Tài liệu 01B/CA Xuất, nhập cảnh Việt Nam docx

1 212 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 02:20

211 C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc 211Biểu số: 01B/CA Ban hành theo Quyết định số QĐ-TTg ngày của Thủ tớng Chính phủ Ngày nhận báo cáo: ngày 20 tháng báo cáo XUấT, NHậP CảNH VIệT NAM (Tháng) Đơn vị báo cáo: Bộ Công an (Cục quản lý Xuất nhập cảnh) Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê n v tớnh: Ngi Chia theo mc ớch xut nhp cnh Mó s Tng sBỏo chớ Du lchThng mi Thm thõn nh cHi ngh Hc tpLao ng Quỏ cnhMc ớch khỏc A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A. NHP CNH - Tng s 1. Chia theo quc tch - - 2. Ngi Vit Nam nh c nc ngoi phõn theo nc nh c (Vit kiu) - - B. XUT CNH - Tng s Trong ú: Ngi Vit Nam xut cnh chia theo nc n Tng s - - Ghi chỳ: S liu bỏo cỏo thỏng qui c tớnh t ngy 16 thỏng trc cho n ht ngy 15 thỏng bỏo cỏo. Ngy thỏng nm Ngi lp biu Th trng n v (Ký, h tờn) (Ký, úng du, h tờn) . 211Biểu số: 01B/CA Ban hành theo Quyết định số QĐ-TTg ngày của Thủ tớng Chính phủ Ngày nhận báo cáo: ngày 20 tháng báo cáo XUấT, NHậP CảNH VIệT NAM (Tháng). NHậP CảNH VIệT NAM (Tháng) Đơn vị báo cáo: Bộ Công an (Cục quản lý Xuất nhập cảnh) Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê n v tớnh: Ngi Chia theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu 01B/CA Xuất, nhập cảnh Việt Nam docx, Tài liệu 01B/CA Xuất, nhập cảnh Việt Nam docx, Tài liệu 01B/CA Xuất, nhập cảnh Việt Nam docx

Từ khóa liên quan