Tài liệu Bài hát khúc rong ca - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt) docx

1 522 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 12:20

=====================&##C œ»»»»Khúc rong ca.TaBmˆ««««ngụ cưœ»»»»trongˆ««««jˆ««««jnắngœ»»»»JgióEmˆ««««tìnhˆ««««j ˆ««««đờiNguyễn Ngọc ThiệnŒlàmˆ««««jˆ««««jngườiˆ««««jˆ««««jhát rongˆ««««jB#mŒngủˆ_««««jll ll ll========================&##ˆ««««jbênˆ_««««trờiˆ_««««jmộngˆ_««««ŒĐêmˆ««««jGˆ««««jđêmˆ_««««jnằmˆ««««jmơˆ««««j‰mộtˆ_««««jˆ««««jmáiˆ_««««jtìnhˆ««««Emêmˆ««««j ˙««««ấmˆ««««jĐểˆ««««ng㈫«««jˆ««««lưngŒll ll ll ll========================&##ˆ««««jhátAˆ««««jvềˆ««««jđờiˆ««««j ˆ««««taF#mŒ œ»»»»BaoBmœ»»»»năm quaœ»»»»taˆ««««jhátˆ««««jœ»»»»JmãiAœ»»»»Jkhúcœ»»»»Jhoanœ»»»»Jcaœ»»»»Bm‰Ngườiˆ««««jll ll ll========================&##ˆ««««jyêuEmˆ««««jtaˆ««««jhômˆ««««jquaˆ««««j‰ˆ««««jsaoˆ««««jlạˆ««««jquáAˆ««««jdấuˆ««««jˆ««««jchân˙««««xưaF#7œ»»»»TrongBmœ»»»»đêm đôngœ»»»»ngườiˆ««««jngøiˆ««««jll ll ll========================&## œ»»»»JđangAœ»»»»Jsayœ»»»»Jgiấcœ»»»»Jnồngœ»»»»Bm‰ˆ««««jCònˆ««««jtaEmˆ««««jômˆ««««jcôˆ««««jđơnˆ««««j‰gõˆ««««jˆ««««jvào˙««««.lòngBmgi᜻»»»wbăngAll ll ll ll========================&## wF#7œ»»»»NgườiNgườiBmœ»»»»yêuhãynhớđếnœ»»»»xinchoœ»»»»Jđừnglòngœ»»»»Jœ»»»»JmangtaAœ»»»»Jngọnœ»»»»Jvềœ»»»»Jđêmlửa˙»»»»tốiấmBmœ»»»»ĐểĐểGœ»»»»cheđêm xuốngœ»»»»lối tinkhôngœ»»»»Jmùaœ»»»»Jcòn““{ ll ll ll========================&## œ»»»»JAnghexuânœ»»»»Jvừađờiœ»»»»Jœ»»»»Jchợtbăng˙»»»»đếngi᜻»»»NgườiVàBmœ»»»»yêumơnhớướcœ»»»»mangbênœ»»»»Jvềđờiœ»»»»Jœ»»»»JtataAœ»»»»Jnghìnnghìnœ»»»»Jœ»»»»Jtiacon˙»»»»sóngnắngBmll ll ll========================&##œ»»»»ChợtGọiGœ»»»»giônglấptốlánhœ»»»»trongtrênœ»»»»Jœ»»»»Jdòngđời œ»»»»JsôngAœ»»»»Jœ»»»»Jbaoœ»»»»Jbình˙»»»»yên˙»»»». taF#7hỡiœ»»»»Jœ»»»»Jwngười.Bmll ””{1.ll2.”” . œ»»»» Khúc rong ca. TaBmˆ««««ngụ cưœ»»»»trongˆ««««jˆ««««jnắngœ»»»»JgióEmˆ««««tìnhˆ««««j ˆ««««đời Nguyễn Ngọc. cưœ»»»»trongˆ««««jˆ««««jnắngœ»»»»JgióEmˆ««««tìnhˆ««««j ˆ««««đời Nguyễn Ngọc Thiện Œlàmˆ««««jˆ««««jngườiˆ««««jˆ««««j hát rong ˆ««««jB#mŒngủˆ_««««jll
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài hát khúc rong ca - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát khúc rong ca - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát khúc rong ca - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt) docx