Tài liệu Một số đề toán ôn thi lớp 12 docx

19 472 4
  • Loading ...
1/19 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2014, 16:20

Bài : 16631 Cho phương trình : . Định m để phương trình vô nghiệm. Giá trị m để phương trình vô nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16630 Giải phương trình Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 16629 Giải phương trình Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 16625 bạn Giải phương trình Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 16624 Giải phương trình Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (A)Bài : 16623 Giải phương trình Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 16622 Giải phương trình Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 16621 Cho phương trình: . Tìm mọi giá trị thực của m để phương trình có nghiệm . Giá trị của m phải tìm là : Chọn một đáp án dưới đâyA. -1 ≤ m ≤ 0 B. m > 0 C. -2 < m < -1 D. 1 ≤ m ≤ 2 Đáp án là : (A) Bài : 16620 Nghiệm của phương trình là : Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Bài : 16617 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 16616 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16615 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 16614 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (A)Bài : 16613 Nghiệm phương trình là: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16612 Nghiệm phương trình là: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16611 Giải phương trình Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 16610 Giải phương trình Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 16609 Giải phương trình Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (A)Bài : 16608 Nghiệm phương trình là: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 16607 Nghiệm phương trình là: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 16606 Giải phương trình Nghiệm của phương trình là: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 16605 Giải phương trình Nghiệm của phương trình là: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16604 Giải phương trình Nghiệm của phương trình là: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16603 Nghiệm phương trình Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Một kết quả khácĐáp án là : (D) Bài : 16602 Tìm nghiệm của phương trình Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16599 Tìm nghiệm của phương trình Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 16598 Tìm nghiệm của phương trình Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 16597 Giải phương trình Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 16596 Giải phương trình Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 16744 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Một đáp số khác. Đáp án là : (D) Bài : 16743 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16742 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16734 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. A và B đều đúngĐáp án là : (D) Bài : 16733 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Một đáp số khác Đáp án là : (D) Bài : 16732 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16731 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16730 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. B và C đều đúng Đáp án là : (D) Bài : 16729 [...]... phương trình : A B C D A và B đều đúng Đáp án là : (D) Bài : 16639 Tam giác ABC là tam giác gì nếu ta có : A Tam giác ABC cân B Tam giác ABC đều C Tam giác ABC vuông cân D Tam giác ABC có một góc bằng 360 Đáp án là : (B) Bài : 16638 Tìm tính chất của tam giác ABC biết rằng : Chọn một đáp án dưới đây A Tam giác ABC đều B Tam giác ABC cân C Tam giác ABC vuông cân D Tam giác ABC có một góc bằng 18 độ Đáp án...Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đây A B C D Một đáp số khác Đáp án là : (D) Bài : 16728 Giải phương trình: A B C D Đáp án là : (D) Bài : 16727 Định a sao cho phương trình sau có nghiệm duy nhất: Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (D) A B C D Bài : 16650 Giải phương trình : Chọn một đáp án dưới đây A B C D Đáp án là : (D) Bài : 16649 Giải phương trình : Chọn một đáp án dưới đây A B C D... vuông tại B hoặc tại C D Các câu trả lời trên đều sai Đáp án là : (D) Bài : 16636 Tam giác ABC là tam giác gì nếu ta có : chu vi của tam giác ABC A Tam giác ABC cân tại B B Tam giác ABC là nửa tam giác đều C Tam giác ABC đều D Tam giác ABC vuông tại B Đáp án là : (D) Bài : 16635 Tìm tính chất của tam giác ABC biết rằng : A Tam giác ABC cân tại B hoặc tại C B Tam giác ABC cân tại A C Tam giác ABC vuông... vuông cân tại A Đáp án là : (B) Bài : 16634 Tìm tính chất của tam giác ABC biết rằng : A Tam giác ABC cân tại A B Tam giác ABC cân tại C C Tam giác ABC vuông tại A D Tam giác ABC vuông tại C Đáp án là : (A) Bài : 16633 Rút gọn biểu thức sau: A B Với S là diện tích, p là nửa C D Đáp án là : (B) Bài : 16632 Rút gọn biểu thức sau: A B C D Đáp án là : (C) Bài : 16628 Giải phương trình A B C D Một đáp số. .. là : Bài : 20488 Phương trình đường chuẩn của parabol A B C D Đáp án là : (C) là : Bài : 20487 Cho parabol (P) : Gọi (d) là một đường thẳng bất kì qua tiêu điểm F của (P) và (d) không song song với Ox, (d) cắt (P) tại và Tích số các khoảng cách từ và đến trục Ox bằng : A 8 B 12 C 16 D 20 Đáp án là : (C) Bài : 20486 Trên parabol (P) tiêu điểm của (P) ) : lấy điểm M có hoành độ Tính độ dài MF ( F là... Đáp án là : (C) Bài : 16591 Nghiệm của phương trình A B C D Đáp án là : (D) Bài : 16590 là: Giải phương trình A B C D Đáp án là : (D) Bài : 16588 Miền giá trị của hàm số A B C D Đáp án là : (B) là : Bài : 16587 Miền xác định của hàm số A B C D Đáp án là : (A) là : Bài : 20493 Cho hyperbol (H) : Phương trình chính tắc của elip (E) có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của (H) và ngoại tiếp hình chữ nhật... gọn biểu thức sau: A B C D Đáp án là : (C) Bài : 16628 Giải phương trình A B C D Một đáp số khác Đáp án là : (D) Bài : 16627 Giải phương trình A B C D Đáp án là : (D) Bài : 16626 Giải phương trình Chọn một đáp án dưới đây A B C D Đáp án là : (C) Bài : 16619 Giải phương trình: A B C D Đáp án là : (D) Bài : 16618 Giải phương trình: A B C D Đáp án là : (C) Bài : 16601 Tìm nghiệm của phương trình A B C D . phương trình: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Một đáp số khác. Đáp án là : (D) Bài : 16743 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đâyA Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Một đáp số khác Đáp án là : (D) Bài : 16732 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đâyA.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Một số đề toán ôn thi lớp 12 docx, Tài liệu Một số đề toán ôn thi lớp 12 docx, Tài liệu Một số đề toán ôn thi lớp 12 docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn