Soạn thảo và Ban hành văn bản

31 1,205 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2014, 17:50

Bài giảng Chuyên đề Soạn thảo và Ban hành văn bản Chuyên đề II SOẠN THẢO BAN HÀNH VĂN BẢN NỘI DUNG TRÌNH BÀY I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 1. Văn bản là gì? 2. Văn bản có vai trò như thế nào? 3. Việc xây dựng văn bản phải tuân thủ nguyên tắc nào? 4. Người soạn thảo văn bản phải đáp ứng những yêu cầu gì khi tiến hành soạn thảo văn bản? II. HÌNH THỨC THẨM QUYỀN BAN HÀNH III. THỂ THỨC KỸ THUẬT TRÌNH BÀY IV. TRÌNH TỰ/QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN V. VĂN PHONG HÀNH CHÍNH VI. KỸ NĂNG SOẠN THẢO MỘT SỐ LOẠI VĂN BẢN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Khái niệm văn bản Nghĩa rộng: Văn bản là khái niệm chỉ vật mang tin (đất, đá, tre, gỗ, lá, giấy, phim, ảnh, băng, đĩa…) được ghi/viết/in bằng ngôn ngữ/ký hiệu nhất định tạo thành một chỉnh thể mang nội dung ý nghĩa trọn vẹn hướng tới một mục tiêu giao tiếp nhất định. Nghĩa hẹp: Văn bản là khái niệm chỉ công văn, giấy tờ hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức 2. Vai trò của văn bản • Góc độ thông tin: là phương tiện dùng để ghi lại truyền đạt thông tin đến các đối tượng có liên quan • Góc độ của quản lý: là phương tiện để quản lý điều hành công việc theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức • Góc độ văn hóa: là sản phẩm của hoạt động tư duy sáng tạo của con người I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 3. Nguyên tắc xây dựng văn bản Phải bảo đảm nội dung • Bảo đảm hợp hiến, hợp pháp tính thống nhất của hệ thống • Tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản • Bảo đảm tính công khai trong quá trình xây dựng tính minh bạch trong các quy định • Bảo đảm tính khả thi Phải bảo đảm hình thức (đúng thẩm quyền hình thức/thể thức kỹ thuật trình bày/diễn đạt bằng văn phong hành chính (chuẩn mực, chính xác/lịch sự, khách quan/ngắn gọn, dễ hiểu, khuôn mẫu) Phải tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 4. Yêu cầu đối với người soạn thảo văn bản Ngoài am hiểu công việc nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng pháp luật của Nhà nước, cần phải: • Nắm vững hình thức, thẩm quyền ban hành • Nắm vững thể thức văn bản kỹ thuật trình bày văn bản Nắm chắc trình tự/quy trình soạn thảo văn bản thủ tục ban hành văn bản • Biết sử dụng đúng ngôn ngữ văn phong hành chính • Nắm được phương pháp soạn thảo từng loại văn bản. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG II. HÌNH THỨC THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN 1. Văn bản quy phạm pháp luật* 2. Văn bản hành chính* 3. Văn bản chuyên ngành* 4. Văn bản của tổ chức chính trị tổ chức chính trị-xã hội* III. THỂ THỨC KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN Thể thức: là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản bao gồm:  Thành phần chung  Thành phần bổ sung Kỹ thuật trình bày:  Khổ giấy (A4/A5)  Kiểu trình bày  Định lề trang  Vị trí trình bày  Phông chữ/Cỡ chữ/Kiểu chữ các chi tiết khác III. THỂ THỨC VĂN BẢN QPPL & VĂN BẢN HÀNH CHÍNH Thông tư 25/25/2011/TT-BTP 27/ 12/ 2011 Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày19/ 01/2011 THÀNH PHẦN CHUNG CỦA VĂN BẢN: 1. Quốc hiệu 2. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản 3. Số ký hiệu văn bản 4. Địa danh ngày, tháng, năm ban hành văn bản 5. Tên loại trích yếu nội dung văn bản 6. Nội dung văn bản 7. Quyền hạn, chức vụ, họ tên chữ ký của người có thẩm quyền 8. Dấu của cơ quan, tổ chức 9. Nơi nhận THÀNH PHẤN BỔ SUNG: 1. Dấu chỉ mức độ mật 2. Dấu chỉ mức độ khẩn 3. Dấu chỉ phạm vị phổ biến/thu hồi 4. Địa chỉ giao dịch (công văn) 5. Ký hiệu người đánh máy, số lượng bản đánh máy 6. Số trang văn bản III. THỂ THỨC VĂN BẢN QPPL & VĂN BẢN HÀNH CHÍNH [...]... CÔNG VĂN b) Các loại công văn • Công văn phúc đáp/trả lời • Công văn yêu cầu • Công văn đề nghị • Công văn hướng dẫn • Công văn mời họp… 1 SOẠN THẢO CÔNG VĂN c) Bố cục chung của một công văn gồm có 3 phần: PHẦN MỞ ĐẦU: nêu lý do PHẦN NỘI DUNG: nêu những vấn đề cần phúc đáp, cần hướng dẫn, cần yêu cầu PHẦN KẾT THÚC: Tuỳ thuộc vào từng loại công văn SOẠN THẢO CÔNG VĂN* d) Thể thức kỹ thuật trình bày Thực... chính tả các dấu phải trình bày đúng* VI PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO MỘT SỐ LOẠI VĂN BẢN THÔNG DỤNG 1 SOẠN THẢO CÔNG VĂN a) Khái niệm: Công văn là một trong những hình thức văn bản hành chính được sử dụng phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để phúc đáp/trả lời; để yêu cầu, đề nghị, hướng dẫn một vấn đề nào đó hoặc để mời họp, để cảm ơn, để thăm hỏi… 1 SOẠN THẢO CÔNG VĂN b) Các... SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH Phần nội dung được thể hiện thành các điều Số lượng các điều tuỳ thuộc vào nội dung quyết định Điều 1 Nêu quyết định chính Điều 2 Nêu quyết định bổ sung Điều 3 Nêu điều khoản thi hành SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH* d) Thể thức kỹ thuật trình bày Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 3 SOẠN THẢO... chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức 3 Quyết định ban hành nội quy, quy định, quy chế, chế độ… 4 Quyết định phê duyệt các đề án, dự án… 2 SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH c) Bố cục chung của Quyết định • Phần căn cứ ra quyết định • Phần quyết định 2 SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH Phần căn cứ • Căn cứ thẩm quyền (văn bản thể hiện quyền của chủ thể được ban hành Quyết định) • Căn cứ văn bản pháp lý có liên quan đến... thành phần thể thức trên* IV TRÌNH TỰ SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢǸ Trình tự/Quy trình soạn thảo ban hành văn bản là toàn bộ các bước công việc được thực hiện theo một trình tự nhất định từ khi chuẩn bị thảo văn bản cho đến khi văn bản được ký phát hành IV.1.TRÌNH TỰ SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VBQPL 1 2 3 4 Chuẩn bị Soạn thảo Lấy ý kiến Nghiên cứu tiếp thu ý kiến và lập...III THỂ THỨC VĂN BẢN QPPL & VĂN BẢN HÀNH CHÍNH Đối với công điện, bản ghi nhớ, bản cam kết, bản thoả thuận, giấy chứng nhận, giấy uỷ nhiệm, giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ, giấy xác nhận, phiếu gửi, phiếu chuyển, thư công không bắt buộc phải có tất cả các thành phần thể thức trên* IV TRÌNH TỰ SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢǸ Trình... số 01/2011/TTBNV ngày 19/01/2011 hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 2 SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH a) Khái niệm: Quyết định là một trong những hình thức văn bản được sử dụng phổ biến trong hoạt động của các cơ quan nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội (nếu là VBQPPL) hoặc để quyết định một việc nào đó (nếu là quyết định cá biệt) 2 SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH b) Các loại Quyết định • Có quyết định... chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo…) • Báo cáo thống kê… Mỗi loại báo cáo có bố cục riêng SOẠN THẢO BÁO CÁO d) Thể thức kỹ thuật trình bày Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chínhminhhoa\soanbao cao MH.ppt XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ... tướng Chính phủ/Tổng Kiểm toán nhà nước/Uỷ ban nhân dân) thường là để ban hành điều lệ, quy chế, quy định… • Có quyết định mang tính cá biệt để điều hành công việc có tính chất một lần hoặc riêng biệt đối với 1 đối tượng nào đó 2 SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH b) Các loại Quyết định 1 Quyết định nhân sự: tiếp nhận, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật… 2 Quyết định về tổ chức: thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách,... hoặc người có thẩm quyền ký ban hành 7 Thông qua hoặc ký ban hành IV.2 QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VBHC 1 2 3 4 5 Chuẩn bị Soạn thảo Lấy ý kiến (nếu cần) Nghiên cứu tiếp thu ý kiến Kiểm tra nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 6 Nghiên cứu tiếp thu ý kiến; hoàn thiện hồ sơ trình ký ban hành 7 Ký ban hành V VĂN PHONG* 1 Ngôn ngữ: viết, tiếng . HÀNH CHÍNH Thông tư 25 /25 /20 11/TT-BTP 27 / 12/ 20 11 và Thông tư 01 /20 11/TT-BNV ngày19/ 01 /20 11 THÀNH PHẦN CHUNG CỦA VĂN BẢN: 1. Quốc hiệu 2. Tên cơ quan, tổ. hành 7. Thông qua hoặc ký ban hành IV .2. QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VBHC 1. Chuẩn bị 2. Soạn thảo 3. Lấy ý kiến (nếu cần) 4.
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn thảo và Ban hành văn bản, Soạn thảo và Ban hành văn bản, Soạn thảo và Ban hành văn bản, I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG, III. THỂ THỨC VĂN BẢN QPPL & VĂN BẢN HÀNH CHÍNH Thông tư 25/25/2011/TT-BTP 27/ 12/ 2011 và Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày19/ 01/2011, IV. TRÌNH TỰ SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢǸ, SOẠN THẢO CÔNG VĂN, SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH, SOẠN THẢO BÁO CÁO

Từ khóa liên quan