Tài liệu Tiểu luận triết học Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Việt Nam" pdf

22 1,710 4
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2014, 08:20

Tiểu luận triết học Quy luật quan hệ sảnxuất phù hợp với trình độ phát triển củalực lượng sản xuất vận dụng trong quátrình xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiềuthành phần Việt Nam"1Mục lục TrangA - Đặt vấn đề 1B - Giải quyết vấn đề 2I/Cơ sở lý luận:2 1 - Các khái niệm: 2 2 - Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuấtvới trình độ phát triển của lực lượng sản xuất: 4 II/Vận dụng quy luật về sự phù hợp của qhsxvới tính chất trình độ pt của llsx vào quá trình pt kTTT định hướng xhcn Vn: 5 1 - Quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam: 6 2 - Những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được: 8 3 - Những vấn đề còn tồn tại: 10III/những Giải pháp mục tiêu pt trong thời gian tới: 13 1 - Các giải pháp cơ bản để phát triển nền kinh tế thị trườngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 13 2 - Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước ta: 17 3 - Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng nhà nước tatừ nay đến năm 2010: 19C - Kết thúc vấn đề 20Danh mục tài liệu tham khảo 212A - Đặt vấn đề Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội là lịch sử phát triển của những phươngthức sản xuất kế tiếp nhau từ thấp đến cao. Mà lực lượng sản xuất quan hệ sản xuấtla hai mặt của phương thức sản xuất , chúng tồn tại không tách rời nhau, tác động qualại lẫn nhau một cách biện chứng, tạo thành quy luật về sự phù hợp của quan hệ sảnxuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất - quy luật cơ bản nhất của sự vậnđộng phát triển của xã hội. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất làquy luật phổ biến, tác động trong toàn tiến trình lịch sử của nhân loại. Sự vận động, phát triển cùa lực lượng sản xuất quyết định làm thay đổi quan hệsản xuất cho phù hợp với nó. Ngược lại, quan hệ sản xuất cũng có tính độc lập tương vàtác động trở lại sự phát triển của lực lượng sản xuất. Khi quan hệ sản xuất phù hợp vớitrình độ phát triển của lực lượng sản xuất, nó là động lực thúc đẩy lực lượng sản xuấtphát triển. Ngược lại, khi quan hệ sản xuất lỗi thời, lạc hậu hoặc tiên tiến hơn một cáchgiả tạo so với trình độ phát triển củ lực lượng sản xuất sẽ lại kìm hãm sự phát triển củalực lượng sản xuất. Do đó, việc giải quyết mâu thẫu giữa quan hệ sản xuất lực lượngsản xuất không phải là đơn giản. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung trước đây chúng ta đã không có được sựnhận thức đúng đắn về quy luật của sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất lực lượng sảnxuất. Cơ chế quan liêu, bao cấp đã bóp méo các yếu tố của quan hệ sản xuất, kìm hãmlực lượng sản xuất, kết quả của sự không phù hợp giữa quan hệ sản xuất lực lượngsản xuất đã làm cho mâu thẫu giữa chúng trở nên gay gắt. Điều đó khiến cho nền kinhtế Việt Nam phải trong tình trạng khủng hoảng, trì trệ một thời gian dài. Chính vì vậy, việc đưa nhận thức một cách đúng đắn mối quan hệ, tác động qua lạilẫn nhau giữa quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất có ý nghĩa vô cùng to lớn, đặcbiệt là trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Việt Namhiện nay.B - Giải quyết vấn đềI/Cơ sở lý luận:3 1 - Các khái niệm:a) Lực lượng sản xuất: Lực lượng sản xuất là toàn bộ những năng lực sản xuất của một xã hội nhất định, ởmột thời kỳ nhất định. Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ tác động giữa conngười với tự nhiên, biểu hiện trình độ sản xuất của con người năng lực thực tiễn củacon người trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất. Lực lượng sản xuất bao gồm tư liệu sản xuất người lao động với tri thức, phươngpháp sản xuất, kỹ năng, kỹ xảo thói quen lao động của họ. Trong các yếu tố hợpthành lực lượng sản xuất, người lao động là chủ thể bao giờ cũng là lực lượng sảnxuất cơ bản, quyết định nhất của xã hội. Ngày nay, khi khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, thì nội dung kháiniệm lực lượng sản xuất được bổ sung, hoàn thiện hơn. Các cuộc cách mạng khoa họcvà công nghệ đã làm xuất hiện những khu vực sản xuất mới làm cho năng suất laođộng tăng lên gấp bội. Năng suất lao động được xem như là tiêu chí quan trọng trọngnhất để đánh giá trình độ phát triển của lực lượng sản xuất suy cho cùng cũng là yếutố quyết định sự chiến thắng của một trật tự xã hội này đối với một trật tự xã hội khác.b) Quan hệ sản xuất: Quan hệ sản xuấtquan hệ giữa con người với con người trong quá trình sản xuất,phân phối, trao đổi tiêu dùng sản phẩm xã hội (sản xuất tái sản xuất xã hội). Trong quá trình sản xuất, con người không chỉ có quan hệ với tự nhiên, tác độngvào giới tự nhiên, mà còn có quan hệ với nhau, tác động lẫn nhau. Hơn nữa, chỉ cótrong quan hệ tác động lẫn nhau thì con người mới có sự tác động vào tự nhiên mớicó sản xuất. Quan hệ sản xuất là hình thức xã hội của sản xuất, biểu hiện mối quan hệ giữa conngười với con người trên ba mặt chủ yếu sau: - Quan hệ về sở hữu đối vớiliệu sản xuấtquan hệ giữa con người với conngười trong việc chiếm hữu tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội. - Quan hệ trong tổ chức quản lý là quan hệ giữa con người với con người trongviệc tổ chức quảnsản xuất xã hội trong trao đổi hoạt động cho nhau.4 - Quan hệ phân phối lưu thông là quan hệ giữa con người với con người trong phânphối lưu thông sản phẩm xã hội. Các mặt nói trên của quan hệ sản xuất có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫnnhau, trong đó quan hệ sở hữu đối vớiliệu sản xuất giữ vai trò quyết định. Trong xãhội có giai cấp, giai cấp nào chiếm hữu tư liệu sản xuất thì giai cấp đó là giai cấp thốngtrị; giai cấp ấy đứng ra tổ chức, quảnsản xuất sẽ quyết định tính chất, hình thứcphân phối, cũng như quy mô thu nhập. Ngược lại, giai cấp, tầng lớp nào không có tưliệu sản xuất thì sẽ là giai cấp, tầng lớp bị thống trị, bị bóc lột vì buộc phải làm thuê vàbị bóc lột dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy vậy, quan hệ tổ chức quản quan hệ phân phối lưu thông cũng có tác độngtrở lại quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất trong tính hiện thực của nó không phải là những quan hệ ý chí,pháp lý mà là quan hệ kinh tế được biểu diễn thành các phạm trù, quy luật kinh tế. Quan hệ sản xuất mang tính khách quan, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan củacon người. Sự thay đổi của các kiểu quan hệ sản xuất phụ thuộc vào tính chất trìnhđộ của lực lượng sản xuất.c) Phương thức sản xuất: Phương thức sản xuất là cách thức con người khai thác những của cải vật chất (tưliệu sản xuất liệu sinh hoạt) cần thiết cho hoạt động tồn tại phát triển của xãhội trong những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài người. Mỗi xã hội được đặc trưng bằng một phương thức sản xuất nhất định. Phương thứcsản xuất đóng vai trò quyết định đối với tất cả các mặt của đời sống xã hội: kinh tế,chính trị, văn hoá, xã hội. Sự thay thế kế tiếp nhau của các phương thức sản xuất tronglịch sử quyết định sự phát triển của xã hội loài người từ thấp đến cao. Phương thức sản xuất chính là sự thống nhất tác động qua lại giữa lực lượng sảnxuất một trình độ nhất định quan hệ sản xuất tương ứng.2 - Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượngsản xuất: a) Sự vận động, phát triển của lực lượng sản xuất quyết định làm thay đổi quanhệ sản xuất:5 Lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất là hai mặt của phương thức sản xuất, chúngtồn tại không tách rời nhau, tác động qua lại lẫn nhau một cách biện chứng, tạo thànhquy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sảnxuất (quy luật cơ bản nhất của sự vận động, phát triển xã hội). Sự vận động, phát triển của lực lượng sản xuất quyết định làm thay đổi quan hệsản xuất cho phù hợp với nó. Khi một phương thức sản xuất mới ra đời, khi đó quan hệsản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Sự phù hợp của quanhệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là một trạng thái mà trong đóquan hệ sản xuất là “hình thức phát triển” của lực lượng sản xuất. Trong trạng thái đó,tất cả các mặt của quan hệ sản xuất đều “tạo địa bàn đầy đủ” cho lực lượng sản xuấtphát triển. Điều đó có nghĩa là, nó tạo điều kiện sử dụng kết hợp một cách tối ưugiữa người lao động vớiliệu sản xuất do đó lực lượng sản xuất có cơ sở để pháttriển hết khả năng của nó. Sự phát triển của lực lượng sản xuất đến một trình độ nhất định làm cho quan hệsản xuất từ chỗ phù hợp trở thành không phù hợp với sự phát triển của lực lượng sảnxuất. Khi đó, quan hệ sản xuất trở thành “xiềng xích” của lực lượng sản xuất, kìm hãmlực lượng sản xuất phát triển. Yêu cầu khách quan của sự phát triển lực lượng sản xuấttất yếu dẫn đến thay thế quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất mới phù hợp vớitrình độ phát triển mới của lực lượng sản xuất để thúc đẩy lực lượng sản xuất tiếp tụcphát triển. Thay thế quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất mới cũng có nghĩa làphương thức sản xuất cũ mất đi, phương thức sản xuất mới ra đời thay thế.b) Quan hệ sản xuất có tính độc lập tương đối tác động trở lại sự phát triển củalực lượng sản xuất: Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, nhưng quan hệ sản xuất khônghoàn toàn thụ động mà tác động trở lại sự phát triển của lực lượng sản xuất. Quan hệsản xuất có thể tác động đến lực lượng sản xuất vì nó quy định mục đích của sản xuất,tác động đến thái độ của con người trong lao động sản xuất, đến tổ chức phân công laođộng xã hội, đến phát triển ứng dụng khoa học công nghệ do đó tác động đếnsự phát triển của lực lượng sản xuất. Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triểncủa lực lượng sản xuất là động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Ngược lạiquan hệ sản xuất lỗi thời, lạc hậu hoặc “tiên tiến” hơn một cách giả tạo so với trình độ6phát triển của lực lượng sản xuất sẽ kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Khiquan hệ sản xuất kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất, thì theo quy luật chung,quan hệ sản xuất cũ sẽ được thay thế bằng quan hệ sản xuất mới phù hợp với trình độphát triển của lực lượng sản xuất để thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất làquy luật phổ biến tác động trong toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại. Sự thay thế, pháttriển của lịch sử nhân loại từ chế độ công xã nguyên thuỷ, qua chế độ chiếm hữu nô lệ,chế độ phong kiến, chế độ tư bản chủ nghĩa đến xã hội cộng sản tương lai là do sựtác động của hệ thống các quy luật xã hội, trong đó quy luật quan hệ sản xuất phù hợpvới trình độ phát triển của lực lượng sản xuấtquy luật cơ bản nhất. II/Vận dụng quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất trình độphát triển của lực lượng sản xuất vào quá trình phát triển kinh tế thị trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Nền kinh tế trong thời kỳ quá độ nước ta là nền kinh tế đang thực hiện nhữngcuộc cải biến cách mạng toàn diện sâu sắc trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, vănhoá, xã hội. Trong lĩnh vực kinh tế đó là việc cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựngquan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa gắn liền với quá trình công nghiệp hoá, hiện đạihoá, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất xã hội chủ nghĩa, từng bước chuyển nềnkinh tế nhiều thành phần, sản xuất nhỏ là chủ yếu lên nền kinh tế thị trường xã hội chủnghĩa. Trong nền kinh tế quá độ, kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo cùng vớikinh tế hợp tác làm nền tảng cho sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế quốc dân theođịnh hướng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện vai trò ấy, theo Nghị quyết Đại hội VIII,kinh tế nhà nước phải được tiếp tục đổi mới phát triển có hiệu quả, nắm vững nhữngvị trí then chốt, những lĩnh vực trọng yếu trong nền kinh tế như kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội, hệ thống tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, những cơ sở sản xuất thương mại,dịch vụ quan trọng. Các doanh nghiệp nhà nước phải có quy mô vừa lớn, phát huy7được ưu thế về kỹ thuật công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo ranhiều sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhànước. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã chỉ rõ: vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước thể hiện ởchỗ “làm đòn bẩy đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế giải quyết những vấn đề xã hội, mởđường, hướng dẫn , hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển; làm lực lượngvật chất để nhà nước thực hiện chức năng điều tiết quản lý vĩ mô, tạo nền tảng chochế độ xã hội mới”.1 - Quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Từ khi hoà bình được lập lại năm 1954, miền Bắc nước ta đã bước vào thời kỳ quáđộ tiến lên chủ nghĩa xã hội với đặc điểm như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đặc điểmto nhất của nước ta trong thời kỳ quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳnglên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”. Từ năm 1975, sau khi đất nước đã hoàn toàn độc lập cả nước thống nhất, cáchmạng dân tộc - dân chủ đã hoàn toàn thắng lợi trên phạm vi cả nước thì cả nước cùngtiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, cùng quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnhxây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta nói rõ hơnthực trạng kinh tế chính trị của đất nước: “Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏqua chế độ tư bản, từ một xã hội vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuấtrất thấp. Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh, hậu quả để lại còn nặng nề,những tàn dư thực dân, phong kiến còn nhiều. Các thế lực thù địch thường xuyên tìmcách phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa nền độc lập dân tộc của nhân dân ta”. Thời kỳ quá độ là thời kỳ lịch sử mà bất cứ một quốc gia nào đi lên chủ nghĩa xãhội cũng đều phải trải qua, ngay cả đối với những nước đã có nền kinh tế rất phát triển,bởi lẽ, các nước này, tuy lực lượng sản xuất đã phát triển cao nhưng vẫn còn cần phảicải tạo xây dựng quan hệ sản xuất mới, xây dựng nền văn hoá mới. Dĩ nhiên, đối vớinhững nước thuộc loại này, về khách quannhiều thuận lợi hơn, thời kỳ quá độ cóthể diễn ra ngắn hơn. Đối với nước ta, một nước nông nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩaxã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, thì lại càng phải trải qua một thời kỳ quá độ lâudài.8 Theo Củ tịch Hồ Chí Minh, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta là mộtthời lỳ lịch sử mà: “nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải xây dựng nền tảngvật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội,…tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, có công nghiệpvà nông nghiệp hiện đại, có văn hoá, khoa học tiên tiến. Trong quá trình cách mạng xãhội chủ nghĩa, chúng ta phải cải tạo nền kinh tế xây dựng nền kinh tế mới, màtrong đó xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt lâu dài”. Tuy vậy, sau hơn 15 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, bằng sự nỗ lựcsáng tạo của quần chúng, các ngành, các cấp, chúng ta đã vượt qua được khủng hoảng,đạt được những thành tựu to lớn rất quan trọng trong hoạt động thực tiễn trên nhiềulĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế tăng trưởng nhanh, chính trị ổn định, mở rộngquan hệ kinh tế đối ngoại chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng nguồn vốn vàcông nghệ, phát huy nội lực đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bộ mặtkinh tế - xã hội thay da đổi thịt hàng ngày, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Trong quá trình đổi mới, một trong những vấn đề tư duy lý luận cốt lõi thuộc vềđường lối là sự chuyển đổi từ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng nhà nước ta đã chủ trương thực hiện nhất quán lâu dài chính sách: pháttriển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, định hướngxã hội chủ nghĩa có sự quản lý điều tiết của nhà nước. Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất mớicho phù hợp trên cả ba mặt: sở hữu, quản phân phối. 2 - Những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được: Trong những năm qua, Đảng toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhữngthành tựu quan trọng: Một là, kinh tế tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng bình quân7 - 8%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Trong GDP hiện nay, tỷ trọngnông nghiệp là 24,3%, công nghiệp xây dựng là 36,6%, dịch vụ là 39,1%. - Nông nghiệp phát triển liên tục, đặc biệt là sản xuất lương thực. Năm 1995, bìnhquân lương thực là 360 kg/người, năm 2000 đã tăng lên 444kg/người. Nghề nuôi trồngvà đánh bắt thuỷ hải sản phát triển khá. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăngbình quân hàng năm 5,7% (mục tiêu đề ra là tăng 4,5 - 5%). Đã tạo được một số mặt9hàng xuất khẩu chủ lực là gạo (đứng thứ 2 - 3 thế giới), cà phê (đứng thứ 3 thế giới),ngoài ra còn có hồ tiêu, cao su, hàng thuỷ sản… . - Công nghiệp xây dựng vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được nhiềutiến bộ. Nhịp độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm là 13,5%. Cácsản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng khá: năm 2000 so với năm 1995, công suất điệngấp 1,5 lần, xi măng gấp 2,1 lần, phân bón gấp trên 3 lần, thép gấp 1,7 lần, mía đườnggấp hơn 5 lần … . Một số sản phẩm quan trọng tăng nhanh như dầu thô, điện, thansạch, thép cán, xi măng, vải các loại, giấy các loại … . Ngành xây dựng có thể đảmđương việc thi công những công trình quy mô lớn, hiện đại về công nghệ. Một số vậtliệu xây dựng chất lượng cao sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn châu Âu khu vực(gạch lát nền, gạch ốp lát …). - Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển trong điều kiện khó khăn hơn trước, gópphần tích cực cho tăng trưởng kinh tế phục vụ đời sống. Giá trị các ngành dịch vụtăng 6,8%/năm. Giá trị doanh thu bưu điện tăng bình quân hàng năm 11,3%. - Hệ thống kết cấu hạ tầng có bước phát triển khá, đáp ứng yêu cầu trước mắt tạođược những năng lực gối đầu cho thời kỳ sau. Các công trình các trục tuyến giaothông quan trọng được tập trung đầu tư nâng cấp, bảo đảm giao thông thông suốt trongcả nước. Hệ thống bưu chính viễn thông được hiện đại hoá về cơ bản. Hệ thống thuỷ lợiđược nâng cấp phát triển trên các vùng. Cơ sở vật chất của các ngành giáo dục vàđạo tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hoá, du lịch, thể dục thể thao … đều đượctăng cường đáng kể. - Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển. Nước ta đã xây dựng quan hệ thương mại vớitrên 140 nước, quan hệ đầu tư với gần 70 nước vùng lãnh thổ, thu hút được nhiềunguồn vốn đầu tư nước ngoài. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm trên21%, gấp 3 lần mức tăng GDP. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục gia tăng, đóng góptích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tiếp tụctăng, góp phần quan trọng phát triển kết cấu hạ tầng. Hai là văn hoá, xã hội có những tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. - Sự nghiệp giáo dục đào tạo có bước phát triển mới cả về quy mô, chất lượng,hình thức đào tạo cơ sở vật chất. Năm học 1999 - 2000 so với 1994 -1995 số họcsinh các cấp học, bậc học đều tăng đáng kể, mẫu giáo tăng 1,2 lần, trung học cơ sở 1,610[...]... thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội Xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần thể hiện chủ trương đúng đắn của nhà nước là đa dạng hoá các loại hình sở hữu, cải thiện căn bản quan hệ sản xuất cho phù hợp với lực lượng sản xuất đang phát triển Điều này phù hợp với quá trình đi từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn của Việt Nam Chúng ta đã vận dụng hợpquy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính... (số tháng 9/2003) 21 Bộ Giáo dục đào tạo Trường Đại học Kinh tế quốc dân Bộ môn Triết học Tiểu luận triết học Đề tài : Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam GV hướng dẫn : Thạc sĩ Nguyễn Vân Hà Sinh viên : Lê Quang Minh Lớp : H17 - Khoá 45 - Hà Nội, tháng 5/2004... hình thành về cơ bản vận hành thông suốt, có hiệu quả 19 C - Kết thúc vấn đề Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuấtquy luật phổ biến, tác động không chỉ tới một hình thái kinh tế xã hội nào đó, mà tác động tới toàn bộ lịch sử phát triển của nhân loại Việt Nam, việc duy trì tồn tại nhiều thành phần kinh tế là một tất yếu khách quan trong. .. theo luật hợp tác xã Khuyến khích kinh tế cá thể, tiểu chủ phát triển cả thành thị nông thôn Nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ kinh tế cá thể, tiểu chủ phát triển có hiệu quả Khuyến khích kinh tế tư bản tư nhân phát triển trong những ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm Phát triển kinh tế tư bản nhà nước dưới các hình thức liên doanh, liên kết giữa kinh tế tư nhân trong ngoài... tiêu quan trọng để khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh Theo tinh thần đó, tất cả các thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật, đều được khuyến khích phát triển Trong những năm tới cần phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước Muốn vật cần tập trung nguồn lực phát triển có hiệu quả kinh tế nhà nước trong những lĩnh vực trọng yếu của nền. .. cơ cấu sở hữu cũ bằng cách đa dạng hoá các hình thức sở hữu, điều đó sẽ đưa đến sự hình thành các chủ thể kinh tế độc lập, có lợi ích riêng, tức là khôi phục một trong những cơ sở của kinh tế hàng hoá Trên cơ sở đa dạng hoá các hình thức sở hữu, thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Lấy việc phát triển sức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội,... vực của nền kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tiến hành phân công lại lao động phân bố dân cư trong phạm vi cả nước, cũng như từng vùng, từng địa phương; hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý cho phép khai thác tốt nhất các nguồn lực của đất nước, tạo nên sự tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững của toàn bộ nền kinh tế c) Hình thành phát triển đồng bộ các loại thị trường: Trong. .. hạn chế kiểm soát độc quy n kinh doanh Có biện pháp hữu hiệu chống buôn lậu gian lận thương mại d) Mở rộng nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại: Trong điều kiện hiện nay, chỉ có mở cửa kinh tế, hội nhập vào kinh tế khu vực thế giới, mới thu hút được vốn, kỹ thuật công nghệ hiện đại để khai thác tiềm năng thế mạnh của đất nước nhằm phát triển kinh tế Khi mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại... điểm: Một là, trình độ phát triển nền kinh tế thị trường nước ta còn giai đoạn sơ khai Đódo các nguyên nhân - Cơ sở vật chất - kỹ thuật còn trình độ thấp, bên cạnh một số lĩnh vực, một số cơ sở kinh tế đã được trang bị kỹ thuật công nghệ hiện đại, trong nhiều ngành kinh tế máy móc, máy móc cũ kỹ, công nghệ lạc hậu Theo UNDP, Việt Nam đang trình độ công nghệ lạc hậu 2/7 của thế giới,... triển kinh tế hàng hoá, phải đẩy mạnh phân công lao động xã hội Nhưng sự phát triển của phân công lao động do trình độ phát triển của lực lượng sản xuất quy t định, cho nên muốn mở rộng phân công lao động xã hội, cần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước để xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của nền sản xuất lớn hiện đại Con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta cần có thể rút . Tiểu luận triết học Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng. đó quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tiểu luận triết học Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Việt Nam" pdf, Tài liệu Tiểu luận triết học Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Việt Nam" pdf, Tài liệu Tiểu luận triết học Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Việt Nam" pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn