Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục đầu tư tài chính dài hạn trong kiểm toán Báo cáo Tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện

73 948 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2012, 12:31

LỜI NÓI ĐẦUSau khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2006, nền kinh tế nước ta chính thức bước vào thời kỳ hội nhập, các doanh nghiệp trong nước đứng trước nhiều cơ hội Chuyờn thc tp chuyờn ngnh GVHD: TS. Nguyn Th Phng HoaTrờng Đại học kinh tế quốc dân KHOA Kế toán------------chuyên đề thực tập chuyên ngànhĐề tài: hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục đầu t tài chính dài hạn trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ t vấn tài chính kế toán kiểm toán (AASC) thực hiệnSinh viờn thc hin : V èNH THIMó s sinh viờn : CQ 484044Chuyờn ngnh : KIM TONKhoỏ : 48Giỏo viờn hng dn : TS. NGUYN TH PHNG HOAhà nội - 05/2010V ỡnh Thỏi - Lp: Kim toỏn 48CChuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaMỤC LỤCDANH MỤC BẢNG BIỂUThủ tục kiểm toán .24Vũ Đình Thái - Lớp: Kiểm toán 48CChuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaDANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 1.1 Quy trình kế toán ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm toán .Bảng 1.2 Bảng xác định mức trọng yếu ban đầu do KTV Công ty AASC thực hiện tại khách hàng ABC Bảng 1.3 Trích bảng phân mức trọng yếu cho từng khoản mục do KTV Công ty AASC thực hiện tại khách hàng ABC Bảng 1.4 Chương trình kiểm toán chung các khoản đầu tài chính dài hạn của Công ty AASC .Bảng 1.5 Trích chương trình kiểm toản khoản đầu tài chính của Công ty AASC áp dụng tại khách hàng ABC (tham chiếu phụ lục) .Bảng 1.6 Bảng câu hỏi về hệ thống kiểm soát nôi bộ đối với khoản mục đầu tài chính dài hạn của KTV Công ty AASC thực hiện tại Công ty ABC .Bảng 1.7 Trích giấy tờ làm việc K1/3 của Công ty AASC - tổng hợp số liệu phân tíchBảng 1.8 Trích giấy tờ làm việc K1/4 của Công ty AASC - phân tích biến động phát sinh đầu tài chính dài hạn Công ty ABC Bảng 1.9 Trích giấy tờ làm việc K1/1 của Công ty AASC - tổng hợp tài khoản .Bảng 1.10 Trích giấy tờ làm việc K 1/2 của Công ty - kiểm tra chi tiết phát số phát sinh Bảng 1.11 Trích giấy làm việc K1/5 của Công ty AASC - chi tiết đối tượng góp vốn Bảng 1.12 Trích giấy tờ làm việc K1/6 của Công ty AASC - thư xác nhận vốn góp của Công ty TNHH DHL với Công ty Bảng 1.13 Trích giấy tờ làm việc K1/25 của Công ty AASC - tổng hợp kết quả công việc kiểm toán TK 222 .Bảng 1.14 Trích giấy tờ làm việc K2/9 của Công ty AASC - danh sách chi tiết đơn vị là Công ty con, Công ty liên kết do Tổng Công ty Bưu chính gửi Công ty ABC .Bảng 1.15 Trích mẫu giấy tờ làm việc K2/10 của Công ty AASC - tổng hợp kết quả kiểm tra chứng từ .Bảng 1.16 Trích giấy tờ làm việc K2/12 của Công ty AASC - tổng hợp kết quả công việc TK 221, 223 .Vũ Đình Thái - Lớp: Kiểm toán 48CChuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaLỜI NÓI ĐẦUSau khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2006, nền kinh tế nước ta chính thức bước vào thời kỳ hội nhập, các doanh nghiệp trong nước đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực kinh doanh, mở rộng qui mô sản xuất nhằm cạnh tranh với các doanh ngiệp nước ngoài.Trên thực tế, nếu như doanh nghiệp Việt Nam chỉ tập trung vào ngành lĩnh vực hoạt động của mình với nguồn vốn sẵn có thì muốn đạt được sự phát triển vượt bậc trong một quãng thời gian ngắn là rất khó, một giải pháp mở cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể thực hiện được chính là thu hút vốn qua các kênh đầu tư. Theo đó một mối quan hệ tài chính giữa nhà đầu đơn vị tiếp nhận vốn được hình thành. Mối quan hệ này có thể là đầu vào Công ty con, đầu vào Công ty liên kết hay đồng kiểm soát…Chính điều này tạo nên sự phức tạp trong khoản mục đầu tài chính, đặc biệt là các khoản mục đầu tài chính dài hạn.Xem xét vấn đề đầu tài chính dài hạn dưới góc độ của một nhà quản lý, một người làm công tác kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng thông tin tài chính trên thị trường đầu tư, kiểm toán viên các Công ty kiểm toán tại Việt Nam còn gặp nhiều hạn chế trong việc kiểm toán khoản mục đầu tài chính dài hạn do những phức tạp rủi ro trong các quan hệ đầu gây ra.Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề kiểm toán khoản mục đầu tài chính dài hạn nêu trên, qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán (AASC), em đã lựa chọn đề tàiHoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục đầu tài chính dài hạn trong kiểm toán Báo cáo Tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán (AASC) thực hiện” để hoàn thành chuyên đề thực tập chuyên ngành của mình. Kết cấu chuyên đề thực tập chuyên nghành do em thực hiện bao gồm các nội dung chính sau:Vũ Đình Thái - Lớp: Kiểm toán 48C1Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaChương 1: Thực trạng qui trình kiểm toán khoản mục đầu tài chính dài hạn trong kiểm toán Báo cáo Tài chính do Công ty AASC thực hiệnChương 2: Nhận xét các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục đầu tài chính dài hạn trong kiểm toán Báo cáo Tài chính do Công ty AASC thực hiệnTuy đã có nhiều cố gắng song do thời gian ngắn sự eo hẹp về tài liệu tham khảo nên chuyên đề vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong thầy cô giáo đóng góp ý kiến để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn. Qua đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo hướng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa các anh chị trong phòng kiểm toán 2 Công ty AASC đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thiện chuyên đề này.Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2010Sinh viênVũ Đình TháiVũ Đình Thái - Lớp: Kiểm toán 48C2Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaCHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC ĐẦU TÀI CHÍNH DÀI HẠN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN1.1 Mục tiêu kiểm toán các khoản mục đầu tài chính dài hạn trong kiểm toán Báo cáo Tài chính do Công ty kiểm toán AASC thực hiệnTheo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, khoản 11 xác định:“Mục tiêu kiểm toán Báo cáo Tài chính là giúp cho kiểm toán viên Công ty kiểm toán đưa ra ý kiến xác nhận rằng Báo cáo Tài chính đó có được lập trên cơ sở chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận, có tuân thủ pháp luật liên quan có phản ánh trung thực hợp lý các khía cạnh trọng yếu hay không”.Mục tiêu của kiểm toán Báo cáo Tài chính (BCTC) còn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả của chất lượng thông tin tài chính của đơn vị.Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) theo kết cấu tài khoản theo Quyết định 15 năm 2006 của Bộ Tài chính, các khoản đầu tài chính dài hạn bao gồm: đầu vào Công ty con; vốn góp liên doanh; đầu vào Công ty liên kết; đầu dài hạn khác (cổ phiếu, trái phiếu các khoản đầu khác). Đi kèm với các khoản mục này, kiểm toán viên (KTV) khi kiểm toán các khoản đầu tài chính dài hạn cần chú trọng tới khoản mục dự phòng giảm giá các khoản đầu dài hạn, một khoản mục có ý nghĩa với nhà đầu quan tâm tới rủi ro cũng như khả năng sinh lời từ các khoản đầu của đơn vị.Nắm được tính chất đa dạng của loại hình đầu kể trên nên khi tiến hành kiểm toán các khoản mục đầu tài chính dài hạn do Công ty AASC thực hiện, trưởng nhóm kiểm toán sẽ thực hiện lập danh sách các mục tiêu kiểm toán phân nhiệm công việc cho trợ lý kiểm toán.Cần chú ý thêm rằng tại Công ty kiểm toán AASC, các tài khoản thuộc cùng một nhóm tính chất hoặc nhóm đối ứng tài khoản sẽ do một KTV một trợ lý thực Đình Thái - Lớp: Kiểm toán 48C3Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoahiện, trưởng nhóm kiểm toán chỉ thực hiện lập kế hoạch xem xét giám sát công việc của các cá nhân trong nhóm đảm bảo thực hiện chương trình kiểm toán đúng tiến độ là một phần của kiểm soát chất lượng trong soát xét 3 cấp. Ví dụ, các tài khoản tiền mặt, tiền gửi khoản chi phí bán hàng, quản lý do một KTV thực hiện các khoản doanh thu, giá vốn hàng bán hàng hệ thống tài khoản trong tính giá thành sản phẩm do một KTV khác thực hiện…Theo logic đó, các khoản đầu tài chính dài hạn sẽ do một KTV thực hiện một trợ lý có kinh nghiệm tùy thuộc vào khối lượng công việc mức độ phức tạp (trọng yếu) của khoản mục được kiểm toán.Các mục tiêu do trưởng nhóm kiểm toán lập đưa cho KTV phụ trách nhóm khoản mục này chỉ là các mục tiêu kiểm toán chung còn việc xây dựng các mục tiêu kiểm toán đặc thù sẽ do người đảm nhận chi tiết xây dựng ghi lại trên giấy tờ làm việc của Công ty kiểm toán AASC. Sở dĩ có sự chia tách trong xây dựng mục tiêu kiểm toán tại AASC là vì trưởng nhóm dựa vào loại hình kinh doanh của đơn vị, dựa vào hồ sơ kiểm toán năm trước (nếu đó là khách hàng cũ) hoặc dựa vào cam kết của nhà quản lý đơn vị được kiểm toán cũng như phán đoán chủ quan, dựa vào thông tin thu thập được về khách hàng đưa ra. Đối với mục tiêu kiểm toán đặc thù, do tính chất, khối lượng phát sinh của công việc hay mục đích sử dụng số liệu mà mục tiêu kiểm toán đặc thù của Công ty kiểm toán AASC đối với các khoản đầu tài chính thay đổi theo năm kiểm toán đối với cùng một khách hàng.Ví dụ, mục tiêu kiểm toán chung được xây dựng dựa theo đánh giá qui trình kế toán.Bảng 1.1 Quy trình kế toán ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm toánVũ Đình Thái - Lớp: Kiểm toán 48C4Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaQui trình công nghệ kế toánYêu cầu quản lý phương hướng cơ bản của kiểm toánPhương pháp Chức năngHình thức cơ bảnMục tiêu cơ bản của kiểm soát quản lýChứng từ-Thông tin về nghiệp vụ phát sinh-Minh chứng cho nghiệp vụ phát sinhBản chứng từ-Ghi đúng số lượng đơn giá giá tiền.-Tuân thủ thủ tục chứng từ-Liên kết với các bước sau (chuyển sổ)Tínhgiá-Phản ánh giá trị thực của tài sản-Tập hợp chi phí theo loại sản phẩm dịch vụSổ chi tiết-Phân loại đối tượng tính giá-Phản ánh giá trị thực của tài sản dịch vụ theo nguyên tắc hoạt động liên tục.-Phân bổ chi phí chung cho sản phẩm hàng hóa dịch vụĐối ứng tài khoản-Phân loại tài sản vốn-Phản ánh vận động của tài sản về vốn qua từng nghiệp vụ.Sổ tổng hợp-Phân loại đúng yêu cầu của quản lý.-Định khoản ghi sổ đúng, cộng dồn số dư chuyển khoản chính xácTổng hợp cân đối kế toán-Khái quát các quan hệ tài chính-Cân đối tổng thể hoặc bộ phậnBảng tổng hợp-Phân định quyền sở hữu (tài sản) nghĩa vụ (vốn) với quan hệ hợp đồng (ngoài bảng)-Cân đối tài sản với vốn, thu chi (và số dư)-Chuyển đúng số dư hoặc số phát sinh vào khoản mục tương ứngMục tiêu kiểm toán chung đối với kiểm toán các khoản đầu tài chính được đưa ra là:- Các khoản tài chính có tồn tại thuộc về doanh nghiệp được hạch toán chính xác (tính hiện hữu, chính xác, quyền nghĩa vụ).- Các phương pháp tính giá phù hợp với các chuẩn mực kế toán là cơ sở làm kiểm toán (phân loại trình bày, đánh giá)- Các khoản cổ tức, tiền lãi các khoản thu nhập khác cũng như các giá trị lời lãi được hạch toán (tính đầy đủ, chính xác)Điều này được hiểu là:-Tính có thật (hiện hữu): Đề cập tới sự tồn tại của các khoản đầu cũng như các nghiệp vụ phát sinh, sự tồn tại hoặc phát sinh về việc lập BCTC, đơn vị đưa vào Đình Thái - Lớp: Kiểm toán 48C5Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: TS. Nguyễn Thị Phương HoaBCTC các số liệu (số dư cuối kỳ) có đúng số liệu hoạch toán trên sổ kế toán hay không? Những xác nhận của KTV đề cập đến các chỉ tiêu tài sản nợ, tài sản có trong bảng cân đối kế toánthực sự phát sinh trong kỳ kế toán.- Quyền nghĩa vụ: Những xác nhận của KTV đề cập đến việc tài sản được phản ánh trên BCTC có thuộc quyền sở hữu của đơn vị hay không? Các khoản nợ có phải là nghĩa vụ của đơn vị vào ngày thành lập báo cáo hay không? Các khoản doanh thu chưa thực hiện được ghi nhận có thực sự dựa trên cơ sở pháp lý chuẩn mực hiện hành để ghi nhận thuộc quyền nghĩa vụ của đơn vị hay không?- Tính đầy đủ (trọn vẹn): Nói về khả năng bỏ qua các khoản mục đáng lý ra phản ánh đựa vào BCTC. Một hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả sẽ đảm bảo rằng mọi nghiệp vụ liên quan tới các khoản đầu tài chính dài hạn đều được ghi nhận phản ánh trên hệ thống tài khoản, sổ kế toán, BCTC, nếu đánh giá của KTV qua các thử nghiệm về kiểm soát cho thấy sự yếu kém không hiệu quả, thì KTV phải tăng qui mô thử nghiệm cơ bản.- Tính đúng kỳ: Mục tiêu này nhằm xác minh đảm bảo rằng các nghiệp vụ phát sinh tăng giảm trong kỳ đơn vị, không có sự nhầm lẫn hay cố ý hạch toán trùng lặp các nghiệp vụ từ kỳ trước chuyển sang, đảm bảo rằng các nghiệp vụ phát sinh của tháng đầu của niên độ kế toán sau không bị hạch toán nhầm lẫn hoặc cố ý sang kỳ sau ngược lại, đảm bảo các khoản doanh thu, thu nhập các khoản chi phí nếu không tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kỳ kế toán sẽ không có ảnh hưởng nghiệm trọng đến kết quả kinh doanh Báo cáo kết quả kinh doanh.- Phân loại trình bày: Yêu cầu đơn vị khi hạch toán các nghiệp vụ phát sinh phù hợp với các tài khoản đã đăng ký, thu nhập chi phí phát sinh ở khâu nào lĩnh vực nào (ví dụ như doanh thu từ các khoản đầu tài chính dài hạn, chi phí liên quan đến việc góp vốn…) cần được hạch toán vào tài khoản cấp 2 bắt buộc, đơn vị có thể đăng ký tài khoản cấp 3, cấp 4 theo sự phê duyệt của Bộ Tài chính. Ví dụ: Hệ thống các chi nhánh của Công ty Bảo hiểm Bảo Minh sử dụng hệ thống phần mềm kế toán bảo hiểm chuyên dụng, theo dõi cả quản trị nhân lực, hay hệ thống tài khoản cấp 3 trong Đình Thái - Lớp: Kiểm toán 48C6[...]... chớnh di hn: + Khon u t vo Cụng ty con do Cụng ty ABC nm quyn kim soỏt c ghi nhn theo nguyờn tc giỏ gc + Khon u t vo Cụng ty liờn kt do Cụng ty ABC gúp vn ghi nhn theo nguyờn tc giỏ gc C s hp nht BCTC: BCTC hp nht ca Cụng ty c lp trờn c s BCTC riờng ca Cụng ty v BCTC ca Cụng ty con do Cụng ty kim soỏt (Cụng ty con) c lp n ngy 31 thỏng 12 hng nm Vic kim soỏt t c khi Cụng ty cú kh nng kim soỏt cỏc chớnh... h thng ti khon Cụng ty ABC s dng nh sau: - Ti khon cp 1: TK 221 u t vo Cụng ty con TK 222 Vn gúp liờn doanh TK 223 u t vo Cụng ty liờn kt TK 228 u t di hn khỏc - Ti khon cp 2: TK 2211 Cụng ty C phn Du lch TK 2212 Cụng ty C phn chuyn phỏt nhanh Bu in TK 2221 Cụng ty TNHH DHL VNPT TK 2222 Cụng ty C phn truyn thụng qung cỏo Bu chớnh TK 2231 Cụng ty C phn Bo him TK 2231 Cụng ty Cụng ty CP Thng mi v Dch... - Khi cỏc Cụng ty con + Cụng ty C phn Du lch + Cụng ty C phn chuyn phỏt nhanh Bu in - Khi cỏc Cụng ty liờn kt + Cụng ty C phn Bo him + Cụng ty C phn truyn thụng qung cỏo Bu chớnh Qua tỡm hiu s b v t chc Cụng ty ABC, KTV Cụng ty AASC ỏnh giỏ c s lng cỏc Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Xỏc nh c bờn cú liờn quan, trng nhúm kim toỏn yờu cu tr lý kim toỏn d tho th xỏc nhn vn gúp d phũng Cụng ty ABC cha thc... sỏch k toỏn ti cỏc doanh nghip la chn Ch k toỏn 15, 19 v 48/2006/QBTC, i vi cỏc n v hỏch toỏn theo Ch k toỏn 12/2001/Q-BTC thỡ khụng cú khon mc ny, do vy trong chuyờn thc tp ny em ch cp ti cỏc doanh nghip hch toỏn theo mt trong ba quyt nh nờu trờn * nh hng ca k toỏn khon u t ti chớnh di hn trong doanh nghip ỏp dng Ch k toỏn theo quyt nh 15/2006/Q-BTC ti kim toỏn BCTC do Cụng ty AASC thc hin H thng... Cụng ty AASC mun phõn b mc trng yu cho khon mc ny cn da vo qui mụ cỏc khon mc khỏc, c th nh sau: Bng 1.3 Trớch bng phõn mc trng yu cho tng khon mc do KTV Cụng ty AASC thc hin ti khỏch hng ABC Phân bổ mức trọng yếu cho các khoản mục Khoản mục Hệ số Số tiền Mức trọng yếu ớc lợng ban đầu Báo cáo thừa VND VND Tiền mặt 1 776.752.512 1.934.938 1.934.938 1 Tiền Gửi Ngân hàng 96.844.587 241.246 241.246 Các khoản. .. liờn doanh bỏn ti sn cho liờn doanh nu bờn gúp vn liờn doanh ó chuyn quyn s hu ti sn v ti sn ny c liờn doanh gi li cha bỏn cho bờn th ba c lp thỡ bờn gúp vn liờn doanh ch c hch toỏn phn lói hoc l cú th xỏc nh tng ng cho phn li ớch ca cỏc bờn gúp vn liờn doanh khỏc Nu liờn doanh bỏn ti sn ny cho bờn th ba c lp thỡ bờn gúp vn liờn doanh c ghi nhn phn lói, l thc t phỏt sinh t nghip v bỏn ti sn cho liờn doanh... toỏn cỏc khon mc u t ti chớnh di hn trong kim toỏn BCTC do Cụng ty kim toỏn AASC thc hin minh ha cho chuyờn thc tp em xin trỡnh ny thc trng kim toỏn khon mc u t ti chớnh di hn trong kim toỏn BCTC do Cụng ty TNHH Dch v t vn K toỏn v Kim toỏn AASC thc hin ti khỏch hng l Cụng ty ABC Thụng thng kim toỏn khon mc u t di hn trong kim toỏn BCTC do Cụng ty AASC tin hnh c thc hin qua cỏc giai on sau: - Chun... BCTC do Cụng ty AASC thc hin 1.2.1 Khỏi quỏt c im chung ca cỏc khon u t ti chớnh di hn nh hng ti kim toỏn BCTC do cụng ty AASC thc hin Cỏc khon u t ti chớnh di hn, bn thõn nú cng l cỏc khon u t m v bn cht, ú l cỏc hot ng u t vn vo cỏc lnh vc kinh doanh khỏc ngoi hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip nhm mc ớch m rng c hi thu li nhn cao v hn ch ri ro trong kinh doanh Núi cỏch khỏc, ú l hỡnh thc doanh... ti chớnh di hn trong doanh nghip ỏp dng Ch k toỏn theo quyt nh 48/2006/Q-BTC ti kim toỏn BCTC do Cụng ty AASC thc hin H thng ti khon k toỏn s dng phn ỏnh hot ng u t ti chớnh di hn bao gm: + TK 221 u t ti chớnh di hn + TK 229 D phũng u t ti chớnh di hn Ti khon cp 2: + TK 2212 Vn gúp liờn doanh + TK 2213 u t vo Cụng ty liờn kt + TK 2218 u t ti chớnh di hn khỏc Doanh nghip hch toỏn theo Quyt nh 48/2006/Q-BTC... chớnh v hot ng ca cỏc Cụng ty nhn u t nhm thu li ớch t hot ng ca cỏc Cụng ty ny BCTC ca cỏc Cụng ty con c lp cho cựng nm ti chớnh vi Cụng ty trong trng hp cn thit BCTC ca cỏc Cụng ty con c iu chnh cỏc chớnh sỏch k toỏn c ỏp dng ti Cụng ty v cỏc Cụng ty con l ging nhau V ỡnh Thỏi - Lp: Kim toỏn 48C 19 Chuyờn thc tp chuyờn ngnh GVHD: TS Nguyn Th Phng Hoa Tng quan v t chc ca Cụng ty ABC: - Khi hch toỏn . tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC), em đã lựa chọn đề tài Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục đầu tư tài chính dài. TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN1.1 Mục tiêu kiểm toán các khoản mục đầu tư tài chính dài hạn trong kiểm toán Báo cáo Tài chính do
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục đầu tư tài chính dài hạn trong kiểm toán Báo cáo Tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện, Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục đầu tư tài chính dài hạn trong kiểm toán Báo cáo Tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện, Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục đầu tư tài chính dài hạn trong kiểm toán Báo cáo Tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện, Các vấn đề chung, Kết thúc kiểm toán, Do các yếu tố chủ quan

Từ khóa liên quan