Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệmhoá họcL U Y Ệ N T H I Đ Ạ I H Ọ C

61 997 28
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2014, 16:49

TS. PHẠM NGỌC SƠN Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm ho¸ häc L U Y N T H I Đ I H C Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc Lời nói đầu Cuốn Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hoá học - Luyện thi đại học cung cấp cho các em hệ thống các phương pháp mới để giải các bài tập trắc nghiệm hoá học trong chương trình THPT một cách ngắn gọn, khoa học và chính xác. Nội dung cuốn sách gồm 10 phương pháp giải nhanh với hệ thống các ví vụ minh họa cùng hướng dẫn giải chi tiết. Nội dung các bài tập hoá học phong phú, đa dạng, cập nhật. Tác giả hi vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp cho bạn đọc hiểu được bản chất các phương pháp giải toán, để có thể xử lí linh hoạt và chính xác các bài toán hoá học, nhằm đạt kết quả cao trong các kì thi. Quá trình biên soạn không tránh khỏi thiếu sót, tác giả rất mong nhận được những góp ý xây dựng của bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau. Xin trân trọng cảm ơn ! TÁC GIẢ 1. PHƢƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƢỢNG 1. Nguyên tắc Xét phản ứng A + B  C + D ta có ; mA + mB = mC + mD Một số dạng thƣờng gặp : - Hỗn hợp oxit tác dụng với axit tạo muối: MO + HCl, H2SO4 loãng moxit + maxit = mmuối + mnước Trong đó số mol nước được tính theo axit. - Hỗn hợp oxit tác dụng CO, C hoặc H2 : 2 2 2oxit CO,C,H ran CO ,H Om m m m   Trong đó số mol CO2, H2O được tính theo CO, C và H2 - Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit giải phóng H2. mkim loại + maxit = mmuối + mH2 số mol H2 = 2HCl = H2SO4 - Hỗn hợp muối cacbonat tác dụng với axit mmuối (1) + maxit = mmuối + mH2O + mCO2 2. Các ví dụ minh hoạ Ví dụ 1: (2007 - Khối A) Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là A. 6,81 gam. B. 4,81 gam. C. 3,81 gam. D. 5,81 gam. Hƣớng dẫn Fe2O3 + 3H2SO4  Fe2(SO4)3 + 3H2O (1) MgO + H2SO4  MgSO4 + H2O (2) ZnO + H2SO4  ZnSO4 + H2O (3) Theo các pt hoá học (1, 2, 3): 2HOn= 24H SOn= 0,50,1 = 0,05 (mol) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: m hh muối khan = 2,81 + 980,05 – 180,05 = 6,81 (g). Ví dụ 2: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 gam chất A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với H2 là 20,4. Giá trị của m là A. 105,6. B. 35,2. C. 52,8. D. 70,4. Hƣớng dẫn Các phương trình hoá học của phản ứng khử oxit sắt có thể có: 3Fe2O3 + CO 0t 2Fe3O4 + CO2 (1) Fe3O4 + CO 0t 3FeO + CO2 (2) FeO + CO 0t Fe + CO2 (3) Nhận xét: Chất rắn A có thể gồm 3 chất Fe, FeO, Fe3O4 hoặc ít hơn, điều quan trọng là số mol CO phản ứng bao giờ cũng bằng số mol CO2 tạo thành Gọi x là số mol CO2 tạo thành Bn = 11,222,4 = 0,5 (mol) 44x + 28(0,5 – x) = 0,520,42 = 20,4  x = 0,4 (mol) Do đó COnphản ứng = 0,4 (mol) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: m = Am + 2COm– COm = 64 + 440,4 – 280,4 = 70,4 (g). Ví dụ 3: Hoà tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp 2 kim loại bằng dung dịch HCl thu được dung dịch A và khí B. Cô cạn dung dịch A thì được 5,71 gam muối khan. Tính thể tích khí B (đo đktc). Hƣớng dẫn Gọi 2 kim loại đã cho là X và Y 2X + 2m HCl  2XClm + m H2 (1) 2Y + 2n HCl  2YCln + n H2 (2) Theo (1, 2): HCln = 22Hn Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 5 + 36,522Hn= 5,71 + 22Hn  2Hn= 0,01 (mol) Vậy 2HV(đktc) = 0,0122,4 = 0,224 (l). Ví dụ 4: (2009 - Khối A)Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là A. 101,68 gam. B. 88,20 gam. C. 101,48 gam. D. 97,80 gam. Hƣớng dẫn 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2 (1) Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2 (2) Từ (1, 2): 24H SOn= 2Hn= 2,2422,4 = 0,1 (mol)  24dd H SOm= 98 0,1 10010 = 98 (g) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: dd msau phản ứng = hh m+ 24dd H SOm– 2Hm = 3,68 + 98 – 20,1 = 101,48 (g). Ví dụ 5. Cho từ từ một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 nung nóng, kết thúc phản ứng thu được 64g sắt, khí đi ra gồm CO và CO2 cho sục qua dung dịch Ca(OH)2 dư được 40g kết tủa. Vậy m có giá trị là A. 70,4g B. 74g C. 47g D. 104g Lời giải : Khí đi ra sau phản ứng gồm CO2 và CO dư cho đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư : CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O 0,4 (mol) 4,010040(mol) Sơ đồ phản ứng: FeO Fe2O3 + CO  Fe + CO2 Fe3O4 28.0,4 + m = 64 + 44.0,4  m = 70,4g Ví dụ 6. Người ta cho từ từ luồng khí H2 đi qua một ống sứ đựng 5,44 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, CuO nung nóng, kết thúc phản ứng thu được m gam hỗn hợp chất rắn A và 1,62 gam H2O. Vậy m có giá trị là A. 4g B. 5g C. 4,5g D. 3,4g Lời giải : 22H H On n 0, 09 (mol) Sơ đồ phản ứng: FeO H2 + Fe2O3  A + H2O Fe3O4 CuO 0,09.2 + 5,44 = m + 1,62  m = 4g Ví dụ 7. Cho 35g hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản ứng thu được 59,1g kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dd thu được m(g) muối clorua. Vậy m có giá trị là A. 38,3g B. 22,6g C. 26,6g D. 6,26g Lời giải : Sơ đồ phản ứng: 2323Na COK CO + BaCl2  BaCO3 + NaClKCl 23BaCl BaCOn n 0,3 (mol) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:    2hh BaClm m m mdd m = 35 + 0,3.208 – 59,1 = 38,3 (g) Ví dụ 8. Cho 4,48g hỗn hợp Na2SO4, K2SO4, (NH4)2SO4 tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch Ba(NO3)2 0,1M . Kết thúc phản ứng thu được kết tủa A và dung dịch B. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m(g) muối nitrat. Vậy m có giá trị là A. 5,32g B. 5,23g C. 5,26g D. 6,25g Lời giải : Sơ đồ phản ứng: Na2SO4 NaNO3 K2SO4 + Ba(NO3)2  BaSO4 + KNO3 (NH4)2SO4 NH4NO3 3 2 4Ba(NO ) BaSOn n 0,03 (mol);     BB4,48 7,83 6,99 m m 5,32 (g) Ví dụ 9. Hoà tan 2,57g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng thu được 1,456 lít khí X (đktc), 1,28g chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được m gam muối khan, m có giá trị là A. 7,53g B. 3,25g C. 5,79g D. 5,58g Lời giải: Sơ đồ phản ứng : CuMgAl + H2SO4  42 4 3MgSOAl (SO ) + Cu + H2      24(Al Mg)SOm m m (2,57 1,28) 0,065.96 7,53 (g) Ví dụ 9. Hoà tan hoàn toàn 3,72g hỗn hợp 2 kim loại A, B trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 1,344 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan có khối lượng là A. 7,12g B. 7,98g C. 3,42g D. 6,12g Lời giải : Theo phương trình điện li :   H Cl1,344n n 2. 0,12(mol)22,4 mmuối = mKL + Clm= 3,72 + 0,12.35,5 = 7,98 (g) Ví dụ 10. Nung m gam hỗn hợp A gồm 2 muối MgCO3 và CaCO3 cho đến khi không còn khí thoát ra thu được 3,52g chất rắn B và khí C. Cho toàn bộ khí C hấp thụ hết bởi 2 lít dung dịch Ba(OH)2 thu được 7,88g kết tủa. Đun nóng dung dịch lại thấy tạo thành thêm 3,94g kết tủa nữa. Nếu các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì m có giá trị là A. 7,44g B. 7,40g C. 7,04g D. 4,74g Lời giải: m = mB + 2COm CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O 2CO2 + Ba(OH)2  Ba(HCO3)2 m = 3,52 + (7,88 3,942. ).44 7,04197 197(g) 2. PHƢƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỐ 1. Nguyên tắc Tổng số mol nguyên tử của một nguyên tố trước và sau phản ứng luôn bằng nhau. Tính số mol nguyên tử của một nguyên tố : nnguyên tử A = x.nX = (số nguyên tử A trong X).số mol X ví dụ : nO = 4.nH2SO4 2. Các ví dụ minh hoạ Ví dụ 1: (2007 - Khối A) Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là A. 0,04. B. 0,075. C. 0,12. D. 0,06. Hướng dẫn Sơ đồ phản ứng: 3HNO2 4 32224Fe (SO )FeS NO H OCu SCuSO    2FeS2  Fe2(SO4)3 0,12  0,06 Cu2S  2CuSO4 a  2a Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố đối với S, ta có: 20,12 + a = 30,06 + 2a  a = 0,06 (mol). Ví dụ 2: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là A. 1,120. B. 0,896. C. 0,448. D. 0,224. (Trích đề thi TSCĐ năm 2008 - Khối A, B) Hướng dẫn Sơ đồ phản ứng: 23CuOFe O + CO 0t CO2 (X) + hỗn hợp rắn CO2 + Ca(OH)2 dư  CaCO3 + H2O Áp dụng sự bảo toàn số mol đối với nguyên tố C: Cntrong CO = Cn2trong CO= Cn3trong CaCO  Cntrong CO = 3CaCOn=4100= 0,04 (mol) Vậy V = 0,0422,4 = 0,896 (l). Ví dụ 3: Hoà tan hỗn hợp X gồm 0,2 mol Fe và 0,1 mol Fe2O3 vào dung dịch HCl dư được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. Lọc kết tủa, rửa sạch đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn Z. Giá trị của m là A. 16,0. B. 24,0. C. 28,8. D. 32,0. Hướng dẫn Sơ đồ các phản ứng: 23FeXFe O HCl23FeClYFeCl NaOH23Fe(OH)Fe(OH)0t Z (Fe2O3) Áp dụng sự bảo toàn số mol đối với nguyên tố Fe: Fentrong Z = Fentrong X = 23Fe Fe On 2n= 0,2 + 2.0,1 = 0,4 (mol)  23Fe Ontrong Z = 12Fentrong Z = 0,2 (mol) Vậy m = 0,2160 = 32,0 (g). Ví dụ 4: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là A. 57 ml. B. 50 ml. C. 75 ml. D. 90 ml. (Trích đề thi TSĐH năm 2008 - Khối A) Hướng dẫn MgX CuAl2 O 23MgOY CuOAl O MgO + 2HCl  MgCl2 + H2O (1) CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O (2) Al2O3 + 6HCl  2AlCl3 + 3H2O (3) Ta có Om/ hhY = 3,33 – 2,13 = 1,2 (g) hay On/ hhY = 1,216 = 0,075 (mol) Theo (1, 2, 3): HCln= 2On/ hhY = 20,075 = 0,15 (mol) Vậy dd HClV = 0,152 = 0,075 (l) = 75 (ml). Ví dụ 5: Cho một mẩu Na để lâu trong không khí, bị chuyển hoá thành hỗn hợp rắn X gồm Na, Na2O, NaOH, Na2CO3. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X bằng H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được dung dịch Y. Làm bay hơi nước từ từ thu được 8,05 gam tinh thể Na2SO4.10H2O. Khối lượng mẩu Na là A. 0,575 gam. B. 1,15 gam. C. 2,3 gam. D. 1,725 gam. Hướng dẫn Na kk223Na ONaOHXNa CONa24H SOdd Y (dd Na2SO4)  Na2SO4.10H2O Ta có 2 4 2Na SO .10H On= 8,05322 = 0,025 (mol)  Nancủa mẩu Na = Nantrong tinh thể = 22 4 2Na SO .10H On= 0,05 (mol). Vậy khối lượng mẩu Na là: 0,0523 = 1,15 (g). Ví dụ 6: Cho hỗn hợp A gồm ba kim loại X, Y, Z có hoá trị lần lượt là 3, 2, 1 và tỉ lệ số mol lần lượt là 1 : 2 : 3, trong đó số mol của X bằng x mol. Hoà tan hoàn toàn A bằng dung dịch có chứa y mol HNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch B không chứa NH4NO3 và V lít hỗn hợp khí E (ở đktc) gồm NO2 và NO. Biểu thức tính y theo x và V là A. 8x + V22,4. B. 6x + V22,4. C. 5x + V22,4. D. 10x + V22,4. Hướng dẫn Ta có hh En = V22,4 (mol) Theo đề bài X Y Zn :n :n = 1 : 2 : 3 Mà Xn= x (mol) nên Yn= 2x (mol), Zn = 3x (mol) Sơ đồ phản ứng: X , Y , Z + HNO3  X(NO3)3, Y(NO3)2, ZNO3 + NO2, NO + H2O x 2x 3x x 2x 3x  Số mol mỗi muối bằng số mol mỗi kim loại tương ứng Dựa vào sự bảo toàn số mol đối với nguyên tố N: 3HNOn= Nn = 333X(NO )n+ 232Y(NO )n+ 3ZNOn+ 2NOn+ NOn = 3. x + 2. 2x + 3x +V22,4= 10x + V22,4 (mol). Ví dụ 7. Cho hỗn hợp A gồm 0,1 mol Cu, 0,2 mol Ag tan vừa hết trong V lít dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch X và hỗn hợp Y gồm 2 khí NO, NO2 (2NO NOn n 0,1 mol). V có giá trị là A. 1 lít B. 0,6 lít C. 1,5 lít D. 2 lít Lời giải Sơ đồ phản ứng: CuAg + HNO3  323Cu(NO )AgNO + 2NONO + H2O Áp dụng sự bảo toàn nguyên tố Cu, Ag ta có : nCu = 32Cu(NO )n= 0,1 mol và nAg = n3AgNO = 0,2 mol Áp dụng cho nguyên tố N : 3N (HNO )n = 3 2 3 2N(Cu(NO ) AgNO NO NO )n   3(HNO )n= 3 2 3 2Cu(NO ) AgNO NO NO2n n n n   3(HNO )n = 2.0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,1 = 0,6 mol 3HNO0,6V 0,6(lit)1 Ví dụ 8: Cho hỗn hợp gồm : FeO (0,01 mol), Fe2O3 (0,02 mol), Fe3O4 (0,03 mol) tan vừa hết trong dung dịch HNO3 thu được một muối duy nhất và 0,448 lít khí N2O4 (đktc). Khối lượng muối và số mol HNO3 tham gia phản ứng là A. 32,8 g ; 0,4 mol B. 33,88 g ; 0,46 mol C. 33,88 g ; 0,06 mol D. 33,28 g ; 0,46 mol Lời giải Sơ đồ phản ứng : FeO Fe2O3 + HNO3  Fe(NO3)3 + NO2 + H2O Fe3O4 Áp dụng sự bảo toàn nguyên tố Fe : 3 3 2 3 3 4Fe [Fe(NO ) ] Fe [FeO,Fe O ,Fe O ]nn 33Fe [Fe(NO ) ]n=2 3 3 4FeO Fe O Fe On 2n 3n = 0,01 2.0,02 3.0,03 0,14 (mol)   33Fe(NO )m 0,14.242 33,88 (g) Áp dụng sự bảo toàn nguyên tố N :      3 3 3 2 43 3 3 2 4N [HNO ] N [Fe(NO ) N O ]HNO Fe(NO ) N Onnn 3n n 3.0,14 2.0,02 0, 46 (mol) Ví dụ 9: Cho 1,1 gam hỗn hợp Fe, Al phản ứng với dung dịch HCl thu được dung dịch X, chất rắn Y và khí Z, để hoà tan hết Y cần số mol H2SO4 (loãng) bằng 1/2 số mol HCl trên thu được dung dịch T và khí Z. Tổng thể tích khí Z (đktc) là 0,896 lít. Tổng khối lượng muối sinh ra trong hai trường hợp trên là A. 2,54 gam B. 2,77 gam C. 3,36 gam D. 1,06 gam Lời giải : Sơ đồ phản ứng : FeAl + 24HClH SO  hỗn hợp muối ( X+T ) + H2 Đặt x= nHCl ; 24H SOn= y (mol) Áp dụng sự bảo toàn nguyên tố H: 2 4 22 4 2H [HCl H SO ] H [H ]HCl H SO Hnnn 2n 2n 0,04 (mol)   x + 2y = 0,04 y = x2  x = 0,02 ; y = 0,01 mmuối = m(Al,Fe) + 2Cl SO4mm= 1,1 + 0,02.35,5 + 0,01.96 = 2,77 (gam) Ví dụ 10. Cho 1,48 g hỗn hợp 3 kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, ta thu được 0,784 lít khí H2 (đktc). Khi cô cạn dung dịch khối lượng muối khan thu được là A. 4,84 g B. 5,65 g C. 5,56 g D. 4,56 g [...]... mol) thành ch t Y (không nh t thi t tr c tiếp, c thể bỏ qua nhi u giai đo n trung gian), kh i lượng t ng hay giảm bao nhi u gam Dựa vào kh i lượng thay đ i đ ta t nh đ c số mol c c ch t c n thi t ho c ngư c l i Ghi nhớ: Trường h p kim lo i A đ y kim lo i B trong dung dịch mu i thành kim lo i B t do Ta c :  Kh i lượng A t ng = mB bám vào – mA tan ra  Kh i lượng A giảm = mA tan ra – mB bám vào M t. .. m t ch t (giá trị trung bình) Ghi nhớ: C n nắm c c công th c cơ b n c a phương pháp Ph n t kh i trung bình ho c nguy n t kh i trung bình (kí hi u M ) là kh i lượng c a 1 mol h n h p N i c ch kh c, M chính là kh i lượng mol trung bình c a h n h p, đ c t nh theo c ng th c:  m hh  n hh M n  M 2 n 2  M3 n 3  M = 1 1 n1  n 2  n 3  M = Hay (1) Trong đ M1, M2, M3,… là kh i lượng ph n t (hay... 5 :Hoà tan ho n to n 4,52g h n h p (b t m n) A gồm hai mu i cacbonat c a hai kim lo i kiềm thổ (thu c hai chu kì li n tiếp) trong dung dịch HCl thu đ c khí B, Cho to n bộ khí B h p thụ h t b i 3 l t dung dịch Ca(OH)2 0,015M, thu đ c 4g k t tủa và dung dịch mu i C ng th c của hai mu i cacbonat đA Be, Mg B Mg, Ca C Ca, Sr C Sr, Ba L i gi i Đ t ph n ứng chung là : ACO3 + 2HCl  ACl2 + H2 O + CO2...  Ch t X là Cd Ví dụ 10 Cho 2 dung dịch FeCl2 và CuSO4 c c ng n ng đ mol – Nhúng thanh kim lo i vào M hoá trị II vào 1 l t dd FeCl2 sau ph n ứng kh i lượng thanh kim lo i t ng 16g – Nhúng c ng thanh kim lo i y vào 1 l t dung dịch CuSO4 sau ph n ứng kh i lượng thanh kim t ng 20g Giả thi t c c ph n ứng x y ra ho n to n và thanh kim lo i M chưa bị tan h t Kim lo i M là A Zn B Mg C Cd D Fe L i gi i. .. M = 23  Chỉ c Li (MLi = 7) thích h p V y kim lo i kiềm c n t m là Li Ví dụ 3: H n h p v i SO2 và O2 c t kh i h i đ i v i metan bằng 3 C n thêm V l t O2 vào 20 l t h n h p đ đ cho t kh i giảm i 1 (t c bằng 2,5) C c h n h p khí đo 6 c ng i u ki n nhi t đ và áp su t Giá trị c a V là A 20 B 25 C 30 H ớng d n C ch 1: Phương pháp trung bình G i x là thể t ch SO2 trong h n h p đ u M đ u = 64x +... 32 Ch t nh n electron : g i số mol O2 là x mol  O2 + 4e  2O–2 x 4x Áp dụng sự bảo to n electron : 4 x  VO2  22,4.1,47  32,928 (l t) 60 30 2  4 56 32 Gi i ra x = 1,47 mol ; 6 PHƢƠNG PHÁP SỬ DỤNG C C GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH 1 Nguy n t c Đ y là phương pháp khá hay, cho phép gi i nhanh chóng và đ n gi n nhi u lo i b i to n hoá h c, đ c bi th n h p c c ch t bằng c ch c thể coi h n h p nhi u ch t là... mol electron ch t oxi hoá nh n n e  x .n X Dạng 1 : Kim lo i t c dụng v i dung dịch axit : HNO3; H2 SO4 đ c - T nh kh i lượng mu i t o thành: - T nh số mol HNO3 và H2 SO4 ph n ứng (k t h p pp bảo to n mol nguy n t ) - So sánh số mol e nh n và nhường đ bi t c mu i t o thành do sự khử hay không Ví dụ 1: Hoà tan ho n to n 9,62 gam h n h p X gồm Mg, Fe, Al trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu đ c 0,12... và 2 kim lo i kiềm A, B thu c 2 chu kì li n tiếp vào n c thì đ c dung dịch D và 11,2 l t khí đo đktc N u thêm 0,18 mol Na2SO4 vào dung dịch D thì dung dịch sau ph n ứng v n chưa k t tủa h t Ba N u thêm 0,21 mol Na2SO4 vào dung dịch D thì dung dịch sau ph n ứng c n dư Na2SO4 Hai kim lo i kiềm đ dùng là A Li, Na B Na, K C K, Rb D Rb, Cs H ớng d n G i c ng th c trung bình c a hai kim lo i kiềm là...  Đ i v i trường h p thường gặp, h n h p chỉ c 2 ch t: M = M1 .n1  M 2 (n  n1 ) n Trong đ nt ng số mol c a c c ch t trong h n h p Ho c M = M1.x1 + M2.(1 – x1) (1 ứng v i 100% và 0 < x1 < 1) Dư i đ y là m t số phương pháp trung bình quan trọng nh t 2 C c ví dụ minh hoạ * Phương pháp kh i lượng ph n t (ho c nguy n t ) trung bình Ví dụ 1: Hoà tan 2,84 gam h n h p hai mu i cacbonat kim lo i kiềm... ho n to n 5 gam h n h p 2 kim lo i bằng dung dịch HCl ta thu đ c dung dịch A và khí B C c n dung dịch A thì đ c 5,71 gam mu i khan Thể t ch khí B (đo đktc) là A 0,224 l t B 0,448 l t C 0,112 l t D 0,336 l t H ớng d n G i c ng th c chung c a 2 kim lo i là M và c hoá trị là n M  + n HCl  MCln + n H2  2 M g (M + 35, 5n) g Theo pt hoá h c, c 1 mol kim lo i t o thành 1 mol mu i thì kh i lượng t ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệmhoá họcL U Y Ệ N T H I Đ Ạ I H Ọ C, Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệmhoá họcL U Y Ệ N T H I Đ Ạ I H Ọ C, Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệmhoá họcL U Y Ệ N T H I Đ Ạ I H Ọ C

Từ khóa liên quan