Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây

61 371 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2012, 14:46

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây LI M UNgy nay, trong quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, nn kinh t nc ta vi chớnh sỏch m ca ó thu hỳt c cỏc ngun vn u t trong v ngoi nc to ra ng lc thỳc y s tng trng khụng ngng ca nn kinh t. Nh vy mt doanh nghip mun tn ti v ng vng phi t ch trong mi hot ng sn xut kinh doanh ca mỡnh t vic u t vn, t chc sn xut n vic tiờu th sn phm. cnh tranh trờn th trng, cỏc doanh nghip phi khụng ngng nõng cao cht lng sn phm, thay i mu mó sao cho phự hp vi th hiu ca ngi tiờu dựng. Mt trong nhng bin phỏp hu hiu nht m cỏc doanh nghip cú th cnh tranh trờn th trng ú l bin phỏp h giỏ thnh sn phm. Do ú vic nghiờn cu tỡm tũi v t chc h giỏ thnh sn phm l rt quan trng i vi cỏc doanh nghip sn xut. t c mc tiờu ú, cỏc doanh nghip phi qun lý cht ch chi phớ sn xut, ng thi tỡm ra cỏc bin phỏp tt nht gim chi phớ khụng cn thit, trỏnh lóng phớ. Mt trong nhng bin phỏp hu hiu qun lý chi phớ, h giỏ thnh sn phm v nõng cao cht lng sn phm ú l k toỏn m trong ú k toỏn tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm luụn c xỏc nh l khõu quan trng v l trng tõm ca ton b cụng tỏc k toỏn trong cỏc doanh nghip sn xut. Vỡ vy hon thin kế toán chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm l vic lm rt cn thit v cú ý ngha quan trng trong quỏ trỡnh hon thin k toỏn ca doanh nghip.Cng nh nhiu doanh nghip khỏc, Xớ nghip chn nuụi v ch bin thc n gia sỳc An Khỏnh ó khụng ngng i mi, hon thin ng vng, tn ti trờn th trng. c bit cụng tỏc k toỏn núi chung, k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh núi riờng ngy cng c coi trng.Trong thi gian thc tp ti Xớ nghip chn nuụi v ch bin thc n gia sỳc An Khỏnh, xut phỏt t nhng lý do trờn, em ó i sõu nghiờn cu tỡm hiu v la chn ti: "Kế toán chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti X ớ nghip chn nuụi v ch bin thc n gia sỳc An Khỏnh_H TõyNi dung ca lun vn ngo i li m u v k t lun gm 3 chng:Chơng 1: Cơ sở lý luận kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.Chơng 2: Thc trng cụng tỏc kế toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti Xớ nghip chn nuụi v ch bin thc n gia sỳc An Khỏnh_H TõyChơng 3: Hon thin kế toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti Xớ nghip chn nuụi v ch bin thc n gia sỳc An KhỏnhTrong quỏ trỡnh nghiờn cu, tỡm hiu v lý lun v thc tin thc hin luận văn ny, mc dự ó nhn c s giỳp tn tỡnh ca PGS.TS-H c Tr v cỏc anh ch phũng Ti chớnh - kế toán, song do kinh nghim v kh nng cũn hn ch nờn luận văn ca em khụng trỏnh khi nhng khi nhng khuyt im thiu sút. Em rt mong nhn c nhng ý kin úng gúp ca cỏc thy cụ giỏo, cỏc cụ chỳ trong phũng kế toán ca Xớ nghip luận văn c hon thin hn na, ng thi giỳp em nõng cao kin thc phc v tt hn cho quỏ trỡnh hc tp v cụng tỏc thc t sau ny.CHNG IC S Lí LUN về kế toánCHI PH SN XUT V TèNH GI THNH SN PHMTRONG DOANH NGHIP SN XUT2. NHNG VN CHUNG V CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM 1.1. Khỏi nim v phõn loi chi phớ sn xut 1.1.1. Khỏi nim chi phớ sn xutCPSX biu hin bng tin ca ton b hao phớ v lao ng sng, lao ng vt hoỏ v cỏc chi phớ khỏc m doanh nghip ó chi ra tin hnh cỏc hot ng sn xut trong mt thi k nht nh. Trong ú hao phớ v lao ng sng l cỏc khon tin cụng m doanh nghip phi tr cho cỏn b cụng nhõn viờn. Cũn hao phớ v lao ng vt hoỏ l nhng khon hao phớ v nguyờn vt liu, nhiờn liu, hao mũn mỏy múc, thit b, cụng c, dng c .Cỏc chi phớ ny phỏt sinh cú tớnh cht thng xuyờn v gn lin vi quỏ trỡnh sn xut. 1.1.2. Phõn loi chi phớ sn xut 1.1.2.1.Phõn loi chi phớ sn xut theo yu t chi phớ c im phỏt sinh ca chi phớ, CPSX c phõn thnh cỏc yu t sau:- Yu t chi phớ nguyờn liu, vt liu: Bao gm ton b giỏ tr nguyờn, vt liu chớnh, vt liu ph, ph tựng thay th, cụng c, dng c . s dng SXKD ( loi tr giỏ tr vt liu dựng khụng ht nhp li kho v ph liu thu hi).- Yu t chi phớ nhiờn liu, ng lc s dng vo quỏ trỡnh SXKD trong k - Yu t chi phớ tin lng v cỏc khon ph cp lng: Phn ỏnh tng s tin lng v ph cp mang tớnh cht lng phi tr cho ton b cụng nhõn, viờn chc.- Yu t chi phớ BHXH, BHYT, KPC: Phn ỏnh phn BHXH, BHYT, KPC trớch theo t l quy nh trờn tng s tin lng v ph cp lng phi tr cụng nhõn viờn.- Yu t chi phớ khu hao TSC: Phn ỏnh tng s khu hao TSC phi trớch trong k ca tt c TSC s dng cho sn xut kinh doanh trong k.- Yu t chi phớ dch v mua ngoi: Phn ỏnh ton b chi phớ dch v mua ngoi dựng cho SXKD.- Yu t chi phớ khỏc bng tin: Phn ỏnh ton b chi phớ khỏc bng tin cha phn ỏnh cỏc yu t trờn dựng vo hot ng SXKD trong k. 1.1.2.2. Phõn loi CPSX theo khon mc chi phớ trong giỏ thnh sn phm. Giỏ thnh sn phm Vit Nam bao gm 5 khon mc chi phớ:- Chi phớ nguyờn, vt liu trc tip: Phn ỏnh ton b chi phớ v nguyờn, vt liu chớnh, ph, nhiờn liu . tham gia trc tip vo vic sn xut, ch to sn phm hay thc hin lao v, dch v.- Chi phớ nhõn cụng trc tip: Gm tin lng, ph cp lng v cỏc khon trớch cho cỏc qu BHXH, BHYT, KPC theo t l vi tin lng phỏt sinh.- Chi phớ sn xut chung: L nhng chi phớ phỏt sinh trong phm vi phõn xng sn xut.- Chi phớ bỏn hng: Bao gm ton b nhng chi phớ phỏt sinh liờn quan n tiờu th sn phm, hng hoỏ, lao v.- Chi phớ qun lý doanh nghip: Bao gm nhng chi phớ phỏt sinh liờn quan n qun tr kinh doanh v qun lý hnh chớnh trong doanh nghip.1.1.2 .3. P hân loại CPSX theo các tiêu thức khác nh : - Phõn loi CPSX theo cỏch ng x ca chi phớ: Chi phớ ca doanh nghip c chia thnh biến phí, định phí chi phí hỗn hợp.- Phõn loi CPSX theo mi quan h gia chi phớ v i tng chu chi phớ: Chi phớ c chia thnh 2 loi: chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp.- Theo thm quyn ca cỏc nh qun tr cỏc cp i vi tng loi chi phớ: CPSX c phõn thnh chi phớ kim soỏt c v chi phớ khụng kim soỏt c.- Theo cỏch tp hp, phn ỏnh trờn s k toỏn, chi phớ sn xut cú th c phõn thnh chi phớ c phn ỏnh trờn s k toỏn v chi phớ khụng c phn ỏnh trờn s k toỏn. Tuy nhiờn nhng chi phớ ny li rt quan trng v cỏc doanh nghip cn lu ý, xem xột khi a ra nhng quyt nh kinh doanh- ú l chi phớ c hi. Chi phớ c hi l li nhun tim tng b mt i khi chn phng ỏn hnh ng ny thay th mt phng ỏn hnh ng khỏc. Hnh ng õy l phng ỏn ti u nht cú sn so vi phng ỏn c chn. 1.1.3. i tng kế toỏn chi phớ sn xut i tng kế toỏn CPSX chớnh l vic xỏc nh gii hn tp hp chi phớ m thc cht l xỏc nh ni phỏt sinh chi phớ v ni chu chi phớ. Ni phỏt sinh chi phớ nh: phõn xng, i sn xut, b phn sn xut, giai on cụng ngh, cũn ni gỏnh chu chi phớ l sn phm, cụng v hoc mt loi lao v no ú, hoc cỏc b phn chi tit ca sn phm.1.2. Khỏi nim v phõn loi giỏ thnh sn phm 1.2.1. Khỏi nim giỏ thnh sn phm GTSP l ch tiờu kinh t tng hp, phn ỏnh cht lng hot ng sn xut, phn ỏnh kt qu s dng cỏc loi ti sn, vt t, lao ng, tin vn trong quỏ trỡnh sn xut cng nh cỏc gii phỏp kinh t k thut m doanh nghip ó thc hin nhm t c nhng mc ớch sn xut c khi lng sn phm nhiu nht vi chi phớ sn xut tit kim h giỏ thnh sn phm. GTSP cũn l cn c tớnh toỏn hiu qu kinh t cỏc hot ng sn xut ca doanh nghip.Ch tiờu GTSP luụn cha ng hai mt khỏc nhau vn cú bờn trong, nú l CPSX ó chi ra v lng giỏ tr s dng thu c cu thnh trong khi lng sn phm, cụng vic lao v ó hon thnh. Nh vy bn cht ca GTSP l s chuyn dch giỏ tr cỏc yu t chi phớ vo nhng sn phm, cụng vic, lao v ó hon thnh. 1.2.2. Phõn loi giỏ thnh sn phm1.2.2.1.Theo thi im tớnh v ngun s liu tớnh giỏ thnh : - Giỏ thnh k hoch: c xỏc nh trc khi bc vo kinh doanh trờn c s giỏ thnh thc t k trc v cỏc nh mc, d toỏn chi phớ ca k k hoch.- Giỏ thnh nh mc: c xỏc nh trc khi bt u sn xut sn phm đ-ợc xây dựng trên cơ sở định mức chi phí hiện hành tại thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch nên giá thành định mức luôn thay đổi phù hợp với sự thay đổi của các định mức chi phí đạt đợc trong quá trình thực hiện sản xuất sản phẩm.- Giỏ thnh thc t: c xỏc nh sau khi kt thỳc quỏ trỡnh sn xut sn phm trờn c s cỏc chi phớ phỏt sinh trong quỏ trỡnh sn xut sn phm.1.2.2.2 Theo phm vi phỏt sinh chi phớ : - Giỏ thnh sn xut ( giỏ thnh cụng xng) l ch tiờu phn ỏnh tt c nhng chi phớ phỏt sinh liờn quan n vic sn xut, ch to sn phm trong phm vi phõn xng, b phn sn xut, bao gm chi phớ vt liu trc tip, nhõn cụng trc tip v CPSXC- Giỏ thnh tiờu th ( giỏ thnh ton b) l ch tiờu phn ỏnh ton b cỏc khon chi phớ phỏt sinh liờn quan n vic sn xut, tiờu th sn phm ( chi phớ sn xut, qun lý v bỏn hng). Do vy, giỏ thnh tiờu th cũn gi l giỏ thnh y hay giỏ thnh ton b v c tớnh theo cụng thc: 1.2.3. i tng tớnh giỏ thnh sn phm Đối tợng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc lao vụ do doanh nghiệp sản xuất ra cần đợc tính tổng giá thành giá thành đơn vị. - Nếu sản xuất đơn giản thì từng sản phẩm, công việc là một đối tợng tính giá thành. - Nếu tổ chức sản xuất hàng loạt thì mỗi loại sản phẩm khác nhau là đối tợng tính giá thành.Căn cứ vào quy trình công nghệ:- Nếu quy trình công nghệ sản xuất giản đơn, đối tợng tính giá thành chỉ có thể là sản phẩm hoàn thành ở cuối quy trình công nghệ.- Nếu quy trình công nghệ phức tạp kiểu chế biến liên tục thì đối tợng tính giá thành có thể là thành phẩm ở giai đoạn cuối cùng, có thể là các loại nửa thành phẩm hoàn thành ở từng giai đoạn sản xuất.- Nếu quy trình công nghệ sản xuất kiểu song song thì đối tợng tính giá thành có thể là sản phẩm lắp ráp hoàn chỉnh cũng có thể là từng bộ phận, chi tiết của sản phẩm.1.3. Mi quan h gia chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm.GTSP v CPSX l hai ch tiờu cú mi liờn quan cht ch vi nhau trong quỏ trỡnh sn xut to ra sn phm. Chi phớ biu hin hao phớ, cũn giỏ thnh biu hin kt qu.õy l hai mt thng nht ca mt quỏ trỡnh. Vỡ vy chỳng ging nhau v cht. Tuy nhiờn, do b phn chi phớ sn xut gia cỏc k khụng ng u nhau nờn giỏ thnh v chi phớ sn xut khỏc nhau v lng. Mi quan h gia chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm th hin qua s Qua s ta thy: AC = AB + BD - CD hay:Giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ=Giá thành sản phẩm sản xuất+Chi phí quản lý doanh nghiệp+Chi phí tiêu thụ sản phẩm Chi phí sản xuất dở dang Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đầu kỳ Chi phí sản xuất dở Tổng giá thành sản phẩm dang cuối kỳAB C DMỗi một loại hình doanh nghiệp với một lĩnh vực kinh doanh khác nhau thì sẽ lựa chọn phương pháp xác định sản phẩm dở dang cũng như phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành khác nhau. 2. K Ế TỐN CHI PH Í SẢN XUẤT 2.1. Phương pháp kÕ tốn chi phí sản xuất - KÕ tốn CPSX theo cơng việc: Đối tượng tập hợp CPSX được xác định theo từng loại sản phẩm, từng loại cơng việc, từng đơn đặt hàng. Trên cơ sở đó, kế tốn mở sổ hoặc thẻ kế tốn CPSX theo từng đối tượng. CPSX khơng kể phát sinh ở đâu, ở bộ phận nào đều được phân loại theo sản phẩm, cơng việc, đơn đặt hàng. - KÕ tốn CPSX theo q trình sản xuất: Khơng xác định chi phí hoặc từng cơng việc cụ thể nào mà thay vào đó, CPSX được tập hợp theo từng cơng đoạn hoặc từng bộ phận, từng phân xưởng sản xuất khác nhau của doanh nghiệp. -Phương pháp liên hợp: Đối với doanh nghiệp có quy trình cơng nghệ sản xuất phức tạp vừa có điều kiện vận dụng phương pháp kÕ tốn CPSX theo sản phẩm vừa có điều kiện vận dụng phương pháp kÕ tốn theo cơng nghệ chế biến thì có thể sử dụng cả hai phương pháp này để kÕ tốn CPSX sản phẩm. 2.2. Trình tự kÕ tốn chi phí sản xuất 2.2.1. KÕ tốn chi phí sản xuất theo phương pháp khai thường xun2.2.1.1. KÕ tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp CPNVLTT là tồn bộ chi phí về ngun vật liệu chính, nửa thành phẩm mua ngồi, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện lao vụ, dịch vụ.Đối với những vật liệu khi xuất dùng có liên quan trực tiếp đến từng đối tượng tập hợp chi phí riêng biệt (phân xưởng, bộ phận sản xuất hoặc sản phẩm, loại sản phẩm, lao vụ .) thì hạch tốn trực tiếp cho đối tượng đó. Trường hợp vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí, khơng thể tổ chức hạch tốn riêng được thì phải áp dụng phương pháp phân bổ gián tiếp để phân bổ chi phí cho các đối tượng có liên quan. Tiêu thức phân bổ thường được sử dụng là phân bổ theo định mức tiêu hao, theo hệ số, theo trọng lượng, số lượng sản phẩm . Cơng thức phân bổ như sau: Tỉng gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh=Chi phÝ s¶n xt dë dang ®Çu kú+Chi phÝ s¶n xt ph¸t sinh trong kú (®· trõ c¸c kho¶n thu håi ghi gi¶m chi phÝ)-Chi phÝ s¶n xt dë dang ci kú T l phân b =Tng chi phớ vt liu cn phõn bTiờu thc phõn b ca tt c cỏc i tng* Ti khon s dng: TK 621 - Chi phớ nguyờn vt liu trc tip.Kt cu c bn ca TK ny nh sau:Bờn N: Tp hp chi phớ NVL xut dựng trc tip cho ch to sn phm hay thc hin cỏc lao v dch v.Bờn Cú: + Giỏ tr vt liu xut dựng khụng ht. + Kt chuyn chi phớ vt liu trc tip.TK 621 cui k khụng cú s d.* Trỡnh t kế toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tipKế toỏn chi phớ NVL trc tip c th hin qua s 1.1_ph lc.2.2.1.2. Kế toỏn chi phớ nhõn cụng trc tip Chi phớ nhõn cụng trc tip l nhng khon tin phi tr cho cụng nhõn trc tip sn xut sn phm hoc trc tip thc hin cỏc loi lao v, dch v gm: tin lng chớnh, tin lng ph, cỏc khon ph cp, tin trớch BHXH, BHYT, KPC theo s tin lng ca cụng nhõn sn xut.* Ti khon s dng: TK 622 - Chi phớ nhõn cụng trc tip.Kt cu ca TK:Bờn N: +Tp hp chi phớ nhõn cụng trc tip sn xut sn phm, +Thc hin lao v, dch v.Bờn Cú: Kt chuyn CPNCTT vo ti khon tớnh giỏ thnh.TK 622 cui k khụng cú s d.* Trỡnh t hch toỏn:Kế toỏn chi phớ nhõn cụng c th hin qua s : 1.2_ph lc2.2.1.3. Kế toỏn chi phớ sn xut chung CPSXC l nhng chi phớ cn thit cũn li sn xut sn phm sau CPNVLTT v chi phớ nhõn cụng trc tip. õy l nhng chi phớ phỏt sinh trong phm vi cỏc phõn xng, b phn sn xut ca doanh nghip.Chi phí vật liệu phân bổ cho từng đối tượng (hoặc sản phẩm)=Tổng tiêu thức phân bổ của từng đối tượng ( hoặc sản phẩm)xTỷ lệ phân bổCPSXC bao gồm: Chi phí nhân viên phân xưởng, Chi phí vật liệu, Chi phí dụng cụ sản xuất, Chi phí khấu hao TSCĐ, Chi phí dịch vụ mua ngoài, Chi phí khác bằng tiền* Tài khoản sử dụng: TK 627 - Chi phí sản xuất chungKết cấu TK:Bên Nợ: Tập hợp chi phí sản xuất chung thực tế phát sinhBên Có: +Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung, +Kết chuyển chi phí sản xuất chungTK 627 cuối kỳ không có số dư.TK 627 được chi tiết thành 6 tiểu khoản: +TK 6271 (Chi phí nhân viên phân xưởng). +TK 6272 (Chi phí vật liệu), +TK 6273 (Chi phí dụng cụ sản xuất),+TK 6274 (Chi phí khấu hao TSCĐ), +TK 6277 (Chi phí dịch vụ mua ngoài), +TK 6278 (Chi phí khác bằng tiền).* Trình tự hạch toán Toàn bộ quy trình kÕ toán chi phí sản xuất chung được khái quát qua sơ đồ 1.3_phụ lục2.2.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất * Tài khoản sử dụng: TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dangKết cấu của TK:Bên Nợ: Tổng hợp các chi phí sản xuất trong kỳBên Có: Các khoản ghi giảm chi phí sản phẩm, Tổng giá thành sản xuất thực tế hay chi phí thực tế của sản phẩm lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành.Dư Nợ: Chi phí thực tế của sản phẩm, lao vụ, dịch vụ dở dang, chưa hoàn thành.* Trình tự hạch toán:Quy trình tổng hợp chi phí sản xuất được khái quát qua sơ đồ 1.4_phụ lục 2.2.2. KÕ toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm định kỳ2.2.2.1. KÕ toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Việc xác định chi phí nguyên vật liệu xuất dùng trên tài khoản tổng hợp theo phương pháp KKĐK không phải căn cứ vào số liệu tổng hợp từ các chứng từ xuất kho mà căn cứ vào kết quả kiểm thực tế để phản ánh giá trị hàng tồn kho cuối kỳ trên sổ k toỏn tng hp, t ú tớnh ra giỏ tr vt liu ó xut dựng trong k c xỏc nh nh sau:* Trỡnh t hch toỏn:Kế toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip c khỏi quỏt qua s : 1.5_ph lc2.2.2.2. Kế toỏn chi phớ nhõn cụng trc tip V chi phớ nhõn cụng trc tip, ti khon s dng v cỏch tp hp chi phớ trong k ging nh phng phỏp kờ khai thng xuyờn. Cui k, tớnh giỏ thnh sn phm, lao v, dch v, k toỏn tin hnh kt chuyn chi phớ nhõn cụng trc tip vo TK 631 theo tng i tng:N TK 631 - Tng hp chi phớ nhõn cụng trc tip theo tng i tng Cú TK 622 - K/c chi phớ nhõn cụng trc tip theo tng i tng2.2.2.3. Kế toỏn chi phớ sn xut chung Ton b chi phớ sn xut chung c tp hp vo TK 627 v c chi tit theo cỏc tiu khon tng ng v tng t nh doanh nghip ỏp dng phng phỏp kờ khai thng xuyờn. Sau ú s c phân b vo TK 631 - Giỏ thnh sn xut.N TK 631 - Tng hp chi phớ sn xut chung theo tng i tng Cú TK 627 - Kt chuyn (hoc phõn b) CPSXC theo tng i tng.2.2.2.4. Tng hp chi phớ sn xut * Ti khon s dng: TK 631 - Giỏ thnh sn xutKt cu ca TK:Bờn N: Phn ỏnh giỏ tr sn phm d dang u k v cỏc chi phớ sn xut phỏt sinh trong k liờn quan ti ch to sn phm hay thc hin lao v, dch v.Bờn Cú: + Kt chuyn giỏ tr sn phm d dang cui k. + Tng giỏ thnh sn phm, lao v, dch v hon thnh. TK 631 cui k khụng cú s d.* Trỡnh t hch toỏn:Quy trỡnh kế toỏn tng hp chi phớ sn xut theo phng phỏp kim kờ nh k c khỏi quỏt qua s 1.6_ph lc3. KIM Kấ NH GI SP D DANG CUI K V T NH GI THNH SN PHM 3.1. Kim kờ ỏnh giỏ sn phm d dang cui kGiá thực tế NVL xuất dùng trong kỳ=Giá thực tế NVL tồn đ.kỳ+Giá thực tế NVL nhập trong kỳ-Giá thực tế NVL tồn kho c.kỳ[...]... Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại x nghiêp chăn nuôi chế biến thức ăn gia súc An khánh 1.Tổng quan về XN chăn nuôi chế biến thức ăn gia súc an khánh 1.1.Sự ra đời phát triển của X nghiệp chăn nuôi chế biến thức ăn gia súc An Khánh Cùng với sự phát triển của đất nớc XHCN, thức ăn gia súc An Khánh đợc thành lập là một đơn vị kinh tế nằm trong địa bàn An Khánh-Hoài... của X nghiệp , các chi phí khác liên quan 2.1.2 Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất Cũng nh các doanh nghiệp chế biến thức ăn gia súc khác, sản phẩm của X nghiệp là các loại thành phẩm bán thành phẩm thức ăn gia súc Phơng thức sản xuất của X nghiệp căn cứ vào tình hình tiêu thụ sản phẩm đặt hàng của các đại lý, kỹ thuật đánh lệnh sản xuất kiêm phiếu xuất kho nội bộ giao cho xuởng sản xuất. .. xuất 2.1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất Tại X nghiệp chăn nuôi chế biến thức an gia súc An Khánh, sản phẩm đợc chế biến theo 1 quy trình chế biến liên tục sản phẩm cuối cùng là các loại thức ăn chăn nuôi cho gà vịt lợnvới khối lợng, số lợng, kích cỡ khác nhau Mỗi loại sản phẩm đều có các yêu cầu về kỹ thuật khác nhau Vì vậy chi phí sản xuất của X nghiệp bao gồm nhiều... đảm bảo tính thống nhất cả về biểu mẫu quy trình luân chuyển theo chế độ của Nhà nớc ban hành + Về công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tịa X nghiệp CN&TAGS An khánh : Công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của X nghiệp dựa trên đặc điểm tổchức sản xuất, đặc điểm quy trình công nghệ của sản xuất sản phẩm tại công ty Đối tợng tập hợp chi phí cũng... lệnh sản xuất Cuối mỗi ngày thủ kho chuyển lệnh sản xuất lên phòng kế toán, kế toán vật t vào sổ kế toán Cuối tháng kế toán tiến hành tâp hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Căn cứ vào lệnh sản xuất kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho từng loại sản phẩm, kế toán lập bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu cho từng loại sản phẩm Mẫu biểu bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu - sản phẩm. .. thờng xuyên liên tục ở phân x ng, ca sản xuất Để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí sản xuất phục vụ tính giá thành sản phẩm , chi phí sản xuất của X nghiệp đuợc phân loại theo mục đích, công dụng thành các khoản mục sau: Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm toàn bộ số tiền lơng các khoản trích theo lơng của công nhân trực tiếp sản xuất Chi phí sản xuất chung: Các chi phí phát sinh , các chi phí về... ra , kế toán lập bảng tính giá thành sản phẩm Chơng 3: PHơng hớng giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại x nghiệp chăn nuôi & TAGS An Khánh 1 Đánh giá khái quát về thực trạng hạch toán tại X nghiệp Trải qua quá trình x y dựng phát triển X nghiệp CN & TAGS An Khánh đã thu đợc nhiều thành công với quy mô sản xuất không ngừng đợc mở rộng doanh... bộ chi phí sản xuất khi phát sinh đợc tính hết cho sản phẩm sản xuất trong kỳ Để tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, kế toán mở sổ chi tiết tài khoản 154 ( Mẫu sổ chi tiết tài khoản 154 - Biểu hình 2.12) Căn cứ vào các bảng tiêu hao nguyên vật, sổ chi tiết tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp, sổ chi tiết tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm sản xuất. .. phí sản xuất chung tập hợp đợc, đến cuối tháng kế toán lập bảng phân bổ cho từng chi phí cho từng loại sản phẩm theo sản lợng sản phẩm thực tế nhập kho ( theo bảng tổng hợp phiếu nghiệm thu) ( Biểu mẫu sổ cái tài khoản 627 - Biểu hình 2.5) 2.1.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất đành giá sản phẩm dở dang Tại X nghiệp chăn nuôi thức ăn gia súc trong quá trình sản xuất không có sản phẩm dở dang,... ghi vào sổ cái có liên quan Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu trên sổ cái lập bảng cân đối số phát sinh, đồng thời lập bảng tổng hợp chi tiết, sau khi đối chi u số liệu tổng hợp trên sổ cái số liệu chi tiết, sẽ lập các báo cáo tài chính 2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại X nghiệp chăn nuôi chế biến thức an gia súc An Khánh 2.1 Kế toán chi phí sản xuất . kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại x nghiêp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An khánh1 .Tổng quan về XN chăn nuôi và chế biến. Quốc doanh An Khánh và X nghiệp chế biến sản xuất thức ăn gia súc An Khánh .X nghiệp chế biến thức ăn gia súc An Khánh ra đời năm 1991, là đơn vị sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây, Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây, Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây

Từ khóa liên quan