Tài liệu TIỂU LUẬN "ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP " pdf

11 4,080 17
  • Loading ...
1/11 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 04:20

BÀI TIỂU LUẬNẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃHỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦADOANH NGHIỆP MỤC LỤCBÀI TIỂU LUẬN 1ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1MỤC LỤC 2I. NHỮNG CHUYỂN ĐỔI TÍCH CỰC TRONG CHÍNH SÁCH KH & CN Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN VỪA QUA 31.Xét trên tổng thể của hệ thống KHCN 32.Những thay đổi trong chính sách và quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai ( Research and Develoment- R & D ) 43.Đổi mới chính sách về quản lý công nghệ 54. Ưu tiên phát triển nhân lực cho hoạt động KH & CN 5II. NHỮNG THÀNH TỰU CỦA KH & CN ĐẠT ĐƯỢC DO THỰC HIỆN NHỮNG CHUYỂN ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH KH & CN 61.Hệ thống KH & CN được duy trì và phát triển 62.KH & CN đã góp phần đáng kể trong phát triển KT- XH đất nước 63.Góp phần phát triển nhân lực KH & CN 74.Hệ thống quản lý KH & CN có những yếu tố đổi mới 7III.NHỮNG TỒN TẠI CỦA CHÍNH SÁCH KH & CN 81.Một số bất cập về chính sách trên tổng thể 82.Những tồn tại và yếu kém về KH & CN nước ta do những tồn tại trong chính sách KH & CN tạo ra 9 IV.MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KH & CN NƯỚC TA 9Ngày nay KH và CN đã chiếm một vị trí quan trọng, trở thành lựclưọng sản xuất trực tiếp, là động lực cơ bản cho phát triển kinh tế - hội,góp phần mở rộng khả năng sản xuất, thúc đẩy quá trình hình thành vàchuyển dịch cơ cấu kinh tế. Không những thế nó còn tác động trực tiếp vàthúc đẩy quá trình toàn cầu hoá, hướng tới hội thông tin và nền kinh tế trithức. Đối với nước ta, với một xuất phát điểm thấp, công nghệ thiết bị lạchậu trong khi cuộc cách mạng KH và CN trên thế giới đang diễn ra với tốcđọ hết sức nhanh chóng va sâu rộng, qua trình toàn cầu hoá đang ngày một2gia tăng thì việc phát triển KH và CN cùng với giáo dục và đào tạo là quốcsách hàng đầu để phát triển kinh tế hội, nâng cao trình độ quản lý củaNhà nước và tiềm lực lãnh đạo của Đảng.Nhận tức rõ tầm quan trọng của KH & CN trong thời gian qua chínhsách về KH &CN nứơc ta có những chuyển biến tích cực góp phần quantrọng trong việc nâng cao chất lượng, năg lực cạnh tranh của sản phẩm hànghoá ; đào tạo nguồn nhân lực; thúc đẩy kinh tế - hội , giữ gìn và phát huybản sắc văn hoá dân tộc.I. NHỮNG CHUYỂN ĐỔI TÍCH CỰC TRONG CHÍNH SÁCH KH & CN Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN VỪA QUA1.Xét trên tổng thể của hệ thống KHCN- Chuyển từ chính sách dựa trên quan đIểm Nhà nước độc quyền vềhoạt động KH & CN đến một chính sách dựa trên quan điểm mọi thành phầnkinh tế đều đóng vai trò những tác nhân tham gia vào hoạt động KH &CN .-Trong nội dung các chính sách đã dành mối quan tâm đáng kể tớiphát triển công nghệ.Trong hệ thống chỉ số khoa học công nghệ đã xuất hiệnmôt vài chỉ số về công nghệ trong đó có chỉ số về tỷ lệ phần trăm công nghệđược đổi mới.- Xác định rõ việc phát triển KH và CN là trách nhiệm của các ngành,các địa phương, một số nhiệm vụ nghiên cứu công nghệ không còn là bộphận trong chương trình trọng điểm của Nhà nước, mà là bộ phận kế hoạchphát triển sản xuất kinh doanh của các Bộ. Nhà nước chỉ còn nắm một sốchương trình nghiên cứu công nghệ chuẩn bị cho sự phát triển dàI hạn của3đất nước, như những nghiên cứu về công nghệ thông tin, công nghệ sinh học,vật liệu mới, tự động hoá. Thực hiện chủ trương chuyển đổi từ một chínhsách Cho khoa học sang một chính sách Bằng khoa học. .2.Những thay đổi trong chính sách và quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai ( Research and Develoment- R & D )2.1 Thay đổi cơ cấu XH của các tổ chức cũng như cơ cấu củachính các tổ chức R & D.- Chuyển từ việc chỉ có Nhà nước tiến hành hoạt động R & D sangviệc cho phép thành lập các tổ chưcs R & D thuộc mọi thành phần kinh tế.- Chuyển từ việc chỉ cho phép các cơ quan nghiên cứu khoa học hoạtđộng với một chức năng nghiên cứu khoa học ( R ) còn các hoạt đông triểnkhai thực nghiệm ( D ) thì không thuộc chức năng của các cơ quan nghiêncứu sang việc cho phép các cơ quan nghiên cứu KH của Nhà nước được tiếnhành các hoạt động triển khai, được ký kết và thực hiện những hợp đồngkinh tế để giải quyết những vấn đề KH và nghiên cứu với các đơn vị sảnxuất.2.2 Đa dạng hoá nguồn tài chính cung cấp cho tổ chức.- Các chính sách về cơ cấu nguồn tài chính đã dần dần có những thayđổi căn bản. Ngân sách Nhà nước không còn là nguồn duy nhất mà còn cócác nguồn từ các xí nghiệp công nghiệp cũng như nhiều loại đối tác khácnhau trong hội. Sự mở rộng quan hệ hợp tác Quốc tế làm xuất hiện nhiềunguồn tàI trợ từ các tổ chức phi chính phủ, các tổ cức quốc tế , các tổ chứcnhân đạo. Nhiều nguồn tàI trợ Chính phủ cũng bổ sung thêm những nguồn4lực quan trọng cho các tổ chức R & D. Ngoài ra, trong một số trường hợp,cá tổ chức R & D về công nghệ đã mạnh dạn sử dụng vốn vay để thực hiệnnhữnh hoạt động sản xuất thử để làm chủ công nghệ trước khi bàn giao chosản xuất.2.3 Cấu trúc lại tổ chức R & trong đó có D-Đã tiến hành “ sắp xếp lại ” các viện nghiên cứu , trong đó có việcxác định một số viện được ngân sách Nhà nước bao cấp. Còn lại các việnphảI tự tìm kiếm các hợp đồng và các nguồn tài trợ khác nhau để tồn tại vàphát triển.3.Đổi mới chính sách về quản lý công nghệViệc quản lý công nghệ được bổ sung phù hợp đặc điểm của kinh tếthị trường. Nội dung quản lý công nghệ không chỉ còn giới hạn trong phạmvi “ 3 mặt công tác “ ( Ban hành và quản lý việc thực hiện các tiêu chuẩn kỹthuật trong sản xuất ; Quản lý đo lường ; Quản lý chất lượng sản phẩm ) nhưtrước kia, mà đã được mở rộng thêm nhiều chỉ tiêu như: kiểm soát công nghệtheo các tiêu chuẩn về tính tiên tiến và ô nhiễm môi trường; đánh giá côngnghệ theo tỷ lệ sản phẩm có thể giành thế mạnh cạnh tranh trong nước vàtrên thị trường thế giới 4. Ưu tiên phát triển nhân lực cho hoạt động KH & CNCác chính sách khoa học và công nghệ đã chú trọng tới việc phát triểnnguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực có trình độ đạI học trở lên.5II. NHỮNG THÀNH TỰU CỦA KH & CN ĐẠT ĐƯỢC DO THỰC HIỆN NHỮNGCHUYỂN ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH KH & CN1.Hệ thống KH & CN được duy trì và phát triểnĐến nay nước ta đã có một lực lượng KH & CN tương đối đông đảovới khoảng trên 1 triệu cán bộ tốt nghiệp đạI học và cao đẳng, 10 nghìn cánbộ có trình độ trên đạI học, khoảng 1.3 triệu có trình độ trung cấp kỹ thuật vàkhoảng 2.8 triệu công nhân kỹ thuật. Cùng với đội ngũ đông đảo đó chúng tađã xây dựng được một mạng lưới trên 100 trường đại học và cao đẳng, hơn500 tổ chức nghiên cứu triển khai trên phạm vi cả nước. Cơ sở hạ tầng KH &CN như các trung tâm nghiên cứu, các phòng thí nghiệm, các trung tâmthông tin KH & CN, thư viện cũng được tăng cường và nâng cấp. Hệthống quản lý Nhà nước cũng đã được thiết lập rộng khắp từ TW đến địaphương.2.KH & CN đã góp phần đáng kể trong phát triển KT- XH đất nướcVới tiềm lực KH & CN đã tạo dựng được, lực lượng KH & CN nướcta trong các cơ quan nghiên cứu - triển khai, giáo dục - đào tạo và khu vựcsản xuất, dịch vụ đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triểnKT-XH trong hơn 10 năm đổi mới vừa qua.Khoa học hội và nhân văn nhờ bước đổi mới phương pháp tiếp cận,cập nhật kiến thức mới , đã góp phần vào việc xây dựng luận cứ khoa họccho các chủ trương, chính sách, cơ chế, biện pháp quản lý của Đảng và Nhànước liên quan đến quản lý và phát triển kinh tế, văn hoa, hội của đấtnước.6Những kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, KH kỹthuật đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - hội. Cáckết quả nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của đấtnước đã góp phần xây dựng luận cứ khoa học cho các phương án phát triểnvùng và lãnh thổ. Nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp đã tạo ragiống cây trồng, vật nuôi có chất lượng và năng suất cao, góp phần đưa nướcta từ nhập khẩu lương thực trở thành một nước xuất khẩu lương thực Vì vậytrong những năm qua, KH & CN việt nam đã góp phần tiếp thu, làm chủnhanh chóng nhiều công nghệ tiên tiến được chuyển giao từ nước ngoài đãphần nào đóng góp cho phát triển sức sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tếcủa Việt nam trong thời gian qua.3.Góp phần phát triển nhân lực KH & CN.KH & CN Việt nam trong những năm qua cũng góp phần vào việc đàotạo nhân lực KH & CN, cung cấp một số lượng lớn nhân lực trình độ trungcấp, đại học, trên đại học ở nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau góp phầnphát triển kinh tế, hội, văn hoá đất nước.4.Hệ thống quản lý KH & CN có những yếu tố đổi mới.Cơ chế quản lý KH & CN đã bước đầu đổi mới theo hướng phù hợpvới cơ chế thị trường, tạo điều kiện để cơ quan NC-TK gắn kết hơn trong sảnxuất và dịch vụ.7III.NHỮNG TỒN TẠI CỦA CHÍNH SÁCH KH & CN1.Một số bất cập về chính sách trên tổng thể.- Thiếu sự phân cấp, phân công rõ ràng, sự đIều hoà phối hợp giữa cáccơ quan trong bộ máy quản lý Nhà nước về KH & CN, giữa cơ quan quản lýTW và địa phương dẫn đến chồng chéo chức năng, quyền hạn và tráchnhiệm, không thống nhất trong việc đưa ra các chính sách.- Phát triển về nhận thức đối với vai trò KH - CN không đồng đều từđó dẫn đến sự không đồng bộ trong hệ thống chính sách.- Chưa có chính sách mạnh mẽ, ưu tiên đối với việc sáng tạo và ápdụng thành tựu nghiên cứu công nghệ mạnh giành thế cạnh tranh trên thịtrường.- Còn nhiều bất cập trong quản lý hoạt động R & D.+ Chính sách kinh tế đặc biệt là chính sách đầu tư, chính sách thuế ,chính sách tín dụng, chính sách nhập khẩu chưa khuyến khích các doanhnghiệp tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học & công nghệ.+ Các chính sách vể tài chính đối với hoạt động R & D còn nhiều bấtcập; thiếu phối hợp đồng bộ, chưa quan tâm đến phần con người, phần thôngtin , phần tổ chức: Vốn đầu tư thấp; chưa có chính sách phù hợp; các chínhsách đã đổi mới nhưng còn chậm;chưa hình thành hệ thống quản lý KH &CN phù hợp với cơ chế thị trường 8+ Chính sách nguồn nhân lực chưa tạo ra biến đổi mạnh về chất lượngcán bộ KH & CN phù hợp với trình độ phát triển chung trên thế giới.2.Những tồn tại và yếu kém về KH & CN nước ta do những tồn tại trong chính sách KH & CN tạo ra-Trình độ lạc hậu về công nghệ của các ngành sản xuất- Đội ngũ cán bộ KH & CN khá đông nhưng còn hạn chế về năng lực,bất hợp lý về cơ cấu, chưa đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới, đẩymạnh CNH - HĐH đất nước.- Mạng lưới cơ quan NC & TK của nước ta còn nhiều bất hợp lý- Hệ thống dịch vụ KH & CN còn yếu kém.- Hệ thống giáo dục và đào tạo còn nhiều bất cập, chất lượng còn thấp.- Mối liên hệ giữa hệ thống KH & CN và hệ thống KT - XH còn yếu.-Tốc độ đổi mới công nghệ chậm rất nhiều so với tốc độ đổi mới côngnghệ trên thế giới.IV.MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KH & CN NƯỚC TA-Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về KH & CN giữa bộ KHCN & MT với các bộ quản lý tổng hợp khác khắc phục hiện tượng chồngchéo mâu thuẫn nhau của các chính sách KH & CN.9- Các chính sách về chi cho KH & CN cần phải theo thứ tự ưu tiênmột cách hợp lý, đồng thời đảm bảo tăng chi NSNN cho hoạt động KH &CN cao hơn mức tăng GDP ít nhất là 2 lần.-Thực hiện hội hoá đầu tư cho KH &CN . Khuyến khích các doanhnghiệp và các tổ chức cá nhân đầu tư tài chính cho KH & CN dựa trê cácchính sách sau:+ Chính sách tài chính khuyến khích hình thành tổ chức KH & CNtrong các doanh nghiệp, nhất là các lĩnh vực thuộc hướng ưu tiên, trọngđIểm.+ Cho phếp sử dụng lợi nhuận trước thuế để chi hco hoạt động đổimới công nghệ, đổi mới sản phẩm, nghiên cứu triển khai + Áp dụng chính sách miễn giảm thuế nhập khẩu các dụng cụ thiết bị,vật tư, tài liệu dùng cho hoạt động KH & CN. Giảm thuế VAT, thuế tiêu thụđặc biệt đối với DN trong giai đoạn đầu đua công nghệ mới vào sản xuất,miễn giảm thuế thu nhập cá nhân đối với các thu nhập về phát minh sángchế, mễn thuế sử dụng đất nông nghiệp với các cơ sở nghiên cứu khoa họcnông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp làm thí nghiệm.+ Mở rộng khả năng vai trung và dài hạn cho các DN phù hợp với chukỳ đổi mới công nghệ của từng nghành.- Đối với chính sách phát triển nguồn nhân lực KH & CN 10[...]...+ Thực hiện đa dạng hoá hình thức đào tạo nhân lực KH & CN, nâng cao chất lượng và đổi mới cơ cấu đào tạo nhân lực KH & CN + Cải tiến chính sách về thu nhập đối với cán bộ KH & CN, đảm bảo thu nhập của cán bộ KH & CN đủ taí SX mở rộng sức lao động Có chế độ thưởng ưu đãi vơí các công trình KH có khả năng ứng dụng cao trong đời sống XH + Có các chế độ ưu đãi nhằm thu hút các nhà khoa học VN ở nước . BÀI TIỂU LUẬNẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃHỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP MỤC LỤCBÀI TIỂU LUẬN 1ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH. CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1MỤC LỤC 2I. NHỮNG CHUYỂN ĐỔI TÍCH CỰC TRONG CHÍNH SÁCH KH & CN Ở NƯỚC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu TIỂU LUẬN "ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP " pdf, Tài liệu TIỂU LUẬN "ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP " pdf, Tài liệu TIỂU LUẬN "ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP " pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn