Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở đồng bằng sông hồng

229 811 1

Yugi Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 3,138 tài liệu

  • Loading ...
1/229 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2014, 10:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI DƯƠNG KIM THOA NGHIÊN CỨU NGUỒN VẬT LIỆU KHỞI ðẦU CHO TẠO GIỐNG CHUA ƯU THẾ LAI PHỤC VỤ CHẾ BIẾN ðỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây trồng Mã số: 62 62 05 01 Người hướng dẫn: 1. PGS. TS. Nguyễn Hồng Minh 2. GS.TS. Trần Khắc Thi HÀ NỘI - 2012 i LỜI CAM ðOAN - Tôi xin cam ñoan rằng, ñây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận án này là trung thực và chưa từng ñược công bố trong bất kỳ một công trình nào khác. Tôi xin cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận án ñã ñược cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận án này ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận án Dương Kim Thoa ii LỜI CÁM ƠN ðể hoàn thành luận án này, tôi ñã nhận ñược sự quan tâm, giúp ñỡ của các thầy, cô giáo, các tập thể, nhân cùng bạn bè ñồng nghiệp. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ñến PGS.TS. Nguyễn Hồng Minh - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, GS.TS. Trần Khắc Thi - Viện Nghiên cứu Rau quả, những người ñã tận tình hướng dẫn, giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện ñề tài cũng như hoàn chỉnh luận án. Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh ñạo Viện Nghiên cứu Rau - Quả, Viện ðào tạo Sau ñại học, các thầy giáo Bộ môn Di truyền Giống, Khoa Nông học - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã giúp ñỡ và tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể tôi hoàn thành công trình nghiên cứu này. Tôi xin trân trọng cảm ơn Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT, GS.TS Trần Khắc Thi chủ nhiệm ñề tài: “Nghiên cứu chọn tạo giống và kỹ thuật sản xuất tiên tiến cho một số loại rau chủ lực phục vụ cho nội tiêu và xuất khẩu (cà chua, dưa chuột, mướp ñắng, dưa hấu và ớt)” ñã hỗ trợ kinh phí ñể thực hiện ñề tài nghiên cứu này. Tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị em Bộ môn nghiên cứu Rau và cây gia vị, Viện Nghiên cứu Rau quả, các sinh viên thực tập tốt nghiệp từ khóa 47 ñến khóa 51 trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã cộng tác giúp ñỡ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Tôi xin chân thành cám ơn sự giúp ñỡ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Phòng, Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh, ban chủ nhiệm các hợp tác xã ðoàn Xá, Huyện Kiến Thụy, HTX Cấp tiến, Huyện Tiên Lãng,-Hải Phòng, HTX Tân chi, Tiên Du- Bắc Ninh ñã tạo ñiều kiện thuận lợi ñể tôi thực hiện và hoàn thành luận án. Sau cùng là gia ñình ñã luôn bên cạnh ñộng viên khích lệ, tạo ñiều kiện về thời gian, công sức và kinh phí ñể tôi hoàn thành công trình nghiên cứu này. Tôi xin chân thành cám ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2012 Tác giả Dương KimThoa iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cám ơn ii Mục lục iii Danh mục các ký hiệu, các chữ viêt tắt vi Danh mục các bảng vii Danh mục các hình xi MỞ ðẦU 1 1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 3 3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3 4 Những ñóng góp mới của luận án 4 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ðỀ TÀI 5 1.1 Nguồn gốc, sự phát triển sản xuất và phân loại thực vật của chua 5 1.1.1 Nguồn gốc, tình hình phát triển sản xuất 5 1.1.2 Phân loại thực vật 13 1.2 Nguồn gen cây chua và sử dụng nguồn gen trong chọn tạo giống 15 1.2.1 Nguồn gen cây chua 15 1.2.2 Nghiên cứu tạo nguồn vật liệu khởi ñầu trong chọn tạo giống chua 22 1.2.3 Sử dụng nguồn vật liệu khởi ñầu trong chọn tạo giống chua chế biến 25 1.3 Nghiên cứutạo giống chua trên thế giới 30 1.3.1 Nghiên cứutạo giống chua UTL trên thế giới 30 1.3.2 Nghiên cứutạo giống chua UTL phục vụ chế biến trên thế giới 39 iv 1.4 Tạo giống chua Việt Nam 45 1.4.1 Chọn tạo giống chua Việt Nam 45 1.4.2 Tạo giống chua UTL cho chế biến tại Việt nam 50 CHƯƠNG 2 VẬT LIỆU- NỘI DUNG –PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 54 2.1 Vật liệu nghiên cứu 54 2.2 Nội dung nghiên cứu 57 2.3 ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 58 2.3.1 ðịa ñiểm 58 2.3.2 Thời gian 58 2.4 Phương pháp nghiên cứu 58 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 65 3.1 ðánh giá tập ñoàn các dòng, giống chua về hình thái, sinh trưởng, phát triển, sâu bệnh hại, năng suất và phẩm chất quả 65 3.1.1 Phân nhóm các mẫu giống chua theo thời gian sinh trưởng 65 3.1.2 Phân nhóm các mẫu giống theo các ñặc ñiểm sinh trưởng, hình thái, cấu trúc cây 66 3.1.3 Phân nhóm các mẫu giống theo mức ñộ nhiễm một số sâu bệnh hại chính trên ñồng ruộng 69 3.1.4 Phân nhóm các mẫu giống chua theo các yếu tố cấu thành năng suất 70 3.1.5 Phân nhóm các mẫu giống chua theo một số ñặc ñiểm về hình thái và chất lượng quả 72 3.2 ðánh giá ña dạng di truyền của các mẫu giống chua bằng phương pháp marker phân tử SSR 74 3.2.1 Sản phẩm phản ứng PCR 74 3.3.2 Phân tích nhóm của 34 dòng chua dựa trên dữ liệu sản phẩm PCR 76 v 3.3 Nghiên cứu biểu hiện di truyền các tính trạng cơ bản liên quan tới năng suất, chất lượng quả thế hệ F1 và ñánh giá các khả năng kết hợp của các dòng, giống trong hệ thống lai ñỉnh và lai diallel 79 3.3.1 Nghiên cứu các KNKH biểu hiện di truyền một số tính trạng ñời F1 của các dòng, giống chua trong hệ thống lai ñỉnh 35x2 79 3.3.2 Nghiên cứu biểu hiện ưu thế lai và khả năng kết hợp của các dòng, giống chua trong hệ thống lai diallel 102 3.4 Kết quả thử nghiệm các tổ hợp lai chua một số mùa vụ vùng sinh thái khác nhau 116 3.4.1 Thử nghiệm các tổ hợp lai chua các thời vụ 116 3.4.2 Kết quả xây dựng mô hình sản xuất giống chua HPT10 tại các ñịa phương 130 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 134 1 Kết luận 134 2 ðề nghị 135 Danh mục công trình ñã công bố có liên quan ñến luận án 136 Tài liệu tham khảo 137 Phụ lục 152 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIÊT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa ñầy ñủ AFLP Amplified Flagment Length Polymorphism AVRDC Trung tâm nghiên cứu và phát triển rau thế giới BSA Bovine Serum Albumin DNA Deoxyribonucleic acid FAO Food and Agriculture Organization GCA General combinaing ability ISSR Inter - Simple Sequence Repeat KNKH Khả năng kết hợp KNKHC Khả năng kết hợp chung KNKHR Khả năng kết hợp riêng NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn OP Opend Pollination PCR Polymerase Chain Reaction QTLs Quantitative trait loci RAPD Random Amplified Polymorphic DNA RFLP Restriction Fragment Length Polymorphisms SCA Specific combining ability SCAR Sequence characterized amplified region SRAP Sequence - related amplified polymorphism SSR Simple Sequence Repeat STS Sequence Tagged Site TCN Tiêu chuẩn ngành TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TNHHTM&SX Trách nghiệm hữu hạn thương mại và sản xuất TYLCV Virus xoăn vàng lá chua UTL Ưu thế lai VLKð Vật liệu khởi ñầu vii DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang 1.1 Tình hình sản xuất chua trên thế giới trong những năm gần ñây 6 1.2 Diện tích trồng chua của các nước dẫn ñầu thế giới từ năm 2005-2009 7 1.3 Năng suất chua của các nước dẫn ñầu thế giới 8 1.4 Sản lượng chua của các nước dẫn ñầu thế giới 9 1.5 Tình hình sản xuất chua của Việt Nam những năm gần ñây 10 1.5 Một số ñặc tính quí trong chua hoang dại ñược các nhà chọn giống quan tâm 16 1.6 Tình hình lưu giữ nguồn gen chua trên thế giới 18 1.7 Các yêu cầu của chọn giống chua chế biến theo hướng sử dụng 26 2.1 Danh sách các dòng, giống chua tham gia thí nghiệm 54 2.2 Danh sách các primer sử dụng trong phương pháp SSR marker 56 3.1 Phân nhóm các mẫu giống chua theo thời gian sinh trưởng 66 3.2 Phân nhóm các mẫu giống chua theo một số ñặc ñiểm nông sinh học 68 3.3 Phân nhóm các mẫu giống chua theo mức ñộ nhiễm bệnh hại trên ñồng ruộng 69 3.4 Phân nhóm các mẫu giống chua theo các yếu tố cấu thành năng suất 71 3.5 Phân nhóm các mẫu giống chua theo một số ñặc ñiểm về hình thái và chất lượng quả 73 3.7 Phân nhóm các mẫu giống chua trên cơ sở phân tích ña dạng di truyền bằng chỉ thị phân tử SSR 77 viii 3.8 Khả năng kết hợp về tính trạng số quả/cây của các dòng chua trong phép lai ñỉnh vụ thu ñông năm 2007 83 3.9 Ưu thế lai và ñộ trội về tính trạng số quả/cây của các tổ hợp lai thu ñược trong phép lai ñỉnh vụ thu ñông năm 2007 85 3.10 Khả năng kết hợp về năng suất thể của các dòng chua trong phép lai ñỉnh vụ thu ñông năm 2007 87 3.11 Ưu thế lai và ñộ trội về tính trạng năng suất thể của các tổ hợp lai thu ñược trong phép lai ñỉnh vụ thu ñông năm 2007 89 3.12 Khả năng kết hợp về tính trạng hàm lượng chất khô hòa tan (ðộ Brix) của các dòng chua trong phép lai ñỉnh vụ thu ñông năm 2007 90 3.13 Ưu thế lai và ñộ trội về tính trạng hàm lượng chất khô hòa tan (ðộ Brix) của các tổ hợp lai trong phép lai ñỉnh vụ thu ñông năm 2007 92 3.14 Ưu thế lai và ñộ trội về tính trạng ñộ dầy cùi của các tổ hợp lai thu ñược trong phép lai ñỉnh vụ thu ñông năm 2007 93 3.15 Ưu thế lai và ñộ trội về tính trạng số ngăn ô của các tổ hợp lai thu ñược trong phép lai ñỉnh vụ thu ñông năm 2007 95 3.16 Tương quan giữa một số tính trạng cấu trúc và chất lượng quả chua của các tổ hợp lai trong phép lai ñỉnh vụ thu ñông 2007 97 3.17 Kết quả chọn lọc các tổ hợp lai triển vọng có trợ giúp của chỉ số chọn lọc 98 3.18 Biểu hiện của các dòng chua có KNKHC cao trong phân tích ña dạng di truyền bằng chỉ thị phân tử và ñánh giá KNKH 99 3.19 Một số ñặc ñiểm sinh trưởng và mức ñộ nhiễm sâu bệnh hại của các dòng bố mẹ và các tổ hợp lai trong phép lai diallen vụ thu ñông năm 2009 103 3.20 Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các dòng bố mẹ và các tổ hợp lai trong phép lai diallen vụ thu ñông năm 2009 104 ix 3.21 ðặc ñiểm hình thái, chất lượng quả của các dòng bố mẹ và tổ hợp lai trong phép lai diallen vụ thu ñông năm 2009 106 3.22 Ưu thế lai về tính trạng tỷ lệ ñậu quả trong phép lai diallen vụ thu ñông năm 2009 107 3.23 Giá trị khả năng kết hợp giữa các dòng chua theo tính trạng tỷ lệ ñậu quả 107 3.24 Ưu thế lai về tính trạng số quả/cây trong phép lai diallen vụ thu ñông năm 2009 108 3.25 Giá trị khả năng kết hợp giữa các dòng bố mẹ theo tính trạng số quả/cây 109 3.26 Ưu thế lai về tính trạng khối lượng trung bình quả trong phép lai diallen vụ thu ñông năm 2009 110 3.27 Giá trị khả năng kết hợp giữa các dòng bố mẹ theo tính trạng KLTB quả 110 3.28 Ưu thế lai về tính trạng năng suất thể trong phép lai diallen vụ thu ñông năm 2009 111 3.29 Giá trị khả năng kết hợp giữa các dòng bố mẹ theo tính trạng năng suất thể 112 3.30 Ưu thế lai về tính trạng hàm lượng chất khô hòa tan trong phép lai diallen vụ thu ñông năm 2009 113 3.31 Giá trị khả năng kết hợp giữa các dòng bố mẹ theo tính trạng hàm lượng chất khô hòa tan 114 3.32 Ưu thế lai về tính trạng ñộ dày thịt quả trong phép lai diallen vụ thu ñông năm 2009 115 3.33 Mức ñộ bị hại bởi sâu ñục quả và tỷ lệ nứt quả của các tổ hợp lai chua các thời vụ 117 [...]... cho vi c t o gi ng chua ưu th lai - Tuy n ch n ñư c các t h p lai tri n v ng và ñưa ra gi ng chua ch bi n UTL ph c v s n xu t t i ñ ng b ng sông H ng 3 Ý nghĩa khoa h c và th c ti n 3.1 Ý nghĩa khoa h c - ðây là công trình nghiên c u có h th ng v ñánh giá, phân l p và s d ng ngu n v t li u phuc v cho ch n t o gi ng chua ưu th lai ch bi n t i ñi u ki n sinh thái mi n B c Vi t Nam - K t qu nghiên. .. trong ch n gi ng khi n cho nhà ch n gi ng ñã có nh ng nghiên c u v nh ng gen quí trong nh ng loài chua hoang d i ñư c quan tâm Bên c nh vi c thu th p, s d ng ngu n gen c a các loài chua hoang d i, bán hoang d i, chua tr ng, lai gi a các loài có th d dàng t o ra các ngu n gen trong t o gi ng chua Hi n tư ng t b t h p, rào c n khi lai gi a các loài hoang d i và chua tr ng ñã ñư c kh c... k thu t cho các chương trình qu c gia, các t ch c qu c t và nhân T khi thành l p, Trung tâm ñã phân b hơn 500.000 m u gi ng cho các nghiên c u viên t i ít nh t 180 nư c T ñó ñã phóng thích ñư c hàng trăm gi ng m i trên toàn th gi i, ñ c bi t là nh ng nư c ñang phát tri n Hi n t i Trung tâm lưu gi 7.235 m u gi ng chua Bao g m chua hoang d i, chua cho ch bi n, cho ăn tươi, và chua cherry,... 1.2, 1.4 cho th y, m c dù là nơi phát tri n chua mu n nhưng Châu Á l i là châu l c có di n tích tr ng chua l n nh t th gi i và 8 g p 4-5 l n các châu l c khác Trong các nư c có di n tích tr ng chua l n thì Trung Qu c là nư c có di n tích l n nh t và chi m kho ng 50% di n tích tr ng chua c a c châu Á và ñây cũng là nư c có s n lư ng chua l n nh t th gi i B ng 1.3 Năng su t chua c a... tri u t n năm 2009 ðây là m t s ñóng góp l n cho s tăng trư ng s n lư ng chua trên toàn th gi i M t s nư c Châu Âu như Italia, Tây Ban Nha là nơi tiêu th chua l n trên th gi i nhưng s n lư ng chua không tăng trong nh ng năm g n ñây và ñó là lý do ñây là các nư c ph i nh p kh u m t lư ng l n chua ñ c bi t là chua ch bi n B ng 1.4 S n lư ng chua c a các nư c d n ñ u th gi i (tri u t n)... di s n ph m PCR v i primer cachuaL3 trên gel agarose 3% 3.3 75 K t qu phân nhóm các m u gi ng chua trên cơ s phân tích ña d ng di truy n b ng ch th phân t SSR 76 3.4 M t s dòng chua có kh năng k t h p chung cao 101 3.5 Năng su t th c thu c a các t h p lai chua 122 3.6 Hàm lư ng ch t khô hòa tan c a các t h p lai chua các v tr ng 124 3.7 M t s hình nh gi ng chua HPT10 và gi ng ñ i ch ng... 1996)[1] Cây chua ñư c du nh p vào châu Âu tương ñ i s m (Gi a th k 16) Luckwill (1943)[95], nhưng ñ n th k 17 thì m i ñư c tr ng ph bi n, song t i th i ñi m ñó chua ch ñư c xem như là cây c nh và có quan ni m sai l m là qu có ch t ñ c, vì chua thu c h có h hàng v i cây ñ c dư c Năm 1650 B c Âu, th i gian ñ u chua ch ñư c dùng ñ trang trí và tho mãn tính tò mò Cho ñ n th k 18 chua m... c bi t là b nh Virus xoăn vàng lá chua, ph c v công tác ch n t o gi ng chua ch bi n UTL - Xác ñ nh ñư c 6 dòng chua có kh năng k t h p chung cao v tính tr ng s qu /cây, năng su t th và hàm lư ng ch t khô hòa tan, trong ñó dòng D6 có kh năng ch ng ch u t t v i b nh virus xoăn vàng lá chua ñi u ki n ñ ng ru ng có th s d ng cho nghiên c u t o gi ng chua ch bi n tăng kh năng ch u b nh... p, nh p n i và ñang lưu gi 13.500 gi ng c a hơn 100 loài cây tr ng trong ñó có cây chua V thu th p ngu n gen chua có kh năng ch ng ch u, ngân hàng gen ñã thu th p và ñánh giá ñư c các gi ng chua ch ng ch u b nh Virus, héo xanh vi khu n và ch u nhi t Các nghiên c u v qu gen chua ph c v cho công tác ch n gi ng ñư c th c hi n t i Vi n cây lương th c – Cây th c ph m, Vi n nghiên c u rau qu ,... n c a các lo i th c ph m có ch a chua tăng lên nhanh chóng như Pizza ñã ñ m b o s tăng trư ng ñ u ñ n trong vi c tiêu dùng các s n ph m ñư c ch bi n t chua Cho ñ n nay California là bang d n ñ u v s n xu t chua ch bi n, cung c p hơn 85% các s n ph m ñư c ch bi n t chua Hoa Kỳ m i năm Italia, Tây Ban Nha và Hy L p là các nư c chính cung c p các s n ph m chua ch bi n ñ n th trư ng toàn . Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi ñầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở ñồng bằng sông Hồng . 2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài - ðánh. ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI DƯƠNG KIM THOA NGHIÊN CỨU NGUỒN VẬT LIỆU KHỞI ðẦU CHO TẠO GIỐNG CÀ CHUA ƯU THẾ LAI PHỤC VỤ CHẾ BIẾN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở đồng bằng sông hồng , Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở đồng bằng sông hồng , Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở đồng bằng sông hồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn