Tài liệu Phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (viện trợ của phi chính phủ nước ngoài) ppt

2 314 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2014, 01:20

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHThuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính______________________________Phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (viện trợ của phi chính phủ nước ngoài) 92. Phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (viện trợ của phi chính phủ nước ngoài) - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tiếp nhận hồ sơThủ trưởng cơ quan các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi hồ sơ đến phòng Hành chính của BộTài chính qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan.+ Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và tham khảo ý kiếnSau khi nhận đủ hồ sơ khoản viện trợ phi dự án, Bộ Tài chính có công văn đề nghị cáccơ quan tham gia ý kiến về việc tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án công văn gửi cho: Bộ kếhoạch và Đầu tư, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, và các Bộ, ngành có liến quan. + Bước 3: Tổng hợp ý kiến và trình Thủ tướng Chính phủSau khi có công văn của các cơ quan nêu trên gửi cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ vàTài chính đối ngoại), Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến của các cơ quan trình Thủ tướng Chính phủxem xét và Quyết định+ Bước 4: Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận. - Cách thức thực hiện: Không - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Thành phần hồ sơ, bao gồm:Công văn văn của Thủ trưởng cơ quan các Bộ, cơ quan ngang nếu rõ danh mục hànghoá, trị giá lô hàng, tình trạng hàng hoá (mới hay đã qua sử dụng còn bao nhiều %) Thoả thuận của tổ chức viện trợ, hoặc cam kết thư của tổ chức viện trợ , giấy xác nhậnchât lương hàng hoá cảu tổ chức viện trợ đối với các mặt hàng đã qua sử dụng.+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ gửi Bộ Tài chính. - Thời hạn giải quyết: + Trong vòng 25 ngày làm việc nếu công văn hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Tài chính + Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghịViệt Nam, và các Bộ, ngành có liến quan. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ. . quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (viện trợ của phi chính phủ nước ngoài) 92. Phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (viện trợ của phi chính phủ nước ngoài) ppt, Tài liệu Phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (viện trợ của phi chính phủ nước ngoài) ppt, Tài liệu Phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (viện trợ của phi chính phủ nước ngoài) ppt

Từ khóa liên quan