Giao thức truyền thông và các mô hình tham chiếu

75 683 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2012, 11:48

Giao thức truyền thông và các mô hình tham chiếu 1Giao thức truyền thông các Giao thức truyền thông các hình tham chiếumô hình tham chiếuBé/Së .UBND TØnh . VPCPRouterPA1PA2MIÒn b¾cMIÒn namBé/Së .UBND TØnh .X25/TelX25/TelX25/TelX25/TelRouter3CSECSENhững nội dung chínhNhững nội dung chínhGiao thức truyền thông là gìGiao thức truyền thông là gìhình tham chiếu OSIMô hình tham chiếu OSIBộ giao thức TCP/IPBộ giao thức TCP/IPCác vấn đề liên quan Các vấn đề liên quan 4CSECSEGiao thức truyền thôngGiao thức truyền thôngĐể các máy tính trên mạng có thể trao đổi Để các máy tính trên mạng có thể trao đổi thông tin với nhau, cần có một bộ những phần thông tin với nhau, cần có một bộ những phần mềm cùng làm việc theo một chuẩn nào đó. mềm cùng làm việc theo một chuẩn nào đó. Giao thức truyền thông (protocol) là tập quy Giao thức truyền thông (protocol) là tập quy tắc quy định phương thức truyền nhận thông tắc quy định phương thức truyền nhận thông tin giữa các máy tính trên mạng.tin giữa các máy tính trên mạng.5CSECSEGiao thức truyền thôngGiao thức truyền thôngCác mạng máy tính hiện đại được thiết kế Các mạng máy tính hiện đại được thiết kế bằng cách phân chia cấu trúc ở mức độ cao bằng cách phân chia cấu trúc ở mức độ cao nhằm làm giảm sự phức tạp khi thiết kế. Các nhằm làm giảm sự phức tạp khi thiết kế. Các giao thức mạng thường được chia làm các giao thức mạng thường được chia làm các tầng (layer), mỗi tầng được xây dựng dựa tầng (layer), mỗi tầng được xây dựng dựa trên dịch vụ của tầng dưới nó cung cấp trên dịch vụ của tầng dưới nó cung cấp dịch vụ cho tầng cao hơn.dịch vụ cho tầng cao hơn.6CSECSEMô hình tham chiếu OSIMô hình tham chiếu OSIMô hình tham chiếu cho việc kết nối các hệ hình tham chiếu cho việc kết nối các hệ thống mở (Open System Interconnection thống mở (Open System Interconnection reference model - OSI) được tổ chức tiêu reference model - OSI) được tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Standard chuẩn hoá quốc tế (International Standard Organization - ISO) đưa ra vào năm 1984 Organization - ISO) đưa ra vào năm 1984 nhằm mục đích làm cơ sở cho việc kết nối nhằm mục đích làm cơ sở cho việc kết nối các hệ thống mở. Các hệ thống có thể kết nối các hệ thống mở. Các hệ thống có thể kết nối nếu chúng cùng tuân thủ một số quy tắc.nếu chúng cùng tuân thủ một số quy tắc.7CSECSECác nguyên tắc xây dựng hình Các nguyên tắc xây dựng hình tham chiếutham chiếuĐể đơn giản cần hạn chế số lượng các tầngĐể đơn giản cần hạn chế số lượng các tầngTạo ranh giới các tầng sao cho các tương tác Tạo ranh giới các tầng sao cho các tương tác dịch vụ là tối thiểudịch vụ là tối thiểuCác chức năng khác nhau được tách biệt Các chức năng khác nhau được tách biệt Các chức năng giống nhau được đặt cùng một Các chức năng giống nhau được đặt cùng một tầngtầngChọn ranh giới các tầng theo kinh nghiệm Chọn ranh giới các tầng theo kinh nghiệm thành công của các hệ thống trong thực tếthành công của các hệ thống trong thực tế8CSECSECác nguyên tắc xây dựng hình Các nguyên tắc xây dựng hình tham chiếutham chiếuCác chức năng được định vị sao cho có thể Các chức năng được định vị sao cho có thể thiết kế lại tầng mà không ảnh hưởng tới các thiết kế lại tầng mà không ảnh hưởng tới các tầng kháctầng khácTạo ranh giới giữa các tầng sao cho có thể Tạo ranh giới giữa các tầng sao cho có thể chuẩn hoá giao diện tương ứngchuẩn hoá giao diện tương ứngTạo một tầng khi dữ liệu được xử lý một cách Tạo một tầng khi dữ liệu được xử lý một cách tách biệttách biệtMỗi tầng sử dụng dịch vụ của tầng dưới nó, Mỗi tầng sử dụng dịch vụ của tầng dưới nó, cung cấp dịch vụ cho các tầng trêncung cấp dịch vụ cho các tầng trên9CSECSECác nguyên tắc áp dụng cho Các nguyên tắc áp dụng cho các tầng concác tầng conCó thể chia một tầng thành các tầng con khi Có thể chia một tầng thành các tầng con khi cần thiếtcần thiếtTạo các tầng con để cho phép giao diện với Tạo các tầng con để cho phép giao diện với các tầng kề cận các tầng kề cận Cho phép huỷ bỏ các tầng con nếu thấy Cho phép huỷ bỏ các tầng con nếu thấy không cần thiếtkhông cần thiếtKiến trúc phân tầng của Kiến trúc phân tầng của hình tham chiếu OSImô hình tham chiếu OSI ApplicationApplicationPresentationPresentationSessionSessionTransportTransportNetworkNetworkPhysicalPhysicalData linkData linkTầng ứng dụngTầng ứng dụngTầng trình diễnTầng trình diễnTầng phiênTầng phiênTầng giao vậnTầng giao vậnTầng mạngTầng mạngTầng vật lýTầng vật lýTầng liên kết dữ liệuTầng liên kết dữ liệu77665544331122[...]...4CSECSE Giao thức truyền thông Giao thức truyền thông Để các máy tính trên mạng có thể trao đổi Để các máy tính trên mạng có thể trao đổi thông tin với nhau, cần có một bộ những phần thông tin với nhau, cần có một bộ những phần mềm cùng làm việc theo một chuẩn nào đó. mềm cùng làm việc theo một chuẩn nào đó. Giao thức truyền thông (protocol) là tập quy Giao thức truyền thông (protocol)... NumberHost NumberNetwork NumberNetwork NumberNetwork NumberNetwork Number1111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11110000 00000000 0000 1 Giao thức truyền thông các Giao thức truyền thông cáchình tham chiếuhình tham chiếu ... (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 3CSECSENhững nội dung chínhNhững nội dung chính Giao thức truyền thông là gì Giao thức truyền thông là gì Mô hình tham chiếu OSI Mô hình tham chiếu OSIBộ giao thức TCP/IPBộ giao thức TCP/IP Các vấn đề liên quan Các vấn đề liên quan 44CSECSECÊu tróc gãi tin IPCÊu tróc gãi tin IPVERSVERSSERVICE TYPESERVICE TYPEHLENHLENTOTAL LENGTHTOTAL... (IF ANY)IP OPTION (IF ANY)PADDINGPADDINGDATADATA* * ** * *DATADATAUDP MESSAGE LENGTHUDP MESSAGE LENGTHUDP CHECKSUMUDP CHECKSUM 6CSECSE Mô hình tham chiếu OSI Mô hình tham chiếu OSI Mô hình tham chiếu cho việc kết nối các hệ Mô hình tham chiÕu cho viƯc kÕt nèi c¸c hƯ thèng më (Open System Interconnection thèng më (Open System Interconnection reference model - OSI) được tổ chức tiêu... thông giữa các ứng dụnggiữa các ứng dụngThiết lập, duy trì, đồng bộ hoá huỷ bỏ các Thiết lập, duy trì, đồng bộ hoá huỷ bỏ các phiên truyền thông giữa các ứng dụngphiên truyền thông giữa các ứng dụng 29CSECSEãSNMP (Simple Network Monitoring Protocol): Giao thức quản trị mạng cung cấp những công cụ quản trị mạng từ xa.ãRIP (Routing Internet Protocol): Giao thức dẫn đường động.ãICMP... cầu truyền dữ liệu của các ứng dụng qua môi cầu truyền dữ liệu của các øng dơng qua m«i tr­êng OSItr­êng OSI■Cung cÊp mét biĨu diƠn dïng chung cho Cung cÊp mét biĨu diƠn dïng chung cho trong truyền thông cho phép chuyển đổi từ trong truyền thông cho phép chuyển đổi từ biĨu diƠn cơc bé sang biĨu diƠn ®ãbiĨu diƠn cơc bé sang biĨu diƠn ®ã 26CSECSE Các lớp tương ứng giữa OSI TCP/IP Các. .. thiƯu bé giao thøc TCP/IPGiíi thiƯu bé giao thøc TCP/IP. Đầu những năm 1980, một bộ giao thức mới được đưa ra làm giao thức chuẩn cho mạng ARPANET các mạng của DoD mang tên DARPA Internet protocol suit, thường được gọi là bộ giao thức TCP/IP hay còn gọi tắt là TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 3CSECSENhững nội dung chínhNhững nội dung chính Giao thức truyền thông. .. cung cấp dịch vụ truyền thông tin tưởng.ãIP (Internet Protocol): Giao thøc Internet chun giao c¸c gãi tin qua c¸c m¸y tính đến đích.ãARP (Address Resolution Protocol): Cơ chế chuyển địa chỉ TCP/IP thành địa chỉ vật lý của các thiết bị mạng. 11CSECSETầng vật lýTầng vật lýLà tầng thấp nhất của hình tham chiếu Là tầng thấp nhất của hình tham chiếu Có chức năng truyền dòng bit không... cho các tầng con các tầng conCó thể chia một tầng thành các tầng con khi Có thể chia một tầng thành các tầng con khi cần thiếtcần thiếtTạo các tầng con để cho phép giao diện với Tạo các tầng con để cho phép giao diện với các tầng kề cận các tầng kề cận Cho phép huỷ bỏ các tầng con nếu thấy Cho phép huỷ bỏ các tầng con nếu thấy không cần thiếtkhông cần thiết 39CSECSEMạng con mặt... truyền dẫnbit 0, 1 trên mỗi môi tr­êng truyÒn dÉn 20CSECSETầng ứng dụngTầng ứng dụngCung cấp các phương tiện để người dùng có Cung cấp các phương tiện để người dùng có thể truy cập vào môi trường OSIthể truy cập vào môi trường OSICung cấp các dịch vụ thông tin phân tánCung cấp các dịch vụ thông tin phân t¸n 36CSECSEĐịa chỉ lớp A, BĐịa chỉ lớp A, BLớp ALớp A Cho phép định danh 126 . dung chínhGiao thức truyền thông là g Giao thức truyền thông là g Mô hình tham chiếu OSIMô hình tham chiếu OSIBộ giao thức TCP/IPBộ giao thức TCP/IPCác vấn. 1Giao thức truyền thông và các Giao thức truyền thông và các mô hình tham chiếumô hình tham chiếu Bé/Së ...UBND TØnh... VPCPRouterPA1PA2MIÒn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao thức truyền thông và các mô hình tham chiếu, Giao thức truyền thông và các mô hình tham chiếu

Từ khóa liên quan