏ Đ i v i màng silic, vật lịêu hy sinh silic dioxide sử dụng ăn mòn ƣớt để lo i bỏ nó, ... silic đƣợc l i dụng việc liên kết strain gauge silic v i màng cảm biến, nhƣng i u gần nhƣ khơng thỏa mãn cho thích ứng nhiệt kim lo i, lớp bám dính silic Trƣớc tiên màng vi đƣợc đƣa vào silic...
 • 110
 • 948
 • 4
Mô phỏng và tối ưu hóa quá trình chuyển hóa biodiesel từ mỡ cá trên cơ sở ngôn ngữ lập trình matlab

Mô phỏng và tối ưu hóa quá trình chuyển hóa biodiesel từ mỡ cá trên sở ngôn ngữ lập trình matlab

Công nghệ - Môi trường

... liệu sinh học thay nhiên liệu khoáng ngày cạn kiệt, nhiên liệu t i sinh Hiện nay, nhiên liệu sinh học chủ yếu biodiesel bioethanol Hai lo i nhiên liệu sinh học dùng phổ biến để pha chung nhiên ... Acid panmitic 36.5 C16:l Acid panmitoleic 0.16 C18:0 Acid stearic 4.49 C18:l Acid oleic 40.45 C18:2 Acid linoleic 15.62 C18:3 Acid linolenic 0.94 C20:0 Acid arachidic 0.38 C20:l Acid gadoleic ... triển mạnh dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề cần gi i như: nhiên liệu ngày cạn kiệt, nạn ô nhiễm m i trường khí th i động cơ, lò đ ốt công nghiệp ngày gia tăng i u đ i h i nhà khoa học ph i nghiên...
 • 118
 • 384
 • 0
Nghiên cứu mô phỏng và khảo sát cảm biến áp suất kiểu áp trở chế tạo trên cơ sở công nghệ vi cơ điện tử (MEMS)

Nghiên cứu mô phỏng và khảo sát cảm biến áp suất kiểu áp trở chế tạo trên sở công nghệ vi điện tử (MEMS)

Thạc sĩ - Cao học

... I, Petersen, K E (1998), Bulk micromachining of silicon, Proc.IEEE, 86, (8), 1536-1551 Liwei Lin, Huey-Chin Chu and Yen Wen Lu, A simulation program for sensitivity and linear of Piezoresistive ... sensing sensitivity of a piezoresistive pressure sensor, Department of Power Mechanical Engineering, National Tsing Hua university, Hsin Chu, Taiwan Erick V Thomson, Jacob Richter (2005), Piezoresistive ... tiên xin cảm ơn Thầy Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Vũ Ngọc Hùng tất thành viên nhóm MEMS viện ITIMS, Đ i Học Bách Khoa Hà N i, tin tưởng tạo i u kiện cho tiếp xúc, làm việc thú vị khảo sát thực nghiệm...
 • 12
 • 308
 • 0

Xem thêm