Kế toán thu mua nguyên vật liệu và dự trữ nguyên vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng.doc

71 821 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2012, 16:30

Kế toán thu mua nguyên vật liệu và dự trữ nguyên vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng.doc Đề bài Xí nghiệp may Thăng Long hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp khai thờng xuyên tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ. Phơng pháp tính giá vốn hàng xuất kho là phơng pháp bình quân cả kỳ dự trữ. Hoạt động của xí nghiệp trong tháng 2 năm 2004. ( Chỉ hạch toán tiêu thụ trong nớc ).A Số d đầu kỳ các tàI khoản:TK Tên tàI khoản D nợ D có111 Tiền mặt 329.640.000112 Tiền gửi ngân hàng 952.000.000131 Phải thu của khách hàng 181.900.000138 Các khoản phải thu khác 81.462.033141 Tạm ứng 14.300.000142 Chi phí trả trớc 16.345.000152 Nguyên liệu vật liệu 11.830.000153 Công cụ, dụng cụ 23.750.000154 Chi phí sản xuất kinh doanh DD 39.457.967155 Thành phẩm 18.115.000211 TSCĐ hữu hình 1.835.600.000214 Khấu hao TSCĐ 19.163.319311 Vay ngắn hạn 142.800.000331 Phải trả ngời bán 42.960.000333 Thuế các khoản phải nộp NN 13.630.000334 Phải trả công nhân viên 26.890.000338 Phải trả phải nộp khác 29.860.000341 Vay dàI hạn 891.900.000411 Nguồn vốn kinh doanh 1.010.583.681414 Quĩ đầu t phát triển 462.664.663421 Lợi nhuận chơa phân phối 670.000.000441 Phải thu nội bộ khác 193.948.337Cộng 3.504.400.000 3.504.400.000B số d chi tiết các tàI khoản * TK 131: Phải thu của khách hàngM kháchã Tên khách D nợKT Công ty XNK Khánh Thành 56.700.000BL Công ty TNHH Bảo Long 91.282.000PĐ Công ty Phơng Đông 33.918.000*TK 331: Phải trả cho ngời bán1M kháchã Tên khách D cóNL Công ty TNHH Nhật Linh 12.080.000NK Công ty XNK Ngọc Khánh 17.000.000ML Công ty Mai Linh 13.880.000 *TK 152: Nguyên liệu, vật liệuM sốã Loại vật liệu ĐVT Số lợng Thành tiềnKC Khuy chỏm Cái 900 270.000VI VảI cotton M 1400 11.200.000LT Lỡi trai Cái 800 360.000 *TK 155: Thành phẩmM sốã Tên thành phẩm ĐVT Số lợng Thành tiềnVH. 212 Mũ lỡi trai Chiếc 300 3.060.000MA .234 Mũ lỡi trai Chiếc 400 4.520.000TG .198 Mũ lỡi trai Chiếc 250 2.875.000HVM.753 Mũ lỡi trai Chiếc 200 2.060.000TH .2412 Mũ lỡi trai Chiếc 500 5.600.000* TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang phân bổ cho 3 sản phẩmM sốã Tên thành phẩm Số tiềnMA.234 Mũ lỡi trai 13.627.289TG.198 Mũ lỡi trai 15.649.923HVM.753 Mũ lỡi trai 10.180.000C các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ;1.Phiếu nhập kho số 311, ngày 1/2. Hoá đơn GTGT số 455645, xí nghiệp nhập kho vải của công ty Bình Minh. Đơn giá cha có thuế VAT 10%. Xí nghiệp cha thanh toán tiền hàng.Tên NVL ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiềnVải cotton m 3.300 8.000 26.400.0002.Phiếu nhập kho số 312, ngày 2/2. Hoá đơn GTGT số579898, xí nghiệp nhập kho lỡi trai của công ty Hoàng Gia. Đơn giá cha thuế VAT 10%. Xí nghiệp cha thanh toán tiền hàng.2Tên NVL ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiềnLỡi trai Cái 17.400 450 7.830.0003.Phiếu xuất kho số 411, ngày 2/2. Xuất vải cotton cho phân xởng sản xuất:- Mũ MA.234: 1.100 m- Mũ TG.198:1.100 m- Mũ HVM.753: 1.000 m.4.Phiếu nhập kho số 313, ngày 4/2. Hoá đơn GTGT số113325. Xí nghiệp mua hàng của công ty Phơng Nam, đơn giá cha có thuế VAT 10%, cha thanh toán tiền hàng.Tên NVL ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiềnKhoá Cái 17.800 250 4.450.0005.Phiếu nhập kho số 314, ngày 5/2. Hoá đơn GTGT số656733. Xí nghiệp mua hàng của công ty Đài Bắc, đã thanh toán tiền hàng bằng tiền mặt. Đơn giá cha có thuế VAT 10%. Phiếu chi số 510Tên NVL ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiềnKhuy chỏm Cái 17.500 300 5.250.0006.Phiếu xuất kho số 412, ngày 6/2, xuất kho lỡi trai cho phân xởng sản xuất:- Mũ MA.234: 6.300 cái- Mũ TG.198: 6.100 cái- Mũ HVM.753: 4.700 cái.7.Phiếu nhập kho số 315, ngày 7/2.Hoá đơn GTGT số 513212. Xí nghiệp mua hàng của công ty Nam Cờng, tiền hàng cha thanh toán. Đơn giá cha có thuế VAT 10%.Tên NVL ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiềnMác Cái 17.600 150 2.640.0008.Phiếu chi tiền mặt số 511 ngày 7/2, xí nghiệp trả tiền cho công ty Bình Minh số tiền là 29.040.000 đ. 9.Phiếu xuất kho số 413 ngày 7/2, xuất khoá cho phân xởng sản xuất:- Mũ MA.234: 6.200 cái- Mũ TG.198: 6.050 cái- Mũ HVM.753: 4.900 cái.10.Phiếu chi tiền số 512 ngày 8/2, trả tền cho công ty Hoàng Gia số tiền là:8.316.000 đ.311.Phiếu nhập kho số 316 ngày 8/2. Hoá đơn GTGT số545443. Xí nghiệp mua hàng của công ty Châu Long. Đơn giá cha thuế VAT 10%. Xí nghiệp đã thanh toán bằng tiền mặt. Phiếu chi số 513.Tên NVL ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiềnNẹp nhựa Cái 17.450 200 3.490.00012.Phiếu nhập kho số 317, ngày 9/2. Hoá đơn GTGT số177869. Xí nghiệp mua hàng của công ty Phong Phú cha thanh toán tiền hàng. Đơn giá cha có thuế VAT 10%.Tên NVL ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiềnChỉ đen kg 150 119.000 17.850.000Chỉ trắng kg 200 120.000 24.000.00013.Phiếu xuất kho số 414 ngày 9/2, xuất khuy chỏm cho phân xởng sản xuất:- Mũ MA.234: 6.220 cái- Mũ TG.198: 6.150 cái- Mũ HVM.753: 4.750 cái.14.Phiếu chi tiền số 514 ngày 10/2, xí nghiệp trả tiền cho công ty Phơng Nam số tiền là 4.895.000 đ.15.Phiếu xuất kho số 415 ngày 10/2, xuất kho mác cho phân xởng sản xuất:- Mũ MA.234: 6.250 cái- Mũ TG.198: 6.120 cái- Mũ HVM.753: 4.800 cái.16.Phiếu chi tiền số 515 ngày 11/2, trả tiền cho công ty Nam Cờng số tiền là 2.904.000 đ.17.Phiếu nhập kho số 318, ngày 11/2. Hoá đơn GTGT số 798232. Xí nghiệp mua hàng của công ty bao bì Long Nguyên đã thanh toán tiền hàng. Đơn giá cha có thuế VAT 10%.Phiếu chi số 516Tên NVL ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiềnThùng catton Cái 2.500 4.500 11.250.000Túi nilon kg 2.100 3.500 6.300.000Băng dán Cuộn 327.00018.Phiếu xuất kho số 416 ngày 12/2, xuất nẹp nhựa cho phân xởng sản xuất:- Mũ MA.234: 6.300 cái- Mũ TG.198: 6.000 cái- Mũ HVM.753: 4.400 cái.419.Phiếu xuất kho số 417 ngày 12/2, xuất kho chỉ cho phân xởng sản xuất:+ Chỉ đen:- Mũ MA.234: 40 kg- Mũ TG.198: 22 kg+ Chỉ trắng:- Mũ HVM.753: 65 kg.20.Phiếu nhập kho số 319 ngày 13/2. Hoá đơn GTGT số 355479. Xí nghiệp mua hàng của công ty xăng dầu Petrolimex.Đơn giá cha có thuế VAT 10%. Xí nghiệp cha trả tiền.Tên NVL ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiềnXăng lít 5.500 5.900 32.450.00021.Phiếu xuất kho số 418 ngày 13/2 nguyên vật liệu phụ cho sản xuất sản phẩm:- Mũ MA.234: 87.000 đ- Mũ TG.198: 65.000 đ- Mũ HVM.753: 59.000 đ.22.Phiếu xuất kho số 419 ngày 13/2, xuất kho bao bì cho phân xởng sản xuất:+ Thùng catton:- Mũ MA.234: 500 cái- Mũ TG.198: 350 cái+ Túi nilon:- Mũ HVM.753: 700 kg.23.Phiếu chi tiền số 517 trả tiền cho công ty Phong Phú số tiền là:46.035.000đNgày 14/224.Phiếu xuất kho số 420 ngàu 14/2, xuất xăng cho phân xơng sản xuất:- Mũ MA.234: 2.300 lít- Mũ TG.198: 2.000 lít- Mũ HVM.753: 1.200 lít.26.Tính ra tiền lơng phải trả công nhân viên trong tháng. Ngày 15/2:+ CNTTSX:- Mũ MA.234: 22.180.000- Mũ TG.198: 18.600.000- Mũ HVM.753: 16.590.000.+ Bộ phận quản lý phân xởng: 9.760.000 ( đợc phân bổ theo tiền lơng của công nhân trực tiếp sản xuất ).27.Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỉ lệ qui định ( 25% ).528.Trích khấu hao ở bộ phận sản xuất:- Mũ MA.234: 18.332.542- Mũ TG.198: 12.960.000- Mũ HVM.753: 10.419.42029.Các chi phí khác ở bộ phận quản lý phân xởng. Phiếu chi số 518, hoá đơn thuế GTGT số 652347, cha thuế VAT 10%. Ngày 15/2.- Mũ MA.234: 11.923.000- Mũ TG.198: 10.593.000- Mũ HVM.753: 9.631.00030.Ngày 15/2, tổng tiền điện , nớc, điện thoại ở bộ phận sản xuất ( thuế VAT 10%. Phiếu chi số 519- Mũ MA.234: 18.860.900- Mũ TG.198: 17.362.700- Mũ HVM.753: 16.232.40031.Phiếu nhập kho số 320, ngày 16/2 nhập kho từ bộ phận sản xuất:- Mũ MA.234: 6.100 chiếc- Mũ TG.198: 5.900 chiếc- Mũ HVM.753: 4.000 chiếc.32. Xí nghiệp mua máy thêu dàn của công ty TNHH Hoàng Tú, Hoá đơn GTGT số 689812, tỉ lệ khấu hao 14%. Giá mua thoả thuận cha thuế VAT 10% là 35.000.000. Chi phí lắp đặt, vận chuyển cha thuế 10% là 1.500.000. Tất cả đã trả bằng tiền mặt ngày 16/2, phiếu chi số 518. Biên bản giao nhân số 2833.Phiếu thu tiền số 611 ngày 17/2, xí nghiệp thu tiền nợ của khách hàng từ đầu tháng:- Công ty NK Khánh Thành: 56.700.000- Công ty TNHH Bảo Long: 91.282.000- Công ty Phơng Đông: 33.918.00034.Ngày 18/2,Trích khấu hao TSCĐ tại bộ phân bán hàng bộ phận quản lý doanh nghiệp:- Bộ phận bán hàng: 1.462.570- Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 3.792.40635.Ngày 19/2, hoá đơn bán hàng số 231948. Phiếu xuất kho số 421, bán cho công ty Minh Sơn ( đơn giá cha thuế VAT 10% ). Xí nghiệp đã thu đợc tiền hàng theo phiếu thu số 612.Tên TP ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiềnMũ MA.234 Chiếc 1.200 30.000 36.000.000Mũ TG.198 Chiếc 1.250 29.000 36.250.000636.Phiếu xuât kho số 422 điều chuyển từ kho của xí nghiệp sang kho đại lý số 891 Lý Thờng Kiệt ngày 19/2.Tên TP ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiềnMũ MA.234 Chiếc 2.900 30.000 87.000.000Mũ HVM.753 Chiếc 1.780 32.000 56.960.00037.Chi tạm ứng lơng cho công nhân viên, phiếu chi số 520 ngày 20/2:- Bộ phận bán hàng: 9.929.300- Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 7.464.200.38.Phiếu chi tiền số 521 ngày 20/2, trả tiền cho công ty xăng dầu Petrolimex, số tiền là 35.695.000 đ.39.Ngày 21/2, chi phí vận chuyển hàng hoá đem tiêu thụ , xí nghiệp đã chi trả bằng tiền mặt theo phiếu chi số 522 số tiền là 2.610.000.40.Công ty Minh Sơn trả lai 720 chiếc mũ MA.234 850 chiếc mũ TG.198 do may sai qui cách, xí nghiệp đã kiểm nhận nhập kho đủ theo phiếu nhập kho số 321, xí nghiệp đã trả bằng tiền mặt theo phiếu chi số 523 ngày 22/2.41.Báo cáo bán hàng của cơ sở đại lý, đại lý đã thanh toán tiền hàng cho xí nghiệp bằng tiền mặt sau khi trừ 3% hoa hồng đợc hởng. Phiếu thu số 613 ngày 23/2.42.Hoá đơn bán hàng số 231949, xí nghiệp bán hàng cho công ty Tuấn Việt (hoá đơn cha có thuế VAT 10% ). Phiếu xuất kho số 423, khách hàng cha thanh toán. Ngày 23/2.Tên TP ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiềnMũ TG.198 Chiếc 1.000 29.000 29.000.000Mũ HVM.753 Chiếc 1.300 32.000 41.600.00043.Phiếu chi tiền số 524 ngày 24/2, xuất tiền mặt gửi vào ngân hàng số tiền là 138.000.000 đ.44.Phiếu thu tiền số 614 ngày 24/2 thu tiền của công ty Tuấn Việt số tiền là 77.660.000 đ.45.Hoá đơn bán hàng số 231950, phiếu xuất kho số 424, xí nghiệp bán hàng cho công ty Hải Bình cha thu đợc tiền ( đơn giá cha có thuế VAT 10%).Ngày 25/2.7Tên TP ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiềnMũ VH.212 Chiếc 300 20.000 6.000.000Mũ TG.198 Chiếc 2.200 29.000 63.800.00046.Hoá đơn bán hàng số 231951 ngày 26/2, phiếu xuất kho số 425, bán hàng cho công ty Phơng Đông , công ty ứng trớc một nửa số tiền , số còn lại nợ (đơn giá cha có thuế VAT 10% ).Phiếu thu số 615Tên TP ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiềnMũ TH.2412 Chiếc 500 21.500 10.750.000Mũ MA.234 Chiếc 2.000 30.000 60.000.00047.Phiếu thu tiền số 616, công ty Hải Bình thanh toán tiền hàng cho xí nghiệp số tiền là 76.780.000 đ. Ngày 27/248.Ngày 28/2 công ty Phong Trang ứng trớc một nửa tiền hàng cho xí nghiệp để mua hàng , đơn giá cha thuế VAT 10%, phiếu thu số 617.Tên TP ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiềnMũ TG.198 Chiếc 1.200 29.000 34.800.000Mũ HVM.753 Chiếc 1.350 32.000 43.200.000 49.Công ty Phơng Đông thanh toán nốt số tiền còn nợ bằng tiền mặt , phiếu thu số 617. Ngày 28/2.50.Phiếu thu tiền mặt số 618 ngày 29/2, cửa hàng Phong Trang sau khi kiểm tra nhận đủ hàng đã thanh toán nốt số tiền còn nợ . Hoá đơn GTGT số 231952, phiếu xuất kho số 426.Định khoản1. Nợ TK 152(vải): 26.400.000 Nợ TK 133: 2.640.000Có TK 331( Bình Minh): 29.040.0002. Nợ TK 152( lỡi trai): 7.830.000 Nợ TK 133: 783.000Có TK 331( Hoàng Gia): 8.613.0003.Nợ TK 621: 25.600.000- Mũ MA.234: 8.800.000- Mũ TG.198: 8.800.000- Mũ HVM.753: 8.000.000Có TK 152( vải):25.600.0004.Nợ TK 152( khoá): 4.450.0008 Nợ TK 133: 445.000Có TK 331( Phơng Nam): 4.895.0005.Nợ TK 152( khuy chỏm):5.250.000 Nợ TK 133: 525.000Có TK 111( Đài Bắc): 5.775.0006. Nợ TK 621: 7.695.000- Mũ MA.234: 2.835.000- Mũ TG.198: 2.745.000- Mũ HVM753: 2.115.000Có TK 152( Lỡi trai): 7.695.0007. Nợ TK 152( Mác): 2.640.000 Nợ TK 133: 264.000Có TK 331(Nam Cờng):2.904.0008. Nợ TK 331(Bình Minh): 29.040.000 Có TK 111: 29.040.0009. Nợ TK 627: 4.287.500- Mũ MA.234: 1.550.000- Mũ TG.198: 1.512.500- Mũ HVM.753: 1.225.000Có TK 152( Khoá): 4.287.50010. Nợ TK 331(Hoàng Gia): 8.613.000Có TK 111: 8.613.00011. Nợ TK 152(Nẹp nhựa): 3.490.000 Nợ TK 133: 349.000Có TK 111(Châu Long): 3.839.00012. Nợ TK 152(Chỉ): 41.850.000- Chỉ trắng: 24.000.000- Chỉ đen:17.850.000 Nợ TK 133: 4.185.000Có TK 331( Phong Phú): 46.035.00013. Nợ TK 627: 5.136.000- Mũ MA.234: 1.866.000- Mũ TG.198: 1.845.000- Mũ HVM.753: 1.425.000Có TK 152( Khuy chỏm): 5.136.00014. Nợ TK 331(Phơng Nam): 4.895.0009Có TK 111: 4.895.00015. Nợ TK 627: 2.575.500- Mũ MA.234: 937.000- Mũ TG.198: 918.000- Mũ HVM.753: 720.000Có TK 152(Mác): 2.575.00016.Nợ TK 331(Nam Cờng): 2.904.000 Có TK 111: 2.904.00017. Nợ TK 153(Bao bì): 17.787.000 Nợ TK 133: 889.350Có TK 111(Long Nguyên): 18.676.35018. Nợ TK 627: 3.340.000- Mũ MA.234: 1.260.000- Mũ TG.198: 1.200.000- Mũ HVM.753: 880.000Có TK 152(Nẹp nhựa): 3.340.00019. Nợ TK 627: 15.178.000- Mũ MA.234: 4.760.000- Mũ TG.198: 2.618.000- Mũ HVM.753: 7.800.000Có TK 152(Chỉ): 15.178.00020. Nợ TK 152(xăng): 32.450.000 Nợ TK 133: 3.245.000 Có TK 331(Petrolimex): 35.695.00021. Nợ TK 627: 211.000- Mũ MA.234: 87.000- Mũ TG.198: 65.000- Mũ HVM.753: 59.000Có TK 152: 211.00022. Nợ TK 627: 5.925.000- Mũ MA.134: 2.250.000- Mũ TG.198: 1.575.000- Mũ HVM.753: 2.100.000Có TK 153(Bao bì): 5.925.00023. Nợ TK 331(Phong Phú): 46.035.000Có TK 111: 46.035.00024. Nợ TK 627: 32.450.00010[...]... TSCĐ 66.130.257 dàn 25 Phần II: kế toán thu mua nguyên vật liệu dự trữ nguyên vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng Kế toán theo dõi tình hình nhập xuất tồn nguyên vật liệu bằng TK 1522 Khi xuất kho vật liệu kế toán viết phiếu xuất kho, xí nghiệp sử dụng phơng pháp tính gía xuất khgo nguyên vật liệu là phơng pháp cả kì dự trữ Đơn giá thực tế Giá thực tế tồn ĐK + giá thực tế nhập TK bình quân =... 46.966.938 Kế toán trởng 24 Sổ TSCĐ Ghi tăng TSCĐ Chứng từ NT N Số 28 NT Nớc Tên TSCĐ SX 16/2 Máy thêu VN Tháng năm đa vào sử dụng 2/2004 Ghi giảm Khấu hao TSCĐ Nguyên giá TSCĐ Khấu hao năm Mức TL% kế hoạch 35.000.000 10% TSCĐ Số KH trích Luỹ kế số KH các năm trớc hoặc ghi giảm chuyển sang TSCĐ 19.163.319 46.966.938 Giá trị còn lại của TSCĐ 66.130.257 dàn 25 Phần II: kế toán thu mua nguyên vật liệu dự trữ. .. 3.769.507.772 21 Phần I :kế toán tscđ chi phí tscđ TSCĐ của xí nghiệp bao gồm các loại máy may, máy thêu, các thiết bị chuyên ding, nhà xởng, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp Mức khấu hao trích hàng năm dựa vào nguyên giá TSCĐ thời gian của tài sản đó Hàng tháng căn cứ vào tỉ lệ khấu hao đa đợc cấp trên phê duyệt đối với từng loại TSCĐ để tính ra mức khấu hao hàng tháng Nguyên giá TSCĐ... 39.723.000 31 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá Tên vật liệu: vải cotton Chứng từ Số Ngày 311 411 Diễn giải TK ĐƯ 1/2 NK vải của côg ty Bình 331 2/2 Minh Xuất vải cho PXSX 621 Tên Kho: NVL TàI khoản: 152 Trang số :01 Đơn vị tính: mét Đơn Nhập Lợng Tiền giá 8.000 3.300 Xuất Lợng Tồn Tiền Lợng 1.400 Tiền 11.200.000 1.500 12.000.000 26.400.000 3.200 25.600.000 32 Tên vật liệu: Lỡi trai Chứng... lợng tồn ĐK + Số lợng nhập TK Giá thực tế xuất kho = Số lợng vật liệu XK x Đơn giá thực tế bình quân Nhập kho có ở các nghiệp vụ: 1,2,4,,5,7,11,12,17,20 Xuất kho có ở các nghiệp vụ: 3,6,9,13,15,18,19,21,22,24 Ví dụ: ở nghiệp vụ 1 Vật liệu : Vải cotton Tồn ĐK: 1.400 m, giá thực tế tồn ĐK: 11.200.000 Nhập trong kì: 3.300 m, giá thực tế nhập trong kì: 26.400.000 11.200.000 + 26.400.000 Đơn giá thực tế... 12 tháng Nghiệp vụ 32: Mua một dàn máy thêu giá cha thu 35.000.000 đ Trong tháng 2,máy móc thiết bị của xí nghiệp có nguyên giá là: 989.937.120, tỉ lệ khấu hao là 14% 989.937.120 Mức khấu hao hàng tháng = x 14% = 11.549.266 12 Khi tính dợc mức khấu hao hàng tháng ta lập bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, lập chứng từ ghi sổ, sau đó ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ rồi vào sổ TSCĐ 22 Bảng phân... Số hiệu TK Thành tiền Nợ Có 621 152 33.295.000 627 152 63.177.500 96.473.000 Kế toán trởng Số: 05 Ngày 29/2/2004 ĐVT: Đồng Số hiệu TK Nợ Có 627 153 Thành tiền 5.925.000 5.925.000 Kế toán trởng Bảng nhập xuất tồn nguyên vật liệu 30 stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tên nvl đvt Nhập Xuất Tồn Vải Lỡi trai Khoá Khuy chỏm Mác Nẹp nhựa Chỉ đen Chỉ trắng Xăng Thùng carton Túi nilon Băng dán Cộng m Cái Cái Cái... công ty Đài Bắc 316 8/2 NK Nẹp nhựa 3.839.000 3.490.000 349.000 của công ty Châu Long 318 11/2 NK bao bì của 18.676.350 17.787.000 889.350 công ty bao bì Long Nguyên (Thu VAT 5%) 28.290.350 8.740.000 17.787.000 1.763.350 Ngời lập biểu Phụ trách kế toán 27 Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại Ngày 13/2/2004 Loại chứng từ gốc: Phiếu nhập kho Số: 02 ĐVT: Đồng Chứng từ Nội dung nghiệp vụ Ghi có TK 331 kinh... trách kế toán Chứng từ ghi sổ Số : 04 29 CG- HN Chứng từ Số Ngày 03 14/2 03 14/2 Diễn giải Xuất NVL chính cho PXSX Xuất NVL phụ cho PXSX Cộng Kèm theo Chứng từ gốc Ngời lập XN Mũ XK CG- HN Chứng từ Số Ngày 13/2 Chứng từ ghi sổ Diễn giải Xuất kho bao bì cho PXSX Cộng Kèm theo Chứng từ gốc Ngời lập Ngày 29/2/2004 ĐVT: Đồng Số hiệu TK Thành tiền Nợ Có 621 152 33.295.000 627 152 63.177.500 96.473.000 Kế toán. .. 7.080.000 Có TK 152(xăng): 32.450.000 26.Nợ TK 622: 57.370.000 - Mũ MA.234: 22.180.000 - Mũ TG.198:18.600.000 - Mũ HVM.753: 16.590.000 Nợ TK 627: 9.760.000 Có TK 334: 67.130.000 Phân bổ chi phí sản xuất chung theo chi phí nhân công trực tiếp 22.180.000 - Mũ MA.234 = - = 3.773.345 57.370.000 18.600.000 - Mũ TG.198 = - = 3.164.302 57.370.000 16.590.000 - Mũ HVM.753 = = 2.822.353 . Phải thu của khách hàng 181.900.000138 Các khoản phải thu khác 81.462.033141 Tạm ứng 14.300.000142 Chi phí trả trớc 16.345.000152 Nguyên liệu vật liệu. Khánh 17.000.000ML Công ty Mai Linh 13.880.000 *TK 152: Nguyên liệu, vật liệuM sốã Loại vật liệu ĐVT Số lợng Thành tiềnKC Khuy chỏm Cái 900 270.000VI
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán thu mua nguyên vật liệu và dự trữ nguyên vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng.doc, Kế toán thu mua nguyên vật liệu và dự trữ nguyên vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng.doc, Kế toán thu mua nguyên vật liệu và dự trữ nguyên vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng.doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn