Đổi mới phương pháp dạy học triết học mác lênin theo hướng tích cực bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế kế hoạch đà nẵng hiện nay

114 760 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2013, 20:25

Bộ giáo dục và đào tạo trờng Đại học Vinh PHM TH THU DNG Đổi mới phơng pháp dạy học triết học mác - Lênin theo hớng tích cực bồi dỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trờng cao đẳng kinh tế - kế hoạch đà nẵng hiện nay LUN VN THC S KHOA HC GIO DC 1 Vinh, 2008 Mục lục Mở đầu Tran g 1. Lí do chọn đề tài 2. Tình hình nghiên cứu 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 4. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu 5. Phơng pháp nghiên cứu 6. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 7. Cấu trúc luận văn Chơng 1. C s lý luận và thực tiễn để đổi mới phơng pháp dạy học triết học Mác - Lênin theo hớng tích cực bồi dỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trờng Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng 1.1. Phơng pháp dạy học và các vấn đề liên quan đến đổi mới phơng pháp dạy học 1.2. Đặc điểm môn triết học Mác - Lênin và vai trò của nó với việc bồi dỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trờng Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng 1.3. Hoạt động nhận thức của sinh viên trờng Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng Chơng 2. Thực trạng dạy học và những nội dung chủ yếu đối với việc bồi dỡng thế giới quan duy vật biện chứng thông qua việc giảng dạy triết học Mác - Lênin tại trờng Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng 2.1. Thực trạng dạy học triết học Mác - Lênin trong nhà trờng Việt 1 3 11 12 12 12 13 14 14 21 28 31 2 Nam 2.2. Thực trạng dạy học triết học Mác - Lênin trong trờng Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng 2.3. Những nội dung chủ yếu của việc bồi dỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trờng Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng thông qua việc giảng dạy triết học Mác - Lênin Chơng 3. Một số giải pháp nhằm đổi mới phơng pháp giảng dạy triết học Mác - Lênin theo hớng tích cực bồi dỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trờng Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng hiện nay 3.1. Tăng cờng cải tiến phơng pháp dạy - học(PPDH) nói chung, dạy - học triết học Mác - Lênin theo hớng tích cực bồi dỡng thế giới quan duy vật biện chứng trong trờng Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng nói riêng 3.2. Thc hin quá trình giảng dạy triết học Mác - Lênin theo hớng tích cực bồi dỡng thế giới quan duy vật biện chứng với thực tiễn 3.3.Thc hin quá trình giảng dạy triết học Mác - Lênin theo hớng tích cực bồi dỡng thế giới quan duy vật biện chứng với khoa học chuyên ngành 3.4. Thực nghiệm một số phơng pháp dạy học tích cực Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo 32 36 49 63 63 74 83 88 104 107 3 Lời cam đoan Chúng tôi cam đoan công trình này là kết quả nghiên cứu nghiêm túc của riêng cá nhân. Những dữ liệu đa ra là sát thực, cụ thể, có độ tin cậy cao. Nếu phát hiện có dấu hiệu sai phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của Bộ Giáo dục và trờng Đại học Vinh đa ra. Học viên: Phạm Thị Thuỳ Dơng 4 C C DANH T VI T T TÁ Ừ Ế Ắ Tổ chức thương mại thế giới WTO Đại học ĐH Cao đẳngPhương pháp dạy học PPDH Giáo dục đào tạo GDĐT Khoa học kỹ thuật KHKT Chủ nghĩa Tư bản CNTB Thế giới quan duy vật biện chứng TGQ DVBC MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 1.1. Chúng ta đang ở vào thời kỳ có nhiều biến đổi sâu sắc và nhanh chóng chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Trước những thách thức của thời đại cách mạng tri thức gắn liền với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, khi mà nước ta đã là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới(WTO), trong cuộc đua tranh quyết liệt về mọi mặt mà chủ yếu là đua tranh về mặt trí tuệ giữa các quốc gia trên toàn cầu, sự yếu kém, bất lực và tụt hậu về giáo dục và đào tạo đang trở thành lực cản đối với yêu cầu phát triển nhanh và vững của đất nước. Muốn phát triển, giáo dục và đào tạo tất yếu phải đổi mới. 5 Ý thức được vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo, trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước và Bộ giáo dục đào tạo đã ban hành nhiều chính sách đổi mới việc dạy và học, nhằm đưa nền giáo dục tiến gần với nền giáo dục hiện đại của thế giới và đáp ứng được những yêu cầu mới của sự phát triển toàn diện. Triết học M¸c - Lªnin là học phần bắt buộc dành cho sinh viên các trường ĐH và CĐ. Nằm trong quá trình biến đổi chung ấy, tất nhiên nó cũng đã có sự vận động đổi mớiđã bước đầu có những thành tựu. Bên cạnh hệ thống sách giáo trình, phương tiện dạy học… phương pháp dạy học(PPDH) đã được đổi mới. Tuy nhiên, sự đổi mới phương pháp vẫn còn ở bước đầu, chủ yếu vẫn nằm trên mặt lý luận, quan điểm, chưa thực sự được hiện thực hóa trong quá trình dạy học. Chính vì vậy, tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi và thử nghiệm những PPDH triết học M¸c - Lªnin mới là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của bộ môn, ngày càng thu hút đuợc sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, nhà giáo dục chuyên ngành. 1.2. Từ khi triết học ra đời đến nay, thế giới đã có nhiều đổi thay song nhu cầu hiểu biết và sự say mê tìm tòi khám phá những quy luật chung nhất của thế giới vẫn luôn thường trực đối với mỗi con người, mỗi quốc gia dân tộc. Tuy không còn là “khoa học của mọi khoa học” và hình thức phản ánh thế giới của triết học đã khác song vai trò của nó không hề giảm đi mà ngược lại, càng thể hiện như một công cụ sắc bén để nhận thức và cải tạo thế giới của con người. Triết học ph¶i trở thành “công cụ nhận thức và cải tạo thế giới”, giúp sinh viên có một cách nhìn khách quan, khoa học về thế giới, xã hội, con người vốn rất phức tạp, đa dạng và luôn vận động biến đổi, trên cơ sở đó có nhân sinh quan đúng đắn để định hướng các hoạt động của cuộc sống, tránh đuợc sự sa ngã và cám dỗ của văn hóa ngoại lai, góp phần vào sự hình thành 6 và phát triển trí tuệ, nâng cao năng lực, trình độ tư duy khái quát, logic và hệ thống của sinh viên. Tất yếu, việc dạy học phải bắt đầu từ việc hình thành và bồi dưỡng cho sinh viên một thế giới quan khoa họcphương pháp luận đúng đắn. Chính vì vậy, đổi mới PPDH theo hướng tích cực bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn, lý luận sâu sắc. Nó góp phần thay đổi thực trạng dạy học triết học M¸c - Lªnin khô cứng, nghiêng về giáo huấn và tuyên truyền như hiện nay. 1.3. TrườngKinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục không chỉ trong phạm vi tỉnh Đà Nẵng mà còn đối với các tỉnh khu vực miền Trung. Trọng tâm của trường là đào tạo đội ngũ người làm kinh tế, hoạch định các đường lối kế hoạch cho sự phát triển một xí nghiệp, một ngành nghề - tức phải là những người có tầm nhìn xa, toàn diện. Chính vì vậy, yêu cầu được trang bị một thế giới quan đúng đắn, phương pháp luận khoa học, làm nền tảng cho việc hoạch định các đường lối kinh tế, kế hoạch sau này được nâng lên thành nhiệm vụ bức thiết hàng đầu, quyết định đến năng lực làm việc của sinh viên sau này. Đổi mới phương pháp dạy học triết học theo hướng tích cực bồi dưỡng thế giới quan cho sinh viên nhà trường chính là hướng đi đúng đắn để góp phần thực hiện nhiệm vụ quan trọng, chiến lược ấy. Vì tất cả những lí do trên, chúng tôi cho rằng việc nghiên cứu đề tài: “Đổi mới phương pháp dạy học triết học M¸c - Lªnin theo hướng tích cực bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trườngKinh tế - kế hoạch Đà Nẵng” là việc làm cần thiết, có giá trị thực tiễn cao. 2. T×nh h×nh nghiªn cøu vÊn ®Ò 7 2.1. Tình hình nghiên cứu các biện pháp nhằm tích cực hoá quá trình nhận thức của ngời học. Từ xa xa, những nhà giáo dục, nhà t tởng lớn trên thế giới đã nhận thức đuợc vai trò, tầm quan trọng của việc phát huy tính tích cực nhận thức và coi đây là một trong những điều kiện cơ bản để đạt kết quả cao trong học tập. Do vậy, họ đã không ngừng nghiên cứu và đề xuất những phơng pháp dạy học mới với mục đích phát huy tính tích cực nhận thức của ngời học. Ngay từ thế kỉ IV(TCN) Xôcrat là ngời đã đề xuất phơng pháp gợi hỏi- một phơng pháp tự hào có khả năng khai sinh ra hoặc phát hiện ra những t tởng chân lý có sẵn trong đầu óc con ngời mà họ cha hề biết đến. Khổng Tử- ngời thầy ở Phơng Đông là ngời đề xuất và sử dụng rất có hiệu quả các phơng pháp dạy học tích cực. Ông quan niệm dạy điều gì thì phải bắt học trò tìm tòi suy nghĩ, đào sâu, nâng cao tính tích cực, tự lực của ngời học. ở Châu Âu vào thế kỷ XVII, lý luận giáo dục của A.Comenxki đã bao hàm t tởng nhấn mạnh vai trò tích cực, chủ động của ngời học, xem ngời học là chủ thể của quá trình học tập. Ông yêu cầu hãy tìm ra phơng pháp cho phép giảng viên dạy ít hơn, học sinh học đợc nhiều hơn. C.D Usinxki cho rằng trong nhà trờng không nên dồn tất cả tính tích cực trong công tác dạy học vào ngời giảng viên, còn học sinh thì lại thụ động mà phải cố gắng sao cho bản thân ngời học tích cực ở mức độ cao nhất. Kharlamop đã chỉ ra những biện pháp để tích cực hoá hoạt động của học sinh: Tăng cờng việc nghiên cứu, làm việc với sách, với tài liệu học tập, dạy học nêu vấn đề, cải tiến công tác tự học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá. Đầu thế k XX, John Dewey đề xuất việc để cho ngời học lựa chọn nội dung học tập, đợc tự lực tìm tòi nghiên cứu. Dạy học phải kích thích đợc hứng thú của ngời học, phải để ngời học độc lập tìm tòi, giảng viên chỉ là ngời tổ chức thiết kế, cố vấn. ở Việt Nam, vấn đề phát huy tính tích cực học tập của học sinh, sinh viên đợc đề cập muộn hơn thế giới. Nó chỉ thực sự đợc ngành giáo dục đặt ra 8 vào năm 1960. Cũng ở thời điểm đó, trong các trờng Đại học, Cao đẳng đã có khẩu hiệu: Biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Trong cuộc cải cách giáo dục lần 3 vào năm 1980, phát huy tính tích cực học tập đã là một trong những phơng hớng cải cách, nhằm đào tạo những ngời có năng lực sáng tạo, làm chủ đất nớc. Từ đó đến nay đã có rất nhiều công trình, đề tài nghiên cứu nhằm tìm ra phơng hớng, biện pháp nhằm tích cực hoá quá trình học tập của ngời học và khả năng ứng dụng những phơng hớng đó trong thực tiễn dạy học ở nhà trờng. Trong chuyên đề Tích cực hoá hoạt động tích cực của sinh viên, Giáo s Đặng Vũ Hoạt đã nêu ra 6 phơng hớng, biện pháp nhằm tăng cờng tính chủ động sáng tạo học tập của sinh viên. Tác giả Lê Khánh Bằng trong Một số phơng hớng đổi mới việc nghiên cứu, họcdạy các môn khoa học giáo dục góp phần nâng cao chất lợng đào tạo giáo viên đã chỉ rõ các bớc thực hiện dạy học lấy ngời học làm đối tợng trung tâm. Tác giả Nguyễn K trong Phơng pháp dạy học tích cực lấy ngời học làm trung tâm đã đa ra 5 đặc trng của phơng pháp dạy học tích cực: trò tự tìm ra kiến thức bằng hoạt động của chính mình, đối thoại trò - trò, trò - thầy; học cách học, cách giải quyết vấn đề, cách sống và cách trởng thành; tự đánh giá, tự sửa sai, tự điều chỉnh, làm cơ sở để thầy cho điểm động cơ .GS. TS Thái Duy Tuyên đã phát triển những quan điểm trên và nêu khái quát các biện pháp tích cực hoá quá trình học tập của ngời học, nói lên ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn, tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu; nội dung dạy học phải mới; phải dùng các phơng pháp đa dạng, sử dụng các phơng tiện hiện đại để kích thích hứng thú của ngời học; sử dụng các hình thức tổ chức dạy học khác nhau, phát triển kinh nghiệm sống của ngời học trong học tập . Tác giả Đặng Thành Hng trình bày khá toàn diện và sâu sắc về quá trình dạỵ học hiện đại, về các phơng hớng chungbiện pháp để tích cực hoá quá trình học tập của ngời học ở nhiều góc độ: lý luận, biện pháp, kĩ thuật. Tác giả còn tổng kết và đa ra các biện pháp: cá nhân hoá dạy học, tích hợp dạy học. Cách tiếp cận của tác giả đã đợc chấp nhận 9 rộng rãi và đang đợc triển khai ở các cấp học, bậc học. Ngoài ra, còn rất nhiều luận văn, luận án, công trình, bài báo của các tác giả nghiên cứu về vấn đề tích cực hoá hoạt động nhận thức của ngời học - trong đó có đối tợng sinh viên của các trờng Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc. Đổi mới phơng pháp dạy học triết học Mỏc - Lờnin theo hớng tích cực bồi dỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trờng Cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng là một trong những hớng đổi mới phơng pháp theo h- ớng tích cực hoá quá trình nhận thức của ngời học, giúp ngời học chuyển tri thức tiếp thu đợc vào thế giới quan khoa học, tiến bộ của bản thân mình từ đó định hớng đúng đắn cho mọi hoạt động khác. Chính vì vậy, các công trình nghiên cứu trên đây về các biện pháp nhằm tích cực hoá quá trình học tập của ngời học sẽ giúp ích chúng tôi rất nhiều về mặt lý luận trong quá trình chúng tôi thực hiện đề tài này. 2.2. Tình hình nghiờn cu phng phỏp ging dy trit hc Trit hc l tinh hoa ca vn húa, l nhng quan im chung nht v th gii v cuc sng ca con ngi, l phng phỏp lun ca cỏc khoa hc. Do cú v trớ quan trng nh vy nờn trit hc ó c coi l mt mụn hc bt buc trong chng trỡnh o to i hc v sau i hc Vit Nam. - Ngy 10/10/2006, Th trng B Giỏo dc v o to ó kớ quyt nh s 11381/BGT-H&SH v vic Hng dn ging dy cỏc mụn Trit hc Mác - Lênin, T tng H Chớ Minh nm hc 2006-2007. Cựng vi nhng quy nh rừ rng v ni dung giỏo trỡnh, kim tra, thi kt thỳc mụn hc, thi tt nghip, o to i ng ging viờn, B ó nờu lờn yờu cu cp thit v vic i mi phng phỏp dy hc: Thc hin i mi phng phỏp ging dy bc i hc theo hng chuyn quỏ trỡnh dy thnh quỏ trỡnh t hc. Sinh viờn cú t chc v h tr ti u ca ging viờn, ng dng mnh m cỏc phng tin h tr v cụng ngh thụng tin, chm dt tỡnh trng c chộp trờn ging ng i hc[9]. Nh vy, nh hng phơng phỏp ging dy 10 . phơng pháp giảng dạy triết học Mác - Lênin theo hớng tích cực bồi dỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trờng Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng. triết học Mác - Lênin theo hớng tích cực bồi dỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trờng Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng 1.1. Phơng pháp dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới phương pháp dạy học triết học mác lênin theo hướng tích cực bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế kế hoạch đà nẵng hiện nay , Đổi mới phương pháp dạy học triết học mác lênin theo hướng tích cực bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế kế hoạch đà nẵng hiện nay

Từ khóa liên quan