Xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục trung học cơ sở huyện đông sơn, tỉnh thanh hoá giai đoạn 2010 2020

46 368 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2013, 20:42

Lời cảm ơn Với tình cảm chân thành, tôi xin đợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: - Ban lãnh đạo nhà trờng, Khoa Sau đại học trờng Đại học Vinh đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi đợc học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục trong thời kỳ CNH - HĐH đất nớc. - Xin chân thành cảm ơn các nhà giáo, các nhà khoa học đã nhiệt tình giảng dạy, giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn nhà giáo TS Hoàng Minh Thao - ngời hớng dẫn khoa học đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục. - Nhan dịp này cho phép tôi xin đợc chân thành cảm ơn Lãnh đạo, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa; Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Phòng GD&ĐT, Phòng TC - KH, Phòng Thống kê, Phòng Y tế, Phòng dân số, Phòng Nội vụ, CBQL các trờng THCS huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp số liệu và t vấn khoa học cho tôi trong quá trình hoàn thiện đề tài. - Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên khích lệ, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu. Mặc dù bản thân đã nổ lực cố gắng, nhng luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận đợc sự góp ý, gúp đỡ của các thầy, giáo và bạn đồng nghiệp. Vinh, tháng 10 năm 2009 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Tuấn 6 Mục lục Nội dung Trang Phần I: Mở đầu 1 1. Lý do chọn đề tài 10 2. Mục đích nghiên cứu 10 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 10 4. Khách thể và đối tợng nghiên cứu 10 5. Giả thuyết khoa học 10 6 . Phạm vi nghiên cứu 11 7. Phơng pháp nghiên cứu 11 8. Cấu trúc luận văn 11 Phần II: Nội dung 13 Chơng 1: sở lí luận của quy hoạch phát triển giáo dục THCS. 13 1.1. Lịch sử của vấn đề cần nghiên cứu. 13 1.2. Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của giáo dục THCS 14 1.3. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 18 1.4. Quy hoạch phát triển giáo dục THCS. 23 1.5. Một số nhân tố ảnh hởng đến quy hoạch phát triển giáo dục THCS ở địa phơng. 27 1.6. Vai trò của dự báo trong xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục. 28 1.7. Phơng pháp xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục THCS. 36 Chơng 2: Thực trạng giáo dục trung học sở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 39 2.1. Một số đặc điểm về KT - XH của huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 39 2.2. Khái quát về hệ thống GD - ĐT huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 47 2.3. Thực trạng quy hoạch giáo dục THCS huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 65 Chơng 3: Một số giải pháp trong công tác quy hoạch phát triển giáo dục trung học sở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2020 69 3.1. Một số căn cứ tính chất định hớng. 69 3.2. sở và định mức tính toán trong dự báo. 81 3.3. Dự báo quyhọc sinh huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 83 7 3.4. Quy hoạch các chỉ tiêu điều kiện. 89 3.5 Một số giải pháp trong công tác quy hoạch phát triển giáo dục THCS huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 95 3.5.1 Giải pháp 1: Tăng cờng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phơng đối với sự phát triển giáo dục - đào tạo. 95 3.5.2. Giải pháp 2: Quản lý nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên ở trờng THCS 97 3.5.3. Giải pháp 3: Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục. 100 3.5.4. Giải pháp 4: Huy động sử dụng hiệu quả vốn và các nguồn lực đầu t cho giáo dục. 101 3.5.5. Giải pháp 5: Tăng cờng công tác quản lý và kế hoạch hoá giáo dục. 102 3.5.6. Giải pháp 6: Phân luồng học sinh sau THCS. 104 3.5.7. Giải pháp 7: Xây dựng chế phối hợp các lực lợng để thực hiện quy hoạch; Tăng cờng công tác thanh kiểm tra, thi đua khen thởng và nhân điển hình tiên tiến. 104 3.6. Thăm dò tính cần thiết, đúng đắn và khả thi của các biện pháp thực hiện quy hoạch. 105 Phần III: Kết luận và kiến nghị 108 1. Kết luận 108 2. Kiến nghị 110 Tài liệu tham khảo 113 8 Danh mục chữ viết tắt trong luận văn 1 GD - ĐT : Giáo dục - Đào tạo 2 KH - CN : Khoa học - Công nghệ 3 KT - XH : Kinh tế - Xã hội 4 CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 5 GD : Giáo dục 6 QLGD : Quản lý giáo dục 7 CBQL : Cán bộ quản lý 8 CSVC : sở vật chất 9 DSĐT : Dân số độ tuổi 10 GDQD : Giáo dục quốc dân 11 UBND : ủy ban nhân dân 12 CB - GV : Cán bộ giáo viên 13 BGD&ĐT : Bộ Giáo dục và Đào tạo 14 TS : Tiến sỹ 15 GDP : Tổng sản phẩm quốc nội 16 GDTX : Giáo dục Thờng xuyên 17 GDTX - DN : Giáo dục Thờng xuyên - Dạy nghề 18 ĐH, CĐ, TCCN : Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp 19 KTQD : Kinh tế quốc dân 20 NSSNGD : Ngân sách sự nghiệp Giáo dục 21 KH - CN : Khoa học công nghệ 22 HS : Học sinh 23 GV : Giáo viên 24 TH : Tiểu học 25 THCS : Trung học sở 26 THPT : Trung học phổ thông 27 HT, PHT : Hiệu trởng, Phó Hiệu trởng 28 XHH : Xã hội hóa 29 PCGDTH - XM : Phổ cập giáo dục Tiểu học - Xóa mù chữ 30 PCGDTHĐĐT : Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi 31 PCTHCS : Phổ cập giáo dục Trung học sở 9 Danh mục các bảng, biểu đồ, đồ trong luận văn 32 đồ 1 Mối liên hệ giữa 3 chức năng của giáo dục 33 đồ 2 Mối quan hệ giữa các khái niệm liên quan đến quy hoạch 34 đồ 3 Quá trình dự báo phát triển GD - ĐT 35 đồ 4 Chu trình phơng pháp luận xây dng quy hoạch phát triển giáo dục THCS 36 Bảng 1 Tổng hợp tình hình phát triển dân số huyện Đông Sơn 37 Bảng 2 Chuyển dịch cấu trên địa bàn huyện 38 Bảng 3 Tổng hợp số lợng học sinh THCS huyện Đông Sơn qua các năm 39 Bảng 4 Tỉ lệ xếp loại hạnh kiểm của học sinh THCS huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa qua các năm. 40 Bảng 5 Tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh THCS huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa qua các năm. 41 Bảng 6 Thống kê số lợng học sinh giỏi THCS huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa qua các năm. 42 Bảng 7 Thống kê số lợng giáo viên giỏi THCS huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa qua các năm. 43 Bảng 8 Số lợng giáo viên THCS huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa qua các năm. 44 Bảng 9 Thống kê trình độ đào tạo, đọ tuổi giáo viên THCS huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện nay. 45 Bảng 10 Thống kê trình độ đào tạo, đọ tuổi cán bộ quản lý THCS huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện nay. 46 Bảng 11 Tổng hợp tình hình sở vật chất phòng học, phòng chức năng ở THCS huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm học 2008 - 2009. 47 Bảng 12 Kinh phí chi cho bậc THCS ngành GD - ĐT từ năm 2004 đến năm 2008 huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 48 Bảng 13 Tỉ lệ lên lớp, lu ban, bỏ học và hiệu quả đào tạo của học sinh THCS huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 49 Bảng 14 Thống kê kết quả tính cần thiết về các giải pháp cho việc thực hiện quy hoạch giáo dục THCS huyện Đông Sơn, 10 tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2020. 50 Bảng 15 Tổng hợp các chỉ số dự báo. 51 Bảng 16 Dự báo dân số trong độ tuổi THCS. 52 Bảng 17 Kết quả dự báo số lợng học sinh THCS theo chơng trình phần mềm của Bộ GD - ĐT 53 Biểu đồ 1 Biểu diễn tỉ lệ xếp loại hạnh kiểm của học sinh THCS huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa qua các năm. 54 Biểu đồ 2 Biểu diễn tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh THCS huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa qua các năm. 55 Biểu đồ 3 Biểu diễn số lợng học sinh giỏi THCS huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa qua các năm. 56 Biểu đồ 4 Biểu diễn kết quả dự báo số lợng học sinh THCS theo chơng trình phần mềm của Bộ GD - ĐT 57 Bảng 18 Kết quả dự báo phát triển học sinh THCS theo chơng trình phần mềm của Bộ GD - ĐT 58 Bảng 19 Kết quả dự báo phát triển học sinh THCS theo hàm xu thế. 59 Bảng 20 Kết quả dự báo phát triển học sinh THCS theo phơng án 3 60 Bảng 21 Kết quả dự báo phát triển học sinh THCS theo phơng án 4 61 Bảng 22 Kết quả dự báo phát triển học sinh THCS qua các năm 62 đồ 5 Mối quan hệ giữa mạng lới trờng học và các yếu tố khác 63 Bảng 23 Tổng hợp số trờng THCS trong thời gian quy hoạch 64 Bảng 24 Tổng hợp hệ thống trờng THCS trong thời gian quy hoạch 65 Bảng 25 Những địa phơng trờng ghép 66 Bảng 26 Kết quả thăm dò tính cần thiết, đúng đắn và khả thi của các biện pháp. 11 Phần I: Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài: 1.1. sở lý luận: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng nhấn mạnh: Phát triển GD - ĐT là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH HĐH, là điều kiện để phát huy nguồn lực con ngời, yếu tố bản để phát triển xã hội, tăng trởng kinh tế nhanh và bền vững. Trong thời đại hiện nay, chúng ta đang tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nớc, đứng trớc cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang phát triển nhanh nh vũ bão và đang bớc sang giai đoạn cao hơn, giai đoạn mà công nghệ thông tin và tri thức trở thành hàng đầu, trí tuệ là nền móng, là động lực chính cho sự phát triển xã hội một cách nhanh và bền vững. Sự nghiệp đó phải đặt trên nền móng dân trí ngày càng cao. Muốn công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát n- ớc đạt đợc hiệu quả trớc hết phải dựa vào giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ. Tại Nghị quyết TW2 (khóa VIII) Đảng ta đã khẳng định giáo dục và đào tạo là Quốc sách hàng đầu và tiếp tục đợc khẳng định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Nh vậy, chúng ta phải một chiến lợc trong giáo dục và đào tạo, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dỡng nhân tài trên tất cả lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, tiếp thu thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại phục vụ công cuộc công nghiệp hóa để nâng cao đời sống nhân dân đảm bảo công bằng, văn minh và tiến bộ xã hội. Đó chính là lý tởng và mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đang quyết tâm thực hiện. Giáo dục và đào tạo giữ một vai trò trọng yếu trong sự phát triển của một quốc gia. Đó là kết luận rút ra từ thực tiễn phát triển của lịch sử. Đặc biệt trong thời đại hiện nay. Đảng ta đã khẳng định con ngời vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế, xã hội. Muốn thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải gấp rút nâng cao dân trí. Đó là nhiệm vụ và là trọng trách của giáo dục và đào tạo. 12 Để khẳng định vai trò quan trọng và vị thế của giáo dục và đào tạo xứng đáng với vai trò của nó Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ơng Đảng khóa VIII đã đề ra Nghị quyết: Định hớng phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2010. Một trong 4 giải pháp để thực hiện Nghị quyết là phải đổi mới công tác quản lý giáo dục, mà trớc hết là: Tăng cờng công tác dự báo và kế hoạch hóa sự phát triển giáo dục. Đa giáo dục vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của cả nớc và của từng địa phơng. chính sách điều tiết quy mô và cấu đào tạo cho phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, khắc phục tình trạng mất cân đối nh hiện nay. Gắn đào tạo với sử dụng . [2,15]. Tại điều 86 của Luật giáo dục ban hành ngày 01 tháng 01 năm 2005 quy định nội dung quản lý nhà nớc bao gồm Trớc hết là việc xây dựng và chỉ đạo chiến lợc quy hoạch, kế hoạch chính sách phát triển giáo dục. Quán triệt sâu sắc quan điểm giáo dục và đào tạo là Quốc sách hàng đầu, là nhân tố quan trọng quyết định đến sự tăng trởng kinh tế xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV đã nêu rõ: Coi trọng phát triển cả ba mặt: Mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình trờng lớp, nâng cao chất lợng và phát huy hiệu quả .điều chỉnh, bố trí sắp xếp mạng lới các trờng, phổ thông, các trung tâm đào tạo, các trờng trung học, Đại học, Cao đẳng trên địa bàn phù hợp và đáp ứng đ- ợc yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo . [14,42]. Việc hoạch định chiến lợc, quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, từ trớc đến nay nhiều tác giả trong và ngoài nớc nghiên cứu. Nội dung của công trình này đã đợc đề cập nhiều trong các tạp chí khoa học nh: Nền giáo dục thế kỹ XXI - Những triển vọng của Châu á - Thái Bình Dơng của tác giả R.Royingh: Tơng lai của giáo dụcgiáo dục của tơng lai của Hộ thảo khoa học UNESCO tổ chức năm 1997. Song ở mỗi địa phơng qua tực tế phát triển của giáo duc - đào tạo cho ta thấy bên cạnh những thành tích đạt đợc vẫn còn những mâu thuẫn bất cập, mất cân đối, những yếu kém bộc lộ rõ rệt, mâu thuẫn cha đợc đáp ứng và giải quyết kịp thời. Để giải quyết những bất cập, mất cân đối, đồng thời nâng cao chất lợng, hiệu quả giáo dục - đào tạo thì việc quy hoạch phát 13 triển giáo dục - đào tạo nói chung, quy hoạch phát triển giáo dục trung học sở cấp huyện nói riêng lại càng trở nên quan trọng, thiết thực và cấp bách. 1.2. sở thực tiễn: Đông Sơn là vùng đất cổ, nơi quần c của ngời Việt cổ. Đây là một địa chỉ khảo cổ nổi tiếng nhất ở Việt Nam, nơi phát hiện ra nền văn hóa Đông Sơn của ngời Lạc Việt, là địa điểm tìm thấy số lợng trống đồng nhiều nhất Việt Nam. Cũng là vùng quê truyền thống văn hóa lịch sử, truyền thống yêu nớc và hiếu học nh tứ xã bôn nổi tiếng đất học giỏi là mảnh đất địa nhân linh kiệt; nổi tiếng với Trống Đồng Đông Sơn. nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh. Trong cuộc khởi nghìa Lam Sơn Nguyễn Mộng Tuân, Nguyễn Chích . trong thời đại Hồ Chí Minh đây là nơi thành lập chi bộ đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa (di tích lịch sử cấp quốc gia tại làng Hàm Hạ xã Đông Tiến), là huyện rất vinh dự đợc Bác Hồ về thăm khi Bác về thăm Thanh Hóa, gặp cán bộ và đại biểu nhân dân tại Rừng Thông ngày 20 tháng 2 năm 1947 (nơi đây nay là di tích lịch sử) Từ khi Nghị quyết TW II (Khóa VIII) của Đảng, sự nghiệp giáo dục trong huyện thực sự nhiều khởi sắc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông sơn thấm nhuần quan điểm; Giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đầu t cho giáo dục là đầu t cho sự phát triển. Đặc biệt Nghị quyết huyện Đảng bộ lần thứ 22 nhiệm kỳ 2006 2010 cũng khẵng định điều này. Giáo dục và đào tạo góp một phần không nhỏ cho phát triển KT XH của huyện nhà, 7 năm liền là đơn vị dẫn đầu của ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh Thanh Hóa. Năm 1997 hoàn thành PCGDTH XMC, năm 2000 hoàn thành PCTHĐĐT, năm 2001 hoàn thành PCTHCS. Song để đáp ứng với yêu cầu đổi mới hiện nay, giáo dục và đào tạo huyện Đông Sơn còn gặp nhiều khó khăn và thử thách nh: - Quy mô mạng lới trờng học cha thật sự phù hợp theo phân bố dân c và quy hoạch phát triển KT XH trên địa bàn của huyện. - Mặt bằng dân trí còn chênh lệch giữa các xã, thị trấn. - Đội ngũ cán bộ, giáo viên tuy đủ về số lợng đảo bảo về chất lợng, 100% đạt chuẩn và tỉ lệ trên chuẩn cao, nhng cha đảm bảo về cấu, chủng loại bộ môn . 14 - sở vật chất hàng năm đợc bổ sung, song cha đáp ứng kịp với yêu cầu đổi mới chơng trình phổ thông, tốc độ xây dựng trờng chuẩn Quốc gia chậm, đặc biệt ở bậc THCS trong 7 năm không xây dựng thêm trờng nào. Tỉ lệ đạt chuẩn ở bậc học này quá thấp (01 trờng trên 20 trờng), chất lợng giáo dục toàn diện cha cao . Đây là những vấn đề mà lãnh đạo của huyện và các nhà quản lý giáo dục đang quan tâm. Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ 22 nhiệm kỳ 2006 2010 đã Nghị Quyết về quy hoạch mạng lới trờng lớp học trên địa bàn toàn huyện. Trong thực tế từ trớc đến nay cha công trình khoa học nào nghiên cứu về quy hoạch đảm bảo tính khoa học và thực tiễn để khả thi. Vấn đề xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện Đông Sơn trong giai đoạn hiện nay một ý nghĩa quan trọng và cần thiết. Nhng thực hiện nh thế nào đây cũng là câu hỏi đặt ra cho các nhà quản lý giáo dục. Bằng những nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác quy hoạch giáo dục, từ những kiến thức tiếp thu qua bài giảng các chuyên đề sau đại học, bằng những thực tế trong việc quy hoạch ở địa bàn huyện Đông Sơn và công việc đang phụ trách, vì vậy tác giả chọn Luận văn nghiên cứu Xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục Trung học sở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2010 2020 2. Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng mạng lới trờng THCS trên địa bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá, đề xuất một số giải pháp quy hoạch phát triển giáo dục THCS trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao chất lợng dạy và học ở các trờng THCS thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn 2010 2020 phù hợp với sự phát triển chung của nghành và điều kiện KT XH trên địa bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: 3.1 Nghiên cứu sở lý luận về quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông nói chung, quy hoạch phát triển giáo dục THCS nói riêng. 3.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng quy hoạch phát triển giáo dục THCS huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1997 (huyện Đông Thiệu thành lập đổi tên thành huyện Đông Sơn năm 1992) và giai đoạn hiện nay. 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục trung học cơ sở huyện đông sơn, tỉnh thanh hoá giai đoạn 2010 2020 , Xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục trung học cơ sở huyện đông sơn, tỉnh thanh hoá giai đoạn 2010 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn