MẪU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ - Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụngcông nghệ thông tin tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

2 2,555 4
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 19:56

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Lan Anh 2. Giới tính:Nữ3. Ngày sinh: 22/08/1982 4. Nơi sinh: Hưng Yên5. Quyết định công nhận học viên số: 3286/QĐ-SĐH, ngày 15 tháng 11 năm 20106. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không7. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam”8. Chuyên ngành: Quản lý hệ thống thông tin.9. Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm.10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Quang Minh.................................................11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIVIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc***********THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Lan Anh 2. Giới tính:Nữ3. Ngày sinh: 22/08/1982 4. Nơi sinh: Hưng Yên5. Quyết định công nhận học viên số: 3286/QĐ-SĐH, ngày 15 tháng 11 năm 20106. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không7. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu xây dựng quy trình quản đầu ứng dụng công nghệ thông tin tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam”8. Chuyên ngành: Quản hệ thống thông tin.9. Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm.10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Quang Minh 11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: - Cung cấp một cái nhìn tổng quan về quy trình đầu ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: các bước thực hiện, hệ thống văn bản pháp điều chỉnh.- Hoàn thiện quy trình quản đầu ứng dụng Công nghệ thông tin tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (NHPT) đem lại các kết quả:+ Loại bỏ những tồn tại, vướng mắc hiện có trong quy trình đầu hiện tại (giảm thiểu thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian khi triển khai dự án)+ Tăng cường hiệu quả đầu ứng dụng Công nghệ thông tin tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.+ Đảm bảo việc đầu ứng cụng Công nghệ thông tin tại Ngân hàng Phát triển tuân theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: - Luận văn có thể là tài liệu tham khảo, tài liệu phục vụ cho việc quản đầu ứng dụng Công nghệ thông tin tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.- Có thể sử dụng các kiến thức thu thập đã được phân tích và hệ thống hóa trong luận văn vào hoạt động ứng dụng CNTT cho các đơn vị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOIINFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence – Freedom – Happiness***********INFORMATION ON MASTER’S THESIS1. Full name : Nguyen Thi Lan Anh 2. Sex: Female3. Date of birth: 22/08/1982 4. Place of birth: Hung Yen5. Admission decision number: 3268/QĐ-SĐH, Dated: 15/11/20106. Changes in academic process: None7. Official thesis title: “To study and construct the investment management processes concerning the application of information technology in Vietnam Development Bank”8. Major: Information System Managament.9. Code: Specialized pilot training.10. Supervisors: Le Quang Minh11. Summary of the findings of the thesis: - Provides an overview of the investment process in information technology applications using State budget funds: the steps, the system of legal documents.- Improves on the investment management process in the applications of information technology in the Vietnam Development Bank (NHPT) to bring the results: + Removes the existent shortcomings, obstacles in the current investment process (minimize administrative procedures, minimize the time when deploy the project).+ Strengthens the efficiency of investment in information technology applications in the Vietnam Development Bank. + Makes sure the investment in information technology applications in the Vietnam Development Bank in compliance with the current rules of the State and the Vietnam Development Bank12. Practical applicability, if any: - The thesis may be reference materials, documents which provide for the investment management of applications of information technology in the Vietnam Development Bank.- Can use the knowledges collected have been analysed and systematized in the thesis on the ICT application activities for companys which use of the national State budget funds.13. Further research directions, if any: 14. Thesis-related publications:
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ - Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụngcông nghệ thông tin tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, MẪU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ - Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụngcông nghệ thông tin tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, MẪU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ - Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụngcông nghệ thông tin tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn