Tài liệu về " kiểm tra chiến lược " 11 kết quả

Quản Trị Chiến Lược

Quản Trị Chiến Lược

Chuyên ngành kinh tế

Chương 2 : Tầm nhìn, Sứ mạng, Mục tiêu CL & Trách nhiệm xã hội 2.1) Sáng tạo tầm nhìn chiến lược2.1.1) Khái niệm & Vai trò của tầm nhìn CL2.1.2) Các yêu cầu của tầm nhìn CL2.1.3) Phát triển tầm nhìn CL của DN2.2) Hoạch định sứ mạng kinh doanh của DN2.2.1) Khái niệm & vai trò sứ mạng KD2.2.2) Các đặc trưng & yêu cầu cơ bản của sứ mạng KD2.2.3) Nội dung của bản tuyên bố sứ mạng KD2.3) ...
 • 27
 • 215
 • 0

Chương 4 Phân tích môi trường bên trong & chẩn đoán DN

Chương 4 Phân tích môi trường bên trong & chẩn đoán DN

Chuyên ngành kinh tế

Chương 4Phân tích môi trường bên trong & Chẩn đoán DN4.1) Nhận dạng MTBT của DN trên cơ sở các nguồn lực4.1.1) Khái niệm & vai trò các nguồn lực trong DN4.1.2) Phân loại các nguồn lực.4.2) Quan trắc các nguồn lực bên trong của DN4.2.1) Phân tích các nguồn lực chức năng4.2.2) Phân tích mối quan hệ giữa các lĩnh vực chức năng4.3) Chẩn đoán DN & Phân tích chuỗi giá trị4.3.1) Khái niệm năng ...
 • 13
 • 711
 • 3

Chap5 phân tích tình thế CL & CL cạnh tranh

Chap5 phân tích tình thế CL & CL cạnh tranh

Chuyên ngành kinh tế

5.1) Phân tích tình thế chiến lược 5.1.1) Khái niệm và bản chất tình thế CL của DNTình thế CL có đặc điểm sau:Bản chất phức tạpKhông chắc chắnTác động đến các quyết định tác nghiệpĐòi hỏi giải pháp tổng thể (Bên trong & ngoài của DN)Cần thiết các thay đổi lớn trong dài hạn.
 • 29
 • 314
 • 0

Chương 6: Các loại hình chiến lược của doanh nghiệp

Chương 6: Các loại hình chiến lược của doanh nghiệp

Chuyên ngành kinh tế

6.1.1 Chiến lược cấp doanh nghiệpChiến lược cấp doanh nghiệp liên quan đến mục tiêu tổng thể và quy mô của doanh nghiệp để đáp ứng được những kỳ vọng của các cổ đông.Chiến lược cấp doanh nghiệp là một lời công bố về mục tiêu dài hạn, các định hướng phát triển của tổ chức. Công ty đã và đang và sẽ hoạt động trong ngành kinh doanh hoặc những ngành kinh doanh nào? . trị chiến lược ...
 • 45
 • 973
 • 1

Chương 7 Hoạch định tài chính chiến lược

Chương 7  Hoạch định tài chính chiến lược

Chuyên ngành kinh tế

Chương 7 Hoạch định tài chính chiến lược7.1) Quản trị giá trị cho cổ đông (Shareholder Value). 7.2) Phân tích chi phí cạnh tranh (Competitive-Cost Analysis).7.3) Phân tích các chỉ số tài chính (Financial Ratio Analysis).7.4) Hoạch định ngân quỹ chiến lược. . hiến lược Đại học Thương Mại 1 Quản Trị Chiến Lược Chương 7 Hoạch định tài chính chiến lược BM Quản trị c hiến lược Đại học Thương Mại ...
 • 23
 • 315
 • 0

Những vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi chiến lược

Những vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi chiến lược

Chuyên ngành kinh tế

Chương 8: Những vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi CL8.1) Khái niệm, bản chất và nhiệm vụ của thực thi chiến lược.8.1.1) Khái niệm và nội dung thực thi chiến lược của DN8.1.2) Quản trị các nhân tố ảnh hưởng đến thực thi chiến lược8.2) Quản trị các mục tiêu ngắn hạn và các chính sách triển khai chiến lược.8.2.1) Khái niệm & yêu cầu của các mục tiêu ngắn hạn8.2.2) Sự thống nhất giữa các ...
 • 25
 • 484
 • 0

Chương 9 Cấu trúc tổ chức thực thi chiến lược

Chương 9 Cấu trúc tổ chức thực thi chiến lược

Chuyên ngành kinh tế

Cấu trúc tổ chức thực thi chiến lược9.1) Khái niệm, vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi CL9.2) Một số nguyên lí cơ bản của cấu trúc tổ chức chiến lược9.3) Các loại hình cấu trúc tổ chức chiến lược chủ yếu 9.4) Cấu trúc tổ chức của tương lai . Cấu trúc tổ chức thực thi chiến lược 9. 1) Khái niệm, vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi CL 9. 2) Một số nguyên lí cơ bản của cấu trúc ...
 • 31
 • 943
 • 1

Chương 10 Văn hóa DN & Lãnh đạo CL trong thực thi CL

Chương 10  Văn hóa DN & Lãnh đạo CL trong thực thi CL

Chuyên ngành kinh tế

Chương X : Văn hoá và lãnh đạo DN10.1) Xây dựng văn hoá DN trong thực thi chiến lược10.1.1) Khái niệm, vai trò và phân loại VHDN. 10.1.2) Xây dựng VHDN thích ứng với yêu cầu thực thi CL10.2) Lãnh đạo chiến lược10.2.1) Khái niệm, sự cần thiết và thưc chất lãnh đạo CL10.2.2) Các nhà quản trị - nguồn lực lãnh đạo thực thi CL10.2.3) Khía cạnh tác nghiệp và tâm lí lãnh đạo chiến lược10.2.4) ...
 • 26
 • 278
 • 0

Chương 11 Kiểm tra & Đánh giá chiến lược

Chương 11 Kiểm tra & Đánh giá chiến lược

Chuyên ngành kinh tế

Kiểm tra & Đánh giá chiến lược11.1) Khái niệm, bản chất, quy trình đánh giá chiến lược11.1.1) Khái niệm, bản chất của đánh giá chiến lược11.1.2) Quy trình đánh giá chiến lược11.2) Khung đánh giá chiến lược11.2.1) Nội dung khung đánh giá chiến lược11.2.2) Đo lường kết quả thực thi chiến lược11.3) Các hệ thống thông tin và kiểm soát chiến lược11.4) Thiết lập kiểm tra chiến lược & các quy ...
 • 21
 • 3,752
 • 13

Chương 2: Tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Chương 2: Tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Chuyên ngành kinh tế

Chương 2: Tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp . thức tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ - Mô hình kết hợp: Ngoài bộ phận KTNB tại trung tâm, doanh nghiệp có thể tổ chức KTNB khu vực, chịu trách nhiệm trong. Ch­¬ng 2: Tæ chøc kiÓm to¸n néi bé trong doanh nghiÖp 2.1 Tæ chøc bé m¸y kiÓm to¸n néi bộ 2.2 Trình tự kiểm toán nội bộ 2.3 Báo cáo kiểm toán nội bộ Ebook.VCU
 • 73
 • 404
 • 0

Bài giảng Marketing manager - Chương 15: Kiểm tra marketing

Bài giảng Marketing manager - Chương 15: Kiểm tra marketing

Marketing

Tiến trình quản trị marketing bao gồm hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing. Kiểm tra marketing nhằm phát hiện những sai lệch giữa thực hiện với kế hoạch, xác định nguyên nhân gây nên sai lệch; trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp điều chỉnh nhằm đạt được mục tiêu kỳ vọng. Có 3 loại kiểm tra marketing: Kiểm tra kế hoạch năm, kiểm tra doanh lợi và kiểm tra chiến lược. Trong ...
 • 8
 • 20
 • 0