Phạm trù sở hữu trong triết học mác và một số vấn đề về thực tiễn sở hữu ở việt nam hiện nay

46 473 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2013, 21:08

PHẦN DẪN NHẬP (THAY PHẦN MỞ ĐẦU) Vào thời Xuân thu-Chiến quốc, Trung Quốc bắt đầu bước vào thời kỳ quá độ từ chế độ Chiếm hữu nô lệ sang chế độ Phong kiến. Bước quá độ này, diễn ra trên nhiều mặt như: quá độ về kinh tế, quá độ về chính trị-tư tưởng, quá độ từ lãnh chúa phân quyền đến chế độ phong kiến Trung ương tập quyền. Cứ theo lịch sử Trung Hoa cổ đại chỉ ra thì thời kỳ này xuất hiện sự thay đổi các quan hệ sản xuất trong phương thức Chiếm hữu nô lệ, đã bắt đầu dẫn đến sự thay đổi kiến trúc thượng tầng của xã hội, một loạt những học thuyết khác nhau ra đời kèm theo đó là những luật lệ, phép tắc khác nhau được giai cấp chủ nô quý tộc ban hành nhằm duy trì địa vị của mình. Đồng thời với quá trình thực hiện bước quá độ này thì giai cấp thống trị lại còn thông qua các cuộc chiến tranh liên miên, kéo dài hàng mấy trăm năm. Chiến tranh đưa lại nhiều đau khổ cho người dân. Sinh mệnh con người, sự giáo dục con người, đạo đức con người, điều kiện để quản lý con người . luôn luôn là những vấn đề bức xúc của xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ. Do đó, đây là thời kỳ xuất hiện rất nhiều các trào lưu tư tưởng triết học chính trị-xã hội Trung Quốc. Đây là thời kỳ mà các học thuyết đua nhau xuất hiện. Nổi lên là Nho gia, Đạo gia, Mặc gia, Pháp gia. Trong đó Nho gia là tiêu biểu hơn cả. Phải nói rằng, Nho giáo là học thuyết triết học chính trị-xã hội lớn nhất của Trung Quốc, đồng thời cũng là học thuyết lớn nhất của Phương Đông. Nho giáo đã đề cập đến nhiều phương diện của khoa học xã hội, khoa học nhân văn cả khoa học tự nhiên. Nhưng nổi lên trong đó là vấn đề về đạo đức xã hội, đặc biệt là vấn đề về lòng Nhân. 1 Người sáng lập ra Nho giáo là Khổng Tử. Khổng Tử là nhà tư tưởng tiêu biểu nhất của giai đoạn này, bằng đức độ tài năng của mình ông đã xây dựng nên học thuyết về phạm trù Nhân. Phạm trù nhân của Khổng Tử chứa đựng một nội dung rất lớn, hầu như mọi cuốn sách về lịch sử triết học Trung Quốc đều ít nhiều có đề cập đến. Chính vì thế mà phạm trù Nhân được xem là phạm trù đã đặt cơ sở cho Chủ nghĩa nhân đạo không chỉ đối với Trung Quốc cổ đại mà còn với cả Phương Đông, trong đó không thể loại trừ Việt Nam chúng ta. Vậy nên, một đề tài nghiên cứu về phạm trù Nhân hiện naymột việc làm cấp thiết, nó không chỉ có lợi cho sự hiểu biết về đức Nhân của Nho giáo mà còn có lợi trong việc tìm hiểu sự kế thừa quan điểm này Việt Nam như thế nào trong sự nghiệp trồng người để xây dựng con người mới Xã hội Chủ nghĩa. Sỡ dĩ như vậy là do thực tế cho thấy chúng ta đang sống trong một thời đại mà trên lĩnh vực tư tưởng, sự nối tiếp giữa quá khứ với hiện tại, sự giao lưu giữa Đông Tây trở nên cấp thiết. Vậy nên, việc dánh giá lại những giá trị của Nho giáo nói chung phạm trù Nhân của Khổng Tử nói riêng trong lịch sử tư tưởng ảnh hưởng của nó, sự kế thừa những yếu tố tích cực trên cơ sở có chọn lọc của Đảng Nhà nước ta trong xã hội ngày naymột ý nghĩa rất to lớn. 2 Thật ra phạm trù Nhân của Khổng Tử đã có những ảnh hưởng rất sâu sắc trong xã hội Việt Nam chúng ta. Nhưng sự đánh giá về phạm trù Nhân này mỗi thời đại, mỗi thời kỳ lịch sử, mỗi tác giả là hoàn toàn khác nhau. Sự đánh giá này cũng biểu hiện sự đánh giá của các tầng lớp, giai cấp khác nhau trong xã hội. Có lúc nó được ca ngợi đưa lên đến tận mây xanh. Nhưng cũng có lúc bị hạ nhục đến ê chề. Cũng có những quan điểm vừa phê phán vừa ca ngợi, chỉ ra những hạn chế, những tích cực về phạm trù Nhân của Nho giáo đối với đời sống xã hội, nhất là cuối giữa thế kỷ XX đến nay. I. Lý do chọn đề tài : Với những điều đã trình bày trên chúng ta thấy rằng nói gì thì nói, chúng ta không thể phủ nhận được việc những quan niệm của Nho giáo đã từng trở thành tư tưởng thống trị Việt Nam từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XIX. Với chừng đó thời gian thì cho đến nay mặc dù chế độ phong kiến không còn tồn tại Việt Nam nữa, nhưng những ảnh hưởng của Nho giáo vẫn ít nhiều còn tồn tại trong tư tưởng cư dân Việt Nam, nhất là phạm trù Nhân trong tư tưởng triết học ấy. Chính lẽ đó, hiện nay càng cần phải có sự đánh giá khách quan, khoa học về những mặt mạnh, mặt yếu của Nho giáo nói chung, phạm trù Nhân của nó nói riêng. Đây là việc làm cần thiết, nó mang ý nghĩa thiết thực trong việc góp phần xây dựng hệ thống đạo đức mới, đặc biệt là sự nghiệp trồng người Việt Nam hiện nay. Đấy cũng chính là lý do mà người viết chọn tên đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình là: “Phạm trù Nhân của Khổng Tử với sự nghiệp trồng người Việt Nam hiện nay“. 3 Mặc dầu đã là sinh viên sắp tốt nghiệp, nhưng đứng trước một đề tài khó rộng như thế này, quả thật tác giả cũng rất ái ngại. Nhưng được sự động viên của quý thầy cô, gia đình, bạn bè đặc biệt là sự giúp đỡ trực tiếp tận tình của thầy hướng dẫn, tác giả đã mạnh dạn thực hiện đề tài với mong muốn được hiểu biết thêm về đức Nhân của Khổng Tử, để từ đó góp tiếng nói chung với những ai quan tâm đến học thuyết của Khổng Tử, đặc biệt là phạm trù Nhân của ông trong đời sống xã hội Việt Nam hiện tại. II. Mục đích nhiệm vụ của Luận văn: Tác giả chọn phạm trù Nhân của Khổng Tử mối quan hệ của nó đối với sự nghiệp trồng người Việt Nam hiện nay làm đối tượng nghiên cứu. Từ đó thực hiện mục đích của việc nghiên cứu là nhằm nêu lên được một cách khái quát về nội dung của phạm trù Nhân của Khổng Tử sự góp mặt của nó trong sự nghiệp trồng người Việt Nam hiện nay. Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, tác giả phải nghiên cứu các tài liệu hiệnvề phạm trù Nhân của Khổng Tử nói riêng của Nho giáo nói chung. Đặc biệt là tập trung nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ sau: 1. Nêu lên một cách khái quát phạm trù Nhân của Khổng Tử. 2. Chỉ ra một số nét đặc trưng tích cực hạn chế của phạm trù Nhân trong triết học Khổng Tử. 3. Chỉ ra trong công cuộc đổi mới Việt Nam, trongsở nền tảng tư tưởng của mình có chọn lọc, kế thừa nhân tố tích cực phạm trù Nhân của Khổng Tử. 4. Chỉ ra sự góp mặt của phạm trù Nhân trong sự nghiệp trồng người Việt Nam hiện nay. III. Cơ sở lý luận: 4 sở lý luận của luận văn này là lập trường quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối quan điểm của Đảng Nhà nước ta về tôn giáo về tính nhân văn xã hội mới. Đặc biệt là quan điểm của Bác khi khái quát về triết lý cuộc sống: “Nghĩ cho cùng, vấn đề tư pháp cũng như mọi vấn đề khác là vấn đề đời làm người. đời làm người phải thương nước, thương dân,thương nhân loại bị đau khổ, áp bức.”*** IV. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp xuyên suốt là biện chứng duy vật, phương pháp luận của lịch sử triết học mác-xít về lịch sử triết học phương Đông, trong đó tác giả chú trọng kết hợp phương pháp logic với lịch sử, phân tích với tổng hợp, quan điểm toàn diện kết hợp lịch sử cụ thể phát triển, đối chiếu với so sánh . Từ đó thông qua các tài liệu mà tác giả hiệnvề Khổng Tử các vấn đề có liên quan đến phạm trù Nhân của ông để thực hiện luận văn. Tác giả luận văn cũng sử dụng một số các đánh giá của các nhà khoa học mác-xít về Nho giáo xem đó như là kim chỉ nam cho luận văn của mình. V. Ý nghĩa thực tiễn của Luận văn: a. Về lý luận, Luận văn góp phần làm sáng tỏ những hạn chế tích cực trong phạm trù Nhân của Khổng Tử trong đời sống xã hội hiện đại. b. Về thực tiễn, Luận văn góp phần vào việc chỉ ra sự góp mặt những giá trị của phạm trù Nhân của Khổng Tử trong sự nghiệp trồng người Việt Nam hiện nay. Luận văn có thể sử dụng làm tư liệu tham khảo cho các sinh viên khóa sau dùng làm tài liệu tham khảo khi nghiên cứu về Nho giáo Trung Quốc cổ đại nói riêng Lịch sử triết học Trung Quốc nói chung. 5 Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề tài, do còn hạn chế về kiến thức, hạn chế về tài liệu tham khảo, hạn chế về thời gian thực hiện đề tài những điều kiện khách quan khác, tác giả không thể không vấp phải những thiếu sót nhất định. Tác giả rất kính mong nhận được sự góp ý chân thành của quý thầy cô giáo, các bạn sinh viên các đọc giả để việc nghiên cứu của tác giả ngày càng tốt hơn. VI. Kết cấu của Luận văn: Về kết cấu của Luận văn, ngoài phần dẫn nhập, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có 2 chương 5 tiết như sau: Chương 1: Khổng Tử với Phạm trù Nhân. 1.1. Khái lược về tiểu sử việc xây dựng học thuyết của Khổng Tử. 1.2. Phạm trù Nhân trong hệ thống tư tưởng của Khổng Tử. Chương 2: Phạm trù Nhân của Khổng Tử với sự nghiệp trồng người Việt Nam hiện nay. II.1. Khái quát về sự du nhập của Nho giáo vào Việt Nam. II.2. Việt Nam trên đường đổi mới với việc chọn lọc, kế thừa phạm trù Nhân của Khổng Tử. II.3. Sự góp mặt của phạm trù Nhân trong sự nghiệp trồng người Việt Nam hiện nay. PHầN NộI DUNG Chương 1: Khổng Tử với phạm trù Nhân. 1.1 Khái lược về tiểu sử việc xây dựng học thuyết của Khổng Tử. Nho giáo là học thuyết triết học lớn của Trung Hoa do Khổng Tử sáng lập, là một học thuyết triết học mang tính đặc thù riêng so với các học thuyết cùng thời không chỉ về nội dung mà còn được thể hiện ra trong 6 cả lịch sử phát triển của nó. Nếu như các học phái triết học khác chủ yếu phát triển dừng lại thời kỳ Cổ Đại thì Nho giáo lại có lịch sử phát triển xuyên suốt hơn 2500 năm qua. Khổng Tử sinh vào mùa đông Tháng Mười năm Canh Tuất, là năm thứ hai mươi mốt đời vua Linh Vương nhà Chu, tức là vào năm 551 tcn. Ông mất năm 479 tcn. Mẹ của Ngài là bà Nhan Thị. Khi mang thai ông, bà có lên cầu tự trên núi Ni Khâu, nên khi sinh ngài, nhân điềm ấy mà bà đã đặt tên cho Khổng Tử là Khâu, tên tự là Trọng Ni. Có sách còn chép rằng do trán Ngài khi mới sinh ra cao gồ lên cho nên mới đặt tên là Khâu. Khâu có nghĩa là cái gò. Theo Sử ký Tư Mã Thiên cha của Ngài là Thúc Lương Ngột, là một vị quan nhỏ. Cha ông có ba người vợ. Mẹ của Khổng Tử là người vợ thứ ba được cha ông cưới vào năm 60 tuổi. Cứ theo truyện chép trong chính sử thì khi Khổng Tử lên ba tuổi, thân phụ của ông qua đời. Mặc dù gia cảnh lâm vào khó khăn nhưng mẹ của Khổng Tử vẫn tạo điều kiện cho Khổng Tử ăn học nên người. Năm mười chín tuổi, Khổng Tử cưới vợ. Đến năm 23 tuổi bắt đầu ra nhận chức làm quan Uỷ lại coi sự gạt thóc kho, sau làm Tư chức lại coi việc nuôi bò, để dùng vào việc cúng tế. Lúc ông hai tám, hai chín tuổi, ông muốn đi đến học Lạc ấp (kinh sư nhà Chu), nhưng vì đường xa, tiền lộ phí mất nhiều nên không đi được. Biết chuyện, một học trò của ông đã đem chuyện ấy bẩm với vua nước Lỗ là Lỗ Hầu. Lỗ Hầu đã cho một cỗ xe với hai con ngựa kéo những người hầu hạ đưa ông đi. Ông đến đó khảo cứu mọi việc đi xem những chế độ nơi miếu đường cùng những nơi tế Giao, tế Xã. Ơ đâu có việc gì quan hệ đến việc tế lễ ông đều xem xét rất tường tận. Ông còn đi đến để hỏi lễ Lão Tử, hỏi nhạc Trành Hoằng. 7 Khổng Tử Lạc ấp được ít lâu thì trở về lại nước Lỗ. Từ đó sự học của ông ngày càng rộng hơn trước, học trò theo học ông cũng ngày càng nhiều hơn, nhưng cho đến lúc này vua nước Lỗ vẫn không dùng ông. Khổng Tử sinh ra vào thời đại mà như Khổng Tử đã viết là: “Quân bất quân, thần bất thần, phụ bất phụ, tử bất tử”(1), là thời kỳ mà Vương đạo suy vi, trật tự kỷ cương lỏng lẻo, đạo đức suy đồi. Từ đó Khổng Tử muốn đem tài trí của mình ra để giúp vua lập lại trật tự kỷ cương, ổn định xã hội, tìm ra phương pháp để cứu người, cứu đời. Nhưng ban đầu vua nước Lỗ vẫn chưa tin dụng ông. Mãi cho đến khi Khổng Tử năm mươi ba tuổi, vua Đình Công nước Lỗ mới sử dụng ông. Chức đầu tiên mà ông được giao là Trung đô tể (quan cai quản ấp Trung đô). Một năm sau ông được cải chức làm Đại tư khấu (quan nội vụ coi về hình bộ thượng thư). Ông đã đặt ra nhiều luật lệ để cứu giúp những người nghèo khổ, đồng thời lập ra nhiều phép tắc khác như định rõ việc tống táng người chết, lớn nhỏ phân biệt, gái trai không lẫn lộn, đi đường thấy của rơi không nhặt . Ông xây dựng một xã hội không có kẻ gian phi, hình pháp xã hội đặt ra không cần dùng đến. Làm Đại tư khấu được bốn năm thì ông được cất nhắc lên làm nhiếp tướng bộ. Theo sử cũ chép thì chỉ trong bốn năm tham chính, Khổng Tử đã trừng trị bọn gian thần, nịnh thần, tập hợp được nhiều người hiền tài, chấn hưng nền chính trị nước Lỗ, nước Lỗ trở thành nước phát triển cường thịnh thời kỳ đó. Sau nàymột bất bình nhỏ với vua nước Lỗ, ông bỏ sang nước Vệ, nước Vệ được mười tháng. Vua nước Vệ không dùng. Ông định sang nước Trần, nhưng đến đất Khuông, người nước ấy nhận lầm ông là Dương Hổ (một người tàn bạo) đã đem quân ra đánh. Mặc dù sự hiểu lầm cuối cùng đã được giải quyết nhưng vì sự ngăn trở ấy nên ông về lại nước Vệ. Ơ nước Vệ một thời gian ông sang nước Tống. Bị quan Tư Mã nước Tống là Hoàn Khôi muốn giết ông nên ông lại bỏ sang nước Trần. Ơ 8 nước Trần Được ba năm, mặc dù được trọng đãi nhưng nước ấy bị giặc giã luôn nên ông lại trở về nước Vệ. Thấy vua nước Vệ vẫn không có ý dùng, ông lại bỏ sang nước Trần một lần nữa. Được ít lâu sau ông lại bỏ sang nước Thái. Khi đi ngang qua nước Diệp, vua nước Sở cho người qua đón định phong cho ông 700 dặm đất nhưng lại bị lệnh doãn là Tử Tây can ngăn, ông lại trở về nước Vệ. nước Vệ được 6 năm thì Quý Tôn Phi nước Lỗ cho người sang đón ông về, lúc này ngàI đã được 68 tuổi. Vì đã già, không cầu ra làm quan nữa nên ông nhà dạy học san định các sách vở đời trước như Kinh dịch, Kinh thi, Kinh thư, Kinh lễ, Kinh nhạc làm sách Xuân Thu. Các sách này được gọi chung là “Lục nghệ“, có nghĩa là sách 6 nghề, tức là sáu nghề tự do, nhưng chúng thường được hiểu là sáu kinh. - Kinh Dịch là sách được Nho gia giải thích như một pho sách siêu hình học nhằm nêu lên sự biến đổi của vũ trụ nhân sinh nhưng kỳ thực là sách dùng để bói. - Kinh Thi là sách bao gồm các bài thơ ca dân gian đã được lưu truyền trong lịch sử Trung Quốc. Khổng Tử đánh giá cao vai trò của Kinh Thi là “Bất học Thi vô dĩ ngôn”. Có nghĩa là: nếu không học Kinh Thi thì không có gì để mà nói.(2) Theo Khổng Tử nếu học được Kinh Thi thì sẽ phát huy được khả năng liên tưởng, nâng cao được năng lực quan sát, rèn luyện được tính hợp quần, học được cách châm biếm phúng thích. - Kinh Thư: Khổng Tử đã chu du gần như khắp các nước thời Xuân Thu, ông đã đọc nghiên cứu Thi Thư của tất cả các nước ấy. Trên cơ sở đó ông hệ thống hoá lại thành Kinh Thư của mình. Đây là bộ Kinh dạy về phương pháp đối nhân xử thế, đường lối trị nước của các bậc đế vương thời kỳ trước. - Kinh Lễ: Được chia thành ba phần: 9 . Chu lễ: Ghi về sự tổ chức bộ máy hành chính của nhà Tây Chu. . Nghi lễ: Ghi về những quy phạm đạo đức, lễ nghĩa, sự ứng xử giữa người với người. . Lễ ký: Là phần luận bàn về phần lễ nói chung. - Kinh Xuân Thu: Là bộ kinh sử, nó được xem là bộ sử có tính chất hệ thống lịch sử đầu tiên của Trung Quốc. Khổng Tử chép Lịch sử của nước Lỗ từ đời vua Lỗ ẩn Công (năm 722 tcn) đến đời vua Lỗ Ai Công (năm 480 tcn). - Kinh Nhạc: Được biết là sách chép về nhã nhạc nhưng vì bị thất lạc nên không đi vào chi tiết. Trong sáu sách trên, Khổng Tử là người có công trứ tác kinh Xuân Thu, chú giải Kinh dịch, đính chính san định các kinh còn lại là kinh Lễ, kinh Nhạc, kinhThi, kinh Thư. Tất cả sáu kinh theo Khổng Tử đều thống nhất làm một để trị nước. Việc trứ tác, chú giảI san định các sách là do nhu cầu bức bách của xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ đang bước vào thời kỳ quá độ từ xã hội Chiếm hữu nô lệ sang xã hội Phong kiến. Xã hội Chiếm hữu nô lệ là xã hội mà các quan hệ xã hội còn rất đơn giản. Bước sang xã hội Phong kiến thì các quan hệ xã trở nên phức tạp hơn cùng với các điều kiện xã hội cũng phức tạp hơn. Khổng Tử đã tri kiến vấn đề đó với lương tâm của mình, ông muốn xây dựng chủ thuyết về đạo đức, chính trị, xã hội. Đồng thời thông qua giáo dục để đưa chủ thuyết đó vào đời sống xã hội. Có thể nói rằng, Khổng giáo cổ đại là học thuyết triết học hay nói cách khác là triếtvề sự tổ chức xã hội, về sự suy luận trước sau dựa trên tri kiến để thực hiện. Khổng Tử đã đem lại cho lịch sử Trung Quốc một hệ thống giáo dục chặt chẽ những quy tắc lễ nghĩa nghiêm ngặt, đặc biệt ông còn xây dựng một hệ thống quy phạm đạo đức làm nền tảng cho giai đoạn Phong kiến 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Phạm trù sở hữu trong triết học mác và một số vấn đề về thực tiễn sở hữu ở việt nam hiện nay , Phạm trù sở hữu trong triết học mác và một số vấn đề về thực tiễn sở hữu ở việt nam hiện nay