Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại sở tài nguyên môi trường và nhà đất hà nội

64 835 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2013, 14:10

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chương 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHẾ MỘT CỬA 3 1.1Quản lý hành chính Nhà nước nền hành chính Nhà nước 3 1.1.1Quản lý hành chính Nhà nước .3 1.1.2Nền HCNN các bộ phận cấu thành .10 1.1.3Cải cách nền HCNN 12 1.2Thủ tục hành chính sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính .14 1.2.1Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của thủ tục hành chính 14 1.2.2Phân loại các TTHC .17 1.2.3Sự cần thiết phải cải cách TTHC ở Việt Nam .20 1.3Cơ chế một cửa 22 1.3.1Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thực hiện .22 1.3.2Mục đích của việc cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa .23 1.3.3Lợi ích của việc cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa .24 1.3.4Yêu cầu đối với việc cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa .24 1.3.5Qui trình giải quyết .27 Chương 2: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NHÀ ĐẤT NỘI 29 2.1 Khái quát về quá trình hình thành hoạt động của Sở Tài nguyên môi trường Nhà đất nội 29 2.1.1Tổng quan về Sở Tài nguyên môi trường Nhà đất nội .29 2.1.2Các loại TTHC tại Sở TNMT & NĐ Nội 32 2.1.3 TTHC tại Sở TNMT&NĐ trước khi áp dụng chế “một .34 2.2 Đánh giá thực trạng cải cách TTHC theo chế “một cửa” ở Sở TNMT & NĐ nội .35 2.2.1Khái quát chung về cải cách TTHC theo chế một cửa của Sở TNMT & NĐ HN .35 2.2.2Đánh giá những thành công hạn chế của cải cách TTHC theo chế một cửa tại Sở TNMT & NĐHN .46 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NHÀ ĐẤT NỘI .51 3.1 Chương trình cải cách nền HCNN đến 2020 định hướng bản cho cải cách TTHC ở Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội .51 3.2Các giải pháp kiến nghị thực thi .52 3.2.1Công khai phần mềm một cửa .53 3.2.2Hướng đến thực hiện một cửa liên thông 53 3.2.3Phát triển các dịch vụ trực tuyến 56 3.2.4Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức sở hạ tầng của bộ phận một cửa .57 KẾT LUẬN .59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .60 Trịnh Thị Mai Lớp QLKT46B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lời cảm ơn Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi luôn nhận được sự chỉ bảo tận tình của giáo hướng dẫn là Thạc sỹ Nguyễn Thị Lệ Thuý. Bên cạnh đó trong thời gian thực tập tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất, tôi đã được các cán bộ phận thông tin lưu trữ giúp đỡ rất tận tình, tạo mọi điều kiện học tập nghiên cứu cũng như cung cấp các số liệu cần thiết để tôi thể hoàn thành đề tài này. Góp phần giúp tôi hoàn thành khoá luận này còn sự chỉ bảo tận tình của các cán bộ Thư viện Quốc gia, cán bộ Thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã giúp tôi trong việc thu thập các nguồn tư liệu cho bài viết của mình. Nhân đây, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Nguyễn Thị Lệ Thúy, các cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất, các cán bộ thư viện đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề này. Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2008 Sinh viên Trịnh Thị Mai Trịnh Thị Mai Lớp QLKT46B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Các ký hiệu viết tắt Sở TNMT&NĐ Sở tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội CCHC Cải cách hành chính TTHC Thủ tục hành chính HCNN Hành chính Nhà nước XHCN Xã hội chủ nghĩa UBND Ủy ban nhân dân HS Hồ HSHC Hồ hành chính Danh mục các bảng biểu, đồ, hình vẽ Hình 1.1: đồ các yếu tố cấu thành nền hành chính Hình 2.1: đồ cấu tổ chức Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội Hình 2.2: đồ mô hình hoạt động của phần mềm một cửa Hình 2.3: đồ qui trình giải quyết TTHC hành chính theo chế một cửa tại Sở TNMT&NĐ Trịnh Thị Mai Lớp QLKT46B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỞ ĐẦU Cải cách hành chính từ lâu đã không còn là vấn đề xa lạ với bất cứ ai trong chúng ta. Ngày nay, đó là vấn đề mang tính toàn cầu. Cả các nước đang phát triển các nước phát triển đều xem cải cách hành chính như một động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trường kinh tế, phát triển dân chủ các mặt khác của đời sống xã hội. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Từ 1986 cùng với quá trình đổi mới đất nước về kinh tế, cải cách hành chính cũng được tiến hành đồng thời. Trải qua nhiều năm với những bước đi lộ trình khác nhau công cuộc cải cách hành chính cũng đã thu được những thành tựu đáng kể, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên do chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường nên việc cải cách hành chính ở nước ta gặp rất nhiều khó khăn, vì thế mà đến giờ CCHC vẫn đang là một bài toán lớn đối với Chính phủ cũng như các quan hành chính Nhà nước. Ngày 17/9/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 136/2001/QĐ- TTg phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001- 2010 với 4 nội dung: cách thể chế hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công. Một trong các nội dung quan trọng của cải cách thể chế hành chính đó là cải cách Thủ tục hành chính (TTHC). Muốn CCHC thì TTHC phải được đơn giản hóa một cách tối đa, tránh rườm rà. Để đáp ứng yêu cầu đó Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 181 về việc thực hiện chế “Một cửa” đối với các quan hành chính Nhà nước. Đây được coi như là một giải pháp mang tính đột phá trong việc cải cách TTHC. Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất với các lĩnh vực quản lý của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực Đất đai rất nhiều loại TTHC với số lượng ngày càng gia tăng. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế, yêu cầu của người dân ngày càng nhiều, đòi hỏi Sở phải những đổi mới về qui trình giải quyết TTHC để đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. Thực hiện Quyết định 181 của Thủ tướng Chính phủ định số Quyết 156/2003/QĐ-UB ngày 11/11/2003 của UBND Thành phố Nội, năm 2003 Sở Tài Trịnh Thị Mai Lớp QLKT46B 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp nguyên Môi trường Nhà đất nội đã áp dụng chế “một cửa” trong việc giải quyết TTHC. Từ đây tình hình giải quyết TTHC của Sở được cải thiện một cách đáng kể nhưng bên cạnh đó không tránh khỏi những bất cập. Trải qua quá trình thực tập tại Sở, nhận thấy đây là vấn đề tính chất trọng yếu đối với hoạt động của Sở, em quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội” là chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình với mong muốn đem lại một cái nhìn tổng quan về công cuộc cải cách hành chính trong các quan hành chính Nhà nước nói chung tình hình cải cách TTHC tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất nói riêng, đồng thời đánh giá lại quá trình áp dụng chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất để từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện việc cải cách TTHC, góp phần thúc đẩy hoạt động của Sở. Do đặc thù của lĩnh vực nghiên cứu, đề tài được hình thành dựa trên việc sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết, phương pháp nghiên cứu thực tiễn (phương pháp quan sát khoa học, phương pháp điều tra, phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm), phương pháp chuyên gia, phương pháp toán học, phương pháp thống kê…, trên sở đó xây dựng các giải pháp tính khoa học. Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: sở lý luận về TTHC chế một cửa. Hệ thống lại lý luận nền hành chính nói chung, các bộ phận cấu thành cũng như các nội dung của CCHC. Các kiến thức về TTHC sự cần thiết phải cải cách TTHC. chế một cửa là gì, vai trò của nó đối với việc giải quyết TTHC. Chương 2: Thực trạng giải quyết TTHC theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội Phần này giới thiệu khái quát về quá trình hoạt động của Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất. Đánh giá lại quá trình thực hiện chế một cửa tại Sở, những thành công đạt được cũng như những mặt còn tồn tại. Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách TTHC theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội. Trịnh Thị Mai Lớp QLKT46B 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Dựa trên những đánh giá về những mặt tồn tạiSở khi thực hiện chế “Một cửa” của chương 2, chương 3 sẽ đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò của bộ phận “Một cửa” trong việc giải quyết TTHC tại Sở từ đó thúc đẩy các hoạt động của Sở. Do hạn chế về tài liệu, thời gian cũng như kiến thức nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự góp ý của thày bạn bè để em thể hoàn thiện bài viết của mình. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Trịnh Thị Mai Chương 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHẾ MỘT CỬA 1.1 Quản lý hành chính Nhà nước nền hành chính Nhà nước 1.1.1 Quản lý hành chính Nhà nước rất nhiều khái niệm quản lý khác nhau. Khái niệm Quản lý nói chung là sự tác động một cách tổ chức của chủ thể vào một đối tượng nhất định để điều chỉnh Trịnh Thị Mai Lớp QLKT46B 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp các quá trình xã hội các hành vi của con người, tập thể các tổ chức xã hội nhằm duy trì tính ổn định phát triển của đối tượng theo những mục tiêu đã đề ra. Quản lý hành chính Nhà nước (HCNN) là sự tác động tổ chức điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội hành vi hoạt động của con người, do các quan trong hệ thống hành pháp hành chính thực hiện để duy trì phát triển các mối quan hệ xã hội trật tự pháp luật, nhằm thực hiện những chức năng nhiệm vụ của Nhà nước trong công cuộc xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc XHCN. 1 Sự tác động tổ chức điều chỉnh: Tổ chức là sự thiết lập các mối quan hệ xã hội giữa con người, giữa các tập thể để thực hiện công việc quản lý các quá trình xã hội. Nội dung chủ yếu bao gồm thiết lập hệ thống bộ máy hành chính trung ương địa phương theo cấp theo phân hệ, quy định thẩm quyền các mối quan hệ của quan trong hệ thống, bố trí cán bộ, công chức các chế độ chính sách đối với họ để làm cho hàng triệu công chức trong bộ máy mỗi người đều vị trí tích cực đối với Nhà nước, đóng góp phần mình tạo ra lợi ích cho xã hội. Điều chỉnh là sự quy định về mặt pháp lý thể hiện bằng các quyết định quản lý, các quy tắc, tiêu chuẩn, biện pháp… nhằm tạo ra sự phù hợp giữa chủ thể khách thể quản lý, sự cân đối hài hòa về hoạt động quản lý các quá trình xã hội hành vi hoạt động của con người. Sự tác động mang tính quyền lực Nhà nước: Đó là sự tác động bằng pháp luật theo nguyên tắc pháp chế. Quyền lực Nhà nước mang tính mệnh lệnh đơn phương tính tổ chức rất cao. Pháp luật phải được chấp hành nghiêm chính, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Vì vậy, việc tổ chức điều chỉnh của quản lý HCNN phải trên sở pháp luật, làm đúng pháp luật theo nguyên tắc pháp chế. 1.1.1.1 Nhà nước quản lý, quản lý Nhà nước quản lý HCNN 1 Học viện hành chính Quốc gia; Giáo trình về quản lý hành chính Nhà nước Trịnh Thị Mai Lớp QLKT46B 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chúng ta rất dễ nhầm các khái niệm nhà nước quản lý, quản lý Nhà nước quản lý hành chính Nhà nước, chúng tưởng chừng như giống nhau nhưng thực chất rất khác nhau. Nhà nước quản lý: Đó là chủ thể duy nhất quản lý xã hội toàn dân, toàn diện bằng pháp luật với bộ máy Nhà nước gồm 3 quyền: Lập pháp, hành pháp tư pháp. Đó là điểm khác bản giữa Nhà nước với các chủ thể quản lý khác: Đảng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân các tổ chức xã hội. Quản lý Nhà nước: Đó là dạng quản lý xã hội hành vi hoạt động của con người do tất cả các quan Nhà nước (lập pháp, hành pháp tư pháp) tiến hành để thực hiện các chức năng của Nhà nước đối với xã hội. 2 Quản lý HCNN là dạng quản lý xã hội mang tính quyền lực Nhà nước với chức năng chấp hành luật tổ chức thực hiện luật của các quan trong hệ thống hành pháp HCNN (hệ thống Chính phủ chính quyền địa phương) Các đặc điểm của quản lý HCNN - Quản lý HCNN xã hội chủ nghĩa (XHCN) mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao tính mệnh lệnh đơn phương của Nhà nước. Khách thể quản lý phải phục tùng chủ thể quản lý một cách nghiêm túc. Nếu không thì phải truy cứu trách nhiệm phải xử lý theo pháp luật một cách nghiêm minh, bình đẳng. - Quản lý HCNN là hoạt động mục tiêu chiến lược, chương trình kế hoạch để thực hiện mục tiêu. Đặc điểm này đòi hỏi công tác quản lý hành chính phải chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn hàng năm. chỉ tiêu chủ yếu vừa mang tính định hướng, vừa mang tính pháp lệnh biện pháp bản để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu đó ở tầm vĩ mô là chủ yếu. - Quản lý HCNN tính chủ động, sáng tạo linh hoạt trong việc điều hành, phối hợp, huy động mọi lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp để tổ chức lại nền sản xuất xã hội cuộc sống của con người trong địa bàn của mình theo sự phân công, phân cấp, đúng thẩm quyền theo nguyên tắc tập trung, dân chủ. 2 Khoa Khoa học Quản lý; Giáo trình quản lý Nhà nước về Kinh tế Trịnh Thị Mai Lớp QLKT46B 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Quản lý HCNN XHCN không sự cách biệt tuyệt đối về mặt xã hội giữa người quản lý người bị quản lý. Cán bộ quản lý HCNN phải sâu sát dân, tác phong quần chúng, liên hệ chặt chẽ lắng nghe ý kiến của quần chúng, biết làm công tác vận động quần chúng tham gia thật sự rộng rãi vào công việc quản lý của Nhà nước xã hội. - Bảo đảm tính liên tục ổn định trong tổ chức trong hoạt động quản lý HCNN. Các quyết định của quan người lãnh đạo phải được tác động liên tục. Các văn bản, giấy tờ của dân, của Nhà nước phải được gìn giữ, lưu trữ: ngắn hạn, dài hạn, vĩnh viễn. Đây là đặc điểm rất quan trọng mang tính trách nhiệm của quan HCNN đối với dân, với xã hội. 1.1.1.2 Nguyên tắc phương pháp của quản lý HCNN xã hội chủ nghĩa 3 a) Các nguyên tắc quản lý HCNN Nguyên tắc quản lý HCNN là tư tưởng chỉ đạo hành động, là ý thức hành vi của tổ chức hoạt động quản lý HCNN của các quan viên chức quản lý HCNN trước thực tiễn xã hội đang vận động. Nguyên tắc quản lý HCNN luôn luôn phát triển bởi vì các hiện tượng chính trị - xã hội mà nguyên tắc phản ánh cũng như khả năng nhận thức của chúng ta luôn luôn phát triển. a 1. Nguyên tắc phù hợp giữa tổ chức với những yêu cầu của chức năng hành chính Bất kỳ một quốc gia nào cũng phải thiết lập bộ máy hành chính từ Chính phủ đến tất cả các quan trong hệ thống tương ứng với chức năng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa, an ninh…trong thời kỳ nhất định. Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, trình độ xã hội hóa cao của nền sản xuất xã hội, sự phát triển của phân công lao động xã hội làm nảy sinh các ngành nghề mới xuất hiện các vấn đề xã hội mới, thúc đẩy sự biến đổi, phương thức hoạt động quản lý, trách nhiệm thẩm quyền quản lý khiến chức năng 3 Học viện hành chính Quốc gia; giáo trình về Quản lý hành chính Nhà nước Trịnh Thị Mai Lớp QLKT46B 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp nhiệm vụ của Chính phủ phải mở rộng, các tổ chức hành chính phải được tăng cường do đó các quan hành chính cũng theo đó mà ra đời. a 2. Nguyên tắc hoàn chỉnh thống nhất. Ở tất cả các nước dù là đơn nhất hay liên bang, chế độ tập quyền, tản quyền hay phân quyền thì Chính phủ cũng là quan chấp hành Hành chính cao nhất của Nhà nước. Nó là chủ thể hành chính cao nhất, dưới nó còn cấp phân hệ. Tổ chức hành chính ở các cấp, các ngành trong hệ thống hành chínhmột thể thống nhất, hoàn chỉnh. Nội dung chủ yếu thống nhất bao gồm: - Thống nhất mục tiêu hành chính. Các mục tiêu bộ phận phải dựa vào mục tiêu chung. Mục tiêu của cục bộ, của địa phương phải phục tùng mục tiêu chung của Chính phủ. - Thống nhất hoàn chỉnh cấu bộ máy. + Trong các tổ chức hành chính phải xác định các mối quan hệ lệ thuộc chi phối lẫn nhau: quan hệ phục tùng của cấp dưới đối với cấp trên, quan hệ phục tùng của chính quyền địa phương đối với trung ương… + Chức năng nhiệm vụ thẩm quyền phải hoàn chỉnh, ăn khớp. + Tên gọi của các quan cần phải thống nhất. - Phương thức lãnh đạo theo chế độ thẩm quyền chung theo chế độ thẩm quyền riêng phải được quy định đầy đủ thống nhất a 3. Nguyên tắc phân cấp quản lý Hệ thống các quan HCNN ở trung ương là rất đồ sộ. Nó vừa phải hoàn chỉnh, thống nhất vừa phải thực hiện sự phân cấp. Phân cấp là giao trách nhiệm quyền quản lý. Nó không nghĩa là phân chia quyền lực. Quyền lực Nhà nước về hành pháp hành chính là tập trung thống nhất, được tiến hành thông qua một bộ máy tổ chức gồm 1 hệ thống quan Trung ương địa phương đủ các phân hệ. Trịnh Thị Mai Lớp QLKT46B 7 . NĐHN .46 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI .51. hiệu viết tắt Sở TNMT&NĐ Sở tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội CCHC Cải cách hành chính TTHC Thủ tục hành chính HCNN Hành chính Nhà nước XHCN Xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại sở tài nguyên môi trường và nhà đất hà nội , Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại sở tài nguyên môi trường và nhà đất hà nội

Từ khóa liên quan