BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo

115 874 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 17:09

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo Lý do chọn đề tài Nghị quyết hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt... BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nghị quyết hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt nam( khoá VII, 1993) đã khẳng định rõ: “Mục tiêu giáo dục- đào tạo phải hướng vào đào tạo những con người lao động tự chủ,sáng tạo, có năng lực giải quyết vấn đề thường gặp, qua đó góp phần tích cực thực hiện mục tiêu lớn của đất nước là dân giàu, nước mạnh,xã hội công bằng dân chủ văn minh’’ Về phương pháp giáo dục, phải khuyến khích tự học, phải áp dụng những phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề. Nghị quyết TW2 (khoá VIII) của Đảng đã khẳng định: “Cuộc cách mạng về phương pháp giáo dục phải hướng vào người học, rèn luyện phát triển khả năng suy nghĩ, khả năng giải quyết vấn đề một cách năng động, độc lập, sáng tạo ngay trong quá trình học tập ở nhà trường phổ thông”. Trong luật giáo dục năm 2005 tại điều 27 quy định về mục tiêu giáo dục phổ thông phải giúp học sinh “phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo ”; tại Điều 28 quy định về nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông: “Nội dung giáo dục phổ thông phải đảm bảo tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp có hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc sống”, về phương pháp phải “phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh’’[10, tr. 20- 22]. Để thực hiện yêu cầu đó của xã hội, ngành giáo dục đào tạo đã đang tiến hành đổi mới rất mạnh mẽ bắt đầu từ mục tiêu, nội dung chương trình, sách giáo khoa, cách kiểm tra đánh giá đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com2 Đổi mới phương pháp dạy học được hiểu theo nghĩa là phát huy mặt tích cực của các phương pháp dạy học truyền thống, vận dụng các phương pháp mới theo hướng phát huy tính tích cực, độc lập, tăng cường các hoạt động tìm tòi, phát hiện của học sinh. Lý thuyết kiến tạo là lý thuyết dạy học dựa trên việc nghiên cứu quá trình học của con người từ đó hình thành quan điểm dạy học phù hợp với cơ chế học tập đó. Học là quá trình tự nhiên nhằm đạt được những mục đích có ý nghĩa cá nhân là quá trình kiến tạo, khám phá tri thức mới từ những thông tin kinh nghiệm, suy nghĩ, tình cảm của người học. Theo các quan điểm của lý thuyết kiến tạo trong dạy học, người học tự "xây dựng" tri thức cho bản thân. Tri thức là sản phẩm của chính những hoạt động nhận thức của học sinh người học. Học là quá trình biến đổi nhận thức, cải tổ các kinh nghiệm theo hướng ngày càng chính xác, khoa học. Trong chương trình môn toán ở trường trung học phổ thông, nội dung phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số giải tích 11 nâng caophần quan trọng góp phần hoàn thiện tri thức toán học phổ thông cũng như phát triển tư duy cho học sinh. Việc phát huy tính tích cực học tập của học sinh khi học nội dung này nhằm giúp họ nắm vững tri thức phát triển tư duy là yêu cầu quan trọng. Mặt khác, nội dung này tuy mới, khó nhưng nếu biết khai thác tốt khi dạy giáo viên có thể tạo cho học sinh nhiều cơ hội để đồng hoá điều ứng các kiến thức kỹ năng đã có của họ giúp cho kiến thức mới được xác lập trở nên vững chắc, qua đó phát triển năng lực tư duy cho học sinh. Từ những lý do trên, tôi xác định tên đề tài nghiên cứu là: “Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo” 2. Mục đích nghiên cứu - Làm rõ cơ sở lý luận của dạy học môn toán theo quan điểm kiến tạo PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com3 - Đề xuất quy trình tổ chức dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo nhằm góp phần nâng cao kết quả học tập của học sinh. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận của lý thuyết kiến tạo, quan điểm của lý thuyết kiến tạo trong dạy học toán. - Đề xuất quy trình dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo. - Thiết kế 3 giáo án minh hoạ cho việc dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số giải tích11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo. - Thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi hiệu quả của phương án dạy học trên. 4. Đối tượng nghiên cứu Quy trình tổ chức dạy học các khái niệm, định lý, qui tắc, bài tập toán tổ hợp được trình bày trong sách giáo khoa đại số giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo. 5. Giả thuyết khoa học Nếu tổ chức dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo thì sẽ phát huy được tính tích cực cải thiện kết quả học tập của HS. 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận Thu thập xử lý các tài liệu về lý thuyết kiến tạo; các tài liệu tâm lý học, lý luận dạy học, chương trình, sách giáo khoa hiện hành, các tài liệu hướng dẫn giảng dạy chương trình môn toán liên quan đến nội dung đại số tổ hợp. 6.2. Phương pháp thực nghiệm sư phạm Thực nghiệm được tiến hành với đối tượng học sinh lớp 11 trường THPT nhằm kiểm nghiệm trên thực tiễn tính khả thi hiệu quả của đề tài nghiên cứu. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com4 6.3. Phương pháp thống kê toán học Xử lý định lượng các kết quả thực nghiệm, làm cơ sở để chứng minh cho tính hiệu quả của đề tài nghiên cứu. 7. Những đóng góp của đề tài - Đưa ra tương đối đầy đủ các quan điểm dạy học theo lý thuyết kiến tạo. - Đề xuất quy trình dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số giải tích11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo. - Thiết kế 3 giáo án minh hoạ cho việc dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo. - Luận văn cung cấp một tài liêu tham khảo thiết thực góp phần giúp giáo viên thực hiện nhiệm vụ đổi mới phương pháp giảng dạy ở trường phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, luận văn là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Toán các trường Đại học cao đẳng. 8. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan về cơ sở lý luận của đề tài Chương 2: Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo Chương 3 : Thực nghiệm sư phạm PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com5 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Quan điểm về kiến tạo trong dạy học 1.1.1. Kiến tạo là gì? Theo Đại từ điển Tiếng Việt “kiến tạo” là xây dựng [20, tr. 940]. Như vậy, động từ “kiến tạo” chỉ hoạt động của con người tác động lên một đối tượng, một hiện tượng, một quan hệ nhằm mục đích biến chúng sử dụng chúng như những công cụ ký hiệu để tạo nên các đối tượng, các hiện tượng, các quan hệ mới theo nhu cầu của bản thân. 1.1.2. Một số quan điểm về kiến tạo trong dạy học Khoa học luận coi bản chất cuả quá trình học tập của học sinh, đó là quá trình phản ánh thế giới khách quan vào ý thức của người học. Quá trình nhận thức của học sinh cũng tuân thủ theo phương pháp luận nhận thức: “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng từ trừu tượng trở về thực tiễn”. [17, tr.21] Chúng ta cần lưu ý rằng, quá trình nhận thức của học sinh có những nét đặc trưng, khác biệt với các nhà khoa học. Quá trình đó được tổ chức hình thành bằng các phương pháp sư phạm cái đích của quá trình này là học sinh tìm ra cái mới đối với họ được lấy từ kho tàng tri thức chung của loài người. Quan điểm về kiến tạo của Brooks (1993): “Quan điểm về kiến tạo trong dạy học khẳng định rằng HS cần phải tạo nên những hiểu biết về thế giới một cách tổng hợp những kinh nghiệm mới vào trong những cái gì mà họ đã nó trước đó. Học sinh thiết lập nên những quy luật thông qua sự phản hồi trong mối quan hệ tương tác giữa những chủ thể ý tưởng…” Theo Mebrien Briandt (1997): “Kiến tạo là một cách tiếp cận “dạy” dựa trên nghiên cứu về việc “học” với niềm tin rằng: Tri thức được kiến tạo nên bởi mỗi cá nhân người học sẽ trở nên vững chắc hơn rất nhiều so với việc nó được nhận từ người khác”. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com6 Theo Bruner (1999) cho rằng: “Người học tạo nên kiến thức của bản thân bằng cách điều khiển những ý tưởng tiếp cận dựa trên những kiến thức kinh nghiệm đã có, áp dụng chúng vào những tình huống mới, để tạo thành thể thống nhất giữa những kiến thức thu nhận được những kiến thức đang tồn tại trong trí óc” [3, tr. 206]. Theo GS, TSKH Nguyễn Bá Kim khi bàn về thuyết kiến tạo có viết: “Học tập là quá trình người học xây dựng kiến thức cho mình bằng cách thích nghi với môi trường sinh ra những mâu thuẫn, những khó khăn, những sự mất cân bằng”. Theo Phạm Gia Đức: “Kiến tạo là lý thuyết dạy học mà nền tảng của nó là dựa trên kiến thức đã có của người học để xây dựng nên kiến thức mới sao cho kiến thức mới phải phù hợp trong tổng thể cái đã có”. Như vậy, mặc dù có những cách diễn đạt khác nhau về kiến tạo trong dạy học, nhưng tất cả các cách nói trên đều nhấn mạnh đến vai trò chủ động của người học trong quá trình học tập cách thức người học thu nhận những tri thức cho bản thân. Theo những quan điểm này, người học không học bằng cách thu nhận một cách thụ động những tri thức do người khác truyền cho một cách áp đặt, mà bằng cách đặt mình vào trong một môi trường tích cực, phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề bằng cách “đồng hoá” hay “điều ứng” những kiến thức kinh nghiệm đã có cho thích ứng với những tình huống mới, từ đó xây dựng nên những hiểu biết mới cho bản thân [1, tr. 207]. Xuất phát từ bản chất của kiến tạo trong dạy học, tác giả Paul Ernest đã phân chia hoạt động kiến tạo thành hai loại: * Kiến tạo cơ bản (Radical constructivism) - Kiến tạo cơ bản là lý thuyết về nhận thức nhằm miêu tả cách thức các cá nhân xây dựng tri thức chobản thân trong quá trình học tập. Mặt khác, mục đích của quá trình nhận thức của học sinh là quá trình tái tạo lại tri thức của nhân loại được sàng lọc cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tri thức PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com7 không được thu nhận một cách bị động mà do chính chủ thể tích cực xây dựng nên, điều này cũng phù hợp với quan điểm của tác giả Glaserfefd: “Tri thức là kết của quả hoạt động kiến tạo của chính chủ thể”. Do vậy, phải quan niệm trong môi trường học đường đối với người học, nhận thức là quá trình thích nghi chủ động với môi trường nhằm mục đích tạo dựng văn hoá môn học của chính mỗi cá nhân chứ không phải là khám phá một thế giới độc lập trong tồn tại ngoài ý thức của chủ thể. Như vậy, có thể nói rằng kiến tạo cơ bản đề cao vai trò chủ động tích cực của mỗi cá nhân trong quá trình nhận thức cách thức cá nhân xây dựng nên kiến thức cho bản thân. “Kiến tạo cơ bản quan tâm đến quá trình chuyển hoá bên trong của các nhân trong quá trình nhận thức coi trọng kinh nghiệm của mỗi cá nhân, nhấn mạnh vai trò chủ động của người học”[17, tr. 24]. Từ những phân tích trên chúng ta thấy được rằng: Kiến tạo cơ bản vẫn có mặt mạnh yếu của nó. Mặt mạnh: Nó đã chỉ ra cách thức người học xây dựng nên tri thức cho bản thân, trong quá trình học tập, do đó chính người học trở thành người sở hữu những tri thức đó. Tuy nhiên, điểm yếu của kiến tạo cơ bản là: Nếu coi trọng quá mức kiến tạo cơ bản, người học sẽ bị đặt trong tình trạng cô lập kiến thức xây dựng được sẽ thiếu tính xã hội. * Kiến tạo xã hội (Social constructivism) - Kiến tạo xã hội là quan điểm nhấn mạnh đến vai trò của yếu tố văn hoá, các điều kiện xã hội tác động của các yếu tố đó đến sự hình thành tri thức của xã hội loài người [17, tr. 24]. Kiến tạo xã hội xem xét cá nhân trong mối quan hệ chặt chẽ với các lĩnh vực xã hội. Theo Ernst thì: “Kiến tạo xã hội xem xét chủ thể nhận thức lĩnh vực xã hội như là một sự kết nối mang tính trường tồn” [3, tr. 24]. Quan điểm về kiến tạo xã hội được xây dựng trên các tư tưởng cơ bản: + Tri thức được cá nhân tạo nên phải “xứng đáng” với các yêu cầu của tự nhiên thực trạng xã hội đặt ra. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com8 + Người học đạt được các tri thức mới bởi quá trình nhận thức: Dự báo → Kiểm nghiệm → Thất bại → Thích nghi → Tri thức mới [1, tr. 209]. Kiến tạo xã hội xem nhân cách của chủ thể được hình thành thông qua tương tác giữa họ với người khác điều này cũng quan trọng như những quá trình nhận thức mang tính cá nhân của họ [17, tr. 25]. Như vậy, có thể thấy được điểm mạnh của kiến tạo xã hội là nhấn mạnh đến khả năng tiềm ẩn là con người trong sự đối toại, tương tác, tranh luận của họ với nhau trong việc kiến tạo công nhận kiến thức. Điểm hạn chế của kiến tạo xã hội là không toát lên vai trò của chủ thể trong quá trình nhận thức. 1.2. Một số luận điểm của lý thuyết kiến tạo Von Glaserfeld, một trong những người đầu tiên trong việc vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học đã nhấn mạnh một số luận điểm của lý thuyết kiến tạo như sau: 1.2.1. Tri thức được tạo nên một cách tích cực bởi chủ thể nhận thức chứ không phải tiếp thu một cách thụ động từ bên ngoài Theo tác giả Nguyễn Hữu Châu trong [1, tr.208 ] viết: “Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn nhận thức. Ví dụ đơn giản nhất về điều này là việc “tập đi” của một đứa trẻ. Việc “đi” của đứa trẻ lúc đầu có thể rất khó khăn đứa trẻ luôn vấp ngã. Nhưng dần dần, qua thực tiễn, đứa trẻ sẽ đi được đồng thời sẽ rút ra những kinh nghiệm để đi mà không bị ngã. Như vậy, trẻ em “tập đi” bằng cách “đi” chứ không phải bằng cách được dạy những quy tắc để đi thực hành chúng’’. Trong dạy học, điều này cũng được thể hiện rất rõ ràng. Chẳng hạn ý tưởng về quan hệ “lớn hơn” “nhỏ hơn” được trẻ em kiến tạo nên thông qua quá trình phản ánh các hoạt động được thực hiện trên tập hợp các đồ vật, ví dụ khi học sinh so sánh tập hợp gồm 4 viên bi với tập hợp gồm 7 viên bi… Mặc dù giáo viên có thể trình diễn nhiều ví dụ khac snhau, nhưng khái niệm lớn hơn hay nhỏ hơn chỉ có thể tạo nên trong chính tư duy của các em”. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com9 Giả thuyết này của lý thuyết kiến tạo cũng phù hợp với quan điểm của J.Piaget: “Những ý tưởng cần được trẻ em tạo nên chứ không phải được tìm thấy như một viên sỏi hoặc nhận được từ tay người khác như một món quà”. 1.2.2. Nhận thức là quá trình thích nghi tổ chức lại thế giới quan của mỗi người Nhận thức không phải là khám phá một thế giới độc lập đang tồn tại bên ngoài ý thức của chủ thể. Theo Nguyễn Hữu Châu: “ Nhận thức không phải là quá trình người học thụ động thu nhận những kiến thức chân lý do người khác áp đặt lên. Nếu người học được đặt trong một môi trường xã hội tích cực, thì ở đó người học có thể được khuyến khích vận dụng những tri thức kỹ năng đã có để thích nghi với môi trường mới từ đó xây dựng nên tri thức mới. Đây chính là quá trình nhận thức của học sinh theo quan điểm kiến tạo”[1, tr.209]. Tuy nhiên, quá trình nhận thức về tự nhiên xã hội của học sinh không giống các nhà khoa học bởi những gì học sinh nhận thức là mới đối với họ, song không mới đối với nhân loại; nhận thức của các nhà khoa học là hoàn toàn mới đối với nhân loại. Quá trình nhận thức của học sinh chỉ nhằm mục đích chủ động, tái tạo lại tri thức của nhân loại trong chính bản thân mình, hơn nữa quá trình nhận thức của học sinh được diễn ra trong môi trường đặc biệt, đó là: “môi trường dạy học”. 1.2.3. Kiến thức kinh nghiệm mà cá nhân thu nhận phải tương xứng với những yêu cầu mà tự nhiên xã hội đặt ra Luận điểm này định hướng cho việc dạy học theo quan điểm kiến tạo, phù hợp với mục tiêu giáo dục, tránh việc để người học phát triển tự do quá mức dẫn đến tri thức người học thu nhận được trong quá trình học tập là quá lạc hậu hoặc là quá xa vời với tri thức khoa học phổ thông, không phù hợp với lứa tuổi, không phù hợp với những yêu cầu mà thực tiễn đặt ra. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com[...]... cần dạy để từ đó tạo môi trường kích hoạt học sinh kiến tạo tri thức mới + Trong dạy học nói chung việc dạy học theo quan điểm không truyền thống quan điểm kiến tạo , các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sẵn có của học sinh là điều kiện quan trọng tạo điều kiện giúp viáo viên lựa chọn nội dung dạy học các phương pháp, cách tổ chức dạy học thích hợp Theo kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học, ... mà người học tích cực, chủ động, sáng tạo kiến tạo tri thức mới Do đó tri thức mà học sinh tích luỹ được sẽ bền vững, hữu ích có giá trị hơn 1.5.3 Vai trò của giáo viên trong dạy học theo quan điểm kiến tạo Theo các quan điểm về lý thuyết kiến tạo trong dạy học thì người thầy giáo phải là người tổ chức, điều khiển sự thảo luận của học sinh trong quá trình học tập, đồng thời người thầy giáo phải... dạy học phù hợp với nó ngược lại vẫn tồn tại những phương pháp dạy học phù hợp với nhiều quan điểm dạy học khác nhau Tiếp cận dạy học theo quan điểm kiến tạo là một trong những bước đột phá mới trong dạy học ở trường Phổ thông ở Việt Nam Cũng như các phương pháp dạy học, không có phương pháp dạy học nào là vạn năng, phù hợp với mọi nội dung; mội đối tượng học sinh Phương pháp nào cũng có những điểm. .. bản thân Giáo viên là người định hướng, tổ chức, điều khiển, là người xây dựng các tình huống dạy học, giáo viên là người lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, để từ đó học sinh phát hiện giải quyết vấn đề, xây dựng thử nghiệm các ý tưởng, giải pháp của riêng họ Trong dạy học theo quan điểm kiến tạo không hạ thấp vai trò của giáo viên; không lu mờ vai trò của giáo viên... hỏi giáo viên phải có trình độ cao hơn, như nắm vững tri thức khoa học của môn học; hiểu rõ bản chất đặc điểm tâm lý bên trong của người học, nắm vững phương pháp tổ chức, hướng dẫn hoạt động học của học sinh, biết xây dựng môi trường có khả năng thúc đẩy người học tự điều khiển hoạt động học tập của bản thân 1.6 Một số năng lực kiến tạo kiến thức trong dạy học Trên cơ sở các quan điểm về thuyết kiến. .. biết làm, muốn làm cuối cùng muốn tồn tại phát triển Đó là nhân cách của một con người lao động tự chủ, năng động, sáng tạo 1.5.4 Vai trò của học sinh trong dạy theo quan điểm kiến tạo Theo lý thuyết kiến tạo thì học sinh có vai trò chủ thể tích cực của hoạt động học Nhu cầu, lợi ích của người học là khởi nguồn của hoạt động dạy Người học tự khám phá kiến thức, xây dựng nên những kiến thức cho bản... năng của giáo viên cố gắng giảng giải giúp học sinh hiểu để chúng có thể áp dụng tiếp tục mở rộng, làm được bài tập nâng cao Với quan điểm dạy học truyền thống thì giáo viên giữ vị trí trung tâm của hệ thống dạy học, có trách nhiệm truyền đạt kiến thức cho học sinh Đồng thời giáo viên quan tâm chủ yếu tới việc trình bày của mình, mà ít quan tâm đến cái mà học sinh cần, cái mà học sinh nghĩ hoạt... tính cởi mở hợp tác trong quá trình dạy học, là môi trường học tập thân thiện giữa giáo viên học sinh, ở đó có sự hợp tác giữa giáo viên học sinh, giữa học sinh học sinh, giữa học sinh tài liệu học tập Trong môi trường mang tính hợp tác thì mối quan hệ giao tiếp giữa trò trò là rất quan trọng, thông qua sự hợp tác tìm tòi nghiên cứu, thảo luận, tranh luận tập thể, ý kến của mỗi cá... nghĩ phê phán về cách giải tốt nhất của bài toán Chúng ta có thể so sánh giữa lớp học truyền thống lớp học kiến tạo qua bảng tổng kết sau: Lớp học truyền thống Lớp học kiến tạo Chương trình giảng dạy bắt đầu với các Chương trình nhấn mạnh các khái niệm phần của cả tổng thể Nhấn mạnh các lớn, bắt đầu với tổng thể mở rộng ra kỹ năng cơ bản với các thành phần Chương trình giảng dạy, sách giáo. .. http://www.fineprint.com - Dạy học theo quan điểm kiến tạo thì ngoài việc cung cấp cho học sinh hệ thống tri thức mà còn rèn luyện kỹ năng tư duy cho học sinh thể hiện ở việc học sinh biết cách học; biết cách tìm ra những tri thức đó - Trong dạy học theo quan điểm kiến tạo việc học sinh đưa ra các dự đoán về một vấn đề cần giải quyết, sau đó được kiểm nghiệm, vấn đề đưa ra là sai lầm có ý nghĩa của học sinh buộc học sinh . trình tổ chức dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo nhằm góp phần nâng cao kết quả học tập của học. giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo. - Thiết kế 3 giáo án minh hoạ cho việc dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích1 1 nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo, BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo, BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo

Từ khóa liên quan