Quy trình xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C

5 4,530 72

bero3a Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,772 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2012, 16:34

Quy trình xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀIQUY TRÌNH XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VẤN (A&C)Giáo viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Thế LộcSinh viên thực hiện: Nguyễn Thò Thanh HồngEmail: apple_ng2002@yahoo.comTrong điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay, các Công ty kiểm toán một mặt phải ngày càng nâng cao chất lượng kiểm toán, mặt khác phải đảm bảo giới hạn về thời gian chi phí kiểm toán. Để làm được những điều trên, các kiểm toán viên phải lập kế hoạch, chiến lược kiểm toán chi tiết, đảm bảo công việc được tiến hành thuận lợi, nhanh chóng nhưng vẫn đem lại hiệu quả cao. Trong một cuộc kiểm toán, thể nói rằng giai đoạn chuẩn bò kiểm toán đóng vai trò khá quan trọng. Trong đó việc xem xét tính trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán là một khâu then chốt mà giai đoạn này cần phải thực hiện, làm sở xây dựng một chiến lược kiểm toán thích hợp, xác đònh nội dung, phạm vi, thời gian, đònh hướng các công việc cần thực hiện. Việc vận dụng mức trọng yếu là một công việc khó khăn quan trọng của kiểm toán viên, vì nó không những ảnh hưởng trực tiếp đến tính hữu hiệu hiệu quả của cuộc kiểm toán mà còn ảnh hưởng tới quyết đònh phát hành báo cáo kiểm toán. Đánh giá rủi ro và xem xét tính trọng yếu luôn mối quan hệ mật thiết với nhau thường được thực hiện đồng thời. Với ý nghóa tầm quan trọng như vậy nên mục tiêu của đề tài là nhằm nghiên cứu các vấn đề sau:Việc xem xét tính trọng yếu, đánh giá rủi ro có được chú trọng đúng mức trong thực tế kiểm toán? Việc vận dụng vào thực tế đạt được sự hữu hiệu, tính hiệu quả cũng như các mục tiêu kiểm toán? Nội dung nghiên cứu của chuyên đề là sự đảm bảo thận trọng cần thiết trong việc xem xét tính trọng yếu đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty A&C. Từ đó đi sâu phân tích những mặt tích cực cũng như những điểm khác biệt giữa thực tế vận dụng tại A&C với lý thuyết về trọng yếu rủi ro. Qua quá trình thực tập tại A&C, người viết đã tiếp cận tìm hiểu quy trình xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán tại Công ty bằng cách tham khảo một số tài liệu, tham gia kiểm toán thực tế tại khách hàng, đồng thời phỏng vấn một số kiểm toán viên kinh nghiệm. Hơn nữa, người viết đã nghiên cứu các vấn đề trên sở lý luận cũng như các yêu cầu của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Quốc tế về tính trọng yếu rủi ro kiểm toán, kết hợp với thực tế sinh động thu thập được tại A&C để tìm hiểu đánh giá việc vận dụng chúng vào thực tế. Trên sở đó, người viết đã đưa ra một số nhận xét kiến nghò mang tính tham khảo, nhằm góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán tại Công ty. Nhìn chung, các kiểm toán viên A&C đều nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh giá rủi ro, vận dụng mối quan hệ giữa trọng yếu rủi ro trong quá trình kiểm toán, nhằm nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng của cuộc kiểm toán. Qua quá trình tìm hiểu, người viết càng sở để khẳng đònh vai trò quan trọng của việc xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro trong quy trình lập kế hoạch kiểm toán. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾTXÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁNTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VẤN A&CCHƯƠNG 1: SƠÛ LÝ LUẬN VỀ XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁNA/ Trọng yếu:I.Khái niệm:Trích dẫn khái niệm về trọng yếu của VSA 200II.Đặc điểm:1. Tính trọng yếu là một khái niệm tương đối: Một sai số nhất đònh thể là trọng yếu đối với một công ty nhỏ nhưng thể là không trọng yếu đối với một công ty lớn hơn.2. Tính trọng yếu của thông tin phải được xem xét cả trên phương diện đònh lượng đònh tính: - Về mặt đònh lượng: + Một sai phạm được coi là trọng yếu khi sai lệch trên báo cáo tài chính đạt được một số tiền nhất đònh thể sẽ gây ảnh hưởng đến quyết đònh của người sử dụng báo cáo tài chính+Các chỉ tiêu xác đònh mức trọng yếu : là một trong 3 chỉ tiêu được áp dụng trong từng trường hợp cụ thể% trên tài sản% trên doanh thu% trên lợi nhuận- Về mặt đònh tính: Mức trọng yếu còn tùy thuộc vào tầm quan trọng tính chất của thông tin, bản chất của sai phạm, phụ thuộc nhiều vào sự xét đoán mang tính nghề nghiệp của kiểm toán viên.III.Vận dụng tính trọng yếu vào quy trình kiểm toán:1. Sự vận dụng khái niệm trọng yếu trong kiểm toán 2. Qui trình vận dụng mức trọng yếu trong một cuộc kiểm toán - Sơ đồ- Ước lượng sơ bộ về mức trọng yếu của báo cáo tài chính- Phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu cho các khoản mục, hay các bộ phận của báo cáo tài chính- Ước tính mức sai sót trong từng khoản mục- Ước tính mức sai sót tổng hợp cho toàn bộ báo cáo tài chính - So sánh sai sót tổng hợp với ước lượng ban đầu về mức trọng yếu, hoặc với mức ước tính được điều chỉnh.IV.Ý nghóa của việc xác lập mức trọng yếu:B/ Rủi ro kiểm toán:I.Khái niệm:Trích dẫn khái niệm về rủi ro kiểm toán của VSA 400II.Các bộ phận của rủi ro kiểm toán:1. Rủi ro tiềm tàng:a. Khái niệmb. Đặc điểmc. Các nhân tố ảnh hưởng2. Rủi ro kiểm soát:a. Khái niệmb. Đặc điểmc. Các nhân tố ảnh hưởng3. Rủi ro phát hiện:a. Khái niệmb. Đặc điểmc. Các nhân tố ảnh hưởngIII.Mối quan hệ giữa các loại rủi ro:IV.Vận dụng khái niệm rủi ro kiểm toán:1. Giai đoạn chuẩn bò kiểm toán2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán3. Giai đoạn hoàn thành kiểm toánV.Đánh giá rủi ro:- ƠÛ mức độ toàn bộ báo cáo tài chính- ƠÛ mức độ khoản mục hay bộ phậnC/ Mối quan hệ giữa trọng yếu rủi ro kiểm toán:CHƯƠNG 2: XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VẤN A&CA/ Tổng quan về công ty cổ phần kiểm toán vấn A&C:I.Lòch sử hình thành phát triển:II.Nguyên tắc – mục tiêu hoạt động:1. Phương châm hoạt động của công ty2. Tình hình hoạt động của công ty3. Mục tiêu phát triển lâu dài4. Các khách hàng chính của công tyIII.Các dòch vụ do công ty cung cấp:1. Kiểm toán báo cáo tài chính2. Thẩm đònh, kiểm toán đầu xây dựng bản, xác đònh giá trò doanh nghiệp3. Dòch vụ vấn4. Đào tạo5. Dòch vụ kế toánIV.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty:1. Sơ đồ tổ chức2. Đội ngũ nhân viên3. Mô tả phòng nghiệp vụ kiểm toán4. Mô tả công việc của một trợ lý kiểm toánB/ Quy trình xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty cổ phần kiểm toán vấn A&CI.Trọng yếu:- Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến tính trọng yếu - Xác đònh mức trọng yếu - Phân bổ mức trọng yếu cho từng khoản mục- Sử dụng tính trọng yếu trong việc xem xét tính trung thực hợp lý của từng khoản mục của toàn bộ báo cáo tài chính - Đánh giá mức trọng yếu trong quá trình kiểm toán II.Xác đònh rủi ro:1. Rủi ro tiềm tànga. Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng Mức độ báo cáo tài chính:-Loại hình doanh nghiệp-Ngành nghề kinh doanh của khách hàng-Qui mô hoạt động-Sản phẩm của khách hàng-Sự xét đoán ban đầu về tính chính trực trình độ quản lý của ban quản trò công ty khách hàng-Là khách hàng mới hay cũ-Kiểm toán năm đầu tiên hay đã từng kiểm toán trước đó-Kết quả những lần kiểm toán trước-Bộ phận kế toán-Áp lực bất thường-Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến lónh vực hoạt động Mức độ khoản mục:-Tính nhạy cảm của khoản mục-Sự phức tạp của nghiệp vụ-Sự bất thường của nghiệp vụb. Xác đònh mức rủi ro tiềm tàng2. Rủi ro kiểm soát:a.Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro kiểm soát-Xem xét về tính phân nhiệm nguyên tắc bất kiêm nhiệm trong cấùu tổ chức bộ máy quản lý của khách hàng, đặc biệt là bộ máy kế toán.-Xem xét qui trình luân chuyển chứng từ theo các nghiệp vụ, chu trình tại khách hàng.b.Xác đònh mức rủi ro kiểm soát3. Rủi ro phát hiện:a.Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro phát hiện-Thời gian thử nghiệm bản-Nội dung thử nghiệm bản-Phạm vi thử nghiệm bảnb.Xác đònh mức rủi ro phát hiệnIII. Ví dụ minh họa việc xác đònh mức trọng yếu đánh giá rủi ro tại cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của 1 khách hàng thực tế. CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ . quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro kiểm toán: CHƯƠNG 2: XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&CA/. RỦI RO KIỂM TOÁNTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&CCHƯƠNG 1: CƠ SƠÛ LÝ LUẬN VỀ XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁNA/ Trọng yếu: I.Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C, Quy trình xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C, Quy trình xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn