Chế tạo bánh răng bằng phương pháp dập phôi

30 996 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2014, 21:09

Chế tạo bánh răng bằng phương pháp dập phôi CNT: ThS. Nguyn Trung Kiên Vin C khí - Trng i hc Bách khoa Hà ni www.giacongapluc.com 3/2012 Hà Ni NGHIÊN CU, THIT K CÔNG NGH VÀ KHUÔN DP KHI CHÍNH XÁC CHI TIT BÁNH RNG CÔN TRNG I HC BÁCH KHOA HÀ NI VIN C KHÍ B/M GIA CÔN G ÁP LC Báo cáo nghim thu đ tài nghiên cu khoa hc cp B Mã s: B2010-01-342 3/2012 Hà Ni 2 Ni dung báo cáo: 1- t vn đ. 2- Phng pháp dp khi trong khuôn kín 3- Mô phng s QTBD 4- Xây dng mô hình thc nghim. 5- Kt lun  tài: NGHIÊN CU, THIT K CÔNG NGH VÀ KHUÔN DP KHI CHÍNH XÁC CHI TiT BÁNH RNG CÔN 3/2012 Hà Ni 3  Bánh rng côn rng thng (BRC) đc ng dng rng rãi trong hu ht các loi máy móc, nó nh hng trc tip đn cht lng, an toàn và tui th ca máy vì vy cn phi có phng pháp ch to cho phù hp.  Các phng án gia công c khí nh: ct, phay, bào… va tn vt liu, thi gian và khó đt đc c tính cn thit. Nghiên cu công ngh dp khi chính xác ch to chi tit bánh rng côn rng thng 1. t vn đ 2. CN dp khi 3. Mô phng s 4. Thc nghim 5. Kt lun 3/2012 Hà Ni 4 Các thông s so sánh PP ct gt PPdp Trng lng phôi ban đu (kg) 3,26 1,29 Trng lng chi tit (kg) 0,92 0,92 Tng s lng kim loi mt mát (kg) 2,34 (71,77%) 0,47 (33,8%) Visai Ôtô So sánh tiêu hao kim loi khi ch to bánh rng côn trong b visai ô tô (Z = 10, m = 8) bng phng pháp ct gt và phng pháp dp theo [2]: 2. CÁC PHNG PHÁP CH TO CHI TiT BÁNH RNG CÔN RNG THNG 1. t vn đ 2. CN dp khi 3. Mô phng s 4. Thc nghim 5. Kt lun 3/2012 Hà Ni 5 2. CÁC PHNG PHÁP CH TO CHI TiT BÁNH RNG CÔN RNG THNG 1. t vn đ 2. CN dp khi 3. Mô phng s 4. Thc nghim 5. Kt lun - Mô đun m = 2 - S rng Z = 18. - Góc côn vòng chia  = 45 . - ng kính vòng chia d = 36mm. - ng kính đnh D 0 = 38,83 mm. - Chiu dài rng b = 10 mm. 2.1 BN V CHI TIT BRC 3/2012 Hà Ni 6 2.2 QUY TRÌNH CÔNG NGH CH TO BRC 1. t vn đ 2. CN dp khi 3. Mô phng s 4. Thc nghim 5. Kt lun Phôi tr đc ct đon, đa vào nung đn nhit đ dp nóng (~1200 đ C). Sau đó phôi đc chuyn sang lòng khuôn dp gn sn trên máy dp ( nh máy búa, METK).  đây quá trình dp xy ra và ta nhn đc vt dp. Vt dp s đc x lý nhit và gia công c  các nguyên công tip theo. 3/2012 Hà Ni 7 - Kích thc hình hc ca chày, ci. - Lc ép ca chày P, Lc chn Q - Thông s vt liu - Ch đ nhit - Bôi trn - Tc đ ép 1. t vn đ 2. CN dp khi 3. Mô phng s 4. Thc nghim 5. Kt lun 2.3 CÁC THÔNG S CHÍN H P/P 3/2012 Hà Ni 8 -  chính xác ca bánh rng cao. - Thi gian to bánh rng ngn. - C tính ca bánh rng tng. - Thay đi đng kính bên trong, lp vi trc. - Thao tác đn gin - Thit b đn gin, thông dng. U IM: NHC IM: - Kt cu khuôn phc tp. - Ch đ dp nóng khó khn - Thit b to lc ln. - Hin ti ch phù hp vi chi tit nh 2.4. U NHC IM CA PHNG PHÁP: 1. t vn đ 2. CN dp khi 3. Mô phng s 4. Thc nghim 5. Kt lun 3/2012 Hà Ni 9 3.1 THUT TOÁN MÔ PHNG và TI U ¼ Mô hình hình hc 3D Chày Phôi Chày di Ci Áo 1. t vn đ 2. CN dp khi 3. Mô phng s 4. Thc nghim 5. Kt lun 3/2012 Hà Ni 10 4. MÔ PHNG S VÀ TI U KHUÔN 3.2 HÌNH HC CHI TIT KHUÔN 1. t vn đ 2. CN dp khi 3. Mô phng s 4. Thc nghim 5. Kt lun CI CHÀY CHÀY DI ÁO CI [...]... sánh và mô 25 3/2012 5.2 - Phôi ban - Gá gia công dàng, không cao và máy móc chuyên - gian - rút kim - Bánh mát sau tính lên 26 3/2012 mô thi và minh tính pháp phápbánh cao phù chi bánh cao Do phay công khuôn, tránh các gia công bánh sau có biên … Chi qua mài và Khó không lý còn phôi chính xác và tinh hoàn pháp này là tháo 27 khuôn pháp khi quá nóng 3/2012 5.4 Nghiên bánh thành công côn) trong... công côn) trong Các báo cáo cao và là pháp (ví khí quan, mô cho các nghiên có tính tham chuyên sâu tài có khuôn, chính xác cho các chi theo làm bài thí chuyên ngành hành, QTCN) Tham gia chuyên ngành và khoa công trên chí Công trình nghiên các dung khoa sinh viên minh 28 2011 tài 3/2012 1 [1] Sách tra c u rèn và d p kh i: M.V.XTOROJEV [2] Các ph ng pháp gia công bánh : PGS.TS Tr n ch, NXB khoa h c và . ch to bánh rng côn trong b visai ô tô (Z = 10, m = 8) bng phng pháp ct gt và phng pháp dp theo [2]: 2. CÁC PHNG PHÁP CH TO CHI TiT BÁNH RNG. CHÍN H P/P 3/2012 Hà Ni 8 -  chính xác ca bánh rng cao. - Thi gian to bánh rng ngn. - C tính ca bánh rng tng. - Thay đi đng kính bên trong,
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế tạo bánh răng bằng phương pháp dập phôi, Chế tạo bánh răng bằng phương pháp dập phôi, Chế tạo bánh răng bằng phương pháp dập phôi

Từ khóa liên quan