Slide kế TOÁN các KHOẢN đầu tư vào CÔNG TY LIÊN kết THEO VAS 07 và IAS 28

40 816 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2013, 14:27

LOGO Nhóm thực hiện: Khu Việt Nghĩa Nguyễn Hoàng Uyên Phương Huỳnh Thị Kim Ngọc Trần Khánh Ly Nguyễn Hồng Quang Lê Phương Dung Ngô Bá Phong Nguyễn Tài Cam Ly Hồ Thị Hiền Nguyễn Cửu Nguyên Minh Trần Đức Nam Nội dung chính Các khái niệm quy định của kế toán Kiểm soát Quyền chi phối các chính sách TC hoạt động của DN nhằm thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động của DN đó Đồng kiểm soát Quyền cùng chi phối của các bên góp vốn LD về chính sách TC HĐ của DN nhằm thu được lợi ích kinh tế Ảnh hưởng đáng kể Quyền tham gia của NĐT vào việc đưa ra các QĐ về chính sách TC HĐ của bên nhận ĐT nhưng không kiểm soát các chính sách đó Các khái niệm quy định của kế toán Công ty liên kếtcông ty trong đó nhà đầu có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hoặc công ty liên doanh của nhà đầu Các khái niệm quy định của kế toán Nhà đầu có ảnh hưởng đáng kể Nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua công ty con ít nhất 20% quyền biểu quyết (ngoại trừ việc thỏa thuận hoặc quy định khác) Công ty con Là một doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một doanh nghiệp khác Các khái niệm quy định của kế toán Công ty mẹ Là một công ty sở hữu một phần chính hoặc toàn bộ số cổ phần của một công ty khác để có thể kiểm soát việc điều hành các hoạt động của công ty này Các khái niệm quy định của kế toán PP Vốn chủ sở hữu PP Giá Gốc Ghi nhận ban đầu theo giá gốc Không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của NĐT trong tài sản thuần của bên nhận ĐT Ghi nhận ban đầu theo giá gốc Được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của NĐT trong tài sản thuần của bên nhận ĐT Căn cứ ghi sổ KT, lập trình bày BCTC riêng Cty Cổ phần niêm yết Số tiền thực trả khi mua Cổ phiếu Cty Cổ phần chưa niêm yết Giấy xác nhận sở hữu CP giấy thu tiền bán CP Các loại hình DN khác Biên bản góp vốn, chia lãi (hoặc lỗ) hoặc các chứng từ mua, bán Căn cứ ghi sổ Kế toán Căn cứ ghi sổ Kế toán Căn cứ ghi sổ KT, lập trình bày BCTC riêng Lập trình bày BCTC riêng theo PP Giá Gốc Giá gốc = Giá mua + Chi phí mua (nếu có) Trường hợp góp vốn vào công ty liên kết bằng TSCĐ, vật tư, hàng hoá thì giá gốc khoản đầu được ghi nhận theo giá trị được các bên góp vốn thống nhất đánh giá Phương pháp Kế toán Phương pháp Kế toán Căn cứ ghi sổ KT, lập trình bày BCTC riêng Chênh lệch giữa GT ghi sổ GT đánh giá lại: Đối với vật tư, hàng hóa: Nếu GT đánh giá lại > GT ghi sổ => thu nhập khác Nếu GT đánh giá lại < GT ghi sổ => chi phí khác Đối với tài sản cố định: Nếu GT đánh giá lại > GT còn lại => thu nhập khác Nếu GT đánh giá lại < GT còn lại => chi phí khác Phương pháp Kế toán Phương pháp Kế toán . lập và trình bày BCTC hợp nhất ĐT trực tiếp vào Cty liên kết BCTC của công ty liên kết ĐT gián tiếp thông qua Cty con BCTC của cty con, cty liên kết và các. nhà đầu tư  Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư do nhà đầu tư và công ty liên kết sử dụng các chính sách kế toán khác nhau  Xác định và ghi nhận các khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide kế TOÁN các KHOẢN đầu tư vào CÔNG TY LIÊN kết THEO VAS 07 và IAS 28 , Slide kế TOÁN các KHOẢN đầu tư vào CÔNG TY LIÊN kết THEO VAS 07 và IAS 28

Từ khóa liên quan