KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI KEM SỮA CHUA YAR

22 3,923 28
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2014, 22:26

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI KEM SỮA CHUA YAR  !"#$%& '()*+',-./)0((1234564)782,95:;<;=;1")4>?) 55@,ABCADAEDAF$G,ABCAD;1 !"#$%&'&()&%&!'*+!,&()&&&)'&-$).)&)/*0&123*,4'&564&7!'89:;89:%-*%-***<!7,%&'&=&>!?,4).)@)7$&A&B1C?)$D)E)$&!)F!&*3G&E,0&>)HD)E .%=%-*E%&'I&G)&*<G%&.*.&*)J&K*$&K,4&L!&K,M%&.)&!#&K$I&$).)&I&N&DI&K,4O !#N127%-*#,4P&L!&3&7!&Q-$R$-:$CSTCUP)GL!D)).))&PI&V, !*>,VC$).)%&'&WG&7*)N89:*CGI&X**4)/Y*%189:%&')&Z*). *4*)J*CGI&X**4C$,4B*0&$&>4%-**!'*!C[)**4)/4.I\D)&A0*).))F189:&$$)<&=$ *)!)).)&**4 &M%-*1]!E&A0*89:)/Y*%3& )\!)&!XM,)?[&")&7=&P',MD) !&()&&P$J !#N12 $HIJK#L!+''!'KM%  #N $H!+@K )O5P.( ''Q@K )O*!'R#NS"TGO*TR#NS" '!"%UQ' R#NS" ,G2I 5 IVGW R!R#JH K#LXLGTS"T C)  YRG3   !"#$,K'Z[\\G%&]Y^_HK'Y!$`JZNZT!R' ]_ _a QZYbK'I>"__ #N!'K'R#N\G%&]>"c@H4#N_a _c'>!&#Y#L+[Td#$Ge]_fg#N%O"SDAK[[T4#N(F!'K>IK'CKT( YZ]h"S[_fOQ#N@H4H>i$!'  VA]jKT( VV Ik>"hR#N5G ]@H4k[DAAC]X% IQR#N[l[K'BBmnYT I'> \>YO>K'R#NoTh[#c'[Q^''> VEpqDArTs4;K%;qt %%uT1"bHK$#,% vI] 1 I]@KZY[#cw[JT4[DAAm,% vI[#cDprT4[DAAx][h!' ffNZJ[],% vIKyGhKyG Y#h[#cK"jAr!'IzGSY#pqm^'$!$#Jf>bT'% %{_ R#N@4IzGS[#c!f+KM% T(h\]+@4Y[#c!$Y[#c|)Y DAAEqDAApK'm]CprTh[#c a  I{[#c yGQ#N%O!'%&Y[#c}!+IVGWYHYK] YZZT(h]I{[%OI!'YYRZ'>'[ `[}YO>~YYh"ST|{_ Q>"~ >]+@4 p[skDAABqDAEAuZeYY[#ckm]prqx]pr•[]%OIGS[!$YE]Dr•[T"YZ]IVGWkI`]~Y#L4'#$>IV€\!'G%S+I#YbT( #Jf•> Ge'HGI`@4Y[DAEA!'YR#$Y[DADA‚s% #cHGG"%>HuYbY^S"[#cQ'I`Y DAABqDAEAK'pqBr•[] YZY[#cQK'EAr•[T4@$YGeq€b!'yGQ#N%O#"]}Iƒ%SIVGW\K#L ]Y#L_V V~[T(>"] Y>]K "X"R#Ni VE•jX% ]wKK'G}QK _f%O]QJIcoTTT(#$€'>]HIYbc'!\Y+Y#L#N"%UO]c+J 'IV€\Z"X]>"R#NTh[#c!+IVK#L!'% IQR#N'>K'YeT|{_ ]#$Ge~#Y}# R#N'> N$K'K$T%&'(&),[K'R#N$#I{K\%`%!f>IK#LbH R#N#}YbZRG}„']YG}R#N!+•Y‚Z"X]RG} \!&iZ!'"#,% vIsZboK'K ] ],% vI)u]@K]PKKvI] 1 I](Q>(sR#N+…u†!$hY}#K$]GOGb]#J!RJ !'ZK#L_'_VT( VY+#N"%U"V#$!+'@4\K#L DAAp%  5'wGRXh]RG}@4Y#LGO#I,% vICp]xrRG}]@KDA]xr!'b VDA]xrTdGO*!' \G],% vI VBArRG}TH]>HGO*R#N!$"XK$Yb„']!$`#"T@KYZ#!+K G]!+'] 1 IKZ#!+Z \G_cHƒ']w,% vI!$DbH !',% vI)KZ!R%&Y}cVR#NO>T5YQ ‡Ye 4#LYe,% vI #J!RJ ]HKL]Z!%%' ]ZG "!'R#N!`PKKvI #J!RJ ]HKLTcKR#N@H4"K'YQ^MT$cKR#N@H4"RG}w\_ao 1 I #J!RJ ]YbZRG}!`…"R#NVwY…T%*+,-./0#Lf'k[EˆmB]>XG}5`@H4s@24;2F,uYbK$!'c'% HG'Y}Q'HG_I`]HK‰mprRG}I`@H4T4 '!HGOG #$!$K#$Exj'GOG!'}ˆCTAAAYe_'GQY+BC•BCi']IVGW@KwY#L€\WI+#$Š])G]%]F]h]!{(]40†@24;2F,KY _`IVGW\K#L]_X%#‹!' H\ Ih ŒQ_TIzGVK K…%UIVGWQ@KTKhX]Y#LY+GULG!$@KT(_R'Y}]GwHHY_y\]@K{' U>"% !' '#$YOLGK{K'IhfYeK`IVGW%%#‹\] 'V \T_  #NK'!H'>Y"T_ O>!'H…]ƒ… kIV6GWT(\V!f#$>H[IZIhoY] #JKHI]_l\V\KwTZ~K'Q@KT5jA[…#N"%U]Y>@KYb€O>%{Y#Lx'>]E€HG!'Y€O>%{"j'>$]!$I{Y%!+IVGW]@KHZ"DAA^'I`!'IVGWkI`T1,2/34567#Lf'k[EˆmB]>5`@H4s@24;2F,uYbK$!'c'% HG'Y}Q'HG_I`]HK‰mprRG}I`@H4T@$I{Y%!+IVGW]@KHZ"DAA^'I`!'IVGWkI`5`Y^]I`_]_%%#‹]I`#J],]I`])•T@'IVGW#I`Yy']#$aGO>]_]''G"w]#$YZ]']  KwTTTIVGWQ@KiY#L#N"%U@H4H'wZ>Y!$VR#N '#$T>]IVGWI`@KYbY#L€\WIR#N+#$"$Š]%])G]4]h]5a]K](]!{(]!{O0]F' ]G†( N]@KYbkYX$H]Y}#%O>>+>Z_RHYO VKM!'\K#LIVGWYeYGh}'>' Q#N"%UT8,9:;<07@KK'% HG'Y}@H4!+IV€\I`!'IVGWkI`TH>]@K VmprRG} 'TK#$GOGQ@K \ #$!$Exj'GOG!'}ˆCTAAAYe_'GQY+BC•BCi'T5VGW@KwY#L€\WI+#$Š]%])G]4]5a]F]h](],!{(],!{O0]F' ]GTTT=,7>/;?0@(_R'Y}]GwHHY_y\]@K{' U>"% !' '#$YOLGK{K'IhfYeK`IVGW%%#‹\] 'V \T_  #NK'!H'>Y"T_ O>!'H…]ƒ… kIVGWT(\V!f#$>H[IZIhoY] #JKHI]_l\V\KwTZ~K'Q@K:@A>B@K c'IVGWY#L>"\c!{]KbXT@f@KOHl\K#L!'I K'#N_Y'Q@KT@K€'K'O!'YGh}Q'CDE/F#/0GG0>H7/I7@>8q(#JHTq(+K{!+'ZV[Y}#K$ 1Ž|] Tq(RG}K$DArRG}q%O>>+IV€\ZI•qHGOG!'Y_ GQ qZ#!+HIV€\I`!'I`]q#J!RH>YJYHTq&be%#X_yq#N"%U_Y@KK'%w_f%Oa\G%&"@KYb_oK‹GO* \GTq#N  "  %U    O  J  $  Iho!'WŠqZYQ{G"R#NTq}Q#N"%U'>K$TqI> ]#N"%U…^"Jq +IVGWZe>"R#N]#N"%U>e%U`IVGWŒTq yGP(.]V IVGWyG]'>…Tq )eIVGW$Z>JY%IVGW~TCJK$L&'MT)O*>YR'Q#N"%UGS!' +>]Y^_H!$''[RYQ>IET (XDT +LGKMjT !RJ ]Y^_HCT _……pT #JH \GBT V\>#c!' bH\YR9mT I{HKL]Ze[K*JxT  '{GWˆT eHG Œ|{!' >>YRQ#N"%UZe\>Y#LYG}>YQ#N"%UGS!' ]I{HKL!'#J!RQTET •(#JHVQZGV[]Z{I{GULG!$#JH!'U!RQ>T(#N#K  \GZ\ w`K "X#NZ\_f%OT@%SQ,% vI\G\K'jpAAY•O>] YZK QboKŒ"XZipAAYq5EAAAY•O>TDT 5{HKLYG}'K'#NŒ][Y!'}%>e]I{"KL !H%UIVGW~K'>>YRT@H!k%>e!k[K'Y\Y#L#]YefK'R#NY\GeT|{!' "'>ZeGO#N@H4K'_VV!'Go%' #NŒ]VGK$%' Yf!'VY#LGS!S ƒ'>"_HTjT #J!RQU!R>"Q'K'>YzY!HK{TU!R'Y#L>"'K{+T(>"`K  ]ZU!RY^_H#NY#LGS!S ƒ'>"_H]HKL\\GT(k""ZeKyG_VYGO*R#N@H4!$}Q#N"%U#IU!RY^_H]_G (HKLs#NK']Gou \G • \G •#JH \G10[...]... e) Lợi ích của nhãn: _ Kem sữa chua YAR là một sản phẩm mới vừa có lợi ích cộng thêm từ sữa chua vừa thỏa mãn mong muốn của khách hàng mục tiêu f) Lý do duy nhất để tin: Kem sữa chua YAR được làm từ sữa chua nguyên chất, cung cấp những men tiêu hóa tốt nhất Nhãn và tính cách nhãn Vị trí cạnh tranh Đối tượng nhắm đên Kem sữa chua YAR “năng Các nhãn kem cao cấp khác Trẻ tuổi... trên thị trường về sữa , sữa chua, kem tận dụng những lợi thê sẵn có Vinamilk đã cho ra đời một sản phẩm mới đó là kem sữa chua YAR Đây là một loại kem ngoài các nguyên liệu truyền thống ra, còn có một nguyên liệu đặc biệt đó là sữa chua Sữa chua được đưa vào trong kem giup kem dễ tiêu hóa hơn, tạo khẩu vị là, kích thích tiêu hóa và sự thèm ăn Loại kem mới với nhiều... thị trường kem hộp đem về nhà Nay Vinamilk tung ra sản phẩm với nhãn hiệu, phân khuc thị trường và định vị hoàn toàn khác Sản phẩm kem sữa chua YAR này là sản phẩm đi tiên phong trong thị trường kem sữa chua take-away 16 Kem được làm từ sữa chua nguyên chất với công nghệ cao của Vinamilk, có dạng xốp mềm và hương vị thơm ngon Gia tăng độ béo hơn so với kem Vinamilk... phẩm tốt cho sức khỏe của mình - Trên thị trường đã xuất hiện kem sữa chua ở các cửa hàng chuyên biệt với giá khá cao, nên nhiều người tiêu dùng đã biêt đên hương vị của kem sữa chua  Một loại kem mới ra đời, được làm từ sữa chua, vừa thõa mãn sở thích kem của giới trẻ vừa đáp ứng được nhu cầu tốt cho sức khỏe Kem dạng hộp nhỏ thõa mãn nhu cầu tiện lợi cho người trẻ SÁNG... khuc này với hình ảnh thân thiện và gần gũi với giới trẻ hơn .YAR là sản phẩm kem từ sữa chua tốt cho sức khỏe nhưng vẫn thỏa mãn sở thích của người trẻ Tính cách nhãn:  Hợp lý: hương vị tuyệt vời, kem sữa chua tốt cho sức khỏe  Cảm xuc: phong cách trẻ hiện đại, phá cách-tự do nhưng luôn đi đung hướng 14 YAR là những người trẻ năng động, không thích làm theo khuôn... hơn với thị trường miền Bắc Kem làm từ sữa chua với nhiều mùi vị khách nhau: dâu, chocolate, dâu tằm, vani, trái cây nhiệt đới, trà xanh, coca, coffee … Kem xốp, mềm nhưng vẫn giữ lại mùi vị riêng của sữa chua Bao bì có 2 loại: a) Hộp giấy nhỏ, dung tích 50-100 ml 17 b) Kem Ốc Quê dung tích 50-100 ml Lớp bên ngoài được thiêt đẹp mắt, kem bên trong là những đường xoắn... là chọn một loại kem giá rẻ của một nhãn hàng không tên tuổi, không an toàn KHÁM PHÁ INSIGHT: - Người trẻ luôn rất thích kem vì đó là một món giải khát tuyệt vời - Kem làm từ bột sữa, bột sữa thực vật, đường, chất nhũ hoá, tạo màu, các loại xiro hoa quả tuỳ loại không tốt cho sức khỏe nêu nguyên liệu không có phẩm chất tốt - Ai cũng biêt sữa chua rất tốt cho sức... công” như Celano, Wall’s thích sự tiện lợi và muốn thể hiện phong cách cá 15 nhân, sự thành công của Insights Lợi ích của nhãn mình Lý do duy nhất Sữa chua tốt cho sức khỏe YAR thỏa mãn nhu cầu YAR được làm từ sữa chua thích ăn kem đồng thời tốt nguyên chất cho sức khỏe CHIẾN LƯỢC MARKETING: Mục tiêu: 1) Trong vòng 6 tháng đầu tiên, khách hàng nhận biêt được nhãn 2) Trong vòng... kêt hợp với mùi vị của sữa chua sẽ tạo ra một mùi vị mới rất hấp dẫn Bao gồm hương trái cây rừng nhiệt đới, hương dâu, vani, chocolate, café, trà xanh, ổi, đu đủ… 13 Kem dang hộp dung tích khoảng 100ml, dạng take away Kem trong hộp được trang trí thêm cốm trái cây, kẹo chocolate nhỏ, mức trái cây… đặc biệt trong lòng hộp kem, giữ những lớp kem min màng mềm mại là... đối đầu gay gắt với các nhãn cạnh tranh - Vinamilk tung ra nhãn kem sữa chua mới nên chọn những phân khuc ít gặp đối thủ, hơn nữa Vinamilk muốn nâng cao giá trị sản phẩm kem của mình nên nhận thấy phân khuc giá cao và tiện lợi là phân khuc mục tiêu, phù hợp với tình hình của công ty HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG: Kem là một mặt hàng nằm trong thị trường sản phẩm tiêu dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI KEM SỮA CHUA YAR, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI KEM SỮA CHUA YAR, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI KEM SỮA CHUA YAR