Tài liệu về " mẫu công văn " 15 kết quả

MẪU DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

MẪU DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

Biểu mẫu

HUYỆN/quận:…………………… XÃ (phường/thị trấn):………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Mẫu số 01 DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ (Ban hành kèm theo Quyết . CÁC TRƯỜNG HỢP NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số: ./QĐ-BTP ngày . tháng . năm 2012) STT Mối quan hệ nuôi con nuôi thực tế Họ. hệ con nuôi 1 Nguồn gốc con nuôi 2 Lý ...
 • 2
 • 861
 • 0

MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI

MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI

Biểu mẫu

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Tên phương tiện: …..............................……….Số đăng ký : TTH - ...................... Tên chủ phương tiện: . DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Tên phương tiện: … ……….Số. 39 40 Tổng số hành khách: . người (bằng chữ: . người) Đại diện BQL Bến thuyền du lịch Người lập danh sách (Ký, ghi
 • 2
 • 1,536
 • 12

MẪU ĐỀ ÁN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

MẪU ĐỀ ÁN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

Biểu mẫu

Mẫu: 6. Đề án thực hiện hoạt động đối ngoại TÊN ĐƠN VỊ -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------……., ngày tháng… năm 20… ĐỀ ÁN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 1. Bối cảnh 2. . ---------------- ……., ngày tháng… năm 20… ĐỀ ÁN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 1. Bối cảnh 2. Danh nghĩa 3. Mục đích 4. Yêu cầu 5. Nội dung hoạt động 6. Thành phần. Mẫu: 6. Đề án thực ...
 • 1
 • 638
 • 1

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Biểu mẫu

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) (1) (2) ____________ Số:............/............. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM . phép thi công (công trình thi t yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác); (3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, . ...
 • 3
 • 349
 • 0

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT NÚT GIAO, ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG TỈNH

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT NÚT GIAO, ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG TỈNH

Biểu mẫu

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT NÚT GIAO, ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG TỈNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) (1) (2) -------Số: ............./............ CỘNG . 201 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT NÚT GIAO ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG TỈNH Chấp thuận xây dựng (…3…) Kính gửi: ……………(4)…………………. - Căn cứ Nghị. ...
 • 3
 • 736
 • 0

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Đơn từ

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CÁU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) (1) (2) . MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CÁU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (Ban hành. 201 ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ...
 • 2
 • 214
 • 0

MẪU đơn đề NGHỊ hỗ trợ chi phí tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt

MẪU đơn đề NGHỊ hỗ trợ chi phí tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt

Đơn từ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ chi phí tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận . Hạnh phúc ------------------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ chi phí tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động Kính gửi: Ủy ban nhân. dỡ lò gạch thủ ...
 • 1
 • 2,702
 • 4

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Đơn từ

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) (1) (2) -------Số: . MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (Ban hành. NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU ...
 • 2
 • 1,544
 • 2

MẪU giảm số lượng đăng ký tín phiếu

MẪU giảm số lượng đăng ký tín phiếu

Biểu mẫu

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Mẫu 05/TP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /VSD-ĐK V/v Giảm số lượng đăng ký tín phiếu Hà Nội, ngày tháng năm Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội . tại: Số lượng tín phiếu điều chỉnh giảm: Tổng giá trị tín phiếu điều chỉnh giảm: Số lượng tín phiếu đăng ký còn lại: Tổng giá trị tín phiếu đăng ký còn. giảm số lượng đăng ký ...
 • 1
 • 294
 • 0

MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Biểu mẫu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 798/QĐ-BHXH ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) Mẫu số: 01/TNPAKN PHIẾU TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ 1. Thông tin về cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị: Tên cá nhân, tổ chức . Giám đốc BHXH Việt Nam) Mẫu số: 01/TNPAKN PHIẾU TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ 1. Thông tin về cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị: Tên cá nhân, tổ chức. Thời gian ...
 • 1
 • 2,555
 • 10

MẪU HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ CC,VC

MẪU HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ CC,VC

Biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ----------------- SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Cơ quan, đơn vị:…………………………………………………… .NĂM………….. HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ GIAO NHẬN . ----------------- SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Cơ quan, đơn vị:…………………………………………………… NĂM………… HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ CC,VC (Ban hành. chuyển giao hồ sơ ký tên. 10. Ghi chú: ...
 • 5
 • 12,088
 • 35

MẪU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN (6 tháng, năm)

MẪU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN (6 tháng, năm)

Biểu mẫu

Biểu số: 20b Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN (6 tháng, . QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN (6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân …………………… Đơn vị nhận báo cáo:. ...
 • 5
 • 360
 • 1

MẪU MẪU BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ CÓ MỆNH GIÁ

MẪU MẪU BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ CÓ MỆNH GIÁ

Biểu mẫu

MẪU BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ CÓ MỆNH GIÁ (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn vị thu: … Mã số thuế: BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ . Hạnh phúc BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ IN SẴN MỆNH GIÁ Mẫu số: … Ký hiệu: …. Số: …. - Tên loại phí, lệ phí: ……………… - Số tiền: (in sẵn mệnh giá bằng số). (in sẵn ...
 • 1
 • 3,285
 • 18

MẪU PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

MẪU PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thủ tục hành chính

PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1237/QĐ-BHXH ngày 18/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Mã số hồ sơ CCVC:………. ………., ngày…..tháng…..năm….. 1. Họ và tên trên hồ sơ: . PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1237/QĐ-BHXH ngày 18/9/2012. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Mã số hồ sơ CCVC:………. ………., ngày… ...
 • 1
 • 280
 • 0

Tài liệu tham khảo mẫu Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Tài liệu tham khảo mẫu Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Biểu mẫu

Tài liệu tham khảo mẫu Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) . … đăng ký quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 14. Chủ nhiệm nhiệm vụ (Ghi rõ họ tên, học hàm học vị và ký) 15. Xác nhận của tổ chức chủ trì nhiệm. PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC ...
 • 3
 • 511
 • 0
< 1 2 3 4 >