Nghiên cứu hệ thống làm mát và hệ thống bôi trơn động cơIDse 210 31 trên xe KING LONG XMQ 6900g

54 425 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2013, 20:58

     MỤC LỤC 1      MỞ ĐẦU Đă ̣ t ́ n đê ̀ 1.1         !"# $%%& '()%'$ *+,,--./ 0 !123#!%4(56 #0768!%9: ;<%9#"  '9=>?'6@A2:#$( 2.1       B  C#2!'DE29%">? F!'!G%H# >?'IJ!>J%K7%A-#ELM #'6@!90>9%NO( P      P90!?2H#A# G -F>1 Q-GRLA$JS E"!'(CT8 ! !9!A- 7 G,% !$J!9% U V'E>HH8JHG'EL-(((6%>$ W7HED;K6G6(X@G'EL HG GYO'?9&Z""H%'9A!'G? -F>13G'(X@ *[, , .H'> T 7 MD:WH<9\]A&7MO@ ]%&^E=#(C6:6 ] !'>W G!E:@H-D (5M-W 2      G3 !'G:%@M?E J!'6@(5J'H%'E>0 JH] !>K-F>1"= 7I7H0 J7T ]E_(` B ' B        B   - a  a - a > B   B 'E> a     `>  P'b c B 5 B ' B - a > B - a  a   ,'E>          A a      a    B ( B d   a  B  B   O  d    % a    B =  B ,'E>       B      B  B O  d  2E a  >  - a   ( M1&>-W>;3)e(P5'$=f 026!gQNghiên cứu ô tô hybrid (phần ắc quy động cơ điệnR -<A6G:2>13 GYO'!: ,'E>( 5:>6!7 !hg CigPIO6 ( CiigjO'> ( CiiigX: ( P6!!'_0@Y!!:#@1 6(P7?'>;!\EA6!3! ( P!#k 3      CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ Ô TÔ LAI l(l(TỔNG QUÁT VỀ Ô TÔ LAI l(l(lmnP`o)`pPPqir5CstVPVuC` C]6#07E@M=?'H^! !O#<#':>,-, H-F>1# G % '6@v)eH%&H, H, HE>,-, HH  H= 78JH *'E>.(m#A-G ]AI7-g w`!:>,-, g C#%x^A!:>,-, 0yz& =3]E"#>1@ * .6%A FH 4E1!F {%&JELE:_#E2=H8  7 H-F>1 >,-, ]! 7 | W(>:>,-, -F>1"J %&!  T*> [, .S !:#&=3:>,-, ( wVG'EL# G  T'9g C# G  T'9O' !"H +H(((]"/ W^(}!?E O#<#'-& $]@EH8E !C~•H%&'2!%&( 5!''2>1# G  T'9^ ]!,E{];KG9>#!3  K(P'#!'] 7DM!" !'>" >!8# G 79/#3O#<- ( 4      €: G  T'9%#'7E@ !},' ,, *}€•.79G/%&(X' ! G '9W-G] A>:>,-, @v)e(PF'H >}€•]2:#$6-‚# $WC [nv•(59-}€•O' !W< ]-ƒ !  T {D< %&E@6%Y#!]M 7>? T( wVG'EL%&g F>1G'EL%& !:&-#M&6= 7'9 H8E6>$J !@(C']#-F>1%&,E{H ] !%&>>G%&!%&>>G T(€: M%]%=%9"= 7!'7#>1:0 ^ !6 M%&*>G%&'>G T. (5!''9GE<2%&0766  ;^ H„G-F>1E<2-,@EL-7 E( wVG'EL%&>?T] Tv)eg …&>?T] Tv)e!'!D ! G :A G'!M8AIE^6$J]K] 7 96-W^'AI@ ('AI G'EL  T->v)e]A7W,Eg-F >1>' v)eH-F>18=8v)eH-F>1"J >,-, !v)e*> [, .(G†7v)e%%&]AWEL 5      E:9!%&%A,,J'v)eJG(5M @72#A !v)e>G T E"#'A=&=#3 G:!'(CS# G  %&%#H Mv)e !6'6%]%= 8>#-] T3v)e6-%&'# G%&%#(C# GE<2 v)eS796J^ !( wVG'ELg VG'6'Y !-G'@*+,,--.@ J%%&!@(5">AG'7G!Y O'>]O0JG:: ^31:!%=& 3YO'(59"7-/#"= 7#- *3'H8J(((.<> ! G {D6 8$J(P'9"7-/  ]G<A!'E‡G99y62:#$IA( 5!''G'ELYO'0G7M&=^!?9 @-F>1  T'6@( wVG'EL g €:M#3"= 7-G   ! ()  !@]E9IW9 ]= !=() '\7 2A#!%!'' 0E!GG]A= 7(} %]O#<#''-‚G:3  !H !(<^']A]G:EL  !-G 6      '@,ˆ#$%&(VG'EL %G!\G '>,(…]%=<^' O 9 M'>>#-8^ 1^ ( l(l(•ei‰iP`iŠnC`n5e‹vŒC`•qtXŽiVPV`•qi}  !"#$% `'E>ˆ ! H'E>*`'E>• ,, y•`•-. !>K-F >1:I7(P^H{DQ`'E>R0]/ J(P,f# …P!PD‘%,><`'E>, ,HG>‡ !)Pe PeyH !:!7: WEL" = 7D (&>1-W%97Mg`@2= 7G G 7*q,,E ,•,','-,'q•H81A !)G G7.!"= 7 *m=H>?>,-, ((((.(m,GEL -2J-W7_3:&>1,G„G(P! E"%97•(X:'E> !-W%97M:@ J::>= 7YO'(f:6%AF -ƒO'9‡%!<>:H%!<>:@H %!>^!"E:!%!G!YO'A-F>16-( PW9'H^M!'*`'E>, ,.J>A]9 y%97= 7/!=*), , • ,`'E>, ,.'9Y9 !)•`H!S]A7 9Y !`•*`'E>• ,, ,.(P,MI9 J>]A4 !Qm,=RH'9t !`'E>C( 7      l(l(h’n5`’“CXir€Cstm•`•fqi} + Ưu điểm. •e 71 *:'E>1 7 & 6-:@JH\EL:F.( •V`'E>&'$JG'=E<JED< :]6-:=(X:`'E> J9%l””•-:='6@( •P^>1= 7%g%?8%,@:H: ]#>1#'#H= 77^>1AG >KGY•O'( •X:7>#9:@8 :@ \?-/3:@]%&T 4( •C]A-F>1^ –A%@ 7IA3( •C]AG'!Gƒ7@MG'=E< J( •V`'E>;>= ! J^!%  GHJ@6J( •5!]60%-F>1`'E>69^%‚H††H ^,b + Nhược điểm. •}&-H:!#1% O `'E>JYE<J( •…@ 7, !@8H<837!8E ,( •€:66# G,  !]'AG<%] 'A!%#>#3]( 8      1.2 XU THẾ PHÁT TRIỂN Ô TÔ HYBIRD <"= 7-G !@O3!9 (PM=?'H-W#A%90:J%—G %!'!$J()? #6-F >1 ]GH_ !:M# '$ J4(}]H<"= 7-GAE‡  !@O39(5!H>' ">?T-ƒE‡G%: ?SKTJ? <M"= 7'9( X0]6!# ˆWg%&] Tv)eH%& H, H, HE>,-, HH H= 78JH= 7]H": W *'E>.( €†#6]7A(68 !T07 #'?g •}WM ( •e#!7( •P&>1 Y8H!( •PIE63#I!2IE63,( •P&=: W( •P&%9HJ( V •'E> !#T0@#'?( V •'E>072/-(C9 •`'E>7 E!'?G: D)-!=l˜™™(5]79GED`(),,(C# 9       •`'E>?79%9\L1&1_M: @K'9 _E'J(C_79GMEH 0]M-#G M9%9]HM9 •`'E> ?!'0%AGM:-F>1 '6 @79:#Gƒ( …# •`'E>7O-@M=l™™”% ]D-G!O-#G'(2! #A •`'E> !:#O6&%9! J(C]A]H`'E> !<%#D#F9!%N' 3M9H] !%'$J'K4 ! -#( 5† W#%A#A!G] •`'E>7W ED#0-35^f(5=l™™šP'0; -,>)-D5^(`>S0;`'E>3< !i-! C(5M9,!'E'J0]8%Y9(C_0G 7-@2 :#'J(P')-!`> i-7, !M9 •`'E>]#‡ ‡-FH<_ !M 9`'E>?7G]:09%N' GHA J62 ##(  #AIE^0H •'E>7-WO 2!9G36!%4!0-9( 5!'!]6; •`'E>‡J!!]6 J>-F>1 G!'(}WE#@=•”l•#^ >:Q`'E>R-ƒ]‡?=D€x>#=>?!'! ,H#!2>W##,-F>1: 10 . M1&>-W>;3)e(P5'$=f 026!gQNghiên cứu ô tô hybrid (phần ắc quy và động cơ điệnR -<A6G:2>13.   CHƯƠNG II : ẮC QUY DÙNG TRONG Ô TÔ LAI 2.1 ẮC QUY VÀ PHÂN LOẠI ẮC QUY •(l(ljC¤n• jO' !"= 7G:-DW]9%#
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hệ thống làm mát và hệ thống bôi trơn động cơIDse 210 31 trên xe KING LONG XMQ 6900g , Nghiên cứu hệ thống làm mát và hệ thống bôi trơn động cơIDse 210 31 trên xe KING LONG XMQ 6900g

Từ khóa liên quan