Tài liệu về " quy hoạch " 1 kết quả

Kỹ thuật trồng và chế biến cây đậu tương

Kỹ thuật trồng và chế biến cây đậu tương

Nông nghiệp

Kỹ thuật trồng và chế biến cây đậu tương. . pháp kỹ thuật thì hạt vẫn khá, màu hạt vẫn đẹp và năng suấtcũng khá cao.10PHần IKỹ THUậT TRồNG ĐậU TƯƠNGA. Cơ Sở SINH VậT HọC CủA CÂY ĐậU TơNgCây đậu. dựng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật gieo trồng chăm sóc thích hợp.Để giúp các bạn và bà con nông dân hiểu thêm về kỹ thuật trồng, sản xuất và chế biến
  • 49
  • 1,306
  • 12
1 2 3 >