Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở quảng bình hiện nay

74 1,184 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2014, 15:09

Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Thầy Cô trong khoa Lý Luận Chính Trị, Trường Đại học Khoa học đã hướng dẫn, truyền đạt kiến thức cho em trong bốn năm học vừa qua. Đặc biệt là cô giáo Thạc sỹ Thái Thị Khương đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em trong suốt quá trình viết và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Em xin cảm ơn UBND tỉnh Quảng Bình, thư viện, trung tâm học liệu đã tạo mọi điều kiện cho em hoàn thành tốt khóa luận. Qua đây, em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình và bạn bè đã động viên giúp đỡ em hoàn thành tốt khóa luận này. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học tập không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin hơn. Cuối cùng em xin kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp trồng người. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hiền SVTH: Nguyễn Thị Hiền 1 Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Lịch sử nghiên cứu 2 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 4 3.1. Mục đích 4 3.2. Nhiệm vụ 4 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 5 4.1. Cơ sở lý luận 5 4.2. Phương pháp 5 5. Đóng góp của đề tài 5 6. Kết cấu của khóa luận 5 NỘI DUNG 6 Chương 1: MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUAN HỆ SẢN XUẤT 6 1.1.Khái niệm lực lượng sản xuấtquan hệ sản xuất 6 1.1.1. Khái niệm và kết cấu của lực lượng sản xuất 6 1.1.2. Khái niệm quan hệ sản xuất 14 1.2 . Biện chứng giữa lực lượng sản xuấtquan hệ sản xuất 20 1.2.1. Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất 20 1.2.2. Sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất 27 Tiểu kết chương 1: 31 Chương 2: VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤTQUAN HỆ SẢN XUẤT VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUẢNG BÌNH HIỆN NAY 33 2.1. Sơ lược tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình hiện nay 33 2.1.1. Điều kiện xã hội 33 2.1.2. Điều kiện kinh tế 36 SVTH: Nguyễn Thị Hiền 2 Khóa luận tốt nghiệp 2.2. Chính sách phát triển kinh tế tỉnh Quảng Bình giai đoạn hiện nay 37 2.2.1. Sự tác động của các ngành kinh tế đến việc phát triển kinh tế tỉnh Quảng Bình 37 2.2.2. Những thành tựu đạt được về kinh tế của tỉnh Quảng Bình hiện nay 43 2.3 Thực trạng và giải pháp của nền kinh tế Quảng Bình hiện nay 52 2.3.1. Thực trạng của nền kinh tế Quảng Bình từ năm 2000 – 2010 52 2.3.2. Một số giải pháp về kinh tế Quảng Bình hiện nay 59 Tiểu kết chương 2: 65 KẾT LUẬN 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 SVTH: Nguyễn Thị Hiền 3 Khóa luận tốt nghiệp MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài C. Mác và Ph. Ăngghen đã có những cống hiến hết sức vĩ đại cho nhân loại ngày nay và một trong những cống hiến đó là đã mở rộng thế giới quan duy vật biện chứng vào lĩnh vực xã hội. Đem lại sự nhận thức xã hội trong chỉnh thể và phát hiện ra những quy luật vận động, phát triển phổ biến của lịch sử xã hội bởi học thuyết hình thái kinh tế xã hội. Sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội, tức quá trình phát triển quy luật của xã hội loài người nói chung khi được phản ánh dưới hình thức hệ thống các khái niệm, quy luật và các quan niệm thì đem lại cho chúng ta lý luận về quá trình đó. Đây là hình ảnh lý luận là cái cụ thể trong tư duy và quá trình phát triển tất yếu của xã hội loài người nói chung. Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã cho thấy mặt lý luận của học thuyết hình thái kinh tế xã hội có nội dung rất rộng, bao gồm rất nhiều yếu tố hợp thành, nhưng có thể quy về ba quan niệm hay ba yếu tố lớn là khái niệm hình thái kinh tế xã hội, quan niệm về quá trình lịch sử tự nhiên, tức là sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội, quan niệm về mối liên hệ giữa quá trình lịch sử - tự nhiên và sự đa dạng của lịch sử. Trong những quan niệm này, quan niệm về quá trình lịch sử - tự nhiên với yếu tố đặc trưng nổi bật của nó là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, là quan niệm cơ bản nhất. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuấtquy luật cơ bản nhất tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội của một quốc gia, một đất nước đặc biệt là trong vấn đề kinh tế. Nếu trong một nước mà quan hệ sản xuất không phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất thì sẽ kìm hãm lực lượng sản xuất phát triển, và ngược lại. Vì vậy, người ta phải biết điều tiết mối quan hệ biện chứng giữa hai khái niệm này để tìm ra sự phù hợp giữa chúng. SVTH: Nguyễn Thị Hiền 4 Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu đề tài này, tôi chỉ muốn góp một phần nhỏ vào việc phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuấtquan hệ sản xuất, đồng thời làm rõ tình hình phát triển kinh tế Quảng Bình hiện nay. Vì vậy, hơn lúc nào hết việc nắm vững và bảo vệ tính cách mạng, tính khoa học của học thuyết hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa Mác là một nhiệm vụ chính trị và đồng thời là đòi hỏi của thực tiễn ngày nay. Hơn nữa, với một sinh viên ngành triết học được trang bị cho mình một lượng kiến thức chuyên ngành Mác - Lênin, đóhệ tư tưởng tiến bộ, khoa học nhất thì việc lựa chọn chủ nghĩa Mác - Lênin trong đó có học thuyết hình thái kinh tế xã hội là điều rất cần thiết để tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với tên đề tài: “Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Quảng Bình hiện nay”. Giới hạn là một khóa luận tốt nghiệp của sinh viên, bản thân tôi chỉ tập trung giải quyết các vấn đề trong khóa luận từ năm 2000 - 2010, nhằm làm rõ sự vận dụng biện chứng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Quảng Bình. Xuất phát từ những lý do nêu trên mà tôi đã cố gắng tìm tòi, suy nghĩ thấu đáo và mạnh dạn lựa chọn vấn đề nêu trên để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Lịch sử nghiên cứu Vấn đề học thuyết hình thái kinh tế xã hội nói chung và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất nói riêng vấn đề hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đặc biệt là đối với vấn đề phát triển kinh tế. Góp phần làm nền tảng lý luận, định hướng phát triển kinh tế, đưa ra những con đường, những giải pháp phù hợp cho việc hoàn thiện nền kinh tế theo hướng công nghiệp, hóa hiện đại hóa đất nước. Vì vậy mà đã có rất nhiều nhà nghiên cứu Mác xít quan tâm, tìm hiểu, đưa ra những lý luận duy vật về hình thái kinh tế xã hội đặc biệt là về quy SVTH: Nguyễn Thị Hiền 5 Khóa luận tốt nghiệp luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Họ đã có những công trình nghiên cứu được đông đảo mọi người quan tâm, chúng ta không thể kể hết những công trình đó mà chỉ có thể nêu một số nghiên cứu gần đây mà chúng ta thường nhắc đến: Với tác phẩm: “ Học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội và lý luận về con đường phát triển xã hội chủ nghĩa nước ta” Nxb Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 2005. Chủ biên: Tiến sĩ Phạm Văn Chung đã tập trung xem xét nội dung khoa học của học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội và mối liên hệ hữu cơ của nó đối với lý luận về con đường phát triển chủ nghĩa xã hội nước ta. Từ việc nghiên cứu học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội, cuốn sách xác định hai phương diện là lý luận và phương pháp luận của học thuyết và chỉ ra một cách cụ thể vai trò phương pháp luận của học thuyết này đối với việc xác định nội dung khoa học của luận về con đường xã hội chủ nghĩa nước ta, thông qua luận giải một số vấn đề lý luận cấp bách. Trong tác phẩm: “Xây dựng quan hệ sản xuất định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội Việt Nam”, của Lương Xuân Quỳ, nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội. Đề cập đến hệ quan điểm, phương hướng, chính sách và giải pháp xây dựng quan hệ sản xuất định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội trên đất nước ta. Trong cuốn: “ Xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới Việt Nam” của tác giả Phạm Thị Quý, Nxb Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 2000. Tác phẩm nêu những vấn đề về quan hệ sản xuất, quá trình xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới ( từ năm 1986 đến nay), định hướng và giải pháp cơ bản tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất Việt Nam. Đặc biệt trong số những công trình nghiên cứu đó có tác phẩm: “Tìm hiểu tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen về quy luật phù hợp của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất”, Trương Hữu Hoàn, Triết học, số 3 (1994). SVTH: Nguyễn Thị Hiền 6 Khóa luận tốt nghiệp Nội dung tác phẩm đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng của học thuyết hình thái kinh tế xã hội, đặc biệt là mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất để thấy rõ sự tác động qua lại giữa chúng là một quá trìnhquy luật của nó. Vạch rõ những tư tưởng của Mác và Ph. Ăngghen về quan hệ sản xuất,lực lượng sản xuất để ta thấy rõ được những đối tượng đó có đặc điểm và mối liên hệ với nhau như thế nào. Bên cạnh đó còn làm rõ lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất mỗi thời đại khác nhau như thế nào. Đó mới chỉ là một số nghiên cứu gần đây của các tác giả mà chúng ta được đọc và tham khảo. Ngoài ra còn rất nhiều công trình khác của các cấp, các ngành, cán bộ và sinh viên thuộc khoa lý luận chính trị cần được chúng đặc biệt quan tâm. Với đề tài khóa luận của tôi mặc dù không phải là đề tài mới mẻ nhưng đang là vấn đề rất được quan tâm nên tôi xin được góp một phần nhỏ vào việc nghiên cứu học thuyết hình thái kinh tế - xã hội đặc biệt là đối với quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích Làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về học thuyết hình thái kinh tế xã hội đặc biệt là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Nêu ra được những đặc điểm cũng như thực trạng và giải pháp của tỉnh Quảng Bình trong sự vận dụng quy luật đó. 3.2. Nhiệm vụ Để hoàn thành mục đích trên sinh viên thực hiện đề tài này có nhiệm vụ: * Nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, làm rõ tác động qua lại giữa chúng. * Nêu ra những nội dung cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế xã hội và những quy luật trong đó. Qua đây thấy được ý nghĩa của việc vận dụng học SVTH: Nguyễn Thị Hiền 7 Khóa luận tốt nghiệp thuyết hình thái kinh tế xã hội nói chung, quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất nói riêng vào phát triển kinh tế Quảng Bình. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 4.1. Cơ sở lý luận Đề tài này được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về học thuyết hình thái kinh tế xã hội, đồng thời dựa trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường phát triển đi lên CNXH. 4.2. Phương pháp Đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Ngoài ra còn vận dụng các phương pháp cụ thể như: Phân tích - tổng hợp, lôgic - lịch sử, liệt kê, so sánh và các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội khác. 5. Đóng góp của đề tài Trong phạm vi là một bài khóa luận tốt nghiệp, người thực hiện đề tài chỉ mong muốn làm rõ tính đúng đắn, khoa học trong quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Bên cạnh đó, đề tài có thể là một trong những nguồn tài liệu cần thiết cung cấp một số vấn đề liên quan: Thành phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và những chính sách của Đảng, Nhà nước đối với việc phát triển kinh tế tại địa phương. 6. Kết cấu của khóa luận Ngoài lời cảm ơn, phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục thì khóa luận còn có phần nội dung gồm 2 chương và 5 tiết. SVTH: Nguyễn Thị Hiền 8 Khóa luận tốt nghiệp NỘI DUNG Chương 1: MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤTQUAN HỆ SẢN XUẤT 1.2. Khái niệm lực lượng sản xuấtquan hệ sản xuất 1.1.1. Khái niệm và kết cấu của lực lượng sản xuất Chủ nghĩa duy vật lịch sử là một trong hai phát minh vĩ đại nhất của C. Mác. Là một bộ phận hợp thành của triết học Mác - Lênin, nó là lý luận duy vật về những quy luật vận động, phát triển chung nhất của xã hội, đồng thời là phương pháp luận khoa học để nghiên cứu mọi hiện tượng xã hội và quá trình lịch sử. Không những thế chủ nghĩa duy vật lịch sử còn là kim chỉ nam cho các khoa học xã hội cụ thể và cho việc định ra chiến lược, sách lược của Đảng cộng sản. Chủ nghĩa duy vật lịch sử bàn đến nhiều vấn đề nhưng được chú ý nhất đó là học thuyết hình thái kinh tế xã hội. Việc tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển lý luận Mác về hình thái kinh tế xã hội cho thấy hình thái kinh tế xã hội là một hệ thống những yếu tố, những mối liên hệ xã hội rất phức tạp. Tuy nhiên, đây không phải là những yếu tố, những mối liên hệ bất kì mà là những yếu tố được hình thành một cách tất yếu, lặp đi lặp lại trong những xã hội cụ thể. đây, chúng ta sẽ bàn đến mối quan hệ biện chững giữa lực lượng sản xuấtquan hệ sản xuất để thấy được sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các yếu tố và sự vận động, phát triển một cách tự nhiên. Đầu tiên là khái niệm lực lượng sản xuất: Theo định nghĩa trong sách giáo trình Triết học Mác - Lênin đã viết: ”Lực lượng sản xuất là năng lực thực tiễn cải biến giới tự nhiên của con người nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống của mình”. Lực lượng sản xuất là sự kết hợp người lao động và tư liệu sản xuất, trong đó “lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân, SVTH: Nguyễn Thị Hiền 9 Khóa luận tốt nghiệp là người lao động”. Chính người lao động là chủ thể của quá trình lao động sản xuất, với sức mạnh và kỹ năng lao động của mình, sử dụng tư liệu lao động, trước hết là công cụ lao động, tác động vào đối tượng lao động để sản xuất ra của cải vật chất. Xã hội tồn tại và phát triển được là nhờ có sản xuất vật chất và lịch sử loài người là lịch sử của các phương thức sản xuất kế tiếp nhau. Mỗi chế độ xã hội được đặc trưng bằng một phương thức sản xuất khác nhau.Vì vậy mà phương thức sản xuất là cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Phương thức sản xuất là sự thống nhất biện chứng hai mối quan hệ của con người, thứ nhất là quan hệ giữa con người với tự nhiên, thứ hai là quan hệ giữa người với người. Hai mối quan hệ trên thống nhất biện chứng trong một quá trình sản xuất được gọi là lực lượng sản xuấtquan hệ sản xuất. Nhưng lúc đầu Mác chưa dùng thuật ngữ “lực lượng sản xuất” mà gọi là “sức sản xuất”. Ông cho rằng: “sức sản xuất” không phải là cái “bản chất tinh thần” nào đóđó là sức mạnh vật chất. Mác viết “Để xua tan vầng hào quang thần bí có tác dụng cải biến “sức sản xuất” chỉ cần mở ra bản quan thống kê đầu tiên là đủ. nơi đó nói về sức người, sức hơi nước, sức ngựa. Tất cả những thứ ấy đều là “lực lượng sản xuất” [13,38]. Khi phân tích các yếu tố của lực lượng sản xuất Mác chia chúng thành hai loại đó sức sản xuất tự nhiên và sức sản xuất của bản thân con người. Theo Mác con người với tư cách là một lực lượng sản xuất không chỉ sáng tạo ra của cải vật chất mà chủ yếu hơn lực lượng sản xuất xã hội đó cùng với sức sản xuất tự nhiên trở thành một lực lượng cách mạng thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Lao động sản xuất là hoạt động cơ bản nhất quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Con người bắt đầu làm ra lịch sử của mình bằng hoạt động sản xuất. Ban đầu loài người chỉ biết hái lượm những cái có trước mắt để ăn, không biết tích lũy cũng không biết sáng tạo, tìm tòi ra SVTH: Nguyễn Thị Hiền 10 [...]... quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Quan hệ sản xuất phải luôn luôn vận động, biến đổi đưa mình lên một trình độ cao hơn để cùng với lực lượng sản xuất phát triển xã hội Chính vì vậy mà quan hệ sản xuất lực lượng không thể thiếu được của một phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất không thể tồn tại, phát. .. so với tất yếu khách quan lịch sử nhưng quan hệ sản xuất sẽ là xiềng xích kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất, và sẽ đến lúc được thay thế bằng một quan hệ sản xuất mới phù hợp hơn Tức là khi quan hệ sản xuất kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất thì theo quy luật chung, quan hệ sản xuất cũ được thay thế bằng quan hệ sản xuất mới phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. .. ứng với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất nhất định Mặc dù vậy những quan hệ sản xuất luôn có tác động trở lại rất lớn đối với lực lượng sản xuất Biểu hiện đó là khi quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất thì nó sẽ trở thành động lực thúc đẩy, định hướng tạo điều kiện cho lực lượng sản xuất phát triển Và ngược lại, nếu lạc hậu hơn so với lực lượng sản xuất. .. sự phát triển của lực lượng sản xuất ( không phù hợp) Sự phù hợp và không phù hợp là biểu hiện mâu thuẫn biện chứng của lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, tức là sự phù hợp và không phù hợp trong mâu thuẫn và bao hàm mâu thuẫn - Khi phù hợp cũng như không phù hợp với lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất luôn có tính độc lập tương đối với lực lượng sản xuất, thể hiện trong tác động trở lại đối với. .. tác động trở lại đối với sự phát triển của nội dung Bên cạnh sự phát triển của lực lượng sản xuất thì quan hệ sản xuất cũng hình thành và biến đổi cho phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất thể hiện trình độ SVTH: Nguyễn Thị Hiền 25 Khóa luận tốt nghiệp phát triển của công cụ lao động, trình độ tổ chức và lao động xã hội, trình độ ứng dụng. .. những quan hệ sản xuất đó, mâu thuẫn với những quan hệ sở hữu, trong đó từ trước đến nay các lực lượng sản xuất vẫn phát triển [7,637-638] Bởi vì theo Mác, sự mâu thuẫn của lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất diễn ra trước hết mâu thuẫn của lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất sở hữu Nhưng đây không phải là sự mâu thuẫn do quan hệ sản xuất tạo ra mà là do mâu thuẫn sự phát triển của lực lượng. .. đổi và phát triển của lực lượng sản xuất mà trước hết là công cụ lao động Lực lượng sản xuất phát triển đến mâu thuẫn gay gắt với quan hệ sản xuất xuất hiện đòi hỏi SVTH: Nguyễn Thị Hiền 34 Khóa luận tốt nghiệp khách quan phải xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất mới Như vậy, từ chỗ quan hệ sản xuất vốn là hình thức phát triển của lực lượng sản xuất, nay quan hệ sản xuất trở thành xiềng... tác động biện chứng lẫn nhau Sự liên hệ tác động giữa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất hình thành quy luật xã hội phổ biến của toàn bộ lịch sử loài người: quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ của lực lượng sản xuất Trong phần này ta sẽ tập trung nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất để thấy được mặt thứ nhất của quy luật này lực lượng. .. trước đến nay các lực lượng sản xuất vẫn phát triển Từ chỗ là những hình thức phát triển của các lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất ấy trở thành những xiềng xích của các lực lượng sản xuất Khi đó bắt đầu thời đại của một cuộc cách mạng xã hội” [17,637-638] Đến đây ta biết chính Mác là người đã phát hiện ra quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất Đây là quy luật cơ bản... luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Đó là quy luật cơ bản chi phối toàn bộ quá trình lịch sử loài người, nó quy t định sự thay thế các phương thức sản xuất và cùng với sự thay đổi phương thức sản xuất là sự thay thế của các hình thái kinh tế xã hội Đồng thời là nhờ việc phát hiện ra quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tình độ phát triển của lực lượng sản xuất, . phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, là quan niệm cơ bản nhất. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng. luận tốt nghiệp với tên đề tài: Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở Quảng Bình hiện nay . Giới hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở quảng bình hiện nay , Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở quảng bình hiện nay , Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở quảng bình hiện nay

Từ khóa liên quan