Tài liệu Bài hát mùa xuân đầu tiên - Văn Cao (lời bài hát có nốt) pdf

1 3,376 24
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 12:20

======================&bb68Mùa xuân đầu tiên.ˆ««««Rồiˆ««««jdặtˆ««««dìu mùaˆ««««j««««««««««««««ˆxuânˆtheoˆénˆ««««.vềˆ««««Mùa bìnhVăn Caoˆ««««j ˆ««««thường mùaˆ««««jll ll ll=========================&bb««««««««««««««ˆvuiˆnayˆđ㈫«««về Mùaˆ««««jˆ««««««««««««««xuânˆmơˆướcœ»»»»ấyœ»»»»Jđangœ»»»»đếnœ»»»»Jđầuœ»»»»tiên với»»»»»»»»œkhóiœll ll ll=========================&bbœ»»»»bay trênœ»»»»Jsôngœ.»»»»»»»»»»»»»»»»»gàœđangœœgáyœ»»»»trưaœ»»»»Jbên«««««««««««««««««««ˆ.sông Mộtˆtrưaˆˆnắngœ»»»»vuiˆ««««jchoˆ««««bao tâmˆ««««j˙««««.hồnll ll ll ll=========================&bbˆ««««Rồiˆ««««jdặtˆ««««dìu mùaˆ««««jˆ««««««««««««««xuânˆtheoˆénˆ««««.vềˆ««««Ngườiˆ««««jMẹˆ««««nhìn đànˆ««««j««««««««««««««ˆconˆnayˆđ㈫«««về Mùaˆ««««jll ll ll ll=========================&bbxuân««««««««««««««ˆˆmơˆướcœ»»»»ấy đangœ»»»»Jœ»»»»đến đầuœ»»»»Jtiênœ»»»»Nướcœ»»»»»»»»mắtœœ»»»»trên vaiœ»»»»Janhœ.»»»»»»»»»»»»»»»»»giọtœrơiœœấmœ»»»»đôi vaiœ»»»»Janhˆ.«««««««««««««««««««Niềmˆvuiˆˆphútll ll ll ll=========================&bbœ»»»»giâyˆ««««jnhưˆ««««đang longˆ««««j ˆ««««.lanh Ôiœ»»»»giờ#ˆ««««jœ»»»»phút yêuˆ««««jquꈫ««««««««««««hươngˆ#ˆlàmˆ««««sao trongˆ««««j ˆ««««««««««««««xuânˆvuiˆđầull ll ll ll=========================&bbˆ««««.tiên Ôiœ»»»»giờ#ˆ««««jœ»»»»phút trongˆ««««j ˆ«««««««««««««tayˆanh#ˆđầuˆ««««tiên mộtˆ««««j ˆ««««««««««««««cuộcˆđờiˆêmœ»»»».ấmœ»»»»Từœ»»»»Jll ll ll ll=========================&bb œ»»»»đâyœ»»»»Jngườiœ»»»»biếtœ»»»»»»»»quꜜ»»»».ngườiœ»»»»Từœ»»»»Jœ»»»»đâyœ»»»»Jngườiœ»»»»biếtœ»»»»»»»»thươngœœ»»»».ngườiœ»»»»Từœ»»»»Jll ll ll ll=========================&bbœ»»»»đâyœ»»»»Jngườiœ»»»»biếtœ»»»»»»»»yêuœ˙««««.ngườiˆ««««Giờˆ««««jdặtˆ««««dìu mùaˆ««««jˆ««««««««««««««xuânˆtheoˆˆ««««.én vềll ll ll ll=========================&bbˆ««««mùa bìnhˆ««««j ˆ««««thườngˆ««««jmùa««««««««««««««ˆvuiˆnayˆđ㈫«««về Mùaˆ««««jˆ««««««««««««««xuânˆmơˆướcœ»»»»ấy xưaœ»»»»Jœ»»»»c󜻻»»Jvềœ»»»»đâu với»»»»»»»»œkhóiœll ll ll ll=========================&bbœ»»»»bay trênœ»»»»Jsôngœ.»»»»»»»»»»»»»»»»»gàœđangœœœ»»»»gáy trưa bênœ»»»»J «««««««««««««««««««ˆ.sông Mộtˆtrưaˆnắngˆœ»»»»thôiˆ««««jhômˆ««««nay mênhˆ««««j ˙««««.mông.1976ll ll ll ”” . ======================&bb68 Mùa xuân đầu tiên. ˆ««««Rồiˆ««««jdặtˆ««««dìu mùa ˆ««««j««««««««««««««ˆ xuân ˆtheoˆénˆ««««.vềˆ«««« Mùa. mùa ˆ««««j««««««««««««««ˆ xuân ˆtheoˆénˆ««««.vềˆ«««« Mùa bình Văn Cao ˆ««««j ˆ««««thường mùa ˆ««««jll ll ll=========================&bb««««««««««««««ˆvuiˆnayˆđ㈫«««về
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài hát mùa xuân đầu tiên - Văn Cao (lời bài hát có nốt) pdf, Tài liệu Bài hát mùa xuân đầu tiên - Văn Cao (lời bài hát có nốt) pdf, Tài liệu Bài hát mùa xuân đầu tiên - Văn Cao (lời bài hát có nốt) pdf

Từ khóa liên quan