Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Cầu 75 “ doc

82 469 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2014, 07:20

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHUYÊN ĐỀ TỐTNGHIỆPBỘ GIO DỤC V ĐO TOTRƯỜNG ĐI HỌC KHOA Báo cáo tốt nghiệpĐề tài:Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệuquả sử dụng vốn tại Công ty xây dựngCầu 75 “.141NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHUYÊN ĐỀ TỐTNGHIỆPMỤC LỤC14 1LỜI NÓI ĐẦU 5CHƯƠNG I: 7NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐNHIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 7I VỐN VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: 7I.1./ Khái niệm về vốn: 7I.2./ Tầm quan trọng của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh : 9I.2.1./Về mặt pháp lý: 9I.2.2./Về kinh tế: 10I.3./ Đặc trưng của vốn: 10I.4./Phân loại vốn: 12I.4.1./Căn cứ theo nguồn hình thành vốn: 12a./ Vốn chủ sở hữu: 12b./Vốn vay : 12I.4.2./ Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn: 13a./Nguồn vốn thường xuyên: 13b.Nguồn vốn tạm thời: 13I.4.3./ Căn cứ vào phạm vi nguồn hình thành: 13a./ Nguồn vốn bên trong nội bộ doanh nghiệp : 13b./ Nguồn vốn hình thành từ ngoài doanh nghiệp: 14I.4.4.Căn cứ vào công dụng kinh tế của vốn : 14a./ Vốn cố định: 14b./ Vốn lưu động : 14I.5./ Cơ cấu vốn : 15I.5.1./ Cơ cấu vốn cố định: 15I.5.2./Cơ cấu vốn lưu động: 15II./ Các nguồn huy động vốn: 15II.1./Tự cung ứng: 15II.1.1.Khấu hao tài sản cố định: 16II.1.2./ Tích luỹ tái đầu tư: 16II.2./ Các phương thức cung ứng từ bên ngoài: 17II.2.1./Cung ứng vốn từ ngân sách Nhà Nước: 17II.2.2./ Gọi hùn vốn qua phát hành cổ phiếu: 17II.2.3.Vay vốn bằng phát hành trái phiếu trên thị trường vốn : 18II.2.4./ Vay vốn từ ngân hàng thương mại: 18II.2.5./Tín dụng thương mại từ các nhà cung cấp: 19II.2.6.Tín dụng thuê mua (leasing): 20II.2.7./ Vốn liên doanh, liên kết: 21II.2.8./Cung ứng từ sự kết hợp cung và tư trong XD cơ sở hạ tầng (phương thức BOT): 22II.2.9./Nguồn vốn nước ngoài đầu tư trực tiếp (FDI): 22II.2.10./ Nguồn vốn ODA: 22III.Hiệu quả sử dụng vốn và ý nghĩa của nó đối với doanh nghiệp: 23III.1.Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn: 23III.2./ Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty : 24III.2.1./Phương pháp so sánh: 24III.2.2./Phương pháp phân tích tỷ lệ: 25III.3./ Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: 25IV. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn : 272NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHUYÊN ĐỀ TỐTNGHIỆPIV.1. Các chỉ tiêu đánh giá chung: 27IV.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 28IV.2.1.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động : 28IV.2.2./ Sức sinh lời của vốn lưu động : 28IV.2.3./ Số vòng quay của vốn lưu động : 28IV.2.4./ Độ dài bình quân một lần luân chuyển: 29IV.2.5./Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động (K): 29IV.3.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định: 29IV.3.1./Hiệu quả sử dụng vốn cố định : 29IV.3.2./ Tỷ suất lợi nhuận cố định : 29V./ Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn : 30IV.1.Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm : 30IV.2.Lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn vốn : 31 IV.3.Tổ chức và quản lý tốt quá trình kinh doanh : 31IV.4. Mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh : 32IV.5.Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh : 33V.Những nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: 33V.1. Nhân tố bên ngoài : 33V.2.Nhân tố bên trong : 34Chu kỳ sản xuất kinh doanh : 34CHƯƠNG II: 36PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CẦU 75 36I./TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY: 36I.1./ Quá trình hình thành và phát triển: 36I.2./ Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh : 38I.3./ Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty : 40I.3.1./ Cơ cấu tổ chức : 40 +./ Nguồn lực lao động hiện nay của Công ty : 41I.3.2./ Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban : 41I.4./ Đặc điểm về lao động: 44I.5./ Đặc điểm về nguyên vật liệu: 46I.5.1./ Cung cấp các loại nguyên vật liệu chủ yếu: 46I.5.2./ Công ty đảm bảo nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất: 46I.5.3./ Công ty xây dựng cầu 75 đảm bảo việc mua sắm nguyên vật liệu 47a./ Nguyên vật liệu dự trữ 47b./ Nguyên vật liệu cần dùng 48I.6./ Đặc điểm về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị: 50I.7./ Đặc điểm về thị trường, cạnh tranh: 51I.7.1./ Đặc điểm về thị trường : 51I.7.2./ Đặc điểm về tình hình cạnh tranh : 51I.7.3./ Đặc điểm về kỹ thuật công nghệ của công ty : 51II./ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty xây dựng cầu 75: 53II.1./ Tình hình sử dụng vốn của Công ty: 53II.1.1./ Cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh và sự biến động: 53II.1.2./ Cơ cấu vốn cố định : 56 Nguồn vốn cố định : 56II.1.3. /Cơ cấu vốn lưu động : 57II.1.4./Cơ cấu vốn theo nguồn: 57a./Nguồn vốn do ngân sách nhà nước : 57b./Vốn tự bổ sung : 58c./Tín dụng dài hạn : 58d./ Nợ tích luỹ: 59II.2./ Kết quả sản xuất kinh doanh: 59II.3./ Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty xây dựng Cầu 75 : 60II.3.1./ Hiệu quả sử dụng vốn cố định : 603NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHUYÊN ĐỀ TỐTNGHIỆPII.3.2./ Hiệu quả sử dụng vốn lưu động: 62Hệ số thanh toán: 64III./ Đánh giá những kết quả đã đạt được : 65III.1./ Những kết quả đạt được: 65III.1.2. Khấu hao tài sản cố định: 65III.1.3./ Đáp ứng nhu cầu về vốn: 65III.1.4./ Kết quả kinh doanh : 65III.2./ Hạn chế và nguyên nhân : 66III.2.1./ Trong quá trình sử dụng tài sản cố định : 66III.2.2./ Trong quá trình sử dụng vốn lưu động : 66CHƯƠNG III. 68MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐNCÔNG TY XÂY DỰNG CẦU 75 68I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THỜI GIAN TỚI 68I.1./ Nhiệm vụ chính năm 2004 : 68I.2./ Kế hoạch thực hiện năm 2004: 69TT 70HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 70NĂM 2003 70II./ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CẦU 75 : 71II.1./ Về vốn cố định: 71II.1.1./ p dụng hình thức thuê tài chính: 71II.1.2./ Hoàn thiện công tác khấu hao và sử dụng hiệu quả quỹ khấu hao tài sản cố định : 72II.1.3./ Nâng cao hoạt động đầu tư đổi mới tài sản cố định : 73II.2./ Về vốn lưu động: 74II.2.1./ Xác định lượng vốn lưu động hợp lý cho năm kê hoạch : 74II.2.2./ Nâng cao năng lực thu hồi nợ : 74Ii.2.3./ Giảm thiểu giá trị sản xuất kinh dở dang, hàng tồn kho: 76II.2.4.2./ Kéo dài thời gian chậm trả các khoản phải trả và tăng thời gian các khoản phải thu: 77III. Một số giải pháp khác: 77III.1./Đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề : 77III.2./Mở rộng thị trường, tăng cường tìm kiếm các công trình: 78III.3./Bảo toàn và phát triển vốn: 78KẾT LUẬN 80TÀI LIỆU THAM KHẢO 814NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHUYÊN ĐỀ TỐTNGHIỆPLỜI NÓI ĐẦUVốn là một yếu tố quan trọng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp. Là chìa khoá, là điều kiện tiền đề cho các doanh nghiệp thực hiệncác mục tiêu kinh tế của mình là lợi nhuận, lợi thế và an toàn.Trong nền kinh tế kế hoạch tập trung chúng ta chưa đánh giá hết được vai tròthiết yếu của nó nên dẫn đến hiện tượng sử dụng vốn còn nhiều hạn chế, các doanhnghiệp Nhà Nước hoạt động trong cơ chế này được bao tiêu cung ứng, chính vì thếhiệu quả sử dụng vốn không được chú ý đến, do đó không mang lại hiệu quả, làmlãng phí nguồn nhân lực .Hiện nay, đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với việc chuyển dịchcơ chế quản lý kinh doanh đó là việc mở rộng quyền tự chủ, giao vốn cho cácdoanh nghiệp tự quản lý và sử dụng theo hướng lời ăn, lỗ thì chịu. Bên cạnh đónước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế, các doanh nghiệp đang đối mặt vớicạnh tranh gay gắt, mọi doanh nghiệp đều thấy rõ điều này, Nhà Nước và doanhnghiệp cùng bắt tay nhau hội nhập. Điều này đã tạo cơ hội và thách thức cho cácdoanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Bên cạnh những doanh nghiệpnăng động, sớm thích nghi với cơ chế thị trường đã sử dụng vốnhiệu quả cònnhững doanh nghiệp khó khăn trong tình trạng sử dụng vốnhiệu quả nguồnvốn. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn không còn là khái niệm mới mẻ,nhưng nó luôn được đặt ra trong suốt quá trình hoạt động của mình.Công ty xây dựng Cầu 75 – Thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trìnhGiao thông 8 là một trong những doanh nghiệp nhà nước thành công trong ngànhxây dựng và luôn khảng định: Làm thế nào để sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồnvốn kinh doanh. Chính vì lẽ đó, trong thời gian thực tập tại công ty em quyết địnhchọn đề tài:“ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Cầu 75 “.5NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHUYÊN ĐỀ TỐTNGHIỆPPhạm vi nghiên cứu của đề tài chủ yếu đề cập đến hiệu quả sử dụng vốn,nâng cao công tác đầu tư và phát triển của doanh nghiệp, chuyên đề có sử dụngphương pháp thống kê phân tích kinh doanh phục vụ cho công tác phân tích các chỉtiêu hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh.Nội dung chủ yếu của chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận được chialàm ba chương :Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về vốnhiệu quả sử dụng vốn.Chương II: Phân tích tình hình thực tế về hiệu quả sử dụng vốn củaCông ty xây dựng Cầu 75 .Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn củaCông ty xây dựng Cầu 75 Chuyên đề này được hoàn thành, song đây là một vấn đề khó mà thời giannghiên cứu lại có hạn, do vậy không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong sựgóp ý của các thầy cô giáo trong khoa Quản trị khinh doanh của trường mà đặc biệtlà sự quan tâm , giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn GVC. Nguyễn Thị Thảo và Banlãnh đạo Công ty xây dựng Cầu 75 .Hà Nội , ngày 16 tháng 04 năm 2004.6NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHUYÊN ĐỀ TỐTNGHIỆPCHƯƠNG I:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN V HIỆU QUẢ SỬ DỤNGVỐNI VỐN VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:I.1./ Khái niệm về vốn:Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nàomuốn tồn tại và phát triển được đều cần phải có nguồn tài chính đủ mạnh, đây làmột trong ba yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động củamình, nhiều quan niệm về vốn, như:Vốn là một khối lượng tiền tệ nào đó được ném vào lưu thông nhằm mụcđích kiếm lời, tiền đó được sử dụng muôn hình muôn vẻ. Nhưng suy cho cùng là đểmua sắm tư liệu sản xuất và trả công cho người lao động, nhằm hoàn thành côngviệc sản xuất kinh doanh hay dịch vụ nào đó với mục đích là thu về số tiền lớn hơnban đầu. Do đó vốn mang lại giá trị thặng dư cho doanh nghiệp. Quan điểm này đãchỉ rõ mục tiêu của quản lý là sử dụng vốn, nhưng lại mang tính trừu tượng, hạnchế về ý nghĩa đối với hạch toán và phân tích quản lý và sử dụng vốn của doanhnghiệpTheo nghĩa hẹp thì: vốn là tiềm lực tài chính của mỗi cá nhân, mỗi doanhnghiệp, mỗi quốc gia.7NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHUYÊN ĐỀ TỐTNGHIỆPTheo nghĩa rộng thì: vốn bao gồm toàn bộ các yếu tố kinh tế được bố trí đểsản xuất hàng hoá, dịch vụ như tài sản hữu hình, tài sản vô hình, các kiến thứckinh tế, kỹ thuật của doanh nghiệp được tích luỹ, sự khéo léo về trình độ quản lývà tác nghiệp của các cán bộ điều hành, cùng đội ngũ cán bộ công nhân viêntrong doanh nghiệp, uy tín của doanh nghiệp. Quan điểm này có ý nghĩa quantrọng trong việc khai thác đầy đủ hiệu quả của vốn trong nền kinh tế thị trường.Tuy nhiên, việc xác định vốn theo quan điểm này rất khó khăn phức tạp nhất là khinước ta trình độ quản lý kinh tế còn chưa caopháp luật chưa hoàn chỉnh.Theo quan điểm của Mác thì: vốn (tư bản) không phải là vật, là tư liệu sảnxuất, không phải là phạm trù vĩnh viễn. Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dưbằng cách bóc lột lao động làm thuê. Để tiến hành sản xuất, nhà tư bản ứng tiền ramua tư liệu sản xuất và sức lao động, nghĩa là tạo ra các yếu tố của quá trình sảnxuất. Các yếu tố này có vai trò khác nhau trong việc tạo ra giá trị thặng dư. Mácchia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến. Tư bản bất biến là bộ phận tưbản tồn tại dưới hình thức tư liệu sản xuất (máy móc, thiết bị, nhà xưởng,…) màgiá trị của nó được chuyển nguyên vẹn vào sản phẩm. Còn tư bản khả biến là bộphận tư bản tồn tại dưới hình thức lao động, trong quá trình sản xuất thay đổi vềlượng, tăng lên do sức lao động của hàng hoá tăng.Theo David Begg, Stenley Ficher, Rudiger Darubused trong cuốn (Kinh tếhọc) thì: vốn hiện vật là giá trị của hàng hoá đã sản xuất được sử dụng để tạo rahàng hoá và dịch vụ khác. Ngoài ra còn có vốn tài chính. Bản thân vốnmột hànghoá nhưng được tiếp tục sử dụng vào sản xuất kinh doanh tiếp theo. Quan điểm nàyđã cho thấy nguồn gốc hình thành vốn và trạng thái biểu hiện của vốn, nhưng hạn chếcơ bản là chưa cho thấy mục đích của việc sử dụng vốn.Một số nhà kinh tế học khác lại cho rằng: Vốn có nghĩa là phần lượng sảnphẩm tạm thời phải hi sinh cho tiêu dùng hiện tại của nhà đầu tư, để đẩy mạnh sảnxuất tiêu dùng trong tương lai. Quan điểm này chủ yếu phản ánh động cơ về đầutư nhiều hơn là nguồn vốn và biểu hiện của nguồn vốn. Do vậy quan điểm nàycũng không đáp ứng được nhu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng như phântích vốn.8NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHUYÊN ĐỀ TỐTNGHIỆPCó thể thấy, các quan điểm khác nhau về vốn ở trên, một mặt thể hiện đượcvai trò tác dụng trong điều kiện lịch sử cụ thể với các yêu cầu, mục đích nghiêncứu cụ thể. Mặt khác, trong cơ chế thị trường hiện nay, đứng trên phương diệnhạch toán và quản lý, các quan điểm đó chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu vềquản lý đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Trên cơ sở phân tích các quan điểm về vốn ở trên, khái niệm cần thể hiệnđược các vấn đề sau đây: - Nguồn gốc sâu xa của vốn kinh doanh là một bộ phận của thu nhập quốc dânđược tái đầu tư, để phân biệt với vốn đất đai, vốn nhân lực.- Trong trạng thái của vốn kinh doanh tham gia vào quá trình sản xuất kinhdoanh là tài sản vật chất (tài sản cố định và tài sản dự trữ) và tài sản tài chính (tiềnmặt gửi ngân hàng, các tín phiếu, các chứng khoán…) là cơ sở để ra các biện phápquản lý vốn kinh doanh của doanh nghiệp một cách có hiệu quả.- Phải thể hiện được mục đích sử dụng vốn đó là tìm kiếm các lợi ích kinh tế,lợi ích xã hội mà vốn đem lại, vấn đề này sẽ định hướng cho quá trình quản lý kinhtế nói chung, quản lý vốn doanh nghiệp nói riêng.Từ những vấn đề nói trên,có thể nói quan niệm về vốn là: phần thu nhậpquốc dân dưới dạng tài sản vật chất và tài chính được cá nhân, các doanhnghiệp bỏ ra để tiến hành sản xuất kinh doanh nhằm mục đích tối đa hoá lợiích. I.2./ Tầm quan trọng của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh :Trong nền kinh tế thị trường, mọi vận hành kinh tế đều được tiền tệ hoá, dovậy bất kỳ một quá trình sản xuất kinh doanh nào dù bất cứ cấp độ nào, gia đình,doanh nghiệp hay quốc gia luôn cần một lượng vốn nhất định dưới dạng tiền tệ, tàinguyên đã được khai thác, bản quyền phát…Vốn là điều kiện tiền đề quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Vốn là cơ sở xác lập địa vị pháp lý của doanh nghiệp, vốn đảm bảo cho sản xuấtkinh doanh của doanh nghiệp theo mục tiêu đã định.I.2.1./Về mặt pháp lý:9NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHUYÊN ĐỀ TỐTNGHIỆPMỗi doanh nghiệp khi muốn thành lập thì điều kiện đầu tiên là doanh nghiệpđó phải có một lượng vốn nhất định, lượng vốn đó tối thiểu phải bằng lượng vốnpháp định (lượng vốn tối thiểu mà pháp luật quy định cho từng loại doanh nghiệp)khi đó địa vị pháp lý mới được công nhận. Ngược lại, việc thành lập doanh nghiệpkhông thể thực hiện được. Trường hợp trong quá trình hoạt động kinh doanh, vốncủa doanh nghiệp không đạt điều kiện mà pháp luật quy định, doanh nghiệp sẽ chấmdứt hoạt động như phá sản, sát nhập vào doanh nghiệp khác… Như vậy, vốn đượcxem là một trong những cơ sở quan trọng nhất để đảm bảo sự tồn tại tư cách phápnhân của một doanh nghiệp trước pháp luật .I.2.2./Về kinh tế:Trong hoạt động sản xuất kinh doanh vốn là mạch máu của doanh nghiệpquyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vốn không những đảm bảo khảnăng mua sắm máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ phục vụ cho quá trình sảnxuất mà còn đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn ra một cách liên tục, thườngxuyên.Vốn là yếu tố quyết định đến mở rộng phạm vi hoạt động của doanh nghiệp.Để có thể tiến hành tái sản xuất mở rộng thì sau một chu kỳ kinh doanh vốn củadoanh nghiệp phải sinh lời, tức là hoạt động kinh doanh phải có lãi đảm bảo chodoanh nghiệp được bảo toàn và phát triển. Đó là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tụcđầu tư sản xuất, thâm nhập vào thị trường tiềm năng từ đó mở rộng thị trường tiêuthụ, nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thương trường.Nhận thức được vai trò quan trọng của vốn như vậy thì doanh nghiệp mới cóthể sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả hơn và luôn tìm cách nâng cao hiệu quả sử dụngvốn.I.3./ Đặc trưng của vốn:10[...]... cầu cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm…doanh nghiệp phải có vốn trong khi đó vốn của doanh nghiệp chỉ có hạn vì vậy nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là rất cần thiết 26 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ TỐT Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp cho doanh nghiệp đạt được mục tiêu tăng giá trị tài sản của chủ sở hữu và các mục tiêu khác của doanh nghiệp. .. việc sử dụng vốn Tuy nhiên, điều này dễ dẫn đến việc sử dụng vốn kém hiệu quả Huy động vốn từ bên ngoài tạo cho doanh nghiệp có cơ cấu tài chính linh hoạt Do doanh nghiệp phải trả một khoản chi phí sử dụng vốn nên doanh nghiệp phải cố gắng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Chính vì thế, doanh nghiệp có thể vay vốn từ bên ngoài để làm tăng nội lực vốn bên trong I.4.4.Căn cứ vào công dụng kinh tế của vốn. .. tiêu hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động được xác định bằng cách so sánh giữa kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận … với số vốn cố định, vốn lưu động để đạt được kết quả đó Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh cao nhất khi bỏ vốn vào kinh doanh ít nhưng thu được kết quả cao nhất Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tức là đi tìm biện pháp làm cho chi phí về vốn cho... từng yếu tố của quá trình sản xuất +./ Quản lý tài sản cố định, vốn cố định : Để nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ, vốn cố định các doanh nghiệp phải tổ chức tốt việc sử dụng TSCĐ, bao gồm: 31 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ TỐT - Bố trí dây truyền sản xuất hợp lý, khai thác hết công suất thiết kế và nâng cao được hiệu suất công tác của mấy, thiết bị, sử dụng triệt để diện tích sản xuất, giảm... thu công nghệ mới, khả năng sáng tạo, ý thức giữ gìn tài sản Nếu lao động có trình độ cao, tay nghề cao thì máy móc thiết bị được sử dụng tốt, năng suất lao động tăng Tuy nhiên để phát huy tiềm năng lao động doanh nghiệp phải có biện pháp khuyến khích lợi ích vật chất cũng như trách nhiệm một cách công bằng 35 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ TỐT CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN... giá hiệu quả sử dụng vốn cố định: IV.3.1. /Hiệu quả sử dụng vốn cố định : Phản ánh một đồng vốn tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu hoặc giá trị sản lượng Hiệu suất sử dụng vốn cố định = Doanh thu (giá trị tổng sản lượng)  Vốn cố định bình quân trong kỳ IV.3.2./ Tỷ suất lợi nhuận cố định : Phản ánh một đồng vốn cố định tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng Lợi nhuận 29 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG... toàn tài chính Đây là vấn đề có ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn giúp cho doanh nghiệp nâng cao khả năng huy động các nguồn vốn tài trợ dễ dàng hơn, khả năng thanh toán của doanh nghiệp được bảo toàn, doanh nghiệp có đủ nguồn lực để khắc phục những khó khăn và rủi ro trong kinh doanh Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao. .. dài doanh nghiệp sẽ có một gánh nặng là ứ đọng vốn và trả lãi cho các khoản cho vay phải trả  Kỹ thuật sản xuất : 34 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ TỐT Các đặc điểm về kỹ thuật tác động với một số chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả sử dụng TSCĐ như hệ số sử dụng thời gian, công suất…nếu kỹ thuật công nghệ lạc hậu doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm,... doanh nghiệp Vì vậy, khi phân tích hiệu quả sử dụng vốn, bên cạnh việc đánh giá đúng mức biến động của lợi nhuận còn phải đánh giá bằng số tương đối thông qua việc so sánh giữa tổng số lợi nhuận trong kỳ với số vốn sử dụng để sinh ra lợi nhuận đó IV.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động IV.2.1 .Hiệu quả sử dụng vốn lưu động : Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn lưu động của doanh nghiệp. .. doanh bình quân 27 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ TỐT Chỉ tiêu mức sản xuất của vốn kinh doanh hay còn gọi là hiệu xuất sử dụng vốn, phản ánh cứ một đồng vốn bình quân bỏ vào kinh doanh trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng giá trị sản lượng hoặc doanh thu thuần Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn càng cao Chỉ tiêu mức sinh lời của vốn kinh doanh: Mức sinh lời vốn kinh doanh Lợi . nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Cầu 75 “. 5NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHUYÊN ĐỀ TỐTNGHIỆPPhạm vi nghiên cứu của đề tài chủ. quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty xây dựng Cầu 75 : 60II.3.1./ Hiệu quả sử dụng vốn cố định : 603NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHUYÊN ĐỀ TỐTNGHIỆPII.3.2./
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Cầu 75 “ doc, Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Cầu 75 “ doc, Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Cầu 75 “ doc, I VỐN VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:, II./ Các nguồn huy động vốn:, III.Hiệu quả sử dụng vốn và ý nghĩa của nó đối với doanh nghiệp:, Hv: hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp, IV. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn :, Vốn cố định bình quân, V./ Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn :, V.Những nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:, PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CẦU 75, I./TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY:, +./ Nguồn lực lao động hiện nay của Công ty :, b./ Nguyên vật liệu cần dùng., Bê tông 20 x 20, II./ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty xây dựng cầu 75:, d./ Nợ tích luỹ:, Hệ số thanh toán:, III./ Đánh giá những kết quả đã đạt được :, I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THỜI GIAN TỚI, Hạng mục công Trình, II./ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CẦU 75 :, III. Một số giải pháp khác:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn